محمد حسینی

آقای محمد حسینی

کد ملی 2142577679
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 947713
آگهی تغییرات شرکت همیاران عمران زمین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۹۹۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود قصابیان به شماره ملی ۰۹۳۸۷۸۹۴۴۹ و آقای عبدالرضا ملکی دلارستاقی بشماره ملی ۲۱۴۲۰۱۱۴۶۳ و آقای محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود قصابیان بشماره ملی ۰۹۳۸۷۸۹۴۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا ملکی دلارستاقی بشماره ملی ۲۱۴۲۰۱۱۴۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسینی بشماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرضا ملکی دلارستاقی به شماره ملی ۲۱۴۲۰۱۱۴۶۳ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه قراردادها و عقود اسلامی و دریافت و پرداخت چک و سفته و برات و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای یوسف برزوئی بازگیر (سهامدار شرکت) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۴۳۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996820
آگهی تغییرات شرکت هورشید راه ظفر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۶۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۰۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زارع به شماره ملی ۱۲۶۲۳۴۹۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد زارع به شماره ملی ۱۲۶۲۳۴۹۳۷۰ به سمت مدیرعامل. ۲ حق امضای قرارداد شهرداریها با امضای مدیرعامل و محمود امینی سهامدار اصلی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و حق امضای سایر قراردادها و عقود اسلامی و دریافت و پرداخت چک و سفته و برات و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمود امینی سهامدار اصلی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۹۴۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050426
آگهی تصمیمات شرکت همواره راه پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۲۸۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۲۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت یک سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی خاکی آرانی به ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره علی لاغران به ک م ۰۰۷۴۰۱۳۳۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضاء قرارداد شهرداریها با امضا رئیس هیئت مدیره و حسین رضا رضائی یا رئیس هیئت مدیره و کاظم رضایی به ک م ۶۱۷۹۰۳۱۶۰۶ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و حق امضا سایر قراردادها و عقود اسلامی و دریافت پرداخت چک سفته برات و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای حسین رضا رضایی به ک م ۲۶۱۷۹۶۷۴۰۹۴ یا کاظم رضایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۳۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158648
آگهی تغییرات شرکت رنگین عمارت مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۵۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۹۱۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسینی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود و آقای محمد مکری ۰۰۴۴۰۴۸۰۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود و خانم ناهید همائی شفیعی ۰۰۷۲۸۷۱۲۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه سایر شرکا به این شرح است: مسعود شهدوست ۰۰۴۴۹۷۴۳۶۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۱ ریال شایان روح دوست ۴۷۲۳۷۳۹۲۲ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال علی زمانی ۰۰۶۵۵۳۴۲۸۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۶۹۶۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243257
آگهی تغییرات شرکت عمران راه سازان شاهین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۰۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی (به شماره ملی۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور اصغری (به شماره ملی۵۰۱۰۷۶۸۲۴۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مرجانه گودرزی (به شماره ملی۰۰۵۸۱۵۹۷۵۴) به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاء قرارداد شهرداریها با امضاء رئیس هیئت مدیره و نامدار مهری (سهامدار اصلی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء سایر قراردادها و عقوداسلامی و دریافت و پرداخت چک و سفته و برات و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء نامدار مهری (سهامدار اصلی) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۴۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711084
آگهی تغییرات شرکت سامان گسترش فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۶۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد الموتیان بشماره ملی ۴۳۲۲۰۵۴۶۵۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسینی بشماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان مهدی عشرتی فر بشماره ملی ۰۷۹۱۲۲۳۵۸۲، گشتاسب زند نامدار بشماره ملی ۰۰۳۸۵۵۰۷۶۸، فیروز صالحی بشماره ملی ۴۸۹۹۵۸۳۹۴۱، محمد حسین صفدری بشماره ملی ۴۹۱۰۵۹۸۷۱۵، محمد جواد آرسته بشماره ملی ۱۷۵۳۹۴۱۰۳۲، محمد مهدی فقیهی رضائی بشماره ملی ۰۵۱۹۷۶۰۹۵۶، کریم آبادی بشماره ملی ۱۸۱۹۹۲۹۹۲۲، خسرو ترابی نژاد بشماره ملی ۰۰۴۳۱۱۹۱۰۷، ابراهیم اکبری بشماره ملی ۰۴۹۲۸۰۰۶۱۸، یداله رضازاده سرشگه بشماره ملی ۲۷۲۱۶۸۱۹۶۶، حسین حسن ساجدی بشماره ملی ۰۰۶۱۸۴۴۴۳۸، مسعود رنجبر نژاد بشماره ملی ۰۰۷۱۱۸۰۵۹۱، وحید آرسته بشماره ملی ۰۰۷۳۰۵۸۱۶۵، سهیل فتاحی بشماره ملی ۰۰۶۱۵۷۸۷۱۱، هاشم کرمی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۸۶۶۳۱، علیرضا واحدی مقدم بشماره ملی ۰۰۶۶۹۲۲۸۶۰، هادی نظری چراغلوبشماره ملی ۱۳۸۰۲۲۹۸۰۴، فرید عطارد بشماره ملی ۰۰۵۴۵۶۳۱۸۶، علی رئیسی نافچی بشماره ملی ۴۶۲۱۹۲۹۵۴۲، محمد مهدی غیائی بشماره ملی ۰۰۷۰۰۴۰۲۰۶، محمد محمد پوربشماره ملی ۱۶۰۲۰۳۴۵۴۰، محمد صنیعی بشماره ملی ۳۲۵۵۲۱۸۲۳۳، محمد رضا سیدزاده طلا تپه بشماره ملی ۲۷۵۴۲۷۲۱۱۹، علی احمد رهبر مدنی بشماره ملی ۱۸۲۷۸۱۲۲۹۱، سید حسین علوی نژادبشماره ملی ۰۰۴۰۲۷۲۲۹۱، محسن محمودی بشماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۷۱۹، سید خلیل کاهانی بشماره ملی ۰۷۹۱۵۹۴۲۷۰، رسول توسلی بشماره ملی ۰۴۲۱۳۷۸۷۵۱، کامبیز کباری بشماره ملی ۰۰۴۳۵۹۸۹۳۵، آقای حمید رضا آرام بشماره ملی ۰۰۶۶۸۳۳۰۹۴، آقای منوچهر خزائل بشماره ملی ۳۸۷۳۱۹۵۵۷۷ وخانمها منیجه دژ آهنگ بشماره ملی ۴۱۱۳۶۶۸۰۲، فرزانه ابراهیمی سرخ آبادی بشماره ملی ۰۰۷۲۵۰۲۱۳۴ و فوزیه واعظ بشماره ملی ۰۳۸۴۴۲۷۲۶۱به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۰۵۳۰۰۴۷۳۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713946
آگهی تغییرات موسسه خدمات مالی و اداری مشاوران آتی نگر خبره به شماره ثبت ۱۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۳۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صغری حق بیان (ک م ۲۱۴۰۹۲۶۹۳۲) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسینی (ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹) به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۸۵۲۹۲۱۹۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412288
آگهی تغییرات شرکت گروه معدنی زر سازان اریکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۶۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی بشماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم صغری حق بیان بشماره ملی ۲۱۴۰۹۲۹۶۳۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهری بشماره ملی ۶۲۹۹۴۴۶۱۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۸۳۶۷۱۸۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550961
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان عمران راه کار سهامی خاص به شمارهثبت ۱۲۰۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۵۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محمد امیری به کدملی ۴۵۷۸۵۶۲۲۸۱ به سمت با زرس اصلی و محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت یک سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. پنجه علی پایاب به کدملی ۶۱۷۹۰۲۸۴۶۱ و فرشاد کشاورز به کدملی ۲۴۳۰۶۷۰۴۹۶ و اصغر بور به کدملی ۵۰۱۰۵۴۱۰۷۶ و سعیده مخلصی به کدملی ۰۰۷۷۱۵۶۳۶۲ و شایسته آزاد بخت به کدملی ۴۱۹۸۷۸۶۳۳۱ و نرگس خوش رای به کدملی ۰۹۴۵۴۰۷۵۰۵ که پنجه علی پایاب به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر بور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد کشاورز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730065
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صادراتی طبیعت یالرود با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۳۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم صغری حق بیان و آقای محمدحسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015670
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بنا راه تدبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۱۳۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۶۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: نازیلا رفاهی به کدملی ۰۰۵۴۹۲۶۹۰۴ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی امیریان پور به کدملی ۰۰۵۹۵۳۳۵۱۱۰ مجید امیریان پور به کدملی ۰۰۵۹۵۳۳۶۳۳ بهرام امیریان پور به کدملی ۰۰۷۰۵۶۸۲۰۰ هادی عباسی به کدملی ۰۹۴۱۱۰۱۶۳۰ حامد مجیدی قره تپه به کدملی ۲۱۸۱۱۵۱۰۲۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ مجید امیریان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام امیریان پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدهادی امیریان پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191070
آگهی تغییرات شرکت شمیم سازه ساحل بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ و آقای سید عباس محمدحسین به شماره ملی ۰۰۳۹۶۱۹۸۴۲. در تاریخ ۹/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642902
آگهی تصمیمات شرکت بناهای همگن سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۵۲۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۱۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت بازرس اصلی و محمد مکری به کدملی ۰۰۴۴۰۴۸۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771489
آگهی تصمیمات شرکت پیمانکاری شایان جوانان آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: محمد امیری به کدملی ۴۵۷۸۵۶۲۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پنجه علی پایاب به کدملی ۶۱۷۹۰۲۸۴۶۱ و حسین پایاب به کدملی ۰۰۷۰۰۶۲۳۸۲ و رویا پایاب به کدملی ۰۰۷۸۹۸۴۰۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ پنجه علی پایاب به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، حسین پایاب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رویا پایاب به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893837
آگهی تغییرات شرکت رسا بهسازه آرش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم صغری حق بیان به شماره ملی ۲۱۴۰۹۲۹۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل اسدی درخشنده به شماره ملی ۰۳۸۱۷۱۷۳۷۲ و آقای علی اسدی درخشنده به شماره ملی ۰۳۸۴۲۶۷۰۰۹ و آقای نصرت اله اسدی درخشنده به شماره ملی ۶۴۷۹۴۹۳۳۸۹ تا تاریخ ۵/۱۱/۹۱. در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068833
آگهی تاسیس شرکت سپهر آرین آمل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ تحت شماره ۳۹۸۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۱۲۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از بتنی و فلزی و امور مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و عملیات آسفالتی و اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال خطوط آب نفت گاز و شبکه‌های آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و امور پیمانکاری مربوط به پیاده‌روسازی و محوطه‌سازی و جدول‌گذاری و نهرسازی و اجرای پروژه‌های فضای سبز و ترخیص کالا از گمرکات کشور خدمات سخت‌افزار و پشتیبانی فنی سخت‌افزار کامپیوتری تولید انواع مصالح بتنی پلی‌اتیلن و پی‌وی‌سی و لوله‌های پلیمری انواع جدول و کف‌پوش و موزائیک و انواع شیرهای بتنی و هرگونه مصالح و محصولات مشابه انجام کلیه سازه‌های هیدرولیک و تاسیسات الکتریکی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی سراسر کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم تهرانپارس چهار راه سیدالشهدا کوچه شادالوئی پلاک ۱ ـ کد پستی۱۶۵۴۷۵۶۱۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۱۱۵۳۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه طائب آملی آمل پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم لیلا عابدی به شماره ملی۲۲۲۰۰۳۱۰۵۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای اسداله مولائی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۲۸۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای وحید مولائی به شماره ملی ۲۱۴۳۲۶۱۷۳۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای وحید مولائی به شماره ملی ۲۱۴۳۲۶۱۷۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علی غلامی‌روکش به شماره ملی ۲۱۴۰۸۶۸۴۶۳ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766830
آگهی تغییرات شرکت پیام سازه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم معطر خراسانی به ک م ۲۷۲۱۴۲۶۲۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسینی به ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۰۷۲۱۳۹۶۱۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771078
آگهی تغییرات شرکت تهران راه صحرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۳۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرا ی امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک، سنگین بتنی، فلزی و صنعتی) انبوه سازی، سازه‌های فلزی و بتنی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی و برقی، تصفیه خانه و شبکه‌های آب و فاضلاب، امور راهسازی، محوطه سازی، آسفالت کاری، فضای سبز، خطوط انتقال آب، نفت، گاز، پل سازی، سد سازی، اجرای تونل، اجرای پروژه‌های صنعتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهرانپارس، بلوار پروین، بین بزرگراه رسالت و چهارراه سید الشهداء، پلاک ۱۹، طبقه ۵، واحد ۱۷، به کدپستی ۱۶۵۴۸۴۵۷۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمد حسینی به شماره ملی: ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ با پرداخت مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت پریسا انصاری پور به شماره ملی: ۰۰۶۸۶۸۹۷۰۵ با پرداخت مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲٫۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: محمد حسینی به شماره ملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ دارای ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پریسا انصاری پور به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۹۷۰۵ دارای ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال علی اصغر امینی به شماره ملی ۶۱۷۹۶۷۳۹۷۷ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال نسرین امینی به شماره ملی ۶۱۷۹۰۳۰۳۰۸ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۲۱۱۶۷۹۴۳۷۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780481
آگهی تغییرات شرکت عمران گنجینه ارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت بازرس اصلی و خانم سحر نظری ۰۰۸۲۷۲۹۷۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۱۵۷۰۱۴۹۲۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968944
آگهی تغییرات شرکت راه گستر تاریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۹۵۰
این آگهی در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ به شماره ۳۱۹۷۲ت ۳۲ صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره ۴۹۳۰۲ مورخ ۱۶/۵/۹۵ مجددا جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: سجاد کرنوکر به کدملی ۴۲۱۹۸۳۷۴۲۶به سمت بازرس اصلی و محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰محل شرکت به تهران بلوار فردوس شرق انتهای رامین جنوبی سمت راست ک ۸ (خ کانال) پ ۵ واحد ۸ کدپستی ۱۴۸۱۹۹۹۶۵۵انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۵۲۵۴۳۹۹۲۲۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راه وساختمان عمران کاران میلاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۲۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام ملکیان به ک م ۰۰۷۹۹۱۱۷۶۵بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی به ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۱۲۳۸۴۱۷۶۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110036
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر سازه و جاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوروزی ک م ۰۰۶۶۱۱۷۰۸۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسینی ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۱۵۲۵۲۳۸۴۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254947
آگهی تغییرات شرکت آذر ستون شرق صومعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی به ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ سمت بازرس اصلی وخانم سحر نظری به ک م ۰۰۸۲۷۲۹۷۲۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۲۵۵۸۸۶۰۱۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391655
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری و تولیدی ماهان بتن فرزانگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا گروسی والایشی به کدملی ۴۸۹۷۵۴۰۵۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسینی به کدملی ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۲۹۳۲۰۱۶۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402187
آگهی تغییرات شرکت بام دژ زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۸۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت بازرس اصلی و خانم شیوا صالحی راد ک م ۰۰۸۱۷۸۲۷۸۰) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۲۰۶۱۰۶۹۸۶۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428359
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی ک م ۲۱۴۲۵۷۷۶۷۹ بسمت بازرس اصلی و خانم شیوا صالحی راد ک م ۰۰۸۱۷۸۲۷۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۲۴۱۹۹۳۲۱۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک