علی قریشی طیبی

علی قریشی طیبی

کد ملی 2140168038
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551485
آگهی تغییرات شرکت پیام پیشگامان نصرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۶۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حجت رودگری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا دیهیم و آقای عباس نژادرنجبر به شماره ملی ۴۸۹۸۹۷۵۳۹۹ و آقای داود کمالیان به شماره ملی ۰۹۴۱۸۷۰۹۴۴ تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اتوبان رسالت بعد از پل سید خندان جنب ورودی بزرگراه صیاد ساختمان شفق پ ۱۲۵۸ ط دوم کدپستی ۱۶۳۱۷۱۳۹۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۲۸۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563296
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بهتابانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی قریشی طیبی به کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله سلیمی حقیقت به کدملی ۰۰۳۲۷۶۲۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۱۵۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998590
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. علی قریشی طیبی به ک م ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی بهادرانی زاده به ک م ۰۰۵۳۷۳۵۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۲۰۶۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010061
آگهی تصمیمات شرکت نشر نی سهامی خاص به شماره ثبت۵۵۸۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به ش م ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ک م ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۳۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018863
آگهی تصمیمات شرکت پارس ایتوک سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به ش م۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به ک م۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۹۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023200
آگهی تغییرات شرکت نمونه اطلس کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‌های ۱/۱۲/۹۱ و ۲/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ دلگشا خ بهارستان ک ۲/۱ پ ۸۵۱ کدپستی ۳۳۹۳۱۶۴۴۶۷ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. پ۱۶۲۹۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151395
آگهی تغییرات شرکت رسارایانه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۹۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159586
آگهی تغییرات شرکت سوپیشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بعنوان بازرس اصلی و و آقای علی قریشی طیبی با کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۶۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174391
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الوان پایون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت/ موسسه بازرگانی الوان پایون انتخاب شد. هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالجلیل اخوان رسول زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۳۲۸۱ و آقای عبداله اخوان رسول زاده بشماره ملی ۰۰۵۱۹۹۸۴۱۶ و آقای عبدالحمید اخوان رسول زاده بشماره ملی ۰۰۷۳۶۹۹۱۰۱. پ۱۷۰۲۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178899
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان شتاب کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی شیواپور کد ملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ و علی باقری فام کد ملی ۱۵۵۱۷۴۲۹۷۷ و مسعود دژبانی کد ملی ۱۵۵۰۳۹۴۵۶۸ و هادی باقری فام کد ملی ۱۵۵۲۱۹۹۱۴۲ و افشین وطن چی کد ملی ۰۰۴۴۷۷۸۴۷۰۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بسمت بازرس اصلی و علی قریشی طیبی کد ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۶۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192206
آگهی تغییرات شرکت پرند ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۳۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192217
آگهی تغییرات شرکت نرمینه بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب شد. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲به سمت بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216862
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای اصغر صالحی کدملی ۱۴۶۵۱۳۵۹۶۰ و آقای مجید مدرس صادقی کدملی ۱۲۸۴۳۹۴۷۹۴ و آقای فرهاد صالحی کدملی ۰۴۵۳۵۵۰۰۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی با کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۴۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241892
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی صدر هاشمی نژاد غیردولتی به شماره ثبت ۲۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. علی قریشی طیبی با کد ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ بسمت بازرس اصلی و فرامرز شادلو با کد ملی ۰۷۵۹۱۳۳۱۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۳۱۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1390570
آگهی تغییرات شرکت راه فدک قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. خانم فرشته اشعری با شماره ملی: ۰۰۷۴۲۲۱۸۶۸ , آقای محمدجواد اخوان با شماره ملی: ۰۳۸۱۰۰۴۴۳۰ و آقای محمدحسین اخوان با شماره ملی: ۰۳۷۰۳۶۸۹۰۵ بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۸۴۷۷۶ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519568
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۳۴۶۵ و حسین نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۵۲۶۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۹۹۴۳۵۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۷۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691616
آگهی تغییرات شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بشماره ۵۲۲۷۰۴/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب گردید موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ و آقای علی قریشی طیبی کد ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۸۲۲۶۲۲۸۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765309
آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۳۴۶۵ حسین نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۵۲۶۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۹۹۴۳۵۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۵۲۵۵۴۹۷۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765318
آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید.. آقایان محمود نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۳۴۶۵، حسین نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۵۲۶۶ و قاسم نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۲۹۹۴۳۵۷ به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد پ۹۳۱۰۱۵۱۹۳۶۴۳۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773166
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۶۸۲۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۱۷۹۱۸۸۱۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679865
آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۸۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و فخراله رضاخانی به کدملی۰۰۳۵۱۵۱۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10761603
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و حسین لطفی بهادرانی زاده به کدملی ۰۰۵۳۷۳۵۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787918
آگهی تصمیمات شرکت چاپ گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: علی قریشی طیبی به کدملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و زینب سادات بهبهانی به کدملی ۰۴۵۲۷۰۱۱۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668609
آگهی تغییراتحسابرسی پارس ارکان تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۲۸۱۲۱/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بیرانوند با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال از مؤسسه خارج گردید سرمایه مؤسسه بعد از خروج ایشان از مؤسسه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیدولیست شرکا به شرح ذیل می‌باشد: علی قریشی طیبی به کد ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸دارنده ۱۶۵۰۰۰۰۰ریال و قاسم قاسمی به کد ملی ۲۳۹۰۰۱۰۹۷۰دارنده ۴۵۰۰۰۰۰ریال پ۹۴۱۲۰۱۳۳۱۵۲۸۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492574
آگهی تغییرات شرکت آذین بسپار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۰۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید خوش وحید به شماره ملی ۰۶۳۸۸۰۰۵۱۱ وخانم فهیمه حسین زاده به شماره ملی ۰۶۳۹۴۱۳۸۶۲ و موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت۲۱۹۵۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ به نمایندگی آقای جواد احمد آبادی به کد ملی ۰۶۸۰۳۱۲۷۲۲ برای مدت باقی تصدی (تا تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره ثبت۱۴۰۸۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به نمایندگی اقای محمد شوقیان به کد ملی ۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت۳۰۹۷۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ به نمایندگی آقای علی قریشی طیبی به کد ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت باقی مانده تصدی (تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۱۹۳۰۴۳۷۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571379
آگهی تغییرات شرکت پهن دشت بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس قانونی صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی آقای مرتضی عسگری به شماره ملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شماره ثبت۳۰۹۷۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ با نمایندگی آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۳۰۶۶۹۳۱۳۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک