ولی نادی قمی

ولی نادی قمی

کد ملی 2061934617
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743511
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ سید حسین هاشمی طباطبائی زواره به ک م ۰۰۶۴۵۶۸۹۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به جای بهروز خدارحمی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. عباس آرگون به ک م ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز خدارحمی به ک م ۱۲۹۰۳۵۲۶۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به ش م ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد سلیمی به ک م ۱۲۹۰۴۴۲۸۷۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به ش م ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ولی نادی قمی به ک م ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به ش م ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد عبادی به ک م ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۳۸۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539674
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شماره ثبت ۲۲۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۸۴۷۱/۱۲۱ مورخ ۳۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود و ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی موسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب شدند: اعضای هیئت مدیره: شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی با شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به نمایندگی آقای علی شیخی با شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدگلی با شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی آقای امیرحسین ارضاء با شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی آقای مهدی ابراهیمی با شماره ملی ۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی با شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی آقای فرهاد حنیفی با شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ اعضای علی البدل هیئت مدیره: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به نمایندگی آقای مهدی قلی پور با شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی آقای محمد علی زاهدی با شماره ملی ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی آقای سعید شیرزادی با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ پ۱۸۵۲۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677769
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ونامه شماره ۲۶۶۹۰۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ بنمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ بنمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای میرعمادالدین مدیر زاده طهرانی به شماره ملی۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴بنمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت نایب بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۴۹۸۰۹۷۴۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706889
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری نوین سامان به شماره ثبت ۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۶۶۰۳۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد واوراق تعهدآور صندوق ازجمله قراردادها چک سفته بروات باامضای دونفر از آقایان: غلامرضازال پور باکدملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ ولی نادی قمی با کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ وبهرام آکسته با کدملی ۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ به همراه بامهرصندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضای ولی نادی قمی ومهرصندوق معتبر است. پ۹۳۰۹۰۲۲۹۶۲۵۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718912
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده ی بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری : از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک یازده، طبقه پنجم کدپستی ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱ سرمایه صندوق سرمایه گذاری : سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: مجید پورنعمت رودسری به کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به سمت مدیرصندوق و وداد حسینی به کدملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴به سمت متولی ولی نادی قمی به کد ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰ به سمت بازارگردان علیرضا جم به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از : ۱ ـ مجید پور نعمت رودسری ۲ ـ علی مشایخی ۳ ـ نادر صفاجو کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک ، سفته، برات و ... با امضا یک نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مجید پور نعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. روزنامه صندوق سرمایه گذاری :دنیای اقتصاد اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه پ۹۳۰۹۱۱۶۵۵۸۰۶۷۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723171
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان به شماره ثبت ۲۷۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۶۰۲۵ , ۱۲۱ مورخه ۱۳/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد واوراق تعهدآور صندوق ازجمله قرارداد چک سفته وبرات باامضا دونفراز آقایان غلامرضا زال پور فرزند عباسعلی کدملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ و ولی نادی قمی فرزند حمزه علی کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ و بهرام آکسته فرزند رحیم کدملی ۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ به همراه مهرصندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضا ولی نادی قمی ومهرصندوق معتبر است پ۹۳۰۹۱۶۴۶۲۸۶۹۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417707
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شماره ثبت ۲۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۴۳۹
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۶۶۰۳۶ , ۱۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضا مجاز صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند غلامرضا زال پور شماره ملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ ولی نادی قمی شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ بهرام آکسته شماره ملی ۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ کلیه اسناد واوراق تعهدآور صندوق ازجمله قراردادها چک سفته وبرات باامضای دونفر از سه نفر فوق به همراه مهرصندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضای ولی نادی قمی ومهرصندوق معتبر است پ۹۳۱۱۱۲۸۳۶۷۸۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099025
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: شرکت کالیسمین به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به نمایندگی محمدابراهیم فروزنده به ش ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و و شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۱۹ بنمایندگی مجتبی حقانی به ش ملی ۴۵۶۹۸۳۳۸۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی نادی قمی به ش ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ بنمایندگی میرزاعلی آیت اللهی به ش ملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباش. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759889
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۲۱۰۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گریدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نصرمبین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸ به نمایندگی بهروز بوشهری کره بند به شماره ملی ۳۵۰۰۷۲۰۲۷۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نصرمبین پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۶۷ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نصرمبین پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۴۸ به نمایندگی آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای علی آرگون به شماره ملی ۰۳۸۲۳۵۱۲۲۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی اداری وپرسنلی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضای جانشین بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۴۴۳۲۷۴۲۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968686
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۱۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن معتمدی با کد ملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا زال پور با کد ملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد بدری با کد ملی ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور کنعانی امیری با کد ملی۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد حنیفی با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود مهردادفر با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۸۷۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری با کد ملی۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ولی نادی قمی با کد ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات‎، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیر عامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه شرکت تفویض شد: «الف. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب ایین نامه‌های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسة هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید.»، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹ الی ۱۷، ۱۹ الی ۲۱، ۲۷ و ۲۹ مادة ۴۱ اساسنامه نیز به شرح ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند ۹: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند۱۰: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند۱۱: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، بند۱۲: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، بند ۱۳: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، بند ۱۴: به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، بند ۱۶: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، بند ۱۷: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند ۱۹: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه‌های داخلی شرکت، بند۲۰: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس/ حسابرس، بند۲۱: تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس، بند ۲۷: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود، بند۲۹: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. پ۹۵۰۵۲۵۱۶۵۶۵۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266618
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی نوین پیشرو صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۷۳۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۱۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضاء دو نفر از از سه نفر ( ولی نادی قمی ش ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ محمدرضا جلالی نسب ش ملی ۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰ مرتضی احمدی ش ملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر است پ۹۵۱۱۰۲۸۸۱۲۸۷۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266634
آگهی تغییرات شرکت مشترک میعاد ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۶۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۰۹/۱۲۲مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ولی نادی قمی ش م ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ - محمدرضا جلالی نسب ش م ۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰ - مرتضی احمدی ش م ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ کلیه اسناد واوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته و برات …. با امضاء دو نفر از نمایندگان فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی باامضاء ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر است پ۹۵۱۱۰۲۸۳۳۸۰۴۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268718
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۰۶۴
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها , چک , سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳نفرنمایندگان: ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ومحمدرضاجلالی نسب به شماره ملی۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰و مرتضی احمدی به شماره ملی۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۱۰۳۱۴۹۴۸۸۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276390
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۷۹۰
به استناد صورتجلسه درخواست تغییرات تک مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۶۴۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضا بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ولی نادی قمی کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ آقای محمدرضا جلالی نسب کدملی ۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰ آقای مرتضی احمدی کدملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها , چک , سفته و برات با امضاء دو نفر از نمایندگان فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۱۰۶۷۹۳۳۸۷۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285511
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه درخواست تغییرات تک مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضا مجاز صندوق مزبور به شرح زیر انتخاب گردید: ولی نادی قمی کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ محمدرضا جلالی نسب کدملی ۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰ مرتضی احمدی کدملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها , چک , سفته و برات با امضاء دو نفر از نمایندگان فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۱۱۱۷۱۰۷۸۰۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297315
آگهی تغییرات سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۰۲ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها , چک , سفته و برات …. با امضاء دو نفر از نمایندگان فوق (ولی نادی قمی ش ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ و محمدرضا جلالی نسب ش ملی ۰۳۸۴۱۴۳۵۲۰ و مرتضی احمدی ش ملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ولی نادی قمی (ش ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷) و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۱۱۸۳۰۰۷۱۲۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375611
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۳۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای تایماز حمایلی مهربانی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۳۸۴۶ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علی حبیبی به شماره ملی ۴۳۲۳۹۳۴۲۹۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیزضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۴ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد ۵ پیشنهاد ساختار سازمانی و مصوب نمودن آن در هیات مدیره، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ۶ پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب در هیات مدیره ۷ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۹ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات، تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امر مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیاز‌های متصوره ۱۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۹ ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه ۱۵ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ۱۶ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت ۱۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۱۹ نصب و عزل مأموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۲۰ صدور حکم اعضای هیات مدیره شرکت‌های تحت پوشش با تصویب هیات مدیره پ۹۶۰۱۱۹۸۷۸۸۴۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک