عبداله رنجبر

آقای عبداله رنجبر

کد ملی 2141252997
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570454
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳ با نمایندگی آقای احمدزضا رستمی و موسسه خیریه ره پویان امام زمان با نمایندگی آقای محمد عسگری ساری تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه ره پویان امام زمان با نمایندگی آقای محمد عسگری ساری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگری ساری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای عبداله رنجبر و آقای احمدرضا رستمی نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و آقای محمد عسگری ساری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۹۹۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704403
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آملسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۳ در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۹۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716903
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۰۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741951
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۸ با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزادهساری تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزادهساری به سمت عضو هیئتمدیره و آقای مصطفی مهدیزادهساری به نمایندگی از شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۸ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ثابت هر سه عضو هیئتمدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد. در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۷۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749030
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمالسهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و یداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ و بهمن اصلانی به ش ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و مریم ابدی به ش ملی ۰۰۴۰۱۷۰۱۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۷۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885663
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۲/۷/۹۳. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888081
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی ۰۰۷۳۳۴۵۹۸۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۹۴۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001812
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۱۹۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381881
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله رنجبر کدملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و امیراردشیر لاریجانی کدملی ۲۱۴۱۸۶۱۰۳۹ و بهمن اصلانی کدملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۹۹۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602291
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی ۲۰۶۲۴۶۹۵۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919849
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای دای شوکانک بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بدعت ایما شرق با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای کامبیز مهرتاش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپیدگستر تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عبداللهیان به شماره ملی ۰۰۵۰۳۸۸۸۷۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۵/۹۱. در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072817
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید رمضان زاده نظیف به شماره ملی۱۹۳۱۴۰۶۳۷۴و آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ در تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113012
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10163252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295382
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۲۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف رضا احمدیان به شماره ملی۲۱۴۱۸۵۲۴۲۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445469
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر جعفرشقاقی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۳۸۵۸۷۵۰۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان نادری افشار به شماره ملی ۱۲۸۴۹۹۲۴۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگری ساری به شمار ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا میرمحمدعلی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۲۷۹۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۶/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595165
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928055
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای احمد رضا رستمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959035
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳. در تاریخ ۰۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک