شهریار دیلم صالحی

آقای شهریار دیلم صالحی

کد ملی 2200035136
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579025
آگهی تغییرات شرکت ستاره تجارت مشرق زمینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۱۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608762
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاکسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۲۶۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۴۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673032
آگهی تصمیمات شرکت اوزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به ش م ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به ک م ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت پارس دارو به ش م ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به ش م ۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایرلن به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۱۷۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686303
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارابه فرود البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلمصالحی بشماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۹۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720470
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلمصالحی به کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۴۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941701
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۷۴۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015678
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا جهاد سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۱۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دایار روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۷۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127195
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۵۳۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی بشماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۶۷۰۶۸۷۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233605
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیشه‌های ایمنی به نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین گردید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و آقایان منوچهر شهروزی بشماره ملی ۰۷۹۳۰۷۹۲۵۱ و محمدمهدی شهروزی بشماره ملی ۰۷۹۳۰۹۶۸۹۸ و خانم اکرم عارفی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۳۰۰۲۰ بعنوان اعضای اصلی و آقایان جلیل شهروزی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۸۶۹۷۳ و بهرام نوروزی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۳۹۳۹۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۱۷۳۲۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264259
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. خانم سهیلا کسبی با کدملی ۱۳۷۷۲۷۰۶۱۰ به جای آقای احمد باقری دولابی فرد به ک. م ۰۰۵۲۶۷۲۷۸۶ برای مدت باقی مانده به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی داریا روش با شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۰۹۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی با شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۳۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408871
آگهی تغییرات شرکت محکم سازان آناهیتا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۶۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571606
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۱۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۱۳۰۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683725
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی دارای ک. م ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۸۱۰۶۲۰۴۳۶۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734685
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ را به عنوان بازرس اصلی و و آقای شهریار دیلم صالحی کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۲۴۵۰۹۷۹۲۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557022
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان پرواز پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۷۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۱۹۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم‎صالحی بشماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716551
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سی و لکس کالا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به کدملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733014
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی پاک صدر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۴۷۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: شرکت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به ش ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032362
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۴/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170564
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۴۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۴۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به ش ملی۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت -به شناسه ملی -ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی احداث ، مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی ، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی ، احداث و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .تامین منابع مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در تولید انرژی و پروژه های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت ، تملک ،بهره برداری (B.O.O) و ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران ، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش ، شامل. بهره برداری ، تامین قطعات یدکی ، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری ، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی ، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس ، تصدی ، نظارت ، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ کد پستی ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱/۴۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۴نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد ۴۲۲ پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۱۴۸۵۲و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد . بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی . شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . به موجب نامه شماره ۴۴۳۰/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968154
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲۱/۹۴مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و آقای عباس هشی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان، منطقه آزاد ماکو به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶ (سهامی خاص) پ۹۵۰۵۲۵۷۳۶۲۵۰۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا …صادقیان کدم ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ آقای کیهان مهام کدم ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم ۱۲۸۱۶۳۵۴۶۴ آقای عباس وفادرا کدم ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ آقای مرتضی اسدی کدم ۰۳۸۳۵۹۹۶۸۷ آقای محمد علی زاهدی کدم ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم ۰۰۴۶۴۹۴۹۷۹ آقای مهدی سوادلو کدم ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱، حسین شیخ سفلی کدم ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم ۰۴۵۰۰۴۲۱۰۳، آقای سید محمد خلیلی کدم ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹و آقای روح ا … مقیمی فرکدم ۵۶۸۹۸۶۳۸۰۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ۹۵۱۰۰۱۴۵۴۷۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637387
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۷۸۰۱/۹۶ مورخ ۲۱/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - داریوش امین نژاد با کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ با پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، درردیف شرکای موسسه قرار گرفت. - شهریار دیلم صالحی با کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد، سیدعلی شیرازی با کدملی ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد، حسن طهرانی با کدملی ۰۰۵۶۸۷۴۵۷۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی ۰۰۵۵۰۱۲۹۱۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد حسن فامیلی با کدملی ۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸ دارای مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال داریوش امین نژاد با کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ریال شهریار دیلم صالحی با کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ دارای مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سیدعلی شیرازی با کدملی ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶ دارای مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ریال حسن طهرانی دارای با کدملی ۰۰۵۶۸۷۴۵۷۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی ۰۰۵۵۰۱۲۹۱۴ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۷۱۱۵۸۵۴۰۲۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به استناد مجوز شماره ۱۷۰۶۵/۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ شرکت ساخت وتوسعه زیربنای حمل ونقل کشور وزارت راه و شهرسازی موضوع شرکت: تامین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی اراک. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۱۸ سال شمسی که در صورت اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی این مدت قابل تمدید خواهد بود. مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ میدان امام خمینی ـ خیابان کمربندی شمالی ـ خیابان جهادنصر ـ پلاک ۴۱۶۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۹۳۳۴۱۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۳۱/۲۱/۲۶۵۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه جهاد پرداخت گردید. اولین مدیران: علی شجاعی به شماره ملی ۰۵۳۰۷۱۳۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب حاجیقربانی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۹۴۴۲به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره فریدون کیانی فر به شماره ملی ۳۲۵۰۷۲۴۱۰۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس اصلی موسسه داریا روش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به نمایندگی شهریاردیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوزوصدور پروانه فعالیت نمیباشد./ ش۹۶۰۹۰۱۸۵۳۷۲۵۸۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک