محسن سلطانی

آقای محسن سلطانی

کد ملی 2060391598
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649149
آگهی تغییرات شرکت پویه تجارت رشد آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۷۸۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نرگس محمدزادهپیشبیجاری به شماره ملی ۲۷۲۱۳۳۰۹۹۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رحیمیقاضیمحله به شماره ملی ۲۷۰۹۲۵۷۸۰۷ و خانم طاهره مجیدزاده به شماره ملی ۰۳۲۲۳۳۵۸۸۴ تا تاریخ ۱۷/۳/۹۳ در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۹۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668585
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی زارع پاش (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۵۳۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۴۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: محمدعلی نگهبان به کدملی۰۰۵۸۳۲۳۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و محسن سلطانی به کدملی۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی طائی به کدملی۰۰۴۸۶۰۰۳۲۶ و یوسف طائی مقرلوئی چایی به کدملی۰۰۶۵۵۷۹۵۶۹ و زهرا آذری فر به کدملی۶۰۳۸۷۷۹۸۸۴. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۹۱ زهرا آذری فر به سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف طائی مقرلوئی چایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی طائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۴۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911903
آگهی تغییرات شرکت سپید پلاستو فوم گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن احمدی مقدم به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۴۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی شیخ حسنی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۴۲۲۱۰ و آقای مصطفی علی نوری به شماره ملی ۰۵۶۹۴۲۷۸۲۷ و آقای حسین علی نوری به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۴۴۲۷ تا تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۱۸۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944925
آگهی تصمیمات شرکت مشام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: محسن سلطانی به ک م ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس اصلی و مهدی وار به ک م ۰۴۹۱۷۰۲۱۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: قهرمان قدیمی به ک م ۱۵۸۲۹۰۳۵۱۴ ابراهیم قدیمی به ک م ۰۰۶۲۹۷۶۵۷۵ زرین تاج جمعی یالغوزآغاج به ک م ۲۸۵۰۰۹۲۰۵۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۱ قهرمان قدیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، زرین تاج جمعی یالغوزآغاج بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم قدیمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۷۰۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965389
آگهی تغییرات شرکت نگین رویان تربت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۸۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به شماره شناسنامه ۱۱۲۴ تاریخ تولد ۲۲/۳/۱۳۴۲ فرزند ابراهیم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین سلطانی بشماره ملی ۰۰۷۵۸۰۸۵۶۰ به شماره شناسنامه ۲۸۹۳ تاریخ تولد ۱۷/۳/۱۳۶۱ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین سلطانی بشماره ملی ۰۰۷۵۸۰۸۵۶۰ و آقای محسن سلطانی بشماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ و آقای حمیدرضا سلطانی بشماره ملی ۰۰۸۱۸۱۳۶۳۵. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین سلطانی بشماره ملی ۰۰۷۵۸۰۸۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن سلطانی بشماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سلطانی بشماره ملی ۰۰۸۱۸۱۳۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سلطانی بشماره ملی ۰۰۸۱۸۱۳۶۳۵ بسمت مدیرعامل. ۵ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۵۳۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149712
آگهی تغییرات شرکت لایه سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۲۶۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ خانم اعظم هنرمندپور به کدملی ۰۰۵۹۳۲۸۵۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سلطانی به کدملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای نعمت اله محمدی طامه به کدملی ۱۲۳۹۳۶۹۷۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم هنرمندپور به کدملی ۰۰۶۷۵۶۶۲۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کورش حاجی زاده به کدملی ۱۲۳۹۸۸۴۲۵۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک، سفته، برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ میباشد. ش۱۶۹۱۵۸۲ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175043
آگهی تغییرات شرکت سیمان سازه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین صالحی به کدملی ۲۱۲۱۲۳۶۸۷۲ و سید محمد موسوی نائینی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۸۲۶۰ و حمید ثروت جو به کدملی ۲۷۵۴۷۱۴۳۲۴ و سینا صالحی به کدملی ۰۰۷۹۰۳۶۴۳۰ هادی محرری به کدملی ۲۸۰۲۴۷۹۰۷۵ مجتبی اصل حمدالله نیا به کدملی ۱۵۵۲۱۰۵۴۰۷ ابراهیم بهمنش به کدملی ۱۵۸۰۷۷۱۲۰۳ و سعید آیرملوی جنگ تپه به کدملی ۰۰۷۴۲۱۳۷۶۸ و سجاد نبی پورداریانی به کدملی ۰۰۷۶۲۱۲۵۴۸ و سید جواد صادقی اسکوئی به کدملی ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ و رضا نوروزی به کدملی ۴۶۰۹۴۱۲۰۶۳ و محمدجواد زمان پورنیاوران به کدملی ۰۰۴۳۷۸۵۵۶۵ مسعود جلائی مقنیان به کدملی ۰۹۴۵۰۴۰۷۱۷ و سبحان صالحی به کدملی ۰۰۶۷۳۰۶۳۵۷ و مینو سادات امینی به کدملی ۰۰۵۰۰۸۴۱۵۱ و محمد دین پناه بنهنگی به کدملی ۰۹۴۰۸۲۹۰۲۹ ۲ اقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۳۰۱۸۳۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۳۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364617
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آینده امید ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن سلطانی کد ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. امید مروارید کد ملی ۰۰۴۷۷۴۳۰۸۵ با پرداخت ۰۰۰/۹۹۹/۲۹۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۹۹۹/۷۴۹ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شهریار مروارید کد ملی ۱۸۱۶۷۶۸۸۳۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال امید مروارید کد ملی ۰۰۴۷۷۴۳۰۸۵ دارای ۰۰۰/۹۹۹/۷۴۹ ریال رضا گلوی کد ملی ۳۶۷۲۷۶۹۹۲۴ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افشین غروی کد ملی ۰۰۴۰۸۲۶۲۳۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال محسن سلطانی کد ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ دارای ۰۰۰/۱ ریال. پ۱۷۸۴۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423044
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فجر دیزل فرا ساحل در تاریخ ۱/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۸۳۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: عملیات مجاز بازرگانی اعم از واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و امور حق العملکاری و ترخیص کالا ارائه خدمات فنی مهندسی تامین قطعات یدکی و انواع تجهیزات ماشین آلات اعم از بندری و ساحلی شامل انواع جرثقیلها و بالابرها، کشنده ها، نصب ماشین آلات و راه اندازی خطوط، تولید صنایع فولاد و تامین قطعات یدکی و صنایع نیروگاهی و پالایشگاهی صنایع نفت و پتروشیمی و توربین های خدمات و تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و خرید و فروش و خدمات و فروش و خدمات پس از فروش کلیه ماشین آلات بندری، دریایی، زمینی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و امور پیمانکاری شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و موسسات داخلی و خارجی، عقد قراردادهای پیمانکاری با شرکت های دولتی و وزارتخانه ها، ارگان ها و موسسات داخلی و خارجی و احداث کارخانجات جهت تولید انواع لیفتراک، جک پالت استاگرنفربرهای الکتریکی و ساخت قطعات لیفتراک پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ ولی عصر، خ فاطمی، نرسیده به میدان فاطمی، ساختمان شماره ۱۸، طبقه ۶، واحد ۱۱ کدپستی ۱۴۱۵۸۹۴۶۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۶۴/۶۲۰۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهدی نیکی غازانی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۲. زهرا بابائی به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. مریم صفائی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس یوسفی به شماره ملی ۰۰۷۷۵۷۵۷۹۲ به عنوان بازرس اصلی. محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443672
آگهی تغییرات شرکت آسفالت تاج غرب سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۳۴۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۸۵۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زرین تاج جمعی یالقوز آغاج بشماره ملی ۲۸۵۰۰۹۲۰۵۳ بعنوان بازرس اصلی آقای محسن سلطانی بشماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۲۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672881
آگهی تغییرات شرکت فیلمسازی وتبلیغاتی دید سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۵۰۶۲ مورخه ۵/۷/۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا ایلخانی به کد ملی ۲۶۹۱۰۵۱۰۴۸ و خانم فریبا نصرتی به کد ملی ۲۰۰۲۰۱۲۱۸۰ به سمت اعضا ء هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای محسن سلطانی به کد ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد غروی به کد ملی ۰۰۳۹۹۰۲۶۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۷۳۰۴۳۰۴۴۴۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708761
آگهی تغییرات شرکت پرتوگستر جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سلطانی بشماره ملی:۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید سلطانی به کدملی ۰۰۱۷۳۹۱۶۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۳۳۷۱۴۲۰۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734646
آگهی تغییرات شرکت جم نظیف سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وسود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب شد. آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۴۳۵۵۶۴۱۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393348
آگهی تغییرات شرکت شاکران درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای فرامرز احمدی راد به کدملی: ۱۶۷۱۲۳۵۵۴۱ و اقای کیومرث احمد اوغلی به کدملی: ۱۶۷۱۲۴۳۲۶۹ و اقای مسعود احمد اوغلی به کدملی: ۱۶۷۱۲۴۹۷۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای صمد عباس نژاد به کد ملی: ۰۰۴۸۶۰۲۰۵۱ بسمت بازرس اصلی و اقای محسن سلطانی به کدملی: ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۲۸۶۴۷۱۹۵۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395407
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت تاژنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند خانم پریچهر غفاری با کدملی ۰۰۱۱۳۸۷۳۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهرام فریدنژاد با کدملی ۱۶۵۲۵۰۷۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی پوراحمدیان شلمانی با کدملی ۴۳۲۲۲۳۳۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهسافریدنژاد با کدملی ۰۰۱۷۴۰۶۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم رقیه جعفری ذوغالچالی با کدملی ۲۱۸۱۱۸۹۹۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سیدعبدالواحد شیخ محمدامینی به شماره ملی:۲۸۷۰۹۲۷۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سلطانی به شماره ملی: ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۳۰۴۳۶۲۴۲۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080461
آگهی تغییرات شرکت نما سامانه سپهر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۶۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمدرضا تقوی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۳۱۶۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اتابک اصغری به شماره ملی ۰۴۵۲۵۵۱۴۳۹ و آقای عباس اصغری به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۵۳۲۶ تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123334
آگهی تصمیمات شرکت نورتک تابان سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۲۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۰۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: محسن سلطانی به کدملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس اصلی و خسرو نوروزی فتاتوئی به کدملی ۲۵۹۵۳۷۸۲۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید علیرضائی به کدملی ۰۰۵۲۹۲۱۸۸۳ و محمدرضا علیرضائی به کدملی ۴۵۷۹۴۹۹۷۷۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ سعید علیرضائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمدرضا علیرضائی به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249924
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی هانا صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۵۳۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۹۰ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: محسن سلطانی به کد ملی۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس اصلی و شقایق موقتیان به کد ملی ۰۰۷۵۵۶۹۹۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب قریشی به کد ملی ۰۰۴۹۴۱۱۲۰۹ و اکرم قریشی به کد ملی۰۰۴۵۲۱۶۶۷ تولید کنسانتره و خوراک دام و طیور و آبزیان و خرید و فروش آن و واردات کلیه ویتامین‌های مربوط به دام طیور و آبزیان واردات کلیه مواد معدنی و اسیدهای آمینه مربوطه و کنسانتره مربوط به دام و طیور و آبزیان و تولید تحت لیسانس کنسانتره و خوراک دام و طیور و آبزیان و فروش آنها و همچنین صادرات آنها به فعالیت و موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بی نام میباشد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۰ حبیب قریشی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکرم قریشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286116
آگهی تغییرات شرکت گروه ماشین آلات پارس صنعت تسهیل با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۸۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای داود نیکی غازانی به شماره ملی ۱۳۷۰۹۰۲۸۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۶۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال افزایش داد. آقای مهدی نیکی غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۴۴۴۶۷۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۲۱۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال افزایش داد. آقای خیراله خلیل پورگرگری به شماره ملی ۱۳۷۶۰۱۶۵۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود نیکی غازانی به شماره ملی ۱۳۷۰۹۰۲۸۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی نیکی غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۴۴۴۶۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی نیکی غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۴۴۴۶۷۵ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ خانم محبوبه ترکیان زواره به شماره ملی ۰۰۶۰۳۹۴۱۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440944
آگهی تاسیس موسسه تابناک سپهر بامدادان عدالت
موسسه فوق در تاریخ۲/۵/۹۰ تحت شماره ۲۷۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۲۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات مدیریتی مشاوره‌ای آموزش پرسنل موسسه مطالعه و بررسی و پژوهش در حوزه حقوق و مطالعات حقوقی انجام کلیه خدمات مدیریتی پژوهشی فرهنگی و سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی (انتشار مجلات نشریات علمی آموزشی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی تخصصی) متناسب با موضوع موسسه (کلیه موضوعات فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) شرکت و مشارکت در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی عقد قراردادها با شرکتها و تعاونی‌ها و موسسات شرکتهای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی شرکت و مشارکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی عقود اسلامی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ نامجو ک نورانیان پ۵۵ ط ۲ ـ کد پستی۱۶۱۴۹۸۸۴۶۱. ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای محسن سلطانی به شماره ملی۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم راضیه احمدی به شماره ملی۰۷۹۳۲۶۴۸۱۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم راضیه احمدی به شماره ملی۰۷۹۳۲۶۴۸۱۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744024
آگهی تغییرات شرکت طعم ناب نما سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۰۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید محمدرضا تقوی بشماره ملی ۰۴۵۱۳۳۱۶۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سلطانی بشماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «حمایت» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۷/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نیلوفر اصغری بشماره ملی ۰۴۵۱۴۷۲۹۳۴ و آقای فرامرز هنرکارباغبان به شماره ملی ۰۰۴۶۹۳۴۵۴۵ و آقای علیرضا پورصفر بشماره ملی ۱۵۳۲۶۴۲۴۵۸ تا تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853019
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت تحلیلگران نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۷۹۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریال بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پرویز کلانتری به کدملی ۰۰۵۰۱۳۱۷۶۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سلطانی به کدملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866570
آگهی تغییرات شرکت ادیبان فرا فرهنگ تک نما سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۶۷۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید حسین معاشر به شماره ملی۰۰۶۹۱۸۰۷۷۶ به عنوان بازرس اصلی , آقای محسن سلطانی به شماره ملی۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد افشاری به شماره ملی۳۹۳۰۶۱۲۷۴۷ و خانم سهیلا ابراهیمی به شماره ملی۰۰۸۰۵۹۸۷۵۷ تا تاریخ۲۹/۹/۹۲. در تاریخ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063509
آگهی تغییرات شرکت فجر نیلگون صبا بامسئولیت محدودبه شماره ثبت ۳۸۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۹۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد فیروزگر به شماره ملی ۰۰۶۷۷۵۲۵۹۴ به شماره شناسنامه ۶۸۱۵ تاریخ تولد ۱۳/۷/۱۳۵۶ فرزند آزاد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سی هزار و یک سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد سی هزار و یک سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقای حسین فیروزگر به شماره ملی ۰۰۵۴۴۱۸۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود صحیفه به شماره ملی ۰۳۸۳۶۰۷۴۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود صحیفه به شماره ملی ۰۳۸۳۶۰۷۴۶۹ به سمت مدیرعامل، ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ خانم مریم پادار به شماره ملی ۰۶۰۲۶۰۱۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سلطانی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662840
آگهی تغییرات شرکت دیهیم داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن سلطانی به کدملی: ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس اصلی و اقای محمد سلطانی به کدملی ۰۰۱۳۰۱۸۳۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردیدند. آقایان حسین اخوان صدر به کدملی:۰۰۴۳۱۹۷۵۰۷ و محمد اخوان صدر به کدملی: ۰۰۴۲۴۲۹۴۲۰ و داود یزدانی به کدملی ۲۰۹۲۸۲۹۰۰۹ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۷۸۱۷۵۶۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707768
آگهی تغییرات شرکت فراز آب ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۸۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و اقای محسن سلطانی به کدملی: ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۲۲۸۲۷۵۶۰۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926646
آگهی تغییرات شرکت چاپ بسته بندی فرارنگ آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۶۵۸۱/۹۵/۱/الف ت مورخ ۲۳/۴/۹۵، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و محسن سلطانی به کدملی ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۲۸۱۹۵۷۵۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075877
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شایان بتون سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه برزگر به کدملی ۰۰۷۵۶۱۵۰۹۶ بسمت بازرس اصلی و اقای محسن سلطانی به کدملی: ۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اقای یداله دربندی به کدملی ۰۰۵۶۷۰۶۷۹۰ و خانم مرضیه حیاتی به کدملی ۰۰۵۴۵۰۵۴۸۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۵۷۴۰۴۸۰۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک