رمضان سلیمانی

آقای رمضان سلیمانی

کد ملی 2141803454
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1259198
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۸۲۴ بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره ۶۳۴۶/۹۲/۰۲ ۱/۳/۹۲ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های گوشتی تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۷۴۴۳ و آقای رمضان سلیمانی به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷ و آقای حمیدرضا منصوریان به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ و آقای نصرت اله امیرصالحی به نمایندگی از شرکت تولیدی غذایی کوچین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳ و آقای محمدهادی شریعت زاده به نمایندگی از شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴. ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از شش نفر (پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخصی مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا هریک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۴۴۰۰۴ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357246
آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۷۵ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴ کدپستی ۴۶۱۴۶۴۵۸۳۱ پیرو آگهی شماره ۳۹۶۹۰/۹۱/۰۲ ۲۴/۱۲/۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر رویش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۱۴۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای عقیل عسگری بشماره ملی ۲۱۴۰۱۴۰۹۶۶ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره (چهار نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۷۸۶۶۸ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669736
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کشت و صنعت سوته مازندران سهامی خاص که در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ شماره ثبت ۶۷۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: ۱ ـ موضوع شرکت: کشاورزی دامپروری واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و احشام و محصولات لبنی پس از اخذ مجوز های لازم. ۲ ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: آمل خیابان طالب آملی کوچه کاشانی کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۹۳ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ نه میلیارد ریال منقسم به۳۰۰ سهم سی میلیون ریالی با نام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال آن طی گواهی شماره ۱۵۰/۹۱۵۰/۵۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳ بانک تجارت شعبه آزادگان آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۵/۱۳۹۳ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین مجیدی بشماره ملی ۲۱۴۲۱۰۱۱۹۴ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها با دو امضاء از چهار نفر آقایان مذکور و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از چهار نفر اعضای مذکور و مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه: ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مهران سیدی راد بشماره ملی ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ و رضا عابد نژاد بشماره ملی ۲۱۴۱۸۸۷۵۴۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۹۲۱۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750962
آگهی تغییرات شرکت کارگاه نوآوری و طراحی آتی بال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۷۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین سلیمانی به کدملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ بنمایندگی از طرف شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای امیرمحمود نیک زاد لاریجانی به کدملی ۲۱۴۲۱۹۲۴۰۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رمضان سلیمانی به کدملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ بنمایندگی از طرف شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷ یسمت عضو هیئت مدیره و آقای فواد تجلی به کدملی ۰۰۶۸۵۷۶۰۵۶ عضو هیئت مدیره خانم مهناز آزاد به کدملی۰۰۵۷۲۰۲۹۷۴ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر هیئت مدیره و شخص مدیرعامل) با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از افراد فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۵۰۱۲۹۴۹۲۳۱۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777823
آگهی تغییرات شرکت بانی چاو ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷ و مهران سیدی راد به شماره ملی ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ و مهدی بهمن آبادی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۷۵۵۶۲ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۴۶۴۷۹۴۷۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913856
آگهی تغییرات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضان سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهمن سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره امیرحسین سلیمانی باکدملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره علی کرمی باکدملی ۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) معتبر بوده و آوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق اعتبار خواهد داشت. پ۹۵۰۴۲۷۸۸۹۷۰۶۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922113
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیراسمعیل سلیمانی به شماره ملی ۰۰۲۱۵۲۷۳۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای رمضان صدیقی نیا به شماره ملی۲۱۴۰۹۶۷۱۹۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۳۰۷۰۹۸۵۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003642
آگهی تغییرات شرکت تاپ مینا آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ غلامعلی سلیمانی به کدملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷و رمضان سلیمانی کدملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴و بهمن سلیمانی کدملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶و محمد هادی شریعت زاده کدملی۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری کدملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۱۴۱۲۵۶۶۶۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012130
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت مهیار کاله اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای امیر حسین سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۴۲۱۳۹۱به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق اعتبار خواهد داشت. ش۹۵۰۶۱۸۶۵۸۶۹۰۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038093
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۸۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامعلی سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رییسه هیئت مدیره، رمضان سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، بهمن سلیمانی باکدملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین سلیمانی باکدملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای رضا رحمانی کوتنائی با کدملی ۲۱۶۱۶۳۷۷۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) همگی برای مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۵۰۷۰۵۸۳۲۸۵۸۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374711
آگهی تغییرات شرکت کاسل نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۵۰۰۶۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پروشانی نیا به ش ملی ۰۰۶۴۴۷۱۶۳۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۰۱۱۷۲۹۸۳۹۷۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476092
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۸۷ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آمل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ تا تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸. ش۹۶۰۳۲۸۵۲۴۸۰۶۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661145
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهروز رحمانی به شماره ملی ۳۷۳۲۲۲۶۹۱۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882326
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸. ش۹۶۱۱۲۹۶۰۷۴۲۸۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945661
آگهی تغییرات شرکت همراهان مهر پیوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۸۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره و سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب و تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء). ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۳۳۷۸۱۵۹۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254813
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت راتا شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹. ش۹۷۰۷۱۹۱۴۷۴۲۵۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259273
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ تا تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹. ش۹۷۰۷۲۲۴۷۲۹۹۲۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364103
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی کاله پل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ و شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹. ش۹۷۰۹۲۶۲۹۰۴۷۳۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک