مسعود استحمامی

آقای مسعود استحمامی

کد ملی 2259618219
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567122
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی ماهان موتور آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدماتی در مدیریت بخردیار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و مسعود استحامی به کدملی۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی آذرنیا به کدملی۶۰۳۸۶۱۵۷۷۶ هادی آذرنیا به کدملی۰۰۶۴۱۰۲۷۷۷ مرضیه باقر به کدملی۰۰۴۲۷۶۷۵۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۲/۹۰ مهدی آذرنیا به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی آذرنیا به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مهدی آذرنیا و هادی آذرنیا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۴۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588878
آگهی تغییرات شرکت کربن استیل کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۹۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۳۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخرد یار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۱۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609621
آگهی تاسیس شرکت نصب نیروی توربین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۲۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۷۴۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ساخت کامل توربینهای بخار گاز و آب شامل ساخت کامل قطعات یدکی توربینهای بخار گاز و آب ـ مدیریت و اجرای پروژه های ای پی سی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ـ اجرای پروژه های ام سی ـ مدیریت و اجرای پروژه های ای پی سی کامل سیستمهای سی اچ پی و پاور پوینت تامین پکیج های کامل پمپ و توربین، توربین و کمپرسور و ژنراتور ـ مشاوره و بهبود راندمان سیستمهای مربوط به موضوع نیروگاهی پالایشگاهی و پتروشیمی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید مطهری روبروی خ سلیمان خاطر پ ۱۴۵ ط پنجم ـ کدپستی ۱۵۷۶۶۳۷۶۳۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۲۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۵۳۰۵۳۵۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۰ نزد بانک صادرات شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احسان پورمحمدیان به شماره ملی ۱۲۶۰۳۸۲۷۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم پریوش فتوت به شماره ملی ۲۱۲۱۸۱۸۱۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای جعفر رحمان نیا به شماره ملی ۲۱۲۱۸۱۹۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای جعفر رحمان نیا به شماره ملی ۲۱۲۱۸۱۹۰۵۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی ـ اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه بخرد یار به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۱۵۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671230
آگهی تغییرات شرکت رویان راه نیارشسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۷۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008824
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن آوران و اندیشه سازان خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرمرتضی امیرمیران و آقای رضا ماهی گیران به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۴۲۲۴ و آقای محمد جعفری بشماره ملی ۰۴۵۰۵۷۹۱۲۳ تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011155
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آدران صنعت امیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۱۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۳۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بخردیار با نمایندگی آقای علیرضا فاضلی به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024337
آگهی تغییرات شرکت فولاد امین عدل سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۵۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033502
آگهی تصمیمات شرکت سازگر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار حسابداران رسمی شماره ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی شماره ملی۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۵۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033546
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پکاشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خردیار به ش م ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به ک م ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۴۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045768
آگهی تغییرات شرکت پرنیان کوثر پردیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۶۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۶۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049165
آگهی تغییرات شرکت ایران سولار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۰۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049286
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری اتکال سعید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی بخردیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به کدملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۳۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063113
آگهی تصمیمات شرکت گسترش خدمات ماتریس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بخردیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به ش ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۰۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071094
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی رسم آرا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۰۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مدیریت بخردیار به ش م ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸به سمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به ک م ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۳۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208764
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دنا پارس آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۰۰۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۱/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت ۲ موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۷۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۴۳۱ واحد ثبتی تهران و شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۰۵۳۰ واحد ثبتی یاسوج و شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۷۵۰ واحد ثبتی یاسوج و آقایان سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و فریدون احمدی کد ملی ۴۲۸۰۸۹۲۸۶۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخرد یار شماره ثبت ۲۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به نمایندگی مسعود استهمامی کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹بسمت بازرس اصلی و حمید نوریان شماره ۴۲۳۰۱۰۴۵۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۵ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای شهرام باقری با نمایندگی از شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۰۵۳۰ واحد ثبتی یاسوج بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس محتاج با نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۷۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۴۳۱ واحد ثبتی تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دنیا نور با نمایندگی از شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۷۵۰ واحد ثبتی یاسوج و فریدون احمدی بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۲۴۰۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267972
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع ریلی ایران سهامی خاص شماره ثبت۲۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۲۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۰۴/۹۲ که در تاریخ ۱۶/۰۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار شماره ثبت ۲۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۲۹۱۸ و کدپستی ۵۱۹۷۷۱۳۱۴۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مسعود استحمامی کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ و کدپستی ۱۷۳۵۸۱۴۸۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۰۷۸۱۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343153
آگهی تغییرات شرکت پرشین سرام تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بخرد یار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454587
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر صادق سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۴۲۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بخرد یار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود استحمامی کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۵۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۴۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۳۰۰۶۶۹۱۶۵، بهمن احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۷۰۹۴۷۲۹، سروش احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۸۱۱، آقای سینا احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۵۷۵۸۶۸۴، علی احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۸۹۳۶۵۹۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مسعود استحمامی بشماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ و غلامعلی ضحاکی بشماره ملی ۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۵۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588533
آگهی تغییرات شرکت سامان پویش پرشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۲۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بخردیار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ شماره ثبت ۲۰۰۵۸ به نمایندگی مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا فاضلی به شماره ملی۱۱۵۹۶۴۹۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب گردید پ۹۳۰۶۰۴۵۵۲۲۹۵۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611935
آگهی تغییرات شرکت ثمین صنعت تیراژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به شماره ملی: ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود استحمامی به شماره ملی: ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۲۷۷۳۱۶۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625924
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بخرد یار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به کد ملی۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285396
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی اندیشه‌های برتر اطلاع رسانی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۳۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به کدملی۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرخ احمدخانلو به کدملی۰۰۴۳۴۱۷۴۲۶ و کوروش مظفری به کدملی۰۰۳۶۳۴۶۴۳۸ و بهزاد پژوهنده ایلخچی به کدملی۰۰۵۵۸۴۳۰۵۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۳/۹۰ کوروش مظفری بسمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد پژوهنده ایلخچی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرخ احمد خانلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685095
آگهی تصمیمات شرکت دید افزار سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ عبارات (مشاوره تولید خرید و فروش تعمیر و نگهداری طراحی نصب و راه اندازی و واردات و صادرات مواد اولیه ماشین آلات قطعات تجهیزات انواع لوازمات صوتی و تصویری سیستم‌های حفاظتی و الکتریکی لوازم کمک آموزشی و تمامی کالاهای مجاز بازرگانی و بطور کلی انجام کلیه هر گونه فعالیت و خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فوق ارتباط داشته باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبار از تمامی موسسات اعتباری و بانکهای کشور و سیستم حمل و نقل هوشمند lts و مدیریت هوشمند ساختمان Bms و شبکه‌های کامپیوتریWAN و MAN و LAN و دیتا شبکه‌های مخابراتی بی سیم و باسیم شبکه‌های کابل فیبر نوری تهیه و تولید نرم افزارهای تخصصی مربوط) به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی بخرد یار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و مسعود استحمامی به کدملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882486
آگهی تغییرات بخرد یار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۴۴۲۸ / ۹۶ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریده ایزدی با کد ملی۳۷۳۱۸۵۶۰۵۰، سید بهزاد حسنی با کد ملی ۰۰۷۷۸۸۳۰۳۹، کامران حسنی با کد ملی ۰۰۷۰۶۲۶۸۵۵، حمید رضا حسنی با کد ملی ۰۰۷۰۸۲۸۵۴۷ و سید حامد حسنی با کد ملی ۰۰۶۸۵۹۹۷۱۴ همگی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید؛ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. لیست اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه: مسعود استحمامی با کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه علیرضا پور سروی تهرانی با کدملی ۰۰۵۷۲۰۰۸۲۳ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه جواد اسدی با کد ملی ۰۵۵۷۸۷۱۰۲۶ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۲۹۴۵۲۱۱۵۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204058
آگهی تغییرات شرکت زرین ماکیان میثاق ثمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۶۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب شد. روزنامه امین بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بخرد یار بشماره ثبت ۲۰۰۵۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بنمایندگی مسعود استحمامی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ کریم زلفعلی زاده دارای کدملی شماره ۱۳۷۳۷۱۷۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۱۵۴۹۲۳۶۲۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242902
آگهی تغییرات شرکت میثاق ثمر شماره چهارصد و سه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۴۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۲۶۷۹ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه سراسری امین بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. علی شامی نژاد بشماره ملی۱۶۵۲۴۵۰۴۳۲ و جواد فرشینه ساعی بشماره ملی۱۳۷۱۸۶۳۹۰۳ و مسعود نعیمی یزدلی بشماره ملی ۶۱۹۹۸۰۳۸۰۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اسحاق شکری بشماره ملی۲۷۵۴۳۳۲۸۷۱ و سید حسنعلی صدرالاشرافی بشماره ملی۱۳۷۷۷۷۶۰۲۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بخرد یار بشماره ثبت۲۰۰۵۸ و دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بنمایندگی آقای مسعود استحمامی دارای کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب بشمارثبت ۳۱۳۹۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی دارای کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۱۲۹۹۴۳۸۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک