احمد فلاح

احمد فلاح

کد ملی 2142954448
44
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های احمد فلاح

فراورده های سفره رنگین دریا
فراورده های سفره رنگین دریا
1
تام لوکوموتیو آریا
تام لوکوموتیو آریا
1
سپیدان گستر تکسا
سپیدان گستر تکسا
1
الکترو زر سازه
الکترو زر سازه
1
خدمات صنام الکترونیک
خدمات صنام الکترونیک
1
صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان
صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان
1
بازرگانی حامیان امیدفردا
بازرگانی حامیان امیدفردا
1
سمارت الکترونیک
سمارت الکترونیک
1
رشد صنعت نیرو
رشد صنعت نیرو
1
نیاکو گستر شمال
نیاکو گستر شمال
1
سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه
سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه
1
آبادگران کیهان نو
آبادگران کیهان نو
1
بستاب بنا
بستاب بنا
1
کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه
کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه
1
ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند
ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند
1
شکوه مهر ایرانیان
شکوه مهر ایرانیان
1
خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق
خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق
1
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1
توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت
توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت
1
کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ
کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ
1
پیروز پیمان صنعت
پیروز پیمان صنعت
1
فناوران موج پرداز دانش پژوه
فناوران موج پرداز دانش پژوه
1
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
1
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
1
تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی و فضایی ایرانیان
تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی و فضایی ایرانیان
1
کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل
کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل
1
سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان
سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان
1
امین مشاور بصیر
امین مشاور بصیر
1
مجتمع کارخانجات سوربن شمال
مجتمع کارخانجات سوربن شمال
1
دریا خاک پی
دریا خاک پی
1
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
1
طیور گستر خزر
طیور گستر خزر
1
سوربن گستر شمال
سوربن گستر شمال
1
سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر
سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر
1
سوربن گستر طیور
سوربن گستر طیور
1
پروتئین ایران
پروتئین ایران
1
رشد صنعت
رشد صنعت
1
سوربن ترابر خزر
سوربن ترابر خزر
1
1
1
1
خدمات مالی شهر
خدمات مالی شهر
1
سوربن گستر گلستان
سوربن گستر گلستان
1
مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل
مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل
1
فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
1
تدبیر عمران زنجان
تدبیر عمران زنجان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 660013
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی سفره رنگین دریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حمزه به کد ملی ۰۰۳۳۳۳۲۴۷۹ و سعید محمدی به کد ملی ۰۰۳۶۹۸۳۶۸۳ و مهدی حمزه به کد ملی ۰۰۵۹۴۹۶۵۸۴ و مسعود محمدی به کد ملی ۰۰۸۲۱۴۳۳۹۰ مسعود محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس حمزه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی حمزه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با یک امضا از طرف آقایان عباس حمزه و مهدی حمزه و یک امضا از طرف آقایان سعید محمدی و مسعود محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۸۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671219
آگهی تغییرات شرکت تام لوکوموتیو آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۳۰۴۳۷ و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۷۴۸۶۹ و آقای محسن تیموریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۵۳۴۰۳ و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی ۲۲۱۸۶۴۸۳۹۳ تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۳۰۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۷۴۸۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن تیموریان به شماره ملی ۲۰۶۲۷۵۳۴۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی ۲۲۱۸۶۴۸۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی ۲۲۱۸۶۴۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا زنگنه کاظمی، ابوالقاسم تیموریان، اسمعیل ابوالقاسمی مقدم، محسن تیموریان از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۸۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746238
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکساسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس محمدی به شماره ملی ۲۱۴۱۵۰۹۵۳۱ و آقای لطف اله احمدی ایرائی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۴۰۹۵۳ و آقای نوید احمدی ایرانی به شماره ملی ۲۱۴۳۰۹۷۴۸۴ تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۹۳۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892361
آگهی تصمیمات شرکت الکترو زرسازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به ک م ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۹۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966337
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مخلص آبادی به شماره ملی ۵۴۴۹۸۲۸۹۷۲ و آقای عباس حیدری به شماره ملی ۶۴۲۹۹۴۶۴۵۲ و آقای امیرعباس پاکدامن به شماره ملی ۰۴۹۱۲۶۹۷۴۹ و آقای فرهاد پاکزادافشار به شماره ملی ۰۰۳۷۱۸۷۷۵۹ و شرکت ایران گارمنت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۷ با نمایندگی آقای پرویز توسلی تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳. در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۴۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026582
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224425
آگهی تغییرات شرکت حامیان امید فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۷۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228514
آگهی تغییرات شرکت سمارت الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۶۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233923
آگهی تغییرات شرکت رشد صنعت نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به کدملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۳۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243278
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رویا اردشیر لاریجانی به کدملی۲۱۴۰۲۰۸۷۳۰ و مریم احمدیان به کدملی۲۱۳۰۲۶۲۴۳۰ و سیده طهورا احمدیان کدملی۲۱۳۰۴۱۸۵۵۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح کدملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۳۴۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره‌ای پترو نامگان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان قاسم حسن زاده امیری با کدملی۲۰۶۳۵۰۳۹۷۴ , علیرضا حسن زاده امیری با کدملی۲۰۶۳۵۵۰۳۰۱ , خانم مرضیه صالحی امیری با کدملی۲۰۶۳۴۵۰۷۷۳ , آقای جابر صالحی امیری با کدملی۲۰۶۴۸۵۶۷۵۷ و شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان با شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵ بنمایندگی قاسم حسن زاده امیری با کدملی۲۰۶۳۵۰۳۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۴۴۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305519
آگهی تغییرات شرکت آبادگران کیهان نو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۲۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338753
آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۲۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۸۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۱۵۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در زمینه زراعت باغداری دامداری تولید محصولات گلخانه ای پرورش طیور و آبزیان و ماهیان سرد آبی و گرم آبی زنبور عسل که دارای بازدهی و سود اقتصادی مناسب باشند ایجاد صنایع مرتبط با فعالیتهای کشاورزی شامل صنایع غذایی و جانبی و ساخت و تولید ادوات و ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون و کشتار گاهی و تعمییرات بسته بندی و سردخانه ای انجام فعالیتهای بازرگانی (صادرات و واردات) نهادها و تولیدات و محصولات کشاورزی و لوازم و قطعات مرتبط با کشاورزی مشارکت به اجاره و سرمایه گذاری در فعالیتهای دیگری که به موجب تقویت شرکت می گردد در قالب شرکت موجود و یا ایجاد شرکتهای اقتصادی و اجتماعی با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالیتهای دیگری که در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری کشور معمول باشد.انجام طرح وپروژه های جنگل کاری فضای سبز و محیط زیست و سایر فعالیت های عمرانی مرتبط با کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی اخذ و اعطای شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شریعتی ـ دوراهی قلهک ـ مرکزخریدقلهک ـ ط۲ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۷۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۸۶ مورخ ۱/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان ایرانمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی نوری مقدم به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) به شـ م ۱۲۸۴۸۹۹۲۰۹ محمد بیدآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شـ م ۰۰۳۲۲۸۰۶۶۱ محمدحسین روحانی به سمت عضو هیئت مدیره ش م۴۱۳۰۴۰۴۵۰۴. اصغر تفضلی هرندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۲۸۲۲۳۳۸۹۰ حسن معتمدرضائی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م۰۰۴۲۳۶۱۱۰۹ رحیم مطهرنژاد به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور به ش ـ ش م ۱۴۰۰۲۷۵۰۳۲۲ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه امین مشاوربصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی ها انتخاب شد پ۹۳۰۴۳۰۱۲۸۴۲۷۲۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542123
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی ارزش آفرینان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت ۱۷۵۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقایان حسین صالحی دون کد ملی ۲۰۶۳۱۰۸۴۶۳ و شیرزاد حبیب پور عزیزی کد ملی ۴۹۸۸۸۵۶۷۱۲ و محمد نصیری جلودار کد ملی ۲۰۶۴۹۰۰۴۲۱ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۰۴۹۷۷۵۸۹۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542134
آگهی تغییرات شرکت شکوه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رحیمی دیز کد ملی ۱۵۳۳۹۰۸۶۴۸ و اقای شیرزاد حبیب پور عزیزی کد ملی ۴۹۸۸۸۵۶۷۱۲ و حسین صالحی دون کد ملی ۲۰۶۳۱۰۸۴۶۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۴۸۷۹۶۱۵۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542139
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردند. علی ادبی فیروز جایی کد ملی ۲۰۵۰۰۱۴۲۷۹ و حسین صالحی دون کد ملی ۲۰۶۳۱۰۸۴۶۳ و محمد نصیری جلودار کد ملی ۲۰۶۴۹۰۰۴۲۱ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۴۹۴۱۵۹۹۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598133
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۸۷۸۲ /ص مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۹۱۳۶۲۸۹۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614394
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گرددند. پ۹۳۰۶۲۳۷۳۴۷۹۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637852
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۳۱۱۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. مجمع عمومی پس از استماع گزارشات ارائه شده و تبادل نظر پیرامون آن تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود و زیان دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت در سال ۹۳ تعیین گردید موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۷۵۳۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کد ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب شدند. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۶۹۵۷۰۳۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663152
آگهی تغییرات شرکت پیروز پیمان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۹۰۵۸۴۲۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690427
آگهی تغییرات شرکت فناوران موج پرداز دانش پژوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۵۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰به عنوان بازرس اصلی آقای احمد فلاح کد ملی: ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۸۹۳۴۳۸۹۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703223
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد ازما سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۳۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودذ و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر ش م ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح ک م ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۸۳۷۷۵۹۵۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728952
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیربه شماره ثبت ۱۷۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۱۹۲۰۹۴۷۴۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764683
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان به شماره ثبت ۳۷۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۰۶۳۳۷ مورخه ۳۰/۹/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ . آقای حسن سیفی به شماره ملی ۴۸۹۸۷۰۸۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲. اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین سالاری به شماره ملی ۵۸۳۹۵۲۵۳۷۵ آقای حبیب اله رحیمی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۰۳۱۲۷ آقای امیر رضا نادری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۵۹۷۲۶ آقای احمد علی میربادین به شماره ملی ۳۶۷۲۲۳۲۹۶۳ آقای رضا سیفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۶۲۶۵۸ آقای بهمن افتخار فرد نظری به شماره ملی ۰۰۳۴۵۰۸۸۳۱ آقای کریم مظاهری به شماره ملی ۰۰۳۴۵۴۷۵۲۵ آقای سید جواد ابن الرضا به شماره ملی ۰۹۳۹۶۱۸۸۳۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای مهدی کیوان بهاری به شماره ملی ۰۰۵۸۱۸۱۹۶۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ۳ ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری پ۹۳۱۰۱۴۳۱۳۲۶۳۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756205
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۵/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای یداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ تا تاریخ۱۲/۵/۱۳۹۱. در تاریخ۶/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللیگروه پرواز تجارت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049089
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محسن نظریان فرزند محمد به ش ش ۷۵۴ ص از بیجار با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. حسین طالبی به کدملی ۴۵۱۹۷۳۲۹۶۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال افزایش داد. احمد فلاح به کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۷۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حسین طالبی بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن نظریان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد فلاح بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاو بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277278
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهروز گتمیری کدملی ۰۴۲۳۹۷۵۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کیوان کیوان پژوه کدملی ۲۸۵۱۲۷۴۵۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا عالم زاده کدملی ۰۰۵۲۳۰۰۸۰۳ و شیرین حقیقت کاشانی کدملی ۰۰۳۰۷۱۲۷۸۵ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318597
آگهی تغییرات شرکت طیور گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339467
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573804
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674166
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱. در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688861
آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمد اسکندرافشاری به کدملی ۰۰۳۷۹۶۴۷۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس حمزه به کدملی ۰۰۳۳۳۳۲۴۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا میری به کدملی ۴۵۲۸۱۴۷۷۴ به سمت مدیرعامل و حسن میری به کدملی ۴۵۲۸۱۴۷۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا میری به کدملی ۰۰۴۲۹۳۱۹۵۹ و اکرم اسکندرافشاری به کدملی ۰۰۴۳۶۷۹۱۷۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمد اسکندرافشاری و حمیدرضا میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839564
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887832
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909889
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972441
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042477
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112230
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889565
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین پیروزی به شماره ملی ۲۵۹۵۶۴۹۴۵۰ و علی تعبدی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۷۸۱۳۰ و محمدمهدی پیروزی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۲۰۵۲ و سید احمد نجم آبادی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۴۶۶۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۳۲۰۴۲۶۰۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660165
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی معینی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۴۳۱۳۵ آقای محمدرضا راه پیما به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۰۳۹۰ و خانم فرزانه صباحی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۹۲۱۵۸ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ با نمایندگی آقای احمدفلاح به کدملی ۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سیده نرگس حسینی به کدملی ۴۲۷۰۰۵۳۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۲۴۲۴۰۸۰۸۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک