سید جعفر موسوی

سید جعفر موسوی

کد ملی 2181148260
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12641565
آگهی تغییرات شرکت آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی ک. م ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش آرین تجارت مانا به شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار گودرزی ک. م۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ آقای علی دارستانی فراهانی ک. م۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱ عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین جلیلوندک. م ۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی ک. م ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به همراه یکی از آقایان مسعود سزاوارگودرزی یا ابوالقاسم حبیبی خراسانی و به همراه یکی از آقایان علی دارستانی فراهانی یا حسین جلیلوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۱۱۴۷۲۱۹۱۲۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708492
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت پاکان پلاستکاربا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک. م ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه افق پاینده باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰ با نمایندگی خانم ایران دلفانیان ک. م ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای علی اسلامی بید کلی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنایع سلولزی مارینا سان ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای نعمت ا … شهبازی ک. م ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود حسینی ک. م ۶۱۹۹۲۳۴۸۳۹ بعنوان خارج از اعضاء و سهاداران بعنوان مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان: مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعودگودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۴۱۲۲۲۵۵۲۳۴۸۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991905
آگهی تغییرات شرکت دالین مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذائی ماستر ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذائی ماستر فوده ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰با نمایندگی آقای محمد کریمی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰بسمت عضو هیئت مدیره آقای وحید حنیفی ۰۰۶۳۲۵۱۰۰۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۰۷۳۹۲۴۹۹۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003619
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیرآن با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۶۱۴۸۹۹۸۲۸۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032328
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی سید جعفر موسوی به کدملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی سعید گمار به کدملی۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک ازاعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۳۰۳۸۱۲۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121257
آگهی تغییرات شرکت آذر نوین انرژی ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی (۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی (۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱) و شرکت گروه نوین انرژی پایدار کاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۶۲۱۱ به نمایندگی آقای پژمان نایب حسینی به کد ملی (۰۰۵۳۵۵۶۳۰۵) و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ وشناسه ملی (۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰) به نمایندگی سید جعفر موسوی به کد ملی (۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰) و آقای عبدالرضا فلاح به کد ملی (۲۷۵۱۸۶۱۳۹۳) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت ۲۱۰۰ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۰۴۷۱۱۹۱۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256188
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای جعفر موسوی کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای امیر استعماری کدملی ۰۰۷۰۶۵۰۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۵۹۴۳۳۹۴۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پارک ساعی-خیابان ولی عصر-خیابان سی و چهارم-پلاک ۲-طبقه سوم-- کدپستی ۱۵۱۶۷۱۴۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۱,۳۹۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی ۴۵۶۹۴۵۸۷۰۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۳۰۹۸۶۲۳۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841486
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدم ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی کدم ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی کدم ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ایراندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدم ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم سبحانی کدم ۰۰۷۴۵۰۴۷۶۲ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۷۵۰۲۹۷۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167335
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۵۲۲۶۱۹۳۰۸۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185090
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی پترو صنعت نوین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۹۷۵ با نمایندگی آقای شهرام امیر آبادی به کدملی ۰۰۵۷۰۵۳۴۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای ابوطالب قلندری به کدملی۲۱۸۰۸۰۰۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی یا شهرام امیر آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۳۱۲۴۴۰۰۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193437
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۷۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجعفر موسوی به کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به نمایندگی شرکت افق توسعه معادن خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی صبوری به کدملی ۴۶۰۹۴۱۳۶۸۱ به نمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاهیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۷۱۵۰۳۸۳۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202983
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی کدملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۶۱۴۸۴۷۸۲۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتوشید زمان درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۴۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله گاندی-خیابان آفریقا-خیابان یکم-پلاک ۵-ساختمان پارس-طبقه دوم- کدپستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱,۴۵۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد۴۵۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره گلپخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ و به نمایندگی امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گسترش پرتو شید زمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تما می اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۱۲۶/۱۱۰/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاسیس گردید. پ۹۷۰۶۲۱۶۷۲۹۱۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225238
آگهی تغییرات شرکت ایراندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی محمد عالمی به کدملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی حسن بیاتی به کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنعت پاپیروس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴ با نمایندگی سیدجعفر موسوی به کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی مرتضی جعفری زارع به کدملی ۱۴۶۵۳۰۲۸۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی محمود بهرامی به کدملی ۴۰۳۰۷۱۶۱۷۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان محمدعالمی یا حسن بیاتی یا محمود بهرامی یا مرتضی جعفری زارع به همراه یکی دیگر از دیگر از آقایان سیدجعفر موسوی یا محمدرضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۳۱۹۰۶۶۸۶۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273938
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای پیمان سازنده چی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم عزیزه تیموری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۳۰۱۴۹۸۷۳۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364728
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوار ذاکریان کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بنمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گودرزی کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بنمایندگی شرکت گلپخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید شهریاربوذرجمهری کد ملی ۰۰۴۴۵۰۱۱۹۶ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد عالمی کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیر عامل آقای سید جعفر موسوی کد ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهد آور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیر منقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضا ء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از صاحبان مجاز حق امضاء واوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول وغیر منقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک ازصاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371849
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای منصور اسدی خضرلو ۳۸۷۴۸۸۱۲۴۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - شرکت گسترش ماریناپخش هستی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱ بانمایندگی آقای سید جعفر موسوی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاهیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک