مسیح سالاریان

مسیح سالاریان

کد ملی 2229648012
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570668
آگهی تصمیمات شرکت جلال آراء سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۲۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن فقیهایمانی به کدملی ۱۲۸۸۹۶۱۸۶۳ و محمود فقیهایمانی به کدملی ۱۲۸۲۷۸۹۳۳۳ و سید مهدی فقیهایمانی به کدملی ۴۷۲۲۸۶۵۵۸۲ محمود فقیهایمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی فقیهایمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن فقیهایمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اورق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۶۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857947
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن یاس به شماره ثبت ۲۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۶۰۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان بشماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۱۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941831
آگهی تصمیمات شرکت اسکان داده‌ها سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن صالحی به کدملی ۰۰۴۲۱۵۶۹۲۰ مریم نونهال به کدملی ۰۰۳۹۸۷۸۴۱۴ شقایق صالحی به کدملی ۰۰۶۸۲۸۹۸۷۱ شیفته صالحی به کدملی ۰۰۶۸۲۸۹۸۸۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۷۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946537
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت ایران روتاتیو (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۵۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۸۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۱ شاهین اسفرجانی به کدملی۰۰۶۰۷۷۲۰۳۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال و شایان اسفرجانی به کدملی۰۰۸۱۸۶۸۳۳۲ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ریال و کیان اسفرجانی به کدملی۴۷۱۱۱۸۱۳۲۶ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ریال و هوروش پرورش به کدملی۲۲۹۵۱۳۲۳۹۸ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۰/۵ ریال افزایش دادند. و سید مهران رضوی فرزند سیدعباس به ش. ش.۴۸۳ صادره از کرمان متولد۱۳۳۵ و کدملی۲۹۹۱۳۱۳۲۲۶ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۹/۷ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه دستگاهها تجهیزات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز و استفاده درصنعت چاپ اعم از تجهیزات و ماشین آلات لیتوگرافی چاپ صحافی و بسته بندی و سایر صنایع وابسته و جنبی و کلیه اقلام و قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز ماشین آلات مذکور و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تاسیس مراکز آموزشی تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج ازکشور اخذ و اعطای نمایندگی درزمینه مذکور به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل و خارجی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و بخش خصوصی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخلی و خارجی شرکت در همایشها سمینارها و نمایشگاههای تخصصی صنعت چاپ و بازرگانی اعم از درون مرزی و برون مرزی خرید لیسانس و فن آوری و تکنولوژی مورد نیاز شرکت مشارکت در سایر کارخانجات و شرکتهای موجود و یا درشرف تاسیس اقدام به هرگونه فعالیت مجازی که در راستای حصول به اهداف شرکت کافی وموثر باشد. پلاک محل شرکت از۱۸ به۲ تغییریافت. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال منقسم به۰۰۰/۳۰ سهم که۹۹۰/۲۹سهم آن بانام و۱۰ سهم آن بی نام۰۰۰/۰۰۰/۱ریالی میباشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۷۴ ماده و۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: محمدشاپور اسفرجانی به کدملی۰۰۴۷۰۰۱۷۰۴ و هوروش پرورش به کدملی۲۲۹۵۱۳۲۳۹۸ و شاهین اسفرجانی به کدملی۰۰۶۰۷۷۲۰۳۴ و سید مهران رضوی به کدملی۲۹۹۱۳۱۳۲۲۶ انتخاب گردیدند. موسسه آبدیده محاسبان به ش. م ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ محمدشاپور اسفرجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شاهین اسفرجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهران رضوی به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و هوروش پرورش به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۷۹۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115746
آگهی تغییرات شرکت داروسازی عرفان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۳۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۵۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126473
آگهی تغییرات شرکت گلریزان تجارت خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۹۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130959
آگهی تغییرات شرکت راهان میر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۳۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۲۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130972
آگهی تغییرات شرکت میرراه پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۱۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰۱ و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تغییر یافت: آقای سیدحسین میربابایی به شماره ملی ۴۸۳۹۳۵۷۵۱۱، آقای مهدی اختراعی صناعی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۲۳۴۶۷ و خانم لیلا اباذری به شماره ملی ۰۰۴۴۵۳۸۶۶۹ پ۱۶۸۲۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134850
آگهی تغییرات شرکت زمرد صنعت سدید سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۱۷۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد قاسمی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۱۰۹۸۴ و خانم مرجان قاسمی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۰۰۷ پ۱۶۸۵۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134851
آگهی تغییرات شرکت توان پلیمر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به ش م ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به ک م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156695
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نسران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۱۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کد ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۳۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169348
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی بشماره ملی ۰۴۹۲۳۵۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۲۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169448
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی شبدیز مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۷۰۰۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266990
آگهی تغییرات شرکت آلتون شنوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن بافکار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود تاری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه رستملو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن بافکار به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. موسسه آبدیده محاسبان به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به نمایندگی آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه دایی چی به شماره ملی ۳۲۵۱۱۸۰۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۵۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275442
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی و مدیریت نورهان صنایع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۱۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان ک. م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۱۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346037
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارس تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۸۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان ش م ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان ک م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۷۴۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428184
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی شبدیز مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۰۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۹۷۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان کد ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۴۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1478155
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن امیدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۷۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسیح سالاریان کد ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود حسینی کد ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای امید صیادیان کد ملی ۶۳۴۹۶۶۵۷۷۵، آقای سید مجتبی صادق پور کد ملی ۰۹۳۰۸۴۷۰۲۴، آقای احمد اسدان کد ملی ۲۶۴۹۳۲۳۱۴۰ و آقای یاصر عزیزی کد ملی ۳۳۲۹۸۰۲۸۸۱ ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۳۸۶۷۸۰۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ایلام اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517297
آگهی تغییرات شرکت اورین چشمه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۲۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای امیر اصغریان طرقی با کدملی ۰۰۶۲۶۱۳۰۴۹ *آقای غلامرضا اصغریان طرقی با کدملی ۱۲۳۹۷۵۷۷۴۳ *خانم زرین اصغری طرقی با کدملی ۱۲۳۹۸۰۰۸۸۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان با کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. * روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشارشرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۴۱۸۲۱۹۳۲۹۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538368
آگهی تغییرات شرکت آرا صنعت آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۰۶۷۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۳ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۳ به این واحد ثبتی واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۲۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان بشماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۸۵۳۷۰۷ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564986
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت بن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان ش. م ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان ک. م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۰۴۱۸۴۱۱۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر آراد جم در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۴۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تهیه توزیع و تولیدو بسته بندی و پخش و خریدوفروش انواع موادغذایی و کلیه کالاهای مجاز و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه عملیاتی که به طوری به موضوع شرکت مرتبط و بر صلاح شرکت باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کامرانیه شمالی بن بست ریحانه پ ۹ طبقه ۱ کد پستی ۱۹۵۴۹۱۴۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵ مورخ ۹/۶/۹۳ نزد بانک سپه شعبه خیام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. اسماعیل نوری امیر آبادی به شماره ملی ۰۰۸۱۳۱۳۴۶۲به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۲. سید محمد رضا بحق به شماره ملی ۱۲۷۱۵۷۰۹۷۱به سمت مدیرعامل ۳. بهاره بحق به شماره ملی ۱۲۸۶۱۲۳۲۲۴به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ سید مسعود حسینی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۶۲۳۳۴۳۷۳۴۵۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614784
آگهی تغییرات شرکت نوین ارتباط سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۰۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۴۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۲۵۳۳۸۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626428
آگهی تغییرات شرکت یکتا تجارت طلیعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان بشماره ملی: ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۳۰۶۷۶۸۵۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695340
آگهی تغییرات شرکت مجتمع غذایی رباط پروتئین مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حسابهای سود و زیان مربوط به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار.. جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبات به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک. سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۱۳۷۶۱۸۷۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695347
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دیما رخ آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۱۰۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان. به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت بازرگانی دیما رخ آریا انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۲۱۶۸۴۵۲۴۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772782
آگهی تغییرات شرکت ایما همراه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۲۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۲۱۸۸۷۸۴۲۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532400
آگهی تغییرات شرکت پارس مایکروتل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمسعود ابریشم چی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۸۴۹۲۳ و آقای حمیدرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۵۶۷۱۵ تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمسعود ابریشم چی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۸۴۹۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۵۶۷۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۵۶۷۱۵ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905014
آگهی تصمیمات شرکت پترو صدر البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۹۴۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۶۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106227
آگهی تصمیمات شرکت ساخت و نصب برزین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۲۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125942
آگهی تصمیمات شرکت ایمن یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۴۶۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: ارسلان منعم به کدملی ۰۰۴۷۱۱۵۹۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا گوهری به کدملی ۰۰۶۴۳۴۵۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرج قره داغی به کدملی ۱۵۳۲۴۹۴۴۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا کیش حضرت سلطان به کدملی ۰۰۷۷۸۵۳۶۹۱۲ و محمد واجدسمیعی به کدملی ۰۰۴۷۰۸۱۸۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ۲ نفر از سه نفر افراد ذیل ارسلان منعم و فرج قره داغی و عبدالرضا گوهری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307315
آگهی تغییرات شرکت پترو آهن فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418071
آگهی تغییرات شرکت تکتاز عمران اوکسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۸۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم اعتمادنیا به شماره ملی ۱۷۵۴۴۹۱۹۵۲ و خانم هیوا سلیمانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۳۶۸۶۵ و آقای محسن حسین زاده به شماره ملی ۱۷۵۳۵۹۴۵۹۶ تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم اعتمادنیا به شماره ملی ۱۷۵۴۴۹۱۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هیوا سلیمانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۳۶۸۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حسین زاده به شماره ملی ۱۷۵۳۵۹۴۵۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حسین زاده به شماره ملی ۱۷۵۳۵۹۴۵۹۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549561
آگهی تاسیس شرکت تعاونی برگ سبز فلاحت
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۸۵۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع مواد اولیه نهاده‌های کشاورزی بقیه طبق ماده ۳ اساسنامه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قائم مقام جنب کشتیرانی ک الوند پ۱۴ ط۳ ـ کدپستی ۱۵۲۴۵۵۷۴۵۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک‌هزاروپنجاه سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک‌هزاروپنجاه سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۳۶۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام‌ می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عبدالجواد قناد به شماره ملی ۴۵۶۹۱۰۱۷۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای داریوش رضائی به شماره ملی ۱۸۱۸۷۱۷۵۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای حامد خرازی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۲۶۸۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای ایرج مهندسی‌خسروشاهی به شماره ملی ۱۷۰۹۷۳۳۴۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای محمدحسین عابد به شماره ملی ۵۱۸۹۰۹۸۲۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمود حسن‌شاهی به شماره ملی ۶۴۸۹۸۰۹۲۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۷ـ۵ـ خانم نازیتا نقیبی‌تربتی به شماره ملی ۰۹۳۷۷۸۳۳۵۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۸ـ۵ـ آقای علی ابراهیمی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۳۳۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۹ـ۵ـ آقای صیاد فرهادی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۵۹۰۸ به سمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۱۰ـ۵ـ آقای محمدکاظم پهلوان‌یلی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۷۰۸۵۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: با امضای یک نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره (عبدالجواد قناد رئیس هیئت‌مدیره یا داریوش رضایی نائب رئیس هیئت‌مدیره یا صیاد فرهادی منشی هیئت‌مدیره) به اتفاق امضای محمدکاظم پهلوان‌یلی (مدیرعامل) ممهور به مهر شرکت تعاونی معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آب دیده محاسبان به شماره ثبت ۲۴۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987751
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ناموران صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070197
آگهی تصمیمات شرکت مشاوره و خدمات منتظم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹ به سمت بازرس اصلی و مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109212
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت سیاره سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683260
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. علی بساق زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۳۷۴۷۵۹ و مهدی مایلی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۱۱۳۳ و شکراله تفکری به شماره ملی ۲۳۷۰۵۰۲۵۹۲ و غلامرضا مایلی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۲۲۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی، خدمات مالی و مدیریت آبدیده محاسبان به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به نمایندگی مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد احمدیان به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۱۱۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۰۴۹۵۳۰۴۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877400
آگهی تغییرات شرکت آرمان آترین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا انگاربا کدملی۲۰۰۲۳۸۱۴۵۳ فهیمه عطائی نژاد با کدملی۱۹۹۰۲۶۳۳۲۱ امین کشاورزی با کدملی۲۲۹۸۸۵۹۰۱۹به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰به نمایندگی مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲به سمت بازرس اصلی حاج کاظمی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۸۹۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۶۶۷۸۵۸۵۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393411
آگهی تغییرات شرکت آریان تندرست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ به نمایندگی مسیح سالاریان به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به عنوان بازرس اصلی و رضا حاج کاظمی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۸۹۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۱۳۰۸۶۶۱۵۴۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531436
آگهی تغییرات شرکت مهندسی جلا پردازان الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به کدملی ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۵۰۴۸۴۰۶۸۱۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683281
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۸۱۳۲/۹۶ مورخ ۲۶/۶/۹۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی دارای ک. م ۰۴۹۲۳۵۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال، آقای مسیح سالاریان دارای ک. م ۲۲۲۹۶۴۸۰۱۲ با پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰۰ ریال و آقای سیدمسعود حسینی دارای ک. م ۲۲۲۹۶۶۳۹۱۷ با پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند ولذا سرمایه موسسه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها به شرح زیر اصلاح گردید: آقایان اصغر پارسائی، مسیح سالاریان وسیدمسعود حسینی بترتیب ۳۲۰۰۰۰، ۲۶۰۰۰۰ و ۲۲۰۰۰۰ ریال ونیزآقایان: ساسان عماد دادرس ک. م ۰۰۳۹۰۹۱۰۰۷ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال و بهروز عمو هاشم ک. م ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال و فرخ اربابی وحدت ک. م۰۴۵۰۹۴۷۵۸۰ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۶۰۸۰۷۹۷۳۵۵۵۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک