محمد حسن افتخارالدین

آقای محمد حسن افتخارالدین

کد ملی 2121213635
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 686972
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب سندل گرگانسهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۰ شرکت تصویب گردید. ۲ آقای زیداله تربتی بشماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سید حامد نقیبی بشماره ملی ۲۱۲۱۴۲۱۴۱۶ بنمایندگی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمد تقی میرحیدری بشماره ملی ۲۱۲۱۸۳۳۷۰۶ بنمایندگی شرکت راش بینه گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن افتخارالدین بشماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بنمایندگی شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد و با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای غلامرضا عرب عامری (مدیر مالی) بجای آقای محمد حسن افتخارالدین نسبت به امضای دوم چکها و حسابهای بانکی شرکت اقدام می‌نماید. ش۶۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۲۱۵۶۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207726
آگهی تصمیمات شرکت سبز گستر راش گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۲ و ۱۶/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای زیداله تربتی کد ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای یحیی کمال کد ملی ۲۱۲۱۲۸۶۴۸۹ بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‎های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت خدماتی شایان راه گلستان بنمایندگی آقای محمد رضا نجاتی کد ملی ۲۱۲۱۲۳۰۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه بنیاد نور گرگان بنمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین کد ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بنمایندگی آقای عباسعلی حجازی کد ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، قراردادها و آنچه تعهد مالی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۵۸۰۹۲۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405948
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کار و اندیشه سبز هیرکان درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، توزیع و تولید فرآورده های چوبی ـ ارائه کلیه خدمات عمومی و بازرگانی ـ ارائه کلیه عملیات و معاملات بازرگانی و تجاری درداخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای داخلی و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات (ارزی و ریالی) از منابع اعتباری داخلی و خارجی و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان ـ خیابان ولیعصر عدالت ۱۶، ساختمان مرجان طبقه سوم، واحد۳۱۰ کدپستی ۴۹۱۶۶۳۱۹۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۲۱/۱/۲۸ مورخ ۱۵/۰۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه استراباد گلستان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. فلور عباس نژاد بشماره ملی ۲۱۲۱۳۴۱۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. مریم نجاتی بشماره ملی ۲۱۲۲۵۹۴۰۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. محمدمهدی نجاتی بشماره ملی ۲۱۱۰۳۷۶۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیر تدین به شماره ملی ۲۱۲۰۳۳۹۸۵۶ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۵۱۲۹۳۵۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751417
آگهی تغییرات شرکت پارس ماکیان هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. –آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سینا نیرومند با شماره ملی ۲۱۲۲۵۶۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روز نامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۹۴۷۸۳۲۴۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878841
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بلوط گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زیدالله تربتی به شماره ملی۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۶۴۰۰۱۰۳۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۱۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت - اعضای هیات مدیره برای دو سال شمسی بشرح زیر تعیین می‌گردد: - حوزه علیمه امام خمینی گرگان به شماره ثبت ۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۱۸۴۰۷ به نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ - شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲ به نمایندگی آقای حسین لطفی به شماره ملی ۲۱۲۰۳۹۱۳۹۴ - شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت ۲۲۰۷ وشناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱ به نمایندگی آقای رضا افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۴۹۱۳۶۸ - آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت اله به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۳۱۲۲۷۱۱۴۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983432
آگهی تغییرات شرکت سازه افتخار گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن افتخارالدین با شماره ملی۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان صلواتی حصاری با شماره ملی ۳۲۵۵۸۸۴۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر افتخارالدین با شماره ملی ۲۱۲۱۷۶۶۴۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکیاعم از چک، سفته، برات، قرادادها منفردا با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل (آقای امیر افتخارالدین) یا رئیس هیئت مدیره (آقای محمد حسن افتخارالدین) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۳۲۹۶۷۷۹۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064988
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر نوچمن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ بشماره ثبت ۲۲۳۸۷ به نمایندگی آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۳۰۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت ۲۳۸۶ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. در اجرای ماده۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت کلیه اختیارات در بندهای ۱و۷و۹و۱۳ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض می‌گردد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۸۵۹۰۱۵۶۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256566
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت بررسی و تصویب شد. آقای زیدالله تربتی فرزند رحمت الله بشماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن افتخارالدین فرزندمحمد بشماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت یرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332260
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت ۲۰۰۸ با نمایندگی آقای جمشید عمرانی فر بشماره ملی ۲۰۶۴۵۷۸۲۰۱ وشرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت ۲۲۰۷ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم با شماره ملی ۰۹۰۱۱۰۰۳۶۶ وشرکت صنایع چوب سندل گرگان به شماره ثبت ۵۶۴ با نمایندگی آقای حسینعلی صادقی جزی بشماره ملی ۲۲۴۹۵۲۹۳۰۲ و آقای محمد حسن موحدی با شماره ملی ۰۳۸۵۹۴۲۰۵۲ وآقای مهدی چوپانی با شماره ملی ۲۰۳۲۰۶۴۹۸۷ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۰۶۸۳۱۰۷۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558432
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر راش گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت خدماتی شایان راه گلستان به نمایندگی محمدرضا نجاتی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۳۰۸۳۱و - موسسه فرهنگی میر داماد گرگان به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه با شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ و موسسه بنیاد نور گرگان به نمایندگی محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶به بسمت بازرس اصلی وآقای یحیی کمال به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۶۴۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۵۰۳۸۸۰۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634540
آگهی تغییرات فرهنگی میرداماد گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹اسفند۱۳۹۵موسسه مورد تصویب قرارگرفت. بازرسان شرکت با رعایت ماده۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند: اقای زیداله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ فرزند محمد بسمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج اگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۰۵۵۲۲۷۹۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100110
آگهی تغییرات شرکت راش بینه گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ را تصویب کرد. - اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح زیر انتخاب می‌گردد: - شرکت خدماتی شایان راه گلستان به شماره ثبت ۲۳۸۶ به نمایندگی آقای سید محمد تقی میر حیدری به شماره ملی ۲۱۲۱۸۳۳۷۰۶ ۲ - شرکت فدک یار گرگان به شماره ثبت ۱۸۵۳ به نمایندگی آقای سید حامد نقیبی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۲۱۴۱۶ ۳ - شرکت سبز گستر نوچمن گرگان به شماره ثبت ۲۳۷۹ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ - بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی شمسی بشرح زیر انتخاب شدند. - آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت به بسمت بازرس اصلی - آقای محمد حسن افتخار الدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ فرزند محمد به سمت بازرس علی البدل - روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش۹۷۰۴۱۰۷۲۵۵۰۱۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203963
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر فاضل آباد ملچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سبز گستر راش گرگان بشماره ثبت ۲۳۹۰ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شایان راه گلستان بشماره ثبت ۲۳۸۶ به نمایندگی آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی ۲۱۲۱۳۷۷۷۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید کمال الدین مفیدیان به شماره ملی ۲۱۲۱۳۷۷۷۶۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب شد ند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و آنچه بار مالی و تعهدی برای شرکت داشته باشد با امضای دو نفر مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۵۲۴۰۹۴۳۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204704
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شایان راه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش مالی تزاز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ شرکت تصویب گردید. موسسه فرهنگی میرداماد گرگان بشماره ثبت ۳۵ بنمایندگی آقای سید مصطفی نورمفیدی بشماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ و حوزه علمیه امام خمینی گرگان بشماره ثبت ۴۲۱ به نمایندگی آقای عباسعلی حجازی پناه بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ و موسسه بنیاد نور گرگان بشماره ثبت ۱۱ به نمایندگی آقای احمد مزید بشماره ملی ۲۱۲۰۲۴۰۴۹۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۷۲۸۵۱۰۸۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218022
آگهی تغییرات بنیاد نور گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی بشرح ذیل انتخاب می‌گردد. ۱ آقای سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸و آقای محمد رضا نجاتی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۳۰۸۳۱ و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ بازرسین موسسه بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی بشرح زیر انتخاب شدند. ۱ آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ فرزند رحمت اله به بسمت بازرس اصلی ۲ آقای عباسعلی حجازی پناه به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۱۵۰۸ فرزند رمضان به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید ش۹۷۰۶۲۵۶۹۶۱۹۹۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246964
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۶۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. _ آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ روز نامه کثیرالانتشارکارو کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۱_ شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شماره ثبت ۲۰۰۸ وشناسه ملی۱۰۷۰۰۰۹۰۷۴۱ با نمایندگی آقای سید مصطفی نور مفیدی بشماره ملی۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ ۲_ شرکت راش بینه گرگان به شماره ثبت ۲۲۰۷ وشناسه ملی۱۰۷۰۰۰۹۳۳۱۱ با نمایندگی آقای جواد یزدان مقدم بشماره ملی ۰۹۰۱۱۰۰۳۶۶ ۳_ شرکت طلای سفید گنبد به شماره ثبت ۱۳۸۳ وشناسه ملی۱۰۷۰۰۰۷۹۳۹۴ با نمایندگی آقای مهدی چوپانی بشماره ملی۲۰۳۲۰۶۴۹۸۷ ۴_ آقای احمد موحدی گیلانی با شماره ملی۰۳۸۰۸۳۱۲۳۶ ۵_ آقای محمد حسین موحدی به شماره ملی ۰۳۸۵۹۴۲۰۵۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۵۸۵۴۱۲۵۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320151
آگهی تغییرات مدرسه علمیه الزهرا س گرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۲۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزاز نامه و سود و زیان منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۶ موسسه مورد تصویب قرار گرفت. سید مجتبی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۲۱ و قربانعلی برقرار به شماره ملی ۲۲۴۹۰۶۷۹۹۶ و خانم مریم بیگم میر کریمی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۱۱۱۴۰ و خانم مریم دوست محمدیان به شماره ملی ۲۲۳۹۷۲۵۲۵۷ و سید مصطفی نور مفیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۳۵۳۸ بعنوان اعضای هیات امنای موسسه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای زید اله تربتی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۲۹۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افتخارالدین به شماره ملی ۲۱۲۱۲۱۳۶۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشارکار کارگر جهت نشر آگهی تعیین گردید. ش۹۷۰۸۲۸۱۱۸۸۳۳۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک