محمد مالامیری

آقای محمد مالامیری

کد ملی 2190000920
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 991004
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیما قربانپور به ک م ۰۰۴۵۱۶۵۷۹۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۱۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116869
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله‌های خزر بسپار سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۷۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، معصومه سیاه سرانی کجوری به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۱۶۷۴۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116877
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دام و طیور پرواز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید شریفی خارج اعضا به ک م ۰۴۵۱۲۸۳۶۶۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۴۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144481
آگهی تغییرات شرکت پرگل صبا سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۱۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۰۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ محمد نجارصادقی ش م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا ش م ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی ۲۲۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۶۸۸۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166533
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی پویندگان شیمی کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۷۰۰۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166535
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی سولفات فلزات فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مالامیری کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ش م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. الهیار قزوینی فیروزکلا کدملی ۶۲۶۹۵۴۳۱۹ بازرس اصلی و محمد نجارصادقی کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ترازنامه سود و زیان مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۰۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166536
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مزرعه سبز دشت طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. محمد مالامیری کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری کدملی ۲۲۰۷۲۴۸۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۰۰۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558358
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش هوانوردی معراج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زمان بهرام نژاد به کدملی ۰۰۴۷۱۳۹۱۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9723613
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۹۸۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به ش ملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به ش ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ش ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ش ملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱/۹۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس پورابراهیمی به ش ملی۰۴۹۱۶۲۴۰۱۸ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743312
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۹۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کد ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کد ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ که محمد مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا رویانیان به کد ملی ۶۲۶۹۴۳۴۸۱۵ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891013
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های پروتئینی سرزمین دریائی خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۲۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا روحانی به کدملی ۲۶۴۹۲۹۷۷۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145022
آگهی تغییرات شرکت آسمان ندای دی (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۹۰۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنجار صادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا حسینخانی به شماره ملی۰۰۶۲۲۶۶۸۹۶ و آقای میثم پرویزی به شماره ملی۳۳۵۹۲۶۲۷۲۷ و آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385241
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۹۲۶و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۵۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ش ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ش ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره و سعداله خطیرنامنی به ش ملی ۲۲۴۸۷۸۴۷۵۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434910
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی ظروف آلومینیوم و تفلون و لوازم خانگی آریان فجر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیاسرانی کجوری خارج از اعضاء به کدملی۶۲۶۹۴۳۸۹۳۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497929
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی صنایع الوان سازه سلولز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به شملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز مالامیری به ش ملی۶۲۶۹۹۱۶۷۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874002
آگهی تصمیمات شرکت بیستون نیلوفر غرب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به ک م ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ که محمد مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یارشهیدی به ک م ۰۰۶۸۳۱۳۳۸۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981755
آگهی تصمیمات موسسه طلوع فجر اندیشه به شماره ثبت ۱۲۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۵۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش داد. مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. زینب مالامیری به کدملی ۰۰۱۲۰۷۵۶۸۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130230
آگهی تصمیمات شرکت هما صنعت بیستون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۱۳۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۲۶۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ محمد مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مه ور مالامیری کجوری خارج از اعضاء به کدملی ۶۲۶۹۴۲۶۵۹۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک