ابراهیم معماری

آقای ابراهیم معماری

کد ملی 2249885338
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12876114
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ - خانم سمیه ستاره به شماره ملی ۲۹۹۲۶۶۰۷۵۲ - هانیه سادات احمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۵۰۸۱ پ۹۵۰۴۰۵۹۹۷۳۲۸۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603105
آگهی تغییرات شرکت نیکو خدمات گستر فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محمد فردمنش به شماره ملی ۰۰۱۳۰۲۱۸۶۹ و رضا فردمنش به شماره ملی ۰۰۸۲۸۶۵۶۵۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۲۰۴۱۷۵۵۴۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658318
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر دهقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شهرام مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۰۸۰۱۲۸ و محمد مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۰۷۸۷۳۵ و سیروس مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۹۰۴۸۲۱ پ۹۶۰۷۲۳۴۱۴۲۱۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661989
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۳۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر کلهری به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۹۹۵۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا میرزا محمدی قندهاری به شماره ملی ۰۷۳۱۷۸۴۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۷۴۷۹۳۳۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682239
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی نظر پردازان اکسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و دارمیه میرزامحمدی به شماره ملی ۰۷۳۱۷۴۲۲۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سمیرا میرزا محمدی قندهاری به شماره ملی ۰۷۳۱۷۸۴۴۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۷۹۴۴۶۰۴۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776214
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سیمای نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیزاده به شماره ملی ۱۶۳۸۳۶۱۲۶۶ به نمایندگی از شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۰۹ به جای آقای محسن علیزاده مقدم به شماره ملی ۰۰۷۳۵۰۵۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد متقی مزلقانی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۶۶۵۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به جای خانم هانیه السادات احمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۵۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره و تقی حقی به شماره ملی ۱۷۵۰۸۹۵۶۶۸ به نمایندگی از شرکت صبا سامان تجارت بامداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۹۵۲ به جای آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۳۲۰۴۲۵۲۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825923
آگهی تغییرات شرکت آبتین کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم مهدیه استوارزاده راوری به شماره ملی۳۲۱۹۸۹۹۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین دباغیان به شماره ملی۰۰۸۲۴۲۹۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم حاجیه پیام به شماره ملی۰۵۸۹۳۹۷۱۶۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۳۰۴۸۸۶۹۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839392
آگهی تغییرات شرکت ایتوک کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مهدیه استوارزاده راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۸۹۹۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا سلیمی بانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۲۹۲۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین دباغیان به شماره ملی ۰۰۸۲۴۲۶۸۹۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۸۸۹۷۴۶۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875207
آگهی تغییرات شرکت افشید کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: خانم فریبا سلیمی بانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۲۹۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم شاه بیگی عصمتی کشتان به شماره ملی ۰۶۳۹۴۱۸۳۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی شادی به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۵۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۸۶۹۸۵۲۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911364
آگهی تغییرات شرکت آرمان دژ روشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میثم بابائی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۵۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امیر کلهری به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۹۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شقایق باقر اسکلکی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۳۸۹۳۷ به سمت بازرس اصلی و آمنه عبدالعلی کاظمی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۳۰۰۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۱۲۲۸۳۹۷۳۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932796
آگهی تغییرات شرکت نیرو برق الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مجتبی شادی به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۵۹۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی شادی به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۵۹۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاه بیگی عصمتی کشتان به شماره ملی ۰۶۳۹۴۱۸۳۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۰۱۴۲۴۳۳۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934646
آگهی تغییرات شرکت بهار دژ صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شقایق باقری اسکلکی به ش م ۰۰۱۱۵۳۸۹۳۷ و خانم فاطمه قلعه نوئی به ش م ۰۴۹۳۴۳۰۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم آمنه عبدالعلی کاظمی به ش م ۰۰۷۰۱۳۰۰۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۱۵۱۷۶۵۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965875
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایان الماس طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۹۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم معماری با کدملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ و احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۱۸۶۵۷۹۷۳۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085117
آگهی تغییرات شرکت درین تابان فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۸۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۳۳۰۶۷۱۸۸۸۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197396
آگهی تغییرات شرکت صدرا پردیس آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸و آقای میثم بابائی به ش م ۰۰۷۰۴۴۵۸۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴ به نمایندگی آقای امیر کلهری به ش م ۰۰۷۶۵۴۹۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵ به نمایندگی خانم الهه عبدالعلی کاظمی به ش م ۰۰۶۹۰۹۱۷۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶ به نمایندگی خانم غزل سادات حسین شاهی تفت به ش م ۰۰۱۹۸۰۹۰۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۱۹۳۲۹۲۳۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318247
آگهی تغییرات شرکت بهار دژ فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به عنوان بازرس اصلی و میثم بابائی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۵۸۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۷۱۱۱۱۷۳۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330249
آگهی تغییرات شرکت آژند دژ آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۳۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ و میثم بابائی به ش م ۰۰۷۰۴۴۵۸۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۹۰۵۹۷۸۷۳۱۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368342
آگهی تغییرات شرکت بنیان تابان پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۲۱۷
آگهی تغییرات شرکت بنیان تابان پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۲۱۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر توکلی به شماره ملی ۰۰۸۰۹۳۸۸۷۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره - خانم مهدیه استوار زاده راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۸۹۹۱۶۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و خانم فریبا سلیمی بانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۲۹۲۱۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. - آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک