زیدالله تربتی

آقای زیدالله تربتی

کد ملی 2121829016
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1240306
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی میرداماد گرگان شماره ثبت ۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ موسسه مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای زید الله تربتی کد ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین کد ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۶۴۷۷۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654079
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی شایان راه گلستان با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میرحیدری با کد ملی ۲۱۲۱۸۳۳۷۰۶ و شرکت فدک یار گرگان با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی با کد ملی ۲۱۲۱۴۲۱۴۱۰ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان با شناسه ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با کد ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای زیدالله تربتی به کد ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخار الدین به کد ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۹۲۰۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681247
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. آقای زیداله تربتی بشماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین و انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۵۶۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زید الله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی، آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حوزه علمیه امام خمینی گرگان به شماره ثبت ۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۱۸۴۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ و شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲ به نمایندگی آقای علی کدخدائی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۹۵۷۸۴ و شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۴۹۱۳۶۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۹۱۵۸۴۵۱۵۴۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618149
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید. ۲ آقای زیداله تربتی بشماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی ۲۱۲۱۴۲۱۴۱۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی ۲۱۲۱۸۳۳۷۰۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می‌نماید. رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740171
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی و پخش کالا گستر لوتوس در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۸۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۷۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فعالیتهای بازرگانی ـ خریدو فروش ـ توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ـ ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه های پزشکی ـ دامپزشکی ـ صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و هچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه ـ تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: . تهران ـ خیابان آزادی ـ مقابل دانشکده دامپزشکی ـ ساختمان برج سازکاوه ـ بلوکb طبقه ۱۲واحد ۱۱۳ کدپستی ۱۳۱۳۶۵۵۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۰/۱۰۲۱ ـ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهاراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت به بان فارمد لوتوس با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷با نمایندگی آقای مهدی شاه مرادی مقدم با کدملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی ولایتی پور باکدملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رحیمیان با کدملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۳۳۴۸۸۳۵۴۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناور ایمن لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۰۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۱۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی ـ غذایی ـ کشاورزی ـ صنعتی ـ پزشکی ـ دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ـ ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه های پزشکی ـ دامپزشکی ـ صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی ـ بازرگانی ـ اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: . تهران ـ خیابان آزادی ـ مقابل دانشکده دامپزشکی ـ ساختمان برج سازکاوه ـ بلوک بی طبقه ۱۲واحد ۱۱۳ کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۴/۱۰۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره, شرکت به بان فارمد لوتوس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای علی ولایتی به کدملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۴۸۸۷۷۲۰۲۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن فارمد لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۰۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۱۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی ـ غذایی ـ کشاورزی ـ صنعتی ـ پزشکی ـ دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ـ ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه های پزشکی ـ دامپزشکی ـ صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی ـ بازرگانی ـ اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و وارات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: . تهران ـ خیابان آزادی ـ مقابل دانشکده دامپزشکی ـ ساختمان برج سازکاوه ـ بلوک بی طبقه ۱۲واحد ۱۱۳ کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۲/۱۰۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره, شرکت به بان فارمد لوتوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷ به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل, آقای علی ولایتی به کدملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۴۸۷۵۵۲۳۶۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743709
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان بهداشت لوتوس در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۰۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۲۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید در زمینه مواد شیمیایی و دارویی در بخش بهداشتی ـ غذایی ـ کشاورزی ـ صنعتی ـ پزشکی ـ دامپزشکی و توزیع و پخش محصولات تولیدی و انواع دارو ـ ملزومات دارویی و شیمیایی در زمینه های پزشکی ـ دامپزشکی ـ صنایع غذایی و کشاورزی و مصارف عمومی و خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و آموزش و تحقیقات و همچنین بازرگانی خارجی و داخلی و واردات و صادرات دستگاه ها و تاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتها وسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات فعالیت دارند در داخل و خارج از کشور ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ توزیع و فروش محصولات و خدمات شرکت خود و سایر شرکتها و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) و انجام مطالعات تکنولوژی علمی ـ بازرگانی ـ اقتصادی برای توسعه فناوری و انتقال دانش فنی به شرکتهای ایرانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آزادی ـ مقابل دانشکده دامپزشکی ـ ساختمان برج سازکاوه ـ بلوک بی طبقه ۱۲واحد ۱۱۳ کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۱/۱۰۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رحیمیان به کدملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره, شرکت به بان فارمد لوتوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷ به نمایندگی آقای مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶به سمت عضو هیئت مدیره, آقای علی ولایتی به کدملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بها امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی. زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۴۴۷۵۶۶۲۶۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823637
آگهی تغییراتبنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای زیدالله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. *روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی‌های موسسه بنیاد نور گرگان انتخاب شد. *تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب شد. ش۹۵۰۳۰۹۵۸۹۹۱۸۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835815
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دانا فارمد لوتوس درتاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۴۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشهای علمی آزمایشگاهی – کاربردی و مطالعات و خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های توسعه ایی و بهینه سازی و طراحی مهندسی – همکاری و مشارکت و به کارگیری ظرفیت های مراکز دانشگاهی – پژوهش و برگزاری دوره های تخصصی – سمینارها و همایش های علمی و کاربردی به منظور آشنایی با تحولات و پیشرفت های فناورانه و همکاری با موسسات – شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی – تولید و خدمات برنامه های نرم افزاری و مجازی مرتبط با واحد های صنعتی – خدماتی مهندسی – تحقیقاتی و مشاوره ای – واگذاری – انتقال – اخذ – خریدو فروش دانش فنی – لیسانس و فناوریهای پیشرفته (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران – خیابان آزادی – مقابل دانشکده دامپزشکی – ساختمان برج سازکاوه –بلوکb طبقه ۱۲واحد ۱۱۳ کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۴۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۹/۱۰۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای مهدی رحیمیان به کدملی۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت به بان فارمد لوتوس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷ به نمایندگی مهدی شاهمرادی مقدم به کدملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اقای علی ولایتی پور به کدملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسلامی به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل و به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی.زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۳۱۶۴۹۸۱۲۷۸۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983045
آگهی تغییرات شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منهتی به ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای زیدالله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی وآقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت ۴۲۱ گرگان بنمایندگی سیدمصطفی نورمفیدی و شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت ۲۳۹۰ گرگان بنمایندگی محمدرضا نجاتی و شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت ۲۳۸۶ گرگان بنمایندگی انوشه زیادلوو شرکت سبز گستر فاضل اباد ملچ بشماره ثبت ۲۳۸۷ گرگان بنمایندگی حمید زیادلوو شرکت سبز گستر بلوط گرگان بشاره ثبت ۲۳۷۸ گرگان بنمایندگی جواد یزدان مقدم و شرکت راش بینه گرگان بشماره ثبت ۲۲۰۷ گرگان بنمایندگی جمشید عمرانی فر وشرکت فدک یارگرگان بشماره ثبت ۱۸۵۳ گرگان بنمایندگی بهرام نعمت نژاد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۳۵۰۳۹۵۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056626
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ - شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت ۲۳۹۰ بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ - شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت ۲۳۸۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی ۲۱۲۱۳۷۷۷۶۱ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۶۴۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۴۲۶۰۵۰۶۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064998
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد: موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۳۰۸۳۱ شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی ۲۱۲۱۳۷۷۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۸۹۰۹۹۱۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263467
آگهی تغییرات شرکت دارویی به بان شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴شرکت به تصویب رسید. آقای زیداله تربتی باکدملی۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغویی با کد ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. آقای مهدی رحیمیان کد ملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ و آقای علی ولایتی پور کد ملی۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ و آقای مهدی شاهمرادی مقدم کد ملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره وخانم راضیه بیگم میرا کد ملی ۲۱۲۱۳۳۵۵۸۷به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۹۶۷۲۶۹۱۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332260
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت ۲۰۰۸ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر بشماره ملی ۲۰۶۴۵۷۸۲۰۱ وشرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت ۲۲۰۷ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی ۰۹۰۱۱۰۰۳۶۶ وشرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت ۵۶۴ با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی بشماره ملی ۲۲۴۹۵۲۹۳۰۲ و آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی ۰۳۸۵۹۴۲۰۵۲ وآقای مهدی چوپانی با شماره ملی ۲۰۳۲۰۶۴۹۸۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۰۶۸۳۱۰۷۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462260
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ساختمانی ستاره روشنائی گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زمان تربتی با کدملی ۲۱۲۱۸۱۲۴۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای زیداله تربتی با کدملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مقصودلو به با کدملی ۲۱۲۱۶۳۵۶۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و سایر نامه‌های اداری منفردا با امضاء محمد زمان تربتی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۳۱۷۹۵۰۴۲۶۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644419
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای امیرتدین به شماره ملی ۲۱۲۰۳۳۹۸۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۶۴۶۸۳۶۸۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644431
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت آقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۶۶۳۰۹۸۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023119
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سرمایه گذاری بازرگانی به بان فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد بتصویب رسید. آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ و علی ولایتی پور به شماره ملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۲۲۲۶۵۰۵۵۵۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176698
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (ترازنامه وسودوزیان) منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۶موسسه موردتصویب قرارگرفت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال شمسی بشرح ذیل تعیین میگردد سیدمجتبی نورمفیدی با کدملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۲۱و سیدمصطفی نورمفیدی باکدملی ۰۳۸۱۲۵۳۸۳۵و احمدخواجه نژا د با کدملی ۲۱۲۰۹۶۶۹۹۰ ۴ زیداله تربتی باکدملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶به سمت بازرس اصلی و محمدحسن افتخارالدین باکدملی به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگرجهت درج اگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۷۰۵۲۸۸۲۷۷۶۶۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191971
آگهی تغییرات شرکت فدک یار گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین می‌گردد: شرکت خدماتی شایان راه گلستان شماره ثبت ۲۳۸۶ به نمایندگی آقای امیر بومی بسطامی بشماره ملی ۲۱۲۰۱۹۱۸۴۰ شرکت سبز گستر راش گرگان شماره ثبت ۲۳۹۰ به نمایندگی آقای ناصر دهخدا بشماره ملی ۲۰۳۰۱۱۲۹۱۷ و شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شماره ثبت ۲۳۷۹ به نمایندگی آقای جبار عبدوی بشماره ملی ۲۲۳۹۷۱۹۸۹۳ آقای زیدالله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی وآقای سید حامد نقیبی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۲۱۴۱۰ بسمت بازرس عدل البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردسیدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی انتخاب گردید. تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ مورد تص. ویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۶۰۷۴۱۸۱۷۸۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204722
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و تراز نامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای یحیی کمال به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۶۴۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258100
آگهی تغییرات شرکت شتابگران فناوری گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مهدی رحیمیان به شماره ملی ۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ آقای مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ آقای علی ولایتی پور به شماره ملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ و آقای محمد سجاد جوزدانی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۸۸۹۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی خانم زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و گارگرجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۷۲۲۶۷۰۵۳۹۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289962
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (صورت سودوزیان و ترازنامه) منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شرکت را بررسی و تصویب نمود , آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۶۹۴۵۸۸۸۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320151
آگهی تغییرات مدرسه علمیه الزهرا س گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و سود و زیان منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۶ موسسه مورد تصویب قرار گرفت. سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۲۱ و قربانعلی برقرار به شماره ملی ۲۲۴۹۰۶۷۹۹۶ و خانم مریم بیگم میر کریمی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۱۱۱۴۰ و خانم مریم دوست محمدیان به شماره ملی ۲۲۳۹۷۲۵۲۵۷ و سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ بعنوان اعضای هیات امنای موسسه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش۹۷۰۸۲۸۱۱۸۸۳۳۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374843
آگهی تغییرات شرکت بهداشت فارمد لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۸۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رحیمیان به شماره ملی۲۱۲۰۳۳۵۷۰۲ و مهدی شاهمرادی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۴۵۴۸۹۶ و علی ولایتی پور به شماره ملی ۲۱۲۱۳۰۶۶۱۷ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و زهرا زاغوئی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۰۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۱۰۰۳۸۵۴۷۳۲۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک