محمدابراهیم منتظری جویباری

محمدابراهیم منتظری جویباری

کد ملی 2161391208
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551568
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا نصرتی به کدملی ۰۰۵۵۷۹۹۶۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۵۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919219
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی آینه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدابراهیم منتظری جویباری به ک م ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و سعید احمدی نیا به ک م ۰۰۶۲۸۴۱۴۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامیر دستمالچی به ک م ۰۰۴۱۱۰۱۵۱۰ مهدی ابراهیم کرمانی به ک م ۰۰۴۰۲۰۶۳۲۷ آرمین اکبری به ک م ۰۰۶۱۸۱۳۲۱۴ و ساسان موذنی به ک م ۰۰۴۷۷۷۲۲۶۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ محمدامیر دستمالچی بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمین اکبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ساسان موذنی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۱۴۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925425
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سفید دماوند سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۹۵۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۳۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد قاضی به شماره ملی ۲۷۰۹۱۸۹۷۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمد هوشنگی به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۱۲۸۸ و آقای علی قائمی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۱۷۰۰۲ و آقای محمدرضا محبی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۲۰۵ تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد هوشنگی به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۱۲۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی قائمی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۱۷۰۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محبی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محبی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۲۰۵ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۰۹۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597186
آگهی تصمیمات شرکت ذوب روی تال (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۹۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۲۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737020
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه تجارت بین الملل عرفا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف کریمی به شماره ملی۰۰۷۰۷۰۳۲۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۲/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید البرز مجذوب حسینی به شماره ملی۰۰۶۹۰۰۲۷۲۱ و آقای عباس مفتاح به شماره ملی۰۴۵۲۰۷۲۹۳۱ و خانم آیدا قناعی میان دوآب به شماره ملی۰۰۵۹۹۲۱۲۶۹ تا تاریخ۰۲/۰۸/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید البرز مجذوب حسینی به شماره ملی۰۰۶۹۰۰۲۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس مفتاح به شماره ملی۰۴۵۲۰۷۲۹۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا قناعی میان دوآب به شماره ملی۰۰۵۹۹۲۱۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس مفتاح به شماره ملی۰۴۵۲۰۷۲۹۳۱به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سهروردی شمالی میدان قندی خ قندی غربی پ۱۲۴ واحد۳ کدپستی۱۵۵۴۷۴۴۵۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767427
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۸۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۸۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و یوسف کریمی به کدملی۰۰۷۰۷۰۳۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783082
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی روی گستر جم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۳۵۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810740
آگهی تغییرات شرکت همیار کاران طبرستان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۷۳۳و به شناسه‌ی ملی۱۰۷۶۰۳۲۳۵۲۱ ثبت ساری
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سهراب ابوحمزه بشماره کدملی ۶۵۹۹۹۱۱۷۱۴ و کدپستی ۴۸۱۷۹۱۷۷۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهربانو باباجانی بابلی به شماره کدملی ۴۹۸۹۳۸۲۹۶۱ و کدپستی ۴۸۱۷۷۱۶۱۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رضایی چراتی بشماره کدملی ۴۹۸۸۶۰۸۴۲۵ و کدپستی ۴۸۱۷۸۴۸۹۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین رضایی چراتی بشماره کدملی ۴۹۸۸۶۰۶۰۵۸ و کدپستی ۴۸۱۷۷۱۶۱۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد بانکی (چک‌ها) و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت آقای سهراب ابوحمزه (رئیس هیئت مدیره) باتفاق خانم شهربانو باباجانی بابلی (نایب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای حسین رضایی چراتی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادهای شرکت با ادارات و سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد آقای سهراب ابوحمزه (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج آقای محمدابراهیم منتظری جویباری بشماره کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ و کدپستی ۴۸۱۷۹۱۷۷۳۶ و خانم فریبا اکبری بشماره کدملی ۴۶۰۹۷۵۶۸۱۱ و کدپستی ۴۸۱۷۹۱۷۷۳۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9913668
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرپاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: مؤسسه آبان روشن همیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری به کد ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978869
آگهی تصمیمات شرکت کار آسی جهانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ بسمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری‎جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983945
آگهی تصمیمات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053152
آگهی تغییرات شرکت سپاهان شیمی تجارت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۷۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۶۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153536
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اکتشافی کشور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۲۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و سعید احمدی نیا به کدملی ۰۰۶۲۸۴۱۴۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177261
آگهی تغییرات شرکت ایتاء فوم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک حجت دوست محق به شماره ملی ۰۰۴۴۰۲۵۶۱۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178927
آگهی تغییرات شرکت فناوران مبین خاور سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد ابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز دولت زاده به شماره ملی ۱۴۶۰۸۴۷۲۸۸ و شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۸۲ با نمایندگی آقای محمدکریم ناصرصراف و شرکت توسعه مخابراتی آریاسل سهامی خاص به شماره ملی ۳۱۸۷۰۷ با نمایندگی آقای رضا جمارانیان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۰۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی نائبی و شرکت رایانه تصویر پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۰۷ با نمایندگی آقای بهروز دولت زاده تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ در تاریخ۲/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203277
آگهی تصمیمات شرکت زیستاب (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۷۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاج زوار به کدملی۰۹۰۰۹۶۹۴۸۲ و مهرداد حاج زوار به کدملی۰۰۷۰۶۱۴۶۵۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ محمدمهدی حاج زوار به سمت رئیس هیئت مدیره، مهرداد حاج زوار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212876
آگهی تصمیمات شرکت درسار بنا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۳۱۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۸۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و سولماز بلوری به کدملی ۰۰۶۲۰۷۵۸۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امید رستمی به کدملی ۰۳۲۰۱۳۰۷۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سامان رستمی به کدملی ۰۳۲۰۱۳۰۷۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیام رستمی به کدملی ۲۲۵۹۱۳۶۰۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289006
آگهی تصمیمات شرکت انرژی سازه آبان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350380
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازرگانی چلیپا نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رضوانی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۹۲۲۸۷ و خانم گیتی خلیل پور به شماره ملی ۰۰۴۱۲۲۳۲۵۷ و خانم مرضیه رضوانی به شماره ملی ۵۳۰۹۸۲۱۳۵۲ تا تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۰۶/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419487
آگهی تغییرات موسسه امین پژوهان یکتا به شماره ثبت ۲۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۷۰۷۴۷ و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۷۰۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419911
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت پرتو ناب الکترونیک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۷۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۱۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. اصغر گلاب به کد ملی ۰۳۸۴۰۳۳۱۲۱ و عبدالحمید شریف به کد ملی ۴۱۳۰۴۳۱۶۸۴ و علی اصغر تکلو به کد ملی ۰۷۴۹۶۵۳۸۷ و مریم مقدس جعفری به کد ملی ۰۰۴۲۵۴۲۰۶۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ بسمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کد ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ اصغر گلاب بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید شریف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر تکلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612169
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۶۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش همیار به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۱۸۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به ش ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدکریم ناصرصراف به ش ملی ۴۳۲۳۱۹۹۳۵۱ و حسین جوادمحمدعلی عبدالرسول به شماره گذرنامه ۰۲۲۰۷۰۳۰ و فرهنگ بشیری به ش ملی ۲۹۷۱۶۴۵۰۸۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۸۹ محمدکریم ناصرصراف بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین جواد محمدعلی عبدالرسول بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ بشیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد بهادار و قراردادها و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636611
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۵۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892066
آگهی تصمیمات شرکت فراسر شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و عبدالمجید توجهی به کدملی ۰۶۵۳۰۱۰۰۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971214
آگهی تصمیمات شرکت گنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۴۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری به کدملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی به جای بازرسان قبلی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10982275
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ورزشی تیراندازی و شکار زوبین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۷۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه آبان روشن همیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۸۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کد ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا ناطقی مزینان به کد ملی ۰۷۹۲۴۴۷۷۱۹ و علیرضا ناطقی به کد ملی ۰۴۵۱۶۷۳۰۳۴ و ابوالقاسم ناظمی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵ و کانون شکار دوستداران طبیعت به نمایندگی هاشم اسدزاده رج به کد ملی ۰۶۲۶۳۲۲۳۰ و فدراسیون تیراندازی به نمایندگی محمدرفیع رفیعی نیا به کد ملی ۳۰۷۱۶۴۴۷۵۲. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ حمیدرضا ناطقی مزینان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ابوالقاسم ناظمی اردکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و هرگونه قراردادیکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996644
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد ارتباطات بین المللی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۲۵۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۸۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و محمدابراهیم منتظری جویباری به کدملی۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک