محمدتقی سجادی

محمدتقی سجادی

کد ملی 2091791229
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608477
آگهی تغییرات شرکت ریگان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی نوروزی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۴۶۶۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوطالب کیائی‌ها به شماره ملی ۰۰۴۴۳۷۴۵۶۹ و شرکت خدمات تجارت کارمانیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۳۱ با نمایندگی آقای مهدی عسگریان و شرکت خودروسازان راین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹۰۴ با نمایندگی آقای علی علمی تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۹۱۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748430
آگهی تغییرات شرکت آرمان موتور ارگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۷۴شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۷۳۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت فوق الذکر مورخ ۳۱/۴/۹۰ تغییرات زیر حاصل و مورد تائید قرار گرفته. ۱ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۹۰ مورد تائید قرار گرفت. ۲ موسسه حسابررسی آزمون بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ آقای تقی سجادی به شماره ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۱۴۲۱۲۸۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755143
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارگ دیزلسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۷۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۸۵۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883700
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۸۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۷/۹۱ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدتقی سجادی به ش. م ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و فتح اله نجفی به ش. م ۶۶۰۹۱۴۰۶۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودروسازی کرمان به ش. م ۱۰۱۰۱۲۶۳۹۲۹ شرکت خدمات و تجارت مدیران پارس به ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۰۷۱۹ به نمایندگی سید محمد رفیع نبوی به ش. م ۱۳۷۷۸۳۳۲۶۷ مرتضی خوشنویس راد به ش. ملی ۰۰۴۱۶۰۲۰۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید حسین کرباسی بنمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محمد رفیع نبوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خوشنویس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۳۸۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910072
آگهی تصمیمات شرکت آگهان بهینه ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۸۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: توفیق ابراهیمی به کدملی ۲۹۳۸۵۰۴۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و سحر آذرمهر به کدملی ۰۰۷۹۲۹۸۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ و احمد ذاکری به کدملی ۰۰۴۴۲۸۵۱۵۹ و افسون کی منش به کدملی ۰۳۹۳۰۰۶۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ احمد ذاکری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدتقی سجادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خسرو شایان آرانی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۴۷۳۲۸۸۴۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا از ۴ امضا هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۹۷۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925689
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی ارگ جدید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۲۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. محمدتقی سجادی به ک م ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و احد محمدی به ک م ۰۰۳۵۷۸۶۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۴۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970558
آگهی تصمیمات شرکت پرستوی آبی ارگ سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۸۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۱۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمدتقی سجادی به کدملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ بسمت بازرس اصلی و فتح اله نجمی به کدملی۶۶۰۹۱۴۰۶۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به نمایندگی علی علمی به کدملی۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو و محمدجعفر مجذوبی به کدملی ۰۰۴۶۱۶۵۸۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدامین سعیدی به کدملی۴۶۰۹۸۵۸۷۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد مالی و تعهدآور با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۵۵۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464016
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص مکران مایا
در تاریخ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت۴۵۴۷۰۸ به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۷۹۵۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور صید و صیادی مجاز در آبهای داخلی و آزاد ـ پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان ـ ایجاد صنایع و انجام کارهای خدماتی و تولیدی و عمرانی و تجاری مرتبط ـ واردات و صادرات انواع آبزیان مجاز ـ خرید و فروش و اجاره انواع شناور صیادی و تجهیزات مرتبط از داخل یا خارج از کشور ـ ایجاد تاسیسات مورد نیاز ـ انجام فعالیت در کلیه امور مربوط به کشاورزی و زیربخش و زیرساختهای مرتبط در جهت افزایش بهره بری و بهینه سازی آب و خاک و ظرفیتهای زراعی و دامداری و صیادی کشور برای تامین هرچه بیشتر پروتئین مورد نیاز جامعه ـ انجام هر نوع فعالیت از جمله مشارکت در شرکتهایی که برای توسعه و پیشرفت امور موضوع شرکت , لازم و مفید باشد ـ عقد و اجرای قرارداد در رابطه با موضوع شرکت با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی ـ قبول سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز هریک از موارد فوق به اخذ مجوز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان استاد مطهری بعد از شهید سرفراز پلاک۲۳۳ ط دوم کدپ۱۵۸۷۶۱۸۶۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به۲۰۰ سهم۰۰۰/۵۰۰۰ ریالی که تعداد۲۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۳۵ مورخ۳/۲/۹۳ نزد بانک ملی شعبه شهید فهمیده پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت توسعه و عمران درج کرمان به ش ث۳۷۸۹۳۷ به نمایندگی آقای سید دانیال محبی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م۶۰۸۹۵۱۲۷۲۹ و جعفر ناصری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۰۸۷۰۲۵۹۸۹۱ و محمدرضا یزدان پناه فدائی به سمت مدیرعامل به ش م۳۰۹۰۰۳۵۷۵۸ و موسسه مناطق گردشگری جهان به ش ث۱۲۹۴۵ به نمایندگی محمدرضا یزدان پناه فدائی سمت رئیس هیئت مدیره به ش م۳۰۹۰۰۳۵۷۵۸ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به عنوان بازرس اصلی ۸ـ آقای خسرو شایان آرائی به شماره ملی۰۰۴۷۳۲۸۸۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۸۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569844
آگهی تصمیمات شرکت خودروسازی راین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۰۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آباتراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627132
آگهی تغییرات شرکت خودروسازی کارمانیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی پسران افشاریان به شماره ملی۲۷۵۰۴۲۰۲۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی عسگریان به شماره ملی۰۰۴۰۲۵۳۳۱۷ و شرکت خودروسازان راین سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۰۹۰۴ با نمایندگی آقای فرهاد عابدینی و شرکت صنایع خودروسازی کرمان سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹ با نمایندگی آقای علی علمی تا تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۲. در تاریخ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670102
آگهی تصمیمات شرکت خدمات و تجارت بم خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۶۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبا تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920169
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه‌های خودرو مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبا تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134329
آگهی تصمیمات شرکت کرمان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۳۹۲۹ و دوو موتور و خودروسازان راین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ و خودروسازی وستی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۱۱۶۱ و خودروسازان بم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ علی علمی به کدملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱ به نمایندگی از صنایع خودروسازی کرمان به سمت رئیس هیئت مدیره، مازیار شوندی به کدملی ۰۰۶۸۹۶۶۰۰۸ به نمایندگی از شرکت دووموتور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مصطفی پسران افشاریان به کدملی ۲۷۵۰۴۲۰۲۹۶ به نمایندگی از شرکت خودروسازان وستی به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد عابدینی به کدملی ۰۰۴۰۲۴۷۶۹۴ به نمایندگی از شرکت خودروسازان راین به سمت عضو هیئت مدیره و ضمنا محمدرضا میرعلینقی به کدملی ۰۰۵۶۲۸۶۱۰۴ به نمایندگی از صنایع خودروسازان بم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320173
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان ارگ ستاره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه آبا تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534242
آگهی تاسیس شرکت پیام پژوهان مبنا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۶/۶/۹۰ تحت شماره۴۱۳۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۶۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشاوره و مدیریت اقتصادی و بازرگانی ۲ـ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی مجاز ۳ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت ۴ـ ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار و بازارسنجی و امکان‌سنجی انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۷ـ خرید و فروش اقلام بازرگانی مجاز و هرگونه فعالیت که بنحوی برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از پل صدر خ میرزاپور پ۳۰ ـ کدپستی۱۹۳۱۶۶۳۵۱۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم گیتی‌افروز پاکزاد به شماره ملی۱۲۸۰۷۹۳۰۵۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم عفت بهبودی‌مقدم به شماره ملی۱۴۶۰۷۲۶۱۶۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محمدتقی سجادی به شماره ملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561019
آگهی تصمیمات شرکت عمران ارگ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۹۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی پسران افشاریان به کدملی ۲۷۵۰۴۲۰۲۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617287
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه‌ای ارگ جدیدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدتقی سجادی به ک م ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و شهریار آدابی مجدآبادی به ک م ۰۰۵۷۶۷۰۴۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027795
آگهی تصمیمات شرکت خودرو سازان بم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آبا تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کدملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228157
آگهی تغییرات اگهان ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۸۹۰
آگهی المثنی این آگهی در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۲ به شماره مکانیزه ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۱۰۷۴۷ صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره ۲۸۵۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مجددا جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. متن آگهی: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محمدتقی سجادی به کدملی۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وخانم معصومه آشوری به کدملی۰۰۴۳۷۹۱۳۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور بانکی و غیر بانکی و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۱۴۴۷۹۷۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831358
آگهی تغییرات شرکت ارگ هتل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۴۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) موسسه حسابرسی و مدیریت تدبیر تراز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی سجادی به کد ملی ۲۰۹۱۷۹۱۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲) روزنامه آفتاب یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳) صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۰۲۴۳۲۳۸۸۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک