غلامعلی سلیمانی

آقای غلامعلی سلیمانی

کد ملی 2141786657
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1082489
آگهی تغییرات شرکت پخش بانی چاو گیلان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۹۰۱۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان غلامعلی سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود نعمت بخش آبکنار کد ملی ۲۶۴۹۶۹۸۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانی چاو ایرانیان با مسئولیت محدود با نمایندگی سهراب کارگر معمولی رفتار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود نعمت بخش آبکنار کد ملی ۲۶۴۹۶۹۸۱۰۱ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۱۴۲۳۸ مسئول ثبت شرکت‌های رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317645
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های گوشتی کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۱۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و رمضان سلیمانی (بنمایندگی شرکت همراهان مهرپیوند) و امیراسمعیل سلیمانی ۰۰۲۱۵۲۷۳۴۲ و امیرحسین سلیمانی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ ب آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ و آقای جواد وقار به شماره ملی ۲۱۲۱۱۸۹۲۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ه طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمان (به نمایندگی شرکت همراهان مهر پیوند) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیراسمعیل سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ گیتی آرا بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردید و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره (چهار نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۱۷۶۷۷۰۱ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357246
آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۷۵ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴ کدپستی ۴۶۱۴۶۴۵۸۳۱ پیرو آگهی شماره ۳۹۶۹۰/۹۱/۰۲ ۲۴/۱۲/۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر رویش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۱۴۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای عقیل عسگری بشماره ملی ۲۱۴۰۱۴۰۹۶۶ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره (چهار نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۷۸۶۶۸ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359139
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۷۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی سلیمانی با کدملی شماره ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ رئیس هیئت مدیره و رمضان فلاحتی با کدملی شماره ۰۴۵۰۹۳۱۳۱۵ نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین سلیمانی با کدملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ عضو هیئت مدیره و محمد پیشنماززاده با کدملی ۶۲۵۹۸۱۸۲۴۶ عضو هیئت مدیره و پژمان داوری منزه با کدملی ۰۰۶۲۵۶۰۶۱۱ مدیرعامل خارج از اعضای بسمت مدیرعاملی شرکت و با اختیارات انجام مصوبات هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر و با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۱۷۷۸۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399758
آگهی تصمیمات در شرکت تاپ مینا آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۱۶۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای غلامعلی سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و کدپستی ۱۳۱۶۶۳۳۸۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رمضان سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و کدپستی ۴۶۱۳۶۱۳۸۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهمن سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و کدپستی ۴۶۱۶۸۱۷۷۹۴ آقای محمد هادی شریعت زاده کد ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ و کدپستی ۴۶۱۵۸۶۹۷۶۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا منصوریان کد ملی ۰۰۷۰۸۰۸۴۸۱ و کدپستی ۱۹۹۸۷۹۵۸۵۴ بسمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو نفر از پنج نفر اعضای نامبرده فوق و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد هر یک از افراد فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری کد ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ و کدپستی ۱۶۶۶۹۸۶۱۱۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی در سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ تکمیل گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۸۳۴۷۰۶۶ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571673
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کاچ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۹ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۸۱۹۶
کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۷ پیرو آگهی شماره ۳۲۶۱۳/۹۲/۰۲ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و امیرحسین سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ ۲ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۴/۳/۱۳۹۳ آقای غلامعلی سلیمانی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رضا رحمانی کوتنایی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۳۷۷۹۷ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر (چهارنفر اعضا هیات مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۴۶۱۱۱۴۴۸۲۴۹۳۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609141
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره ۳۶۱۸۱/۹۲/۰۲ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای امیر اسمعیل سلیمانی بشماره ملی ۰۰۲۱۵۲۷۳۴۲ ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۵/۱۳۹۳ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان صدیقی نیا بشماره ملی ۲۱۴۰۹۶۷۱۹۴ خارج از سهامداران بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از نامبردگان فوق بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۵۸۹۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652873
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بی بی پخش ایرانیان در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۲۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره شبکه پخش و توزیع سراسری انواع کالا و محصولات مجاز بازرگانی بحساب خود و بحساب دیگران و انجام عملیات، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، انبار داری، تاسیس، ساخت و اداره نگهداری انواع سردخانه در هر منطقه از کشور در جهت پخش و توزیع انواع کالا و محصولات مجاز بازرگانی در تمامی نقاط ایران اعطای نمایندگی و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق ارتباط داشته باشد. احداث مجتمع های تجاری فروشگاههای زنجیره ای و رستوران ها و مشارکت در تاسیس و بهره برداری و کارخانجات و کارگاههای تولیدی و خدماتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تاسیس شرکتهای جدید و یا سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات موجود، مشاوره در زمینه مطالعات اقتصادی و تهیه گزارشات توجیحی طرح ها و پروژه های اقتصادی، مشاوره طراحی و استقرار خدمات مدیریتی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر خ اصلی پور پ ۱۷ کدپستی ۱۵۷۵۹۴۵۹۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۷مورخ ۳/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه چهر راه امیر اکرم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷به نمایندگی از شرکت کاسل نوش به عنوان رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) ۳ ـ آقای محمد هادی شریعت زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱به نمایندگی شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۴ ـ آقای حمیدرضا منصوریان بشماره ملی ۰۰۷۰۸۰۸۴۹۱ به نمایندگی شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله به عنوان عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق دو نفر از ۴ نفر اعضا هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای منفرد هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر به شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ علی اکبر پورسلطانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۰۳۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۴۷۵۸۸۶۵۵۸۷اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10231069
آگهی تغییرات شرکت تجارت اصل پیشرو تاپ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۶۹۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۰/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره , شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی زارع بیدکی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۲۵۳۸۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از نامبردگان همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد وقار به شماره ملی۲۱۲۱۱۸۹۲۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۹/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319234
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کاله تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۴۳ و ناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی سلیمانی به کدملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ امیراسمعیل سلیمانی به کدملی ۰۰۲۵۲۷۳۴۲ امیرحسین سلیمانی به کدملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ شرکت همراهان مهر پیوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۸۴۴۹ بنمایندگی رمضان سلیمانی به کدملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ غلامعلی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین سلیمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود زارع بیدکی به کدملی ۴۴۶۹۶۶۵۹۵۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و یک نفر مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337973
آگهی تصمیمات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی سلیمانی به ک. م ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ رمضان سلیمانی به ک. م ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ بهمن سلیمانی به ک. م ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ امیرحسین سلیمانی به ک. م ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ غلامعلی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و رمضان سلیمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی کرمی به ک. م ۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر (هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685670
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های گوشتی کاله آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶. ش۹۴۱۲۱۱۷۱۰۷۷۴۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012130
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت مهیار کاله اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای امیر حسین سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۴۲۱۳۹۱به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هریک از نامبردگان فوق اعتبار خواهد داشت. ش۹۵۰۶۱۸۶۵۸۶۹۰۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074053
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ تا تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷. ش۹۵۰۷۲۵۶۴۱۱۴۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374711
آگهی تغییرات شرکت کاسل نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۵۰۰۶۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پروشانی نیا به ش ملی ۰۰۶۴۴۷۱۶۳۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) معتبر بوده وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۰۱۱۷۲۹۸۳۹۷۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409968
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای سراسری زنجیره‌ای هفت تن ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاسل نوش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۹۵۰۰۶۴۵۶ بنمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی ش م۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین عسکری آزاد ش م ۰۰۷۳۱۴۸۴۵۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷ به نمایندگی آقایان مهدی بهمن آبادی ش م ۰۰۷۳۸۷۵۵۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آریس آمل (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ بنمایندگی آقای رمضان صدیقی نیا ش م ۲۱۴۰۹۶۷۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ بنمایندگی مهران سیدی راد ش م ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ به سمت به عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق بهمراه مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۶۰۲۱۲۴۸۵۵۷۸۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476099
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۸۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آمل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. - ۲ آقای محمدرضا ابونیاعمران به شماره ملی ۲۰۶۴۵۸۸۵۹۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردید. - ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضای هیئت مدیره و شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۸۳۰۸۱۰۰۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491113
آگهی تغییرات شرکت تولیدی روده مصنوعی کالباس و سوسیس پوشش تهران نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ماهوتچی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۷۶۲۶۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم فلاحتی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۰۱۸۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر ماهوتچی حسینی به شماره ملی ۴۷۲۲۱۵۵۸۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای نادر ماهوتچی حسینی و نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ کریمی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۲۴۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661145
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهروز رحمانی به شماره ملی ۳۷۳۲۲۲۶۹۱۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678918
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۹۵۰۰۶۴۵۶ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۳۲۱۴۸۱۸۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736629
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره.۲ آقای غلامحسین مجیدی به شماره ملی ۲۱۴۲۱۰۱۱۹۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردید.۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۰۸۸۴۷۸۰۴۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945661
آگهی تغییرات شرکت همراهان مهر پیوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۸۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره و سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب و تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء). ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۳۳۷۸۱۵۹۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254813
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت راتا شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹. ش۹۷۰۷۱۹۱۴۷۴۲۵۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379266
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی کاله پل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۰۷۶
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی کاله پل سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۰۷۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی ۲۱۴۱۵۳۳۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. - ۲ آقای محمود زارع بیدکی به شماره ملی ۴۴۶۹۶۶۵۹۵۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ انتخاب گردید. - ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و شخص مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک