صفر نجفی

آقای صفر نجفی

کد ملی 2218032988
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12851511
آگهی تغییرات شرکت دارویی زرد بند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی دارنده کدملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای وحید گرجی با کدملی ۰۴۵۰۵۲۷۱۴۱ و آقای محمد علی گرجی با کدملی ۴۷۲۳۲۷۰۱۸۳ و آقای محمدرضا باستان با کدملی ۳۹۳۴۴۰۱۷۲۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۳۲۴۶۸۹۷۱۵۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913270
آگهی تغییرات شرکت مهندس دانش افزار کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی بشماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۷۴۸۳۳۵۹۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963165
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۳۹۶۱۰ غلام محمد خاکباز به شماره ملی ۴۸۴۹۵۸۳۶۴۴ علیرضا رشتاک به شماره ملی ۰۰۶۳۲۷۷۰۱۸ امید رشتاک به شماره ملی ۰۰۱۰۴۰۷۵۲۹ نبی اله بهرامی به شماره ملی ۳۹۳۳۶۱۶۴۹۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۳۷۷۵۴۰۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977719
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع معادن وذوب فلزات رنگین مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۵۳۱۷۱۲۱۲۴۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977736
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان ماه نشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۳۱۶۱۵۴۹۹۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۰۱ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی با شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۰۹۷۷۱۷۴۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۷۱۰
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۷۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به شماره ملی ۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ فضل اله حسینی به شماره ملی ۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ رضا حسینی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۵۵۳۵۹ اورانوس حسینی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۹۱۰۱ رضا اهرابیان به شماره ملی ۶۳۷۹۸۹۵۸۴۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013698
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب تراشه نقطه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۰۱۳۱۸۲۴۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022006
آگهی تغییرات شرکت دیبا نگار آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۲۴۵۸۲۴۶۰۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022029
آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی آسیا مارال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۴۳۳۰۴۹۵۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032394
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب فولاد امید آریان زرندیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی با شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۳۱۸۷۳۵۲۱۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032400
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۳۱۸۱۴۸۲۰۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042628
آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۰۶۹۴۳۱۱۲۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098159
آگهی تغییرات شرکت سی ام اس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای صفر نجفی دارنده کد ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۸۶۵۹۴۶۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183910
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پرویز نظری دارای کدملی ۳۲۵۶۶۳۳۵۳۶ بسمت رئیس هیات مدیره و اسماعیل درگاهی دارای کدملی ۱۴۶۱۱۹۹۲۶۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد علی ارجمندی دارای کدملی ۴۸۴۸۵۵۳۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ضیاءالدین معصومی دارای کدملی ۱۶۲۱۵۸۷۱۶۹ و عباس درکی دارای کدملی ۵۹۰۹۵۱۳۱۳۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۱۳۶۹۲۶۸۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266363
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۲۹۴۶۱۴۳۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375916
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۰۰۲ و صادق احمدی خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۶۳۸۷۶ و زهرا مسگرا به شماره ملی ۰۰۴۰۹۱۵۹۲۱ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۱۹۷۸۲۷۰۷۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک