سیدمحمد احمدیان

آقای سیدمحمد احمدیان

کد ملی 2141851963
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 680917
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای امیر رنجبر به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۶۹۲۷ و آقای علی تبریزی نوری به شماره ملی ۰۹۴۰۷۱۵۹۰۲ تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۱۹۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749030
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمالسهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و یداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ و بهمن اصلانی به ش ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و مریم ابدی به ش ملی ۰۰۴۰۱۷۰۱۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۷۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885663
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۲/۷/۹۳. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888081
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی ۰۰۷۳۳۴۵۹۸۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۹۴۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914619
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۱۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602291
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی ۲۰۶۲۴۶۹۵۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756324
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر بابایی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۶۲۳۸۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919849
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای دای شوکانک بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بدعت ایما شرق با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای کامبیز مهرتاش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپیدگستر تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عبداللهیان به شماره ملی ۰۰۵۰۳۸۸۸۷۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۵/۹۱. در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062013
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072817
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید رمضان زاده نظیف به شماره ملی۱۹۳۱۴۰۶۳۷۴و آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ در تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113012
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286815
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۲۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳ با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱. در تاریخ۲۳/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295382
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۲۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۲۴۲۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علینقی جعفری گواسرائی به شماره ملی ۲۶۹۰۹۵۰۷۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل سفته برات چک و اسناد رسمی و قراردادها با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928055
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای احمد رضا رستمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933767
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر رضائی به شماره ملی۲۱۴۰۱۹۳۹۰۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ در تاریخ۱۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959035
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳. در تاریخ ۰۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998922
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی ۲۱۴۲۹۲۱۷۰۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11181002
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404389
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رویا اردشیر لاریجانی به کدملی ۲۱۴۰۲۰۸۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیده طهورا احمدیان به کدملی ۲۱۳۰۴۱۸۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم احمدیان به کدملی ۲۱۳۰۲۶۲۴۳۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قراردادها با امضاء رئیس هئیت مدیره یا نایب رئیس هئیت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۹۷۱۹۲۰۶۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک