شروین اردلان

آقای شروین اردلان

کد ملی 2121877053
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 756936
آگهی تاسیسشرکت مرغ گوشتی نیک پرور هیرکان سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۴۶۱۰
۱ـ موضوع شرکت: پرورش صنعتی انواع مرغ اعم از لائین اجداد مادر گوشتی و تخم گذار مرغ نیمچه گوشتی ایجاد واحدهای تولیدی تاسیساتی مربوطه تولید انواع تخم مرغ نطفه دارو خوراکی جوجه کشی و تولید انواع جوجه یکروزه تولید انواع دان و خوراک دام و طیور و مکمل های غذایی و داروهای مربوطه بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع ماشین آلات و مواد اولیه و خوراک دام و طیور و مکمل های غذایی و داروهای دامی و تخم مرغ و جوجه یکروزه و مرغ زنده یا گوشت مرغ و سایر فرآورده های جانبی آن. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، آق قلا، کیلومتر ۱۳، جاده گنبد، روبروی روستای قزلی کدپستی ۴۹۳۸۱۶۶۶۳۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰ سهم با نام ۰۰۰/۱۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال طی گواهی شماره ۹۰۰ مورخ ۸/۶/۹۱ نزد بانک ملی شعبه شهید دکتر بهشتی گرگان پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار نوروزی طیولا کد ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل بهمراه هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد نظری کد ملی ۲۱۲۰۳۹۰۵۸۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری کد ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۶۶۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۶۰۵۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123936
آگهی تغییرات شرکت آرین طیور گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۱۸۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شد. آقای محمدرضا چراغعلی کد ملی ۲۱۲۱۴۴۱۰۲۶ بسمت بازرس اصلی آقای شهاب معینی فر کد ملی ۲۱۲۱۶۶۱۷۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خواجه کد ملی ۲۱۲۰۲۴۲۰۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. که براساس مواد لایحه اصلاحی قانونی تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار باامضا منفرد یا به اتفاق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۶۷۷۶۰۰۰۰۱۷۷۰۰۱۱۵۰۹۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131510
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیگیر ترابر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۸ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۷۱۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت حاصل شد. آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامیر عربی مداح به شماره ملی ۲۱۲۱۶۵۷۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیجان خطیرنامنی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۲۳۳۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر (اعضای هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۸۰۹۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348332
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر سیمین جوجه شماره ثبت ۴۸۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ فوق تصمیماتی بشرح ذیل انجام گردید: ۱ انتخاب آقایان افشین اردلان فرزند محسن کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱، آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ فرزند افشین، آقای محمد جمیل ناظرزاده فرزند ابراهیم کد ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای محمودرضا پناهی کد ملی ۴۶۰۹۷۳۳۲۵۰، آقای عباس علوی کد ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ تراز مالی سال ۹۱ پس از قرائت بازرس تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۴ برابر صورت جلسه هیئت مدیره آقای افشین اردلان بسمت رئیس هیئت مدیره، شروین اردلان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جمیل ناظرزاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت اعم از چک، سفته، برات به اتفاق دو امضاء از سه امضاء مدیران همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۹۱۰۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرگز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722692
آگهی تغییرات شرکت نیک پر ماکیان گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود دوگونچی کد ملی ۴۹۷۹۱۵۳۲۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای رسول مقصودلوکد ملی ۲۱۲۲۴۴۴۱۴۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاءدار بانکی اعم از: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایرنامه‌های عادی و اداری، احکام داخلی و صورتحساب‌ها با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۱۱۴۱۱۵۵۷۷۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125881
آگهی تغییرات شرکت سیمین بال ایلوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان کد ملی۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان کد ملی۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عظیم علیان نژاد کد ملی۲۲۴۸۸۸۹۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بداغی کد ملی ۴۵۹۲۰۰۸۴۳۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک وسفته و غیره با اتفاق امضاء آقای افشین اردلان رئیس هیئت مدیره و آقای علی بداغی مدیر عامل شرکت و ممهور به مهر شرکت معتبر واوراق عادی با امضا منفرد آقای علی بداغی و مهر شرکت معتیر است. در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای شروین اردلان نایب رئیس هیات مدیره به جای ایشان دارای حق امضا می‌باشند. ش۹۵۰۸۲۳۹۵۹۶۱۰۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190163
آگهی تغییرات شرکت رادکان طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۰۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و آقای بهرام غلامیان به شماره ملی ۲۰۳۱۶۰۴۶۴۳و آقای شهریار نوروزی طیولا به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴برای مدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای مهران احمدی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وحید محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۳۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۹۲۳۶۴۵۵۵۶۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448691
آگهی تغییرات شرکت گوهرطیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۹۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیده اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران احمدی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت مدیرعامل برای دو سال شرکت تعیین شدند کلیة اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با اتفاق امضاء دونفر از سه نفر (رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره) و (مدیرعامل شرکت) و ممهور به مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء منفرد آقای مهران احمدی و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۰۷۶۷۱۳۸۳۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479944
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ و ماهی گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار نوروزی طیولا به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهران احمدی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای عزت اله حاجی ابراهیمی به کدملی ۲۱۲۱۱۹۳۰۳۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با اتفاق امضا شروین اردلان رئیس هیئت مدیره و آقای عزت اله حاجی ابراهیمی مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار نوروزی طیولا نائب رئیس به جای ایشان دارای حق امضا می‌باشد. مکاتبات عادی و صورتحسابها و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۳۰۷۱۴۶۰۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479967
آگهی تغییرات شرکت پیگیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان افشین اردلان با شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و شروین اردلان با شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و توفیق شریف پور با شماره ملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای عباس علوی با شماره ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری به شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۳۰۴۷۹۹۹۲۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501133
آگهی تغییرات شرکت یگانه طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۱۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقایان افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱، شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳، شهریار نورزی طیولا به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهران احمدی به شماره ملی۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای آقای عباس علوی به شماره ملی۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۴۱۷۱۳۴۶۳۱۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538995
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی آزاد تپه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۵۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۱ ۱۸۰۲۳۴۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای شروین اردلان به شماره ملی۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد نظری به شماره ملی ۴ ۰۳۹۰۵۸ ۲۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۶۰۵۰۹۳۹۳۴۴۸۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580198
آگهی تغییرات شرکت زاگرس شیر آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای افشین اردلان به کدملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به کدملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیراحمد آذرنشان به کدملی ۰۰۳۵۲۸۱۶۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) وخانم شیده اردلان به کدملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و شیده اردلان متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا خانم شیده اردلان همراه با مهر شرکت معتبر است. - آقای توفیق شریف پور به کدملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین فریقی به کدملی ۲۷۵۰۴۹۷۱۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۵۷۴۶۳۵۹۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619627
آگهی تغییرات دوست خوب کارا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۹۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بائیان جزی به شماره ملی ۲۲۴۹۸۱۵۰۶۲ و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۲۹۵۸۴۵۷۸۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760699
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر سیمین جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۱۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمیل ناظرزاده به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ و آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمود رضا پناهی دهقان به شماره ملی ۴۶۰۹۷۳۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس علوی به شماره ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۹۲۵۶۶۳۷۶۷۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر گز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776204
آگهی تغییرات شرکت پارس طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۹۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای افشین اردلان با کدملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و آقای شروین اردلان با کدملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و خانم شیده اردلان با کدملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عباس علوی با شماره ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری با شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۳۵۱۰۱۶۳۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848789
آگهی تغییرات شرکت آمن دژ هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۷۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اععضای هیئت مدیره عبارتند از آقایان شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳، بهرام غلامیان به شماره ملی۲۰۳۱۶۰۴۶۴۳، محسن وحید محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۳۲۸۵ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای شهریار نورزی طیولا به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران احمدی، به شماره ملی۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۲، ۹۳، ۹۴و ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۱۱۷۷۷۶۷۰۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946648
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۸۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای افشین اردلان با کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و آقای شروین اردلان با کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و آقای توفیق شریف پور با کد ملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد سعید نیلوفری با شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا خواجه با شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۲۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۲۴۴۳۳۵۰۰۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195839
آگهی تغییرات شرکت پروتئین ایمن تاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۸۸۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ آقای شروین اردلان با کدملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر همایون هاشم نژاد با شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۷۸۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش شریف پور با شماره ملی ۰۳۲۱۵۸۱۹۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم المیرا مخترع زاده با شماره ملی ۰۰۶۷۲۲۵۸۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها به غیراز عقود اسلامی و وامها با امضا مشترک (دو نفر از سه نفر) مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۷۰۶۱۱۴۵۷۴۱۹۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329111
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی پارس استرآباد گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۶۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب گردیدند: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ خانم شیده اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ آقای محمود رویانی به شماره ملی ۲۱۲۲۴۰۴۴۹۳ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت: آقای عزت اله حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۲۱۲۱۱۹۳۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدسعید نیلوفری به شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کائنات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۰۵۲۹۹۲۳۷۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک