مرتضی مالامیری

آقای مرتضی مالامیری

کد ملی 2200724810
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 940476
آگهی تصمیمات شرکت فیاض گستر فجر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا نورمحمدی به ک م ۰۰۵۹۷۲۹۳۵۱ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۷۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116869
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله‌های خزر بسپار سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۷۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، معصومه سیاه سرانی کجوری به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۱۶۷۴۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116877
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دام و طیور پرواز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید شریفی خارج اعضا به ک م ۰۴۵۱۲۸۳۶۶۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۴۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116878
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مروارید سبز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۱۶۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۱۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ حسین مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد نجارصادقی به ک م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۴۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166533
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی پویندگان شیمی کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۷۰۰۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351327
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت فجر طلائیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ تصویب شد. محمدنجار صادقی با کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا با کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حسین مالامیری با کد ملی ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و آقای مرتضی مالامیری با کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. که حسین مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی مالامیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558358
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش هوانوردی معراج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زمان بهرام نژاد به کدملی ۰۰۴۷۱۳۹۱۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743312
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۹۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کد ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کد ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ که محمد مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا رویانیان به کد ملی ۶۲۶۹۴۳۴۸۱۵ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858675
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن موکوئی خارج از اعضا به کدملی۰۰۳۷۰۲۴۸۱۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385241
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۹۲۶و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۵۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ش ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ش ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره و سعداله خطیرنامنی به ش ملی ۲۲۴۸۷۸۴۷۵۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434910
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی ظروف آلومینیوم و تفلون و لوازم خانگی آریان فجر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیاسرانی کجوری خارج از اعضاء به کدملی۶۲۶۹۴۳۸۹۳۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497929
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی صنایع الوان سازه سلولز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به شملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز مالامیری به ش ملی۶۲۶۹۹۱۶۷۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535109
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی باستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۸۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: حسن صادقی لقمجانی به کد ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کد ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمیله هنرمندنیا به کد ملی ۲۴۷۰۷۴۷۳۶۴۸خارج از سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606598
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های پروتئینی سرزمین دریائی خزر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۲۷۸ و شناسه ملی: ۱۰۷۲۰۲۰۲۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا روحانی به کدملی ۲۶۴۹۲۷۷۵۱ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874002
آگهی تصمیمات شرکت بیستون نیلوفر غرب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به ک م ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ که محمد مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یارشهیدی به ک م ۰۰۶۸۳۱۳۳۸۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی سولفات فلزات فجر (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۹۵۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن صادقی لفمجانی به شماره ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه مالامیری کجوری به شماره ملی۰۰۸۴۴۰۱۴۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲. در تاریخ۲۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981755
آگهی تصمیمات موسسه طلوع فجر اندیشه به شماره ثبت ۱۲۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۵۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش داد. مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. زینب مالامیری به کدملی ۰۰۱۲۰۷۵۶۸۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130230
آگهی تصمیمات شرکت هما صنعت بیستون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۱۳۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۲۶۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مه ور مالامیری کجوری خارج از اعضاء به کدملی ۶۲۶۹۴۲۶۵۹۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک