نبی اله کرمی

آقای نبی اله کرمی

کد ملی 2140245946
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1189140
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت آقای نبی اله کرمی فرزند علی به کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی فرزند رحمت به کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۱۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305448
آگهی تغییرات شرکت رشد ورزش پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقای نبی الله کرمی با کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی با کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۹۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338763
آگهی تغییرات موسسه شهر زبان ایرانیان بشماره ثبت ۲۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی اله کرمی دارای کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوایی با کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۱۷۶۷۹۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448600
آگهی تغییرات شرکت رشد اندیشه پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی‎اله کرمی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۲۲۲۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576168
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریون پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به سمت بازرس اصلی و نبی اله کرمی به شماره ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۲۷۱۸۳۶۴۴۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. نبی ا … کرمی دارای کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ بعنوان بازرس اصلی وعباس سعید پور گیلوایی دارای کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۰۴۳۴۴۶۱۶۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962804
آگهی تغییرات شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. آقای نبی اله کرمی با کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی با کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۵۲۳۸۸۸۲۱۲۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120294
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رحیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - آقای نبی اله کرمی با کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپورگیلوائی فرزند رحمت به کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۹۲۶۳۹۵۱۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128985
آگهی تغییرات شرکت آریا سپاهان ثنان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۲۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۰۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد علاقمندان بشماره ملی ۱۲۸۵۷۷۷۸۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشرکت بازرگانی رحیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸ بنمایندگی آقای نبی اله کرمی بشماره ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ بسمت رئیس هئیت مدیره وآقای حمید باباربیع بشماره ملی ۱۲۸۴۸۴۴۲۲۶بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته وبروات با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۵۶۹۸۴۱۹۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132666
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آرمان مهر طبیعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی اله کرمی به شماره ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا پوردامناب به شماره ملی ۱۶۰۰۴۲۰۳۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۰۸۷۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی رحیل با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸ آقای مهدی مسکنی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۰۸۴۸۴ آقای سید محمدحسن داودی شمسی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۲۲۸۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهادر بهرامی به شماره ملی ۰۰۱۳۸۰۵۸۴۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۹۵۰۸۲۶۹۶۸۲۷۵۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316515
آگهی تغییرات غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۶۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهرام جابری به کدملی ۰۰۴۷۵۲۰۴۰۱به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد میرمحمد صادقی به کدملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ به عنوان رئیس بنیاد و رئیس هیئت مدیره آقای محمد شهاب سیدجلالی به کدملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی مشرف جوادی به کدملی ۱۲۸۵۴۰۰۸۷۹به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رشاد میرمحمد صادقی به کدملی۰۰۶۹۱۶۴۲۱۵به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود جمالی به کدملی ۱۲۶۲۱۶۰۳۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره امضای اسناد بهادار و تعهدآور بنیاد توسط رئیس بنیاد ممهور به مهر بنیاد واجد اعتبار می‌باشد. در غیاب رئیس بنیاد اسناد مذکور با امضای ۲ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر می‌باشد. رئیس بنیاد و اعضای هیئت مدیره می‌توانند در موارد لزوم حق امضای خود را با اعطای وکالت رسمی به دیگران واگذار نمایند. پ۹۵۱۲۰۱۹۸۷۷۰۰۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576111
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری صندوق قرض الحسنه متولیان رشد درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۵۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۲۹۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :-افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی مطابق ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه ویژه ریالی وجوه اداره شده مطابق ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی نگهداری حداکثر ۵ درصد کل سپرده های دریافتی به صورت (اوراق مشارکت با تضمین بانکها. بانک مرکزی یا دولت)( سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکها سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها )(سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها ) و یا ترکیبی از آنها؛-اعطای وام قرض الحسنه برای نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ساخت، تآمین و تعمیرات مسکن و کمک هزینه های تحصیلی، از محل مانده منابع صندوق اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت. اشخاص حقیقی و یا حقوقی مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-حکمت-کوچه عابدی-کوچه فیروزه-پلاک ۱۲-طبقه همکف-- کدپستی ۱۹۳۵۹۸۶۹۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم فاطمه نادری به شماره ملی ۰۰۴۲۴۷۰۰۱۳ دارنده ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم بهار میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۹۶۹۳ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رشاد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۶۴۲۱۵ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رجاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۵۲۳۵۲ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه بازرگانی رحیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸ و به نمایندگی سکینه باغ خانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۳۸۶۴ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه رشد اندیشه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲ و به نمایندگی رسول خوش دست کاخکی به شماره ملی ۰۹۱۹۱۳۰۲۹۱ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ و به نمایندگی مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۰۸۷۹ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ دارنده ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه رشد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۵۱۵۱ و به نمایندگی بابک خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۳۳۲۹۲ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم فاطمه نادری به شماره ملی ۰۰۴۲۴۷۰۰۱۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای رشاد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۶۴۲۱۵ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال بازرگانی رحیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۶۷۸ و به نمایندگی سکینه باغ خانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۳۸۶۴و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال رشد اندیشه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۶۲ و به نمایندگی رسول خوش دست کاخکی به شماره ملی ۰۹۱۹۱۳۰۲۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال موسسه غیردولتی عام المنفعه بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ و به نمایندگی مجتبی مشرف جوادی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۰۸۷۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه رشد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۵۱۵۱ و به نمایندگی بابک خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۳۳۲۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء حداقل یک نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه آقای نبی اله کرمی کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوائی کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره ۳۸۹۳۷/۹۶مورخ ۱۳/۲/۹۶ بانک مرکزی آگهی گردید پ۹۶۰۶۰۱۱۳۳۱۶۳۹۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883183
آگهی تغییرات شرکت راهبران شبکه ایده آل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ستاره حاتم زاده به شماره ملی ۰۴۴۰۰۲۲۵۶۸ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای امیر حاتم زاده به شماره ملی ۰۴۴۰۲۲۸۸۴۰ فرزند نورعلی متولد ۱۵/۰۱/۱۳۷۱ به نشانی فوق با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: یوسف حاتم زاده به شماره ملی ۱۶۷۱۵۸۷۶۸۵ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال امیرعباس نراقی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۵۹۵۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اکرم متقی به شماره ملی ۲۴۱۰۹۷۵۶۱۵ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال نبی اله کرمی به شماره ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال ستاره حاتم زاده به شماره ملی ۰۴۴۰۰۲۲۵۶۸دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال امیر حاتم زاده به شماره ملی ۰۴۴۰۲۲۸۸۴۰ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا یا از خارج انتخاب میشوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح میگردد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در نتیجه ماده مربوطه ئر اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۲۹۶۹۶۵۹۸۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202576
آگهی تغییرات شرکت شرکت پارس هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود وزیان و ترازنامه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و آقای نبی ا … کرمی دارای کد ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی دارای کد ملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۶۱۴۷۴۸۲۹۶۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیله سوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253473
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۸۸۷۳۴۵۴۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326562
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میر محمد صادقی دارای کدملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و آقای احمد هاشمی احمدی دارای کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا (سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹با نمایندگی آقای حسین ناجی دارای کدملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای نبی ا … کرمی دارای کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعید پور گیلوایی دارای کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۹۰۳۹۸۹۹۲۸۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک