نریمان شعربافی

نریمان شعربافی

کد ملی 2180981694
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 753804
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایرسهامی خاص به شماره ثبت۱۶۵۹۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و سعید صالحی لباسی به کدملی ۱۳۸۰۸۲۳۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: راحله جعفری به کدملی ۰۴۵۲۴۲۱۲۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا کرامت هروی خواه به کدملی ۲۶۴۹۰۳۶۶۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از جمله چک، قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۰۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963295
آگهی تصمیمات شرکت پارس لاریم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به ک م ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ بسمت بازرس اصلی و شیما پولادزاده به ک م ۴۲۶۹۸۰۵۷۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۷۶۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177658
آگهی تغییرات شرکت میلان آردین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. نریمان شعربافی ک. م ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالمحمد زاهدی ک. م ۴۱۳۲۰۶۰۴۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۳۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225665
آگهی تغییرات شرکت پایور پولاد رستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد خرم کدملی۱۲۸۶۴۱۱۰۸۴ و عبدالمحمد زاهدی کدملی۴۱۳۲۰۶۰۴۲۱ و کریم دوست محمدی کدملی۶۳۴۹۶۹۴۱۲۰ نریمان شعربافی به کدملی۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسن حاجی اسمعیلی به کدملی۰۰۴۹۳۶۲۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۷۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303651
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی وانیا ریل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. آقای بیژن عامریان به شماره ملی ۰۰۴۱۳۰۲۴۰۰ و آقای سید علی امیریه شماره ملی ۱۸۱۹۱۰۶۶۰۸ و خانم مهرنوش حاجی ابوالقاسم علاف به شماره ملی ۰۰۵۸۲۱۶۲۶۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای نریمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر قرامحمدی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۶۴۱۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۰۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338931
آگهی تغییرات شرکت پارس سیلوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به ترتیب زیر انتخاب گردیدند. آقای احمد خرم کدملی ۱۲۸۶۴۱۱۰۸۴ آقای مهدی اسپندیاری محلاتی کدملی ۰۰۴۱۴۳۴۳۱۵ آقای عبداله فرهنگی ۰۰۳۹۷۴۱۳۴۶ آقای نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر زبردست به کدملی ۰۰۴۰۵۸۸۵۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۰۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454657
آگهی تغییرات شرکت مفتول صنعت ملایر سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۸۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۲۵۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نریمان شعر بافی به کد ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به کد ملی ۱۳۸۰۸۲۳۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۲۵۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504855
آگهی تغییرات شرکت نورد زاگرس ملایر سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۴۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۰۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نریمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۲۳۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۴۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530769
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی فولاد جعفری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نریمان شعر بافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صالحی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۲۳۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره جعفری به شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۰۱۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا کرامت هروی خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۰۳۶۶۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و نامه‌های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۲۵۱۶۷۱۸۷۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586451
آگهی تغییرات شرکت مرکز کنترل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای نریمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و خانم فاطمه فتحعلیان به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۶۰۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۳۶۹۳۲۲۴۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687167
آگهی تغییرات شرکت صنایع زاگرس مفتول ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۶۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نریمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صالحی لباسی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۲۳۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی ۳۹۳۰۵۵۵۹۳۱ و خانم زهرا کرامت هروی خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۰۳۶۶۴۸ و خانم راحله جعفری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۲۱۲۲۹ تا تاریخ ۹/۸/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعباس جعفری به شماره ملی ۳۹۳۰۵۵۵۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا کرامت هروی خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۰۳۶۶۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله جعفری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۲۱۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم راحله جعفری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۲۱۲۲۹ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728859
آگهی تصمیمات شرکت ایرتمپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه فتحعلیان به کدملی ۰۰۳۹۱۴۶۰۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث زمانی علویجه به کدملی ۱۲۸۴۳۱۵۴۰۱ و نوذر زمانی علویجه به کدملی ۰۴۵۲۵۴۷۵۹۸۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ کیومرث زمانی علویجه به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، نوذر زمانی علویجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331540
آگهی تصمیمات شرکت گل ابزار درخشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و زهره السادات تاج زاده به کدملی ۰۰۳۷۱۸۸۹۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521278
آگهی تصمیمات شرکت گل سیم استوار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و حسین محمدی به کدملی ۵۸۹۹۳۹۶۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعباس جعفری به کدملی ۳۹۳۰۵۵۵۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مینا جعفری به کدملی ۱۹۱۵۹۸۶۷۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996635
آگهی تصمیمات شرکت کار پاک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۴۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: نریمان شعربافی به کدملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به سمت بازرس اصلی و عباس خدیو به کدملی ۰۰۴۴۸۹۰۶۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی افشار به کدملی ۴۰۱۱۳۶۷۶۲۱ نادر افشار به کدملی ۴۰۱۱۳۷۵۲۴۱ اسماعیل امینی به کدملی ۴۰۱۰۳۴۹۰۵۰ مهین امین اللهی به کدملی ۲۰۶۰۲۶۱۱۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ مهدی افشار به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نادر افشار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396330
آگهی تغییرات خیریه جود الجواد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۵۱۰۵۳۳۸۰/۳۶۳۸/۵۱۶/۱/۰۲/۰۳/۰۲/۱۷۱۴ مورخ ۶/۱۱/۹۵ نیروی اتظامی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم زهرا زبردست به شماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۳۳۲ آقای علی اصغر زبر دست به شماره ملی ۰۰۴۰۵۸۸۵۵۶ خانم فاطمه زبردست به شماره ملی ۱۲۱۹۲۱۶۵۱۸ آقای ابوالفضل زبردست به شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۹۴۴۹ پروانه زبر دست به شماره ملی ۰۰۴۰۸۶۳۸۷۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و امیر اسد الفتی بشماره ملی ۰۰۳۱۱۷۳۸۶۱ و محمد رضا میرنجات بشماره ملی ۰۰۵۲۳۰۰۷۲۲ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و رئیس هیئت مدیره) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. نریمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۱۶۹۴ به عنوان بازرس اصل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. فرمان شعربافی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۹۲۸۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۰۲۷۳۱۷۵۶۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک