روح اله بخشی

آقای روح اله بخشی

کد ملی 2181836760
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12955075
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی با کدملی: ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ و آقای علی اصغر جعفری منصور کندی با کدملی: ۰۰۵۴۲۳۸۲۵۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۸۸۸۱۷۴۳۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955401
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در: کرمانشاه، چهارراه مدرس، خیابان مطهری غربی، طبقه فوقانی بانک کشاورزی، کدپستی ۶۷۱۳۷۴۷۸۶۵ تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و آقای روح اله بخشی به کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به سمت مدیرشعبه انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۸۲۶۵۱۱۵۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024877
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات هوشمند راوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰و آقای علیرضا علیمحمدی، کدملی ۰۰۱۶۰۵۶۱۲۴ و خانم مریم جودکی سلطان آبادی، کدملی ۱۱۷۰۶۷۱۷۲۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۲۷۵۹۵۳۸۹۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444535
آگهی تغییرات شرکت مهر راه سازه رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام می‌گردد و آقای روح اله بخشی کدملی۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و آدرس مدیرتصفیه ونشانی محل تصفیه شرکت میدان جهاد (فاطمی) خ کامران پ ۹ واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۱۵۸۹۵۱۶۱ میباشد. پ۹۶۰۳۰۳۲۳۲۶۳۲۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463934
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای روح اله بخشی به شماره ملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به نشانی: تهران، رسالت، نبش بنی هاشم، ۸ متری اول، پلاک ۴، واحد ۲۰۳، کدپستی ۱۱۶۳۶۱۳۵۷۸ به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۰۳۶۱۴۶۶۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504195
آگهی تغییرات شرکت مهار سیال آبگینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ذبیح اله سلمانی، کدملی؛ ۴۹۱۱۶۸۸۱۹۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله بخشی , کدملی: ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۸۴۷۳۹۴۹۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879880
آگهی تغییرات شرکت آرشام روناش مبتکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۲۸۹۲۴۵۷۹۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886251
آگهی تغییرات شرکت صدرا تجارت سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای روح اله بخشی به کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان نوزدهم شمالی خیابان هفدهم پلاک ۵۴ طبقه دوم واحد ۲۰۴ کدپستی ۱۹۹۸۸۸۳۵۷۶ می‌باشد. پ۹۶۱۱۳۰۱۷۵۲۳۸۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ادیسا احمدی پور، کدملی ۴۲۶۹۴۶۷۱۶۹ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۳۱۵۸۳۴۰۰۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084906
آگهی تغییرات شرکت کیان طب سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۳۰۲۷۲۲۰۱۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088078
آگهی تغییرات شرکت ایلیا افق رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۲۹۳۰۳۲۴۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090027
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری و تجهیزات ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۸۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد سیارایرانی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعلی ایزدی کدملی ۰۰۷۹۸۳۷۹۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۳۲۸۵۶۵۲۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169777
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آسان تجارت ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۵۲۳۴۰۱۴۸۷۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194456
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۰۳۱۰۶۳۲۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14284864
آگهی تغییرات شرکت گل سرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۲۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای محمدرضا دلشاد به کدملی۴۲۸۵۰۱۳۲۸۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رسول دلشاد به کدملی۴۲۸۰۶۵۹۳۲۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حامد دلشاد به کدملی۴۲۷۰۲۲۸۳۶۹ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رباب مستندی به کدملی ۴۲۸۴۱۷۱۷۱۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک، با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. * خانم شیرین انفراد به کدملی ۴۲۸۵۶۶۰۸۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله بخشی به کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۰۵۹۶۸۲۵۰۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استاک الکترونیک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای یاسر مومنی طاهری، کدملی: ۱۲۶۳۲۹۰۸۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمانه کهکی، کدملی: ۱۲۶۳۶۱۰۶۹۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا صادقی طاهری، کدملی: ۱۲۶۳۲۰۱۹۰۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۱۳۸۲۳۶۹۳۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363988
آگهی تغییرات شرکت آتیه بنای مقاوم شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۰۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۸۹۸۵
آگهی تغییرات شرکت آتیه بنای مقاوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۰۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۸۹۸۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهراد جوانمردی کدملی ۱۵۳۲۷۴۶۴۹۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید جوانمردی کدملی ۵۴۵۸۷۷۴۵۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نیر جوانمردی کدملی ۱۵۳۰۳۲۸۵۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سیدنعیم حسینی به شماره ملی ۰۰۱۶۵۷۱۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک