فریبرز مقیمی

فریبرز مقیمی

کد ملی 2161207911
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564576
آگهی تصمیمات شرکت سیمان نیزار قمسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به نمایندگی پیراف هسلر به شماره گذرنامه۳۱۵۱۵۱۱F سوئیس و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی علی حسین قراچه به کدملی۶۴۸۹۷۹۴۹۲۶ و شرکت سیمان کویر کاشان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ به نمایندگی علی شکرریز به کدملی۱۲۶۱۵۱۰۵۸۵ و فریبرز مقیمی به کدملی۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و علی نجفی به کدملی۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۱/۹۰ پیراف هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهجت به کدملی۲۴۱۰۸۹۱۰۷۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گریدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۳۸۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656015
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع آهک اسپندراسهامی خاص به شماره ثبت۴۶۷۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ با نمایندگی پییر فرانسوا هسلر به کدملی ۲۳۱۸۷۰۰ F و شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ با نمایندگی علی نجفی به کدملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و فریبرز مقیمی به کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و پردیس مقیمی به کدملی ۰۰۶۳۹۹۸۳۷۸ و مریم حاجی شریف به کدملی ۰۰۴۵۵۲۱۹۸۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نژادنصراله (خارج از هیئت مدیره) به کدملی ۲۱۲۱۴۶۲۶۰۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۲۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883680
آگهی تصمیمات شرکت سازند صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز مقیمی به ک. م ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ جواد بازرگان هرندی به ک. م ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ حسین صمیمی به ک. م ۲۱۲۱۲۶۴۳۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ فریبرز مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، جواد بازرگا ن هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سروی قمصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۳۶۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028315
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ و شرکت سیمان اکباتان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ و جناب آقای فریبرز مقیمی با کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۲۲/۱۲/۹۱ آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان فریبرز مقیمی و علی نجفی و رحمت اله روستاپور بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و نیز کلیه چک‌ها، بروات سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام، ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی، ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷، بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۸۹۶۳۰۲۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030953
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ و شرکت سیمان آرتا اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ و شرکت سیمان کویر کاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ پییر فرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی به ش ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا حجازی راد به ش ملی ۲۱۶۱۳۹۴۷۶۲ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و ولی اله لطفیان به ش ملی ۰۹۱۹۴۴۹۳۵۲ و علی نجفی به ش م ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و علی امینی به ش ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۲۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090989
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ با نمایندگی آقای پییرفرانسوا هسلر و شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۲۲ با نمایندگی آقای علی نجفی تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297980
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فریبرز مقیمی به کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی نجفی به کدملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد بازرگان هرندی به کدملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور مالی و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتب ر بوده و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۹۳۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462005
آگهی تغییرات شرکت سیمان اکباتان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای پیرفرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز مقیمی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی امینی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل روحی ۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های بتن اسپندار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کریمی ۰۵۳۲۶۷۵۴۷۹ به نمایندگی از شرکت مجتمع آهک اسپندار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بختیاری به کد ملی ۳۹۳۲۵۸۹۹۰۴ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493478
آگهی تغییرات شرکت آریا ترابر کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۱۶۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان نیزار قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۲۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱ تهران، آقای علی نجفی با کد ملی۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ آقای فریبرز مقیمی با کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمد قاسمی فرد کد ملی ۰۰۶۲۳۲۹۴۲۱ و ابوالفضل ایرانی کد ملی ۱۵۸۱۶۱۲۵۴۰ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۸۵۷۱۱۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535677
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پییر فرانسوا هسلر به شماره گذرنامه ۴۵۷۲۳۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی به کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آندره نیکلاس ماتیس به شماره گذرنامه ۲۴۳۴۴۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد علیپور فطرتی به کد ملی ۲۵۹۴۱۷۰۸۳۶ به نمایندگی از شرکت کومات (FZC) به سمت عضو هیئت مدیره و والتر گات فرد ویتور به شماره گذرنامه ۲۴۱۸۴۵۲ به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی امینی به سمت مدیریت عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۳۰۷۳۱۳۳۸۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561156
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره ا برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند جناب آقای خلیل بابایی با کدملی ۳۹۳۳۸۰۰۴۸۱ جناب آقای فریبرز مقیمی با کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ جناب آقای رحمت اله روستاپور با کد ملی ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ جناب آقای اسفندیار سالاروند با کدملی ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ جناب آقای امیرحسین محمدی باهر با کد ملی ۰۴۵۳۲۹۵۵۳۳ پ۹۳۰۵۱۸۱۶۹۸۴۱۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411998
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کریمی به شماره ملی ۰۵۳۲۶۷۵۴۷۹به جای آقای فریبرزمقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱بعنوان نماینده شرکت سیمان اکباتان به سمت عضوهیات مدیره تاپایان مدت تصدی اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. وسمت اعضاءهیات مدیره بشرح زیرمیباشد: آقای پییر فرانسوا هسلربعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپنداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ آقای علی امینی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره باکدملی شماره ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت مجتمع آهک اسپنداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ آقای حسین کریمی به کدملی شماره ۰۵۳۲۶۷۵۴۷۹ بعنوان عضوهیات مدیره به نمایندگی ازشرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ آقای محسن کیانی پوربعنوان مدیرعامل به شماره ملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۵۵ (خارج ازهیات مدیره) کلیه اسنادتعهدآورو اوراق بهاداروبانکی باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره به اتفاق مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء دونفرازاعضاءهیات مدیره متفقابامهرشرکت معتبر خواهدبود وسایرنامه‌های اداری باامضاءمدیرعامل و یایکی ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۳۱۱۰۸۹۴۲۹۲۶۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726036
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۱/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان علی نجفی کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت نایب رئیس و آقایان احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳، سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵، مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ و شرکت‌های مجتمع آهک اسپندار شماره ثبت ۴۶۷۶۶ به نمایندگی آقای علی امینی کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سرمایه گذاری سیمان اسپندار شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ و فریبرز مقیمی کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ آقای محمد باقری سبزوار کد ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضاء یکی از آقایان احمد بداغ آبادی یا سید هادی سادات پور و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ موسسه ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ بسمت بازرس حسابرس اصلی و موسسه دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت بتصویب مجمع رسید. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009934
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وداد پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد بازرگان هرندی به شماره ملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صمیمی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۴۳۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین نصیری به شماره ملی ۰۰۵۰۰۲۳۲۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عسکری دانشور به شماره ملی ۲۰۶۲۶۹۹۱۲۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۸/۹/۹۱. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555672
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سرامیک سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۰۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به ش. ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به ک. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز مقیمی به ک. م ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و محمود اردانی به ک. م ۵۵۲۹۷۸۱۵۶۱ و رامین نصیری به ک. م ۰۰۵۰۰۲۳۲۳۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ فریبرز مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود اردانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سهیلا سالاری به ک. م ۲۵۳۸۹۸۸۱۲۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید کلاهدوز بین چهارراه کاوه و قنات پ ۲۸۹ ط ۴ ک پ ۱۹۳۹۸۳۴۵۱۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097718
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۰ پییراف هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد روشن به ش ملی ۰۰۵۲۱۸۷۲۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و فریبرز مقیمی به ش ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و علیرضا وزیری به ش ملی۰۵۳۲۰۱۰۶۴۷ به نمایندگی از شرکت سیمال شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و علی نجفی به ش ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره و امین شجاعی به ش ملی ۰۴۹۲۹۵۳۳۰۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12695010
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان صنعت سیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان کیاسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳ به نمایندگی آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ شرکت صنایع سیمان زابل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴ به نمایندگی آقای محمدرضا احسان فر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ شرکت سیمان عمران انارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ به نمایندگی آقای احمد کتیرایی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ شرکت سیمان سامان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۳۹۳۷ به نمایندگی آقای شهریار گراوندی به شماره ملی۳۲۵۱۲۹۳۲۸۱ شرکت سیمان اردستان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳به نمایندگی آقای احمدرضا عمرانی فردبه شماره ملی۱۱۸۹۴۸۸۲۰۵بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی:۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۶۹۹۴۱۴۲۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031661
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت انرژی خورداد درتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۶۹۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت، مشاوره واجرای کلیه پروژه های الکتریکی ونیروگاهی شامل نیروگاه سوخت فسیلی وغیرفسیلی اعم ازتولیدوانتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی وپشتیبانی ومشاوره وطراحی ونگهداری ونظارت فنی درامرپروژه تاسیسات مکانیکی الکتریکی واتوماسیون، طراحی ونصب اجرای انواع پستهای فشارقوی وفشارضعیف ونیروگاه هاوخطوط فشارقوی تولیدوفروش برق ازطریق احداث نیروگاه (تولیدنیروگاه خورشیدی)طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان ومیکروکنترلر پی ال سی وپستهای کنترل برق، ابزاردقیق، اجرای روشنایی معابروخیابانها، همچنین ارائه کلیه فعالیتهادرزمینه تامین تجهیزات وطراحی ونصب وراه اندازی تاسیسات سیستمهای مخابراتی طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی واجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم ازفلزی وبتنی، ابنیه سبک وسنگین، ساخت راه وباندوهمچنین خریدوفروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت های داخلی وخارجی، اخذوام واعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دولت پلاک ۲۸۹ کدپستی ۱۹۳۹۸۳۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۹/۹۵/ص/۲۱۳ مورخ ۲۳/۵/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان شهید کلاهدوز پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فریبرز مقیمی شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره ـ پردیس مقیمی شماره ملی ۰۰۶۳۹۹۸۳۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره پیمان استرکی شماره ملی ۰۰۵۹۴۲۵۰۲۴ بسمت عضوهیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه ودادپویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸ با نمایندگی مریم حاجی شریف شماره ملی ۰۰۴۵۵۲۱۹۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان کویرکاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ با نمایندگی جواد بازرگان هرندی شماره ملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ رامین نصیری شماره ملی ۰۰۵۰۰۲۳۲۳۳ خارج از اعضای هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهادار وبانکی با امضا مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت معتبر خواهدبود و سایرنامه های اداری باامضای هریک ازمدیران و مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا رشیدکلخوران به شماره ملی ۱۴۶۶۵۵۵۹۰۴ به عنوان بازرس اصلی حسین علی رحیمی به شماره ملی ۰۳۲۲۶۰۸۰۳۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۳۱۲۸۳۴۱۹۸۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666775
آگهی تغییرات شرکت سیمان کویر کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شکرریز بعنوان کدملی ۱۲۶۱۵۱۰۵۸۵رئیس هیئت مدیره و رضا فرزانه کدملی۱۲۶۱۴۵۶۹۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و احمد علی پور فطرتی کدملی ۲۵۹۴۱۷۰۸۳۶و فریبرز مقیمی کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و شرکت مدیریت سرمایه وداد پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸ (به نمایندگی خانم مریم حاجی شریف کدملی ۰۰۴۵۵۲۱۹۸۰) بعنوان عضو هیئت مدیره و عبدالرضا خادمی کدملی۲۲۴۹۶۹۶۲۶۸ بعنوان مدیرعامل و علی نجفی کدملی۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و جواد بازرگانی هرندی کدملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل، دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۲۶۵۲۶۴۶۱۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718432
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران همسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرزمقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای حسین صمیمی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۴۳۵۳به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه ودادپویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید مهدی روحی پور به شماره ملی ۲۷۲۱۵۶۰۷۷۸به عنوان عضوهیات مدیره وآقای مصطفی نادری کدملی ۰۰۶۴۹۱۵۸۰۸ خارج ازاعضا ی هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اسنادو اوراق بهادار وبانکی باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره ومهرشرکت درغیاب مدیرعامل باامضاء دونفرازاعضاء هیات مدیره بامهرشرکت معتبرخواهدبودوسایرنامه‌های اداری باامضاءهریک ازمدیران ومهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۰۸۲۷۷۳۸۵۸۷۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099855
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص پارک توسعه صنایع معدنی هرمز درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۶۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ ـ سرمایه گذاری و مشارکت در اجرا و احداث پروژه ها و تأسیسات معدنی، صنعتی، انرژی. اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه و قطعات یدکی و سایر ملزومات موردنیاز معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی. انجام خدمات مدیریت پیمان نظیر مطالعه، طراحی و مهندسی، ساختمان، نصب و راه اندازی و بهره برداری. اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص و شرکت ها و موسسات تجاری ایرانی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و موسسات تجاری ایرانی و خارجی. ایجاد شرکت های تابعه و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل صادرات، واردات، خرید و فروش و توزیع. انجام هرگونه فعالیت هائی که بنحوی مرتبط با موضوع شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان دوم ـ خیابان شهید آلن آبکار شاه نظری ـ پلاک ۲۸ ـ برج ناهید ـ طبقه ۱۴ ـ واحد ۱ کدپستی ۱۵۴۷۹۱۶۳۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳/۱۵/۳۵ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی با کد ۰۱۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید مهران غفاری زاده به شماره ملی ۱۸۶۱۰۲۸۷۳۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی یزدانی ورزنه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۵۳۶۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفاقا به همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۱۰۴۸۵۳۶۴۴۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203339
آگهی تغییرات شرکت وداد پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبرز مقیمی کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به نمایندگی از شرکت الیاف سرامیک سپید با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۰۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره وجواد بازرگان هرندی کدملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ به نمایندگی از شرکت صنعتکاران همسوبا شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۰۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مریم حاجی شریف کدملی۰۰۴۵۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه وداد پویا با شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و رامین نصیری کدملی ۰۰۵۰۰۲۳۲۳۳ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۹۷۰۶۱۴۷۸۲۳۰۴۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی دیوا بابل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۳۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای حسین صمیمی به شماره ملی ۲۱۳۱۲۶۴۳۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴ شرکت مدیرت سرمایه وداد پویا به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸ به نمایندگی آقای جواد بازرگان هرندی به کدملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ آقای عبدالهاشم محمدی روشن به شماره ملی ۴۹۸۹۱۵۴۱۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ب) انتخاب مدیرعامل آقای امین شجاعی با کدملی ۰۴۹۲۹۵۳۳۰۹ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شد. ج) همچنین کلیه اسناد و ادوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و قرارداها با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۲۱۲۴۳۱۰۸۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندپی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک