عباس رضائیان

آقای عباس رضائیان

کد ملی 2141764823
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های عباس رضائیان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556094
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملی۰۰۴۳۷۲۱۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۸۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723830
آگهی تغییرات شرکت گردآورندگان یکتا داده پرداز داتیس سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۶۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی۰۳۲۰۴۴۵۳۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه بزرگ و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی تا تاریخ۲/۱۲/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه بزرگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهنگ فرزان به شماره ملی۰۰۶۴۶۷۰۹۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۱۲/۹۲. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۶۰۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005517
آگهی تغییرات شرکت پارسا حساب متین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی ۰۳۲۰۴۴۵۳۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006471
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ آیدین سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان قالخانی به شماره ملی ۰۰۷۸۷۰۹۱۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۲۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034896
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آژینه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ و آقای داریوش اصغرنژادمقدم به شماره ملی ۰۹۳۷۷۸۸۰۳۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مقصود حسین زاده سرابی به شماره ملی ۰۷۷۹۳۸۷۶۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک حسین زاده سرابی به شماره ملی ۰۴۹۹۶۶۹۰۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره سالمی مشهدریزه ئی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۸۷۹۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۳۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059119
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیفیت سامانه‌های اطلاعاتی ایده پویای افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182425
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان به شماره ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملی۴۱۳۱۸۶۷۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۰۵۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199269
آگهی تغییرات شرکت گندم کوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. عباس رضائیان ک. م ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و مصطفی نستار ک. م ۰۰۴۰۵۲۹۵۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا معظمی ک. م ۰۰۳۹۸۶۳۶۰۳ بهزاد کهنمی ک. م ۱۸۱۶۷۹۸۵۵۱ و مهران احسانی ک. م ۲۲۹۵۰۵۵۳۱۸. پ۱۷۱۷۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364640
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا مومنی به شماره ملی ۵۳۰۹۸۱۱۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد نیلفروشان ش م ۱۲۸۶۱۸۴۷۷۰ و خانم بهجت بانومژده ش م ۱۲۸۵۳۷۲۶۷۰ آقای مسعود نیلفروشان ش م ۰۰۵۲۲۵۹۳۱۵ آقای فرهاد نیلفروشان ش م ۰۰۴۰۸۱۶۸۳۴ آقای امیرحسین لاجوردی ش م ۰۰۴۳۸۸۹۶۸۹ و خانم فیروزه نیلفروشان ۰۰۵۵۳۵۱۳۸۷ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امیرحسین لاجوردی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۹۶۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد نیلفروشان به شماره ملی ۱۲۸۶۱۸۴۷۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم بهجت بانومژده به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۲۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود نیلفروشان به شماره ملی ۰۰۵۲۲۵۹۳۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد نیلفروشان به شماره ملی ۰۰۴۰۸۱۶۸۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فیروزه نیلفروشان به شماره ملی ۰۰۵۵۳۵۱۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره پ۱۷۸۵۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389473
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۶۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدامیر قطب به شماره ملی ۰۰۶۷۲۱۳۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای سیدابوالفضل حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۷۹۶۲۹۲۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدعباس حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۹۷۷۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۵۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490156
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه شماره ثبت ۲۰۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱/۹۳ تاییدیه شماره ۷۲۷۲۴/۹۳ مورخ ۲۵/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای مصطفی خادم الحسینی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال و آقای عباسعلی صفائیان پور با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ر یال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد: آقای مصطفی خادم الحسینی دارای ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال آقای عباسعلی صفائیان پور دارای ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال عباس رضائیان دارای ۰۰۰/۲۵۰ ریال آقایان مصطفی خادم الحسینی بشماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ عباسعلی صفائیان پور بشماره ملی ۱۰۶۲۷۰۱۵۱۸ عباس رضائیان بشماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ برای مدت دو سال بسمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524598
آگهی تغییرات شرکت طلیعه صنعت سلولز سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۴۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539067
آگهی تصمیمات شرکت پرند ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی شکیبا تراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699404
آگهی تصمیمات شرکت فرش و گلیم باف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۲۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به ش ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به ش ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866288
آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد ولی زاده به شماره ملی ۰۰۷۱۹۲۰۲۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970381
آگهی تصمیمات شرکت سامان دژ پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و حلیمه جوانمردی به کدملی ۰۴۵۲۷۳۷۶۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106627
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و شمس اله شکیباپور به کد ملی۴۸۹۹۶۶۸۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128371
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۰۳۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200163
آگهی تغییرات شرکت البرز سلولز هشتگرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298904
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم دوات‎گری‎فمی‎تفرشی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۹۲۲۳۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی ۰۰۴۴۸۹۴۴۳۰ و آقای سید عباس میرحیدری به شماره ملی ۰۰۱۰۶۲۰۴۷۸ و آقای سید جلال میرحیدری به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۴۲۴۹ تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ۵ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی ۰۰۴۴۸۹۴۴۳۰ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید عباس میرحیدری به شماره ملی ۰۰۱۰۶۲۰۴۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید جلال میرحیدری به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۴۲۴۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی ۰۰۴۴۸۹۴۴۳۰ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10400022
آگهی تصمیمات شرکت روانکاران صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا اشراقی به کد ملی ۱۲۱۹۳۳۳۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خشایار اسکوئیان به کد ملی۲۰۹۳۸۶۳۶۶۷۷ و کتایون عنایتی به کد ملی۰۹۳۷۷۶۲۳۷۷ و ایرج مروتی به کد ملی۰۰۵۲۳۰۶۸۹۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۳/۹۰ خشایار اسکوئیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ایرج مروتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437020
آگهی تصمیمات شرکت نوین بافان پرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444748
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ارمغان فولاد جم سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صمدی جم به کد ملی ۶۴۷۹۵۵۳۴۷۰ ابوالقاسم بهرامی به کد ملی ۶۴۷۹۳۳۳۵۹۶ آرزو محمدعلیزاده رامی به کد ملی ۳۴۴۰۱۳۳۴۸۶ محمد صمدی جم به سمت رئیس هیات مدیره و ابوالقاسم بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرزو محمدعلیزاده رامی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459567
آگهی تصمیمات شرکت سومه سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و چنگیز ساروی به کدملی ۶۲۷۹۴۴۶۶۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476227
آگهی تصمیمات شرکت نگرش رایانه پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و مهشیدالسادات جهانمرادی نوری به کدملی ۰۰۸۱۸۶۳۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576292
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نیک سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و احمدرضا اشراقی به کدملی ۱۲۱۹۳۳۳۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد اکبری جور به کدملی ۳۶۲۰۹۱۶۲۵ حسین فردمنش به کدملی ۰۰۴۰۰۱۰۸۱۳ حمید تیموری به کدملی ۰۰۴۶۳۲۵۵۲۲ منصور آزادی به کدملی ۰۰۴۵۰۱۱۷۵۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ منصور آزادی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین فردمنش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد اکبری جور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل و دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10639803
آگهی تصمیمات شرکت فناوران تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و زهرا کلوشانی به کدملی ۰۰۳۴۵۷۴۱۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644891
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سهند پلاستیک کاوش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و حبیب درویش سعیدآباد به کد ملی ۰۰۷۶۵۴۹۷۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871948
آگهی تصمیمات شرکت سه برگ خاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۷۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903267
آگهی تصمیمات شرکت سبا پردازش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۲۰۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۸۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و پرویز حبیبی به کدملی۲۸۷۱۷۲۸۹۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954623
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981327
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه پوشاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و ولی اله مهدی پورسنگاچین به کدملی ۵۷۰۹۵۴۹۹۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس هدایت به کدملی ۰۰۴۴۶۷۰۵۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فلورا عسکریان به کدملی ۰۰۴۴۸۷۷۵۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هدیه هدایت به کدملی ۰۰۵۳۸۷۳۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051611
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا کرم زاده بلوچی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۲۴۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135600
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توزین صدر سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۷۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۹۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا امیدعلی به کدملی۴۱۳۱۸۶۷۶۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135997
آگهی تصمیمات شرکت نساج رنگ تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۵۲۹۱ شناسه ملی:۱۰۱۰۲۰۷۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/ ۸۹شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضانیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و قاسم یوسفی به کد ملی ۲۱۴۱۱۶۰۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171038
آگهی تصمیمات شرکت راهکار اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک