مصطفی احمدی وسطی کلائی

آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی

کد ملی 2161162977
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608763
آگهی تصمیمات شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانهسهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۷۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۶۰۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و مصطفی احمدی وسطی کلانی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616454
آگهی تغییرات شرکت فردآور آزما ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۴۹۲۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۷۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا حاج مقانی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۳۲۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۹۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. خانم آتوسا مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۵۷۳۵۳۱۱۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۹۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. خانم درسا مقانی به شماره ملی ۰۴۴۱۳۰۸۷۰۸ به شماره شناسنامه ۰۴۴۱۳۰۸۷۰۸ تاریخ تولد ۱۱/۲/۱۳۸۴ فرزند رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بردیا حاج مقانی به شماره ملی ۰۴۴۰۹۹۲۷۹۶ به شماره شناسنامه ۰۴۴۰۹۹۲۷۹۶ تاریخ تولد ۴/۹/۱۳۸۰ فرزند رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان میرداماد خیابان نسا خیابان زرنگار پلاک ۸ طبقه همکف کدپستی ۱۹۱۱۶۱۶۵۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا حاج مقانی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۳۲۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم آتوسا مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۵۷۳۵۳۱۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آتوسا مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۵۷۳۵۳۱۱۵ به سمت مدیرعامل. ۴ ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۳ موسسه ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای مطصفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۰۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682353
آگهی تغییرات شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۰۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۹۵۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690410
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حسابداران آینده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۳۵۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و مصطفی احمدی وسطی کلائی به کد ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی علی مدد به کد ملی ۰۰۳۱۶۷۶۷۲۳ اسداله سعیدی به کد ملی ۰۵۳۳۷۳۸۱۳۱ محمد عاشوری به کد ملی ۰۹۳۰۵۶۸۶۴۸ فیروزه هاشمیان به کد ملی ۴۵۷۹۱۹۴۵۵۱ جواد بصیر حقیقی به کد ملی ۴۱۴۵۴۶۳۴ بسمت اعضای اصلی و آرتا نادری به کد ملی ۰۰۴۵۶۷۴۹۸ حسن مغتنم نیکی به کد ملی ۲۵۹۳۵۰۸۶۲۰ بسمت اعضای علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ مصطفی علی مدد بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله سعیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد عاشوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای مشترک نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۸۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693506
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه مازند پارس ثبت شده بشماره ۲۶۳۰ ساری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۶۰۱ و کدپستی ۴۸۱۸۶۵۴۱۷۹
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای مصطفی احمدیوسطیکلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ و کدپستی ۱۴۶۴۸۹۳۶۹۳ بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه سود و زیان مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ش۱۴۱۱۴۶۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712755
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلاست مازند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و مصطفی احمدی وسطی کلائی به ک م ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۲۵۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722790
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۶۳۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۱۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855761
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۳۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۳۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و آقای مصطفی احمدی وسطی کلایی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۴۲۳۴۲۰ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914801
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد الکتریک سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به ک م۱۰۱۰۱۱۴۶۲۲ بسمت بازرس اصلی و مصطفی احمدی وسهیل به ک م۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر علی حسنی به ک ۰۰۴۷۸۹۶۱۵۹ ساسان رشدیه به ک م۰۰۳۵۳۷۴۴۴۶ عباس علی حسنی به ک م۰۰۴۷۹۸۲۳۹۱ اصغر علی حسنس به سمت رئیس هیئت مدیره و ساسان رشدیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شادی رشدیه (خارج از اعضا) به ک م۰۰۶۳۲۹۲۶۴۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با دو امضاء از۳ امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۴۹۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969383
آگهی تغییرات شرکت داریک زرین ایرانیان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۶۵۹۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۲۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰/۱۰۰ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰۰ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم بهاره علیرضا میرحسینی به شماره ملی۰۰۷۰۷۲۴۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم لیلا حسن زاده به شماره ملی۰۰۷۳۰۵۳۹۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، اقای پرهام اصلانی صومعه به شماره ملی۰۰۱۱۶۹۷۷۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پرهام اصلانی صومعه به شماره ملی۰۰۱۱۶۹۷۷۲۵ به سمت مدیرعامل. ۴۱ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۴۹۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982608
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت بروجرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مالی ارقام نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۷۹۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160562
آگهی تغییرات شرکت اتان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۶۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187719
آگهی تغییرات شرکت اتان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی با کد ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی غفوریان مرشد ی یزدی با کد ملی ۰۰۴۳۵۸۳۵۱۲ و منصور فکری با کد ملی ۰۴۵۰۹۲۶۶۵۶ و حسین غفوریان مرشدی یزدی با کد ملی ۰۰۴۵۱۲۸۱۶۶۷ پ۱۷۰۹۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223478
آگهی تغییرات شرکت صنایع قالب و قطعه سازی شمال سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۹۱۹۷ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۱۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ و ۱۴/۵/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی کد ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه داخلی شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۸۰۱۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۵۲۰۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338941
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایران فاره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدباقر ولی پور به شماره ملی ۲۱۶۱۹۸۰۴۱۶ تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ آقای علی فردائی بنام به شماره ملی ۰۰۶۱۵۳۴۶۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ آقای مهرداد ولی پور به شماره ملی ۰۰۷۰۶۱۴۱۸۰ تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۹۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385511
آگهی تغییرات شرکت اطمینان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۱۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی وسطی کلایی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۳۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585640
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۸۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۶۲۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477200
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آلن هودارت و آقای علی معطر به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۴۵۸۱ و آقای کلود کلیر و آقای علی اشرف ریاحی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۶۲۷۲ و آقای پاسکال راسل تا تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759275
آگهی تصمیمات شرکت پرگا سیران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و مصطفی احمدوسطی کلائی به ش ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا انصاری به ک م ۰۰۳۷۹۶۴۶۴۱ غلامرضا انصاری به ک م ۰۰۴۷۱۰۴۶۶۱ و حمیدرضا انصاری به ک م ۰۴۵۱۹۶۱۰۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ علیرضا انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا انصاری بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء علیرضا انصاری رئیس هیئت مدیره و غلامرضا انصاری مدیرعامل و حمیدرضا انصاری قائم مقام مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152139
آگهی تصمیمات شرکت نظام سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و مصطفی احمدی وسطی کلایی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041230
آگهی تغییرات انجمن قائم شهری‌های مقیم تهران تلار په موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۹۷۵/۲۲/د مورخ ۵/۵/۹۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی بشماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ . آقای محمدباقر ولی پور بشماره ملی ۲۱۶۱۹۸۰۴۱۶ . آقای احمد ولی پور بشماره ملی ۲۱۶۱۶۲۸۳۴۸ . آقای فرامرز بزرگی بشماره ملی ۲۱۶۲۰۴۰۴۷۶ . محمدرضا جوادیانکوتنائی بشماره ملی ۲۱۶۱۴۸۷۳۲۹ انتخاب شدند. آقای نظام الدین نوری کوتنایی به شماره ملی ۲۱۶۰۳۷۳۵۱۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای علی شکری به شماره ۲۱۶۱۹۷۹۳۳۰ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. آقای رضا صدیقی برنجستانکی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۲۷۸۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفدر احمدی به شماره ملی ۲۱۶۲۴۱۴۹۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ۹۵۰۷۰۶۳۰۷۸۱۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۳۴۰۲/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی ۴۵۹۲۰۳۳۶۹۸ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی ۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۱۲۹۹۳۷۷۶۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943739
آگهی تغییرات آتیه مسکن ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و تأییدیه شماره ۳۲۳۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۶/۱۲/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به «صندوق سرمایه گذاری افق ملت» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد ۴۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به شرکت کارگزاری بانک ملت ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱انتقال یافت. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییر عبارتند از: تامین سرمایه بانک ملت به شناسة ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ به نمایندگی آقای رسول رحیم نیا کد ملی ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹ کارگزاری بانک ملت به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به نمایندگی آقای مهدی نصراله کد ملی۰۰۶۹۰۴۴۹۵۳ ارکان صندوق و نمایندگان آنان جهت انجام وظایف محوله به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسة ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ به نمایندگی آقای رسول رحیم نیا به کدملی۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹به عنوان مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسة ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵به نمایندگی علیرضا کدیور به کدملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به عنوان بازارگردان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی آقای محمد تکبیری به کدملی ۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳ به عنوان متولی موسسه ارقام نگر آریا به شناسة ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به نمایندگی مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ به عنوان حسابرس پ۹۶۱۲۲۳۸۸۵۵۲۵۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک