سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی

کد ملی 2229663917
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667083
آگهی تغییرات شرکت افق انرژی ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۶۳۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۶/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رهنمای سپهر به شماره ملی۱۳۷۷۰۶۶۱۸۵ و آقای مسعود آقاجانی به شماره ملی۰۰۵۷۳۰۷۱۳۱ و آقای سید مجتبی عظیم فر به شماره ملی۰۷۹۳۵۴۵۶۷۶ و آقای رضا اسماعیلی فر به شماره ملی۰۹۰۱۸۷۹۲۷۴ و شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اصفهانی شهرضائی تا تاریخ۲۴/۶/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۵۸۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126472
آگهی تغییرات شرکت بهسازی صنایع چوب ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۹۴۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169348
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی بشماره ملی ۰۴۹۲۳۵۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۲۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178853
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۱۵۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۲۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شماره شناسه ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۶۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224422
آگهی تغییرات شرکت پاک سارشن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۷۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398676
آگهی تغییرات شرکت تدارک صنایع بسته بندی سیاوشان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۹۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان بشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۸۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404492
آگهی تغییرات شرکت هما نرم آسا پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۲۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443350
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی مهر ماندگار فدک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۳۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عسگری ساری بشماره ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلام حسین چاوشی بشماره ملی ۱۲۶۱۲۳۶۲۲۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد رحمانی پناه بشماره ملی ۰۰۸۱۶۸۶۷۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۱۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454579
آگهی تغییرات شرکت نهادین تدبیر پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۹۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۵۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471634
آگهی تغییرات شرکت معادن کیمیا سنگ ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۰۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید خرسند عصر به شماره ملی ۰۰۷۱۱۸۱۲۹۶ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگری ساری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ به نمایندگی شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی کیقبادی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۰۸۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مجید غفاری (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۴۶۵۰۶۴۷۴۹۵ تا تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۳۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1478155
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن امیدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۷۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسیح سالاریان کد ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای امید صیادیان کد ملی ۶۳۴۹۶۶۵۷۷۵، آقای سید مجتبی صادق پور کد ملی ۰۹۳۰۸۴۷۰۲۴، آقای احمد اسدان کد ملی ۲۶۴۹۳۲۳۱۴۰ و آقای یاصر عزیزی کد ملی ۳۳۲۹۸۰۲۸۸۱ ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۳۸۶۷۸۰۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ایلام اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531558
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۱۴۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538400
آگهی تغییرات شرکت امید صنعت بهروز سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۱۵۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۴/۱۳۹۳ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ شماره ثبت ۲۴۶۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۵۳۹۲۹ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560042
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۷۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان بشماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مسعود حسینی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۰۰۸۸۷۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580678
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتون سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۴۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۹۶۴۹۵۷۳۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر آراد جم در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۴۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تهیه توزیع و تولیدو بسته بندی و پخش و خریدوفروش انواع موادغذایی و کلیه کالاهای مجاز و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه عملیاتی که به طوری به موضوع شرکت مرتبط و بر صلاح شرکت باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کامرانیه شمالی بن بست ریحانه پ ۹ طبقه ۱ کد پستی ۱۹۵۴۹۱۴۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵ مورخ ۹/۶/۹۳ نزد بانک سپه شعبه خیام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. اسماعیل نوری امیر آبادی به شماره ملی ۰۰۸۱۳۱۳۴۶۲به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۲. سید محمد رضا بحق به شماره ملی ۱۲۷۱۵۷۰۹۷۱به سمت مدیرعامل ۳. بهاره بحق به شماره ملی ۱۲۸۶۱۲۳۲۲۴به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۶۲۳۳۴۳۷۳۴۵۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617677
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رویین دژ میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۷۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای سیدمسعودحسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷بعنوان بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۷۷۲۲۳۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655882
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساخت تجهیزات و تامین کالا افق ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان ش م ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی ش م ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۶۵۳۸۵۱۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672066
آگهی تغییرات شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاههای اتمی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۶۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۹۸۷۸۹۰۸۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702790
آگهی تغییرات شرکت کاغذ بهراد سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. خانم شهناز خرم کد ملی ۰۰۴۰۷۵۰۶۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای امیر مسعود سمیع داریانی کد ملی ۰۰۵۷۲۶۲۹۶۹ به سمت نائب رئیس و عضوهیأت مدیره وآقای حسین سمیع داریان کد ملی ۱۷۲۸۶۲۷۷۷۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و غیره با امضاءهریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۳۰۸۲۷۶۳۱۳۶۷۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718624
آگهی تغییرات شرکت مهر پاسارگاد پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۱۴۶۱۸۹۴۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394377
آگهی تغییرات شرکت مهتاب کاغذ بینالود سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی با کدملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای علیرضا اسماعیلی خوشمردان با کدملی: ۰۰۵۵۰۹۶۱۴۱ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم فاطمه اسماعیلی خوشمردان با کدملی: ۰۰۷۷۸۶۷۸۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۹۲۱۱۸۸۵۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849656
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی پتروکالا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمسعود حسینی به ش ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فارابی به ش ملی ۰۰۷۲۶۶۹۵۶۱ و سیدجواد هاشمی فرد به ش ملی ۵۷۴۸۹۱۷۹۰۴ و سیدمحمد هاشمی فرد به ش ملی ۰۴۲۰۰۵۱۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853105
آگهی تغییرات شرکت پیام رسای کاشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل عبدالرزاقی به شماره ملی۱۲۶۲۰۰۷۰۱۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیرحسین عبدالرزاقی به شماره ملی۱۲۶۱۸۴۱۷۶۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۷۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی دانشمند به شماره ملی۱۲۶۲۳۳۵۹۷۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک غرب بلوار پاک نژاد بالاتر از بلوار دریا ساختمان کسری پ۱۰ ط ۴ کدپستی۱۹۹۸۹۳۴۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن نجفی حاجیور به شماره ملی۴۷۲۳۴۳۶۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن نجفی به شماره ملی۴۷۲۳۴۶۲۶۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای میثم شمس به شماره ملی۰۰۶۳۷۸۱۰۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن نجفی حاجیور به شماره ملی۴۷۲۳۴۳۶۷۰۷ به سمت مدیرعامل. ۴ ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۳ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388983
آگهی تصمیمات شرکت گیاه بذر الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به ش ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به ک م ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خصوصی به ک م ۰۰۳۸۱۹۸۵۷۶ و امیرحسن خصوصی به ک م ۰۰۵۵۱۴۶۳۴۱ و تابنده خصوصی به ک م ۰۰۶۴۰۰۵۱۱۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمد خصوصی به سمت رئیس هیئت مدیره و تابنده خصوصی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن خصوصی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637897
آگهی تصمیمات شرکت بنا برج امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید مسعود حسینی به کدملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736202
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان زیست فن آور (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۰۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مسعود حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453045
آگهی تغییرات شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۶۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سیدمسعود حسینی به شماره ملی.۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی ثنایی سلیمانلو به شماره ملی ۱۵۳۲۱۸۰۳۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683281
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۸۱۳۲/۹۶ مورخ ۲۶/۶/۹۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی دارای ک. م ۰۴۹۲۳۵۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال، آقای مسیح سالاریان دارای ک. م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ با پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰۰ ریال و آقای سیدمسعود حسینی دارای ک. م ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ با پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند ولذا سرمایه موسسه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها به شرح زیر اصلاح گردید: آقایان اصغر پارسائی، مسیح سالاریان وسیدمسعود حسینی بترتیب ۳۲۰۰۰۰، ۲۶۰۰۰۰ و ۲۲۰۰۰۰ ریال ونیزآقایان: ساسان عماد دادرس ک. م ۰۰۳۹۰۹۱۰۰۷ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال و بهروز عمو هاشم ک. م ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال و فرخ اربابی وحدت ک. م۰۴۵۰۹۴۷۵۸۰ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۶۰۸۰۷۹۷۳۵۵۵۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک