احمد ابراهیمی

آقای احمد ابراهیمی

کد ملی 2030967734
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1122042
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فجر گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۲۳۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ منضم بنامه وارده شماره ۱۴۹۱۲ مورخ ۲۴/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای عبداله کریمی راد بشماره ملی ۲۰۳۱۴۹۰۶۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر لک آزاد بشماره ملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای احمد ابراهیمی بشماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی بشماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم جلینی کرد بشماره ملی ۲۱۲۲۰۸۵۸۹۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار قراردادها عقود اسلامی اسناد بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات سایر نامه‌های عادی اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ صورتهای مالی و تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ش۶۶۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۲۹۵۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357503
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر فجر گنبد سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ منضم بنامه وارده شماره ۳۵۲۷۷۱ مورخ ۳۰/۷/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ جناب آقای احمد ابراهیمی فرزند یوسف دارای کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده فعالیت هیئت مدیره (مورخ ۲۱/۲/۹۴) انتخاب شدند. ۲ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها باامضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری باامضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۶۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۸۵۶۷۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408208
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۷۷۶۷
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ شرکت فوق، تغییرات ذیل در شرکت مزبور لحاظ گردید: ۱ - آقای احمد ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمدپور کد ملی ۰۶۳۸۹۹۵۵۶۰ (خارج از سهامداران) بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۲/۵/۹۳ برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته با امضای منفرد احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) بامضای مشترک سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ - آقای غلامعلی اسماعیلی کد ملی ۴۸۷۹۷۷۹۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی نصیری رضی کد ملی ۴۸۷۹۷۰۹۸۶۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۶۹۵۰۰۰۰۹۱۱۱۰۶۳۰۹۴۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک قوچان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665865
آگهی تصمیمات شرکت گردشگری و تجاری جزیره آشوراده سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۷۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۳۷۹۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۳ منضم بنامه وارده شماره ۱۰۵۱۷/۹۳/۰۴/۲۸ مورخ ۲۴/۴/۹۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء: جناب آقای احمد ابراهیمی (کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) با رعایت ماده ۱۲۴ قانون تجارت بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جناب آقای سلطانعلی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای محمود ابراهیمی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ بازرسان شرکت: آقای غلامعلی اسماعیلی (کدملی ۴۸۷۹۷۷۹۹۷۰) بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نوذری لکزایی (کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی (۱۳۹۳) انتخاب گردیدند. ش۶۶۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۲۰۹۳۶۳۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712639
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور مینو صباح سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۸۱ گنبد کاووس و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۶۹۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۳ شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمده است. ۱ آخرین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای احمد ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره)، آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (نایب رئیس هیئت مدیره)، آقای یحیی ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۰۸۲۸۸۰ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)، آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) و آقای محمد قلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۱۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از آقایان احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره)، محمود ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره)، یحیی ابراهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و سلطانعلی ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی و اداری و غیر تعهدی با امضاء منفرد آقای یحیی ابراهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ بازرسان شرکت: آقای احمد وفادارنژاد کد ملی ۳۶۲۱۰۳۸۸۱۷ (بازرس اصلی) و آقای عبداله کریمی راد ۲۰۳۱۴۹۰۶۹۹ (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال دیگر انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه: کثیرالانتشار هدف و اقتصاد (در صورت عدم چاپ روزنامه حسبان) جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۹۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۷۳۷۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783962
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیرفجر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۷۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای سلطانعلی ابراهیمی فرزند یوسف دارای کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره جناب آقای احمد ابراهیمی فرزند یوسف دارای کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای محمود ابراهیمی فرزند یوسف دارای کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوره فعالیت هیئت مدیره ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۱۹۳۶۳۳۱۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942204
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فجر صباح جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم نوذری لکزائی (کد ملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) به سمت بازرس اصلی و آقای محمود بارانی (کد ملی ۶۲۴۹۶۸۰۴۰۳) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه مالی و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴بتصویب مجمع و بازرسین رسید. ب) اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند (تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۰۱) - آقای احمد ابراهیمی کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ ش۹۵۰۵۱۱۹۰۵۵۰۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006024
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر صباح اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ آقای احمد ابراهیمی کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رییس هیات مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محمود ابراهیمی کد ملی۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حبیب اله عارف نیا به کد ملی به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضای منفرد احمدابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۵۷۰۵۹۲۶۷۴۹ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های لبنی گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۳۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای احمد ابراهیمی (کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) به سمت رئیس هیات مدیره وجناب آقای سلطانعلی ابراهیمی (کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) به سمت نائب رئیس هیات مدیره وجناب آقای محمود ابراهیمی (کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) به سمت عضو اصلی هیات مدیره ومدیر عامل برای مدت دو سال (تا مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۲۳۹۴۳۶۰۹۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020594
آگهی تغییرات خیریه امید صباح گلستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن ابراهیمی از سمت خود استعفا داده و آقای سعید ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به عنوان عضو جدید هیات امناء انتخاب شدند. - آقای احمد ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ و آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱، آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ و آقای محمود ترابی کد ملی ۴۵۹۱۶۵۸۰۶۶ و آقای حسن کاظمی قمی کد ملی ۰۳۸۰۸۰۰۴۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم زینب عباسی کدملی ۴۸۸۲۲۶۳۵۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای ابراهیم ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۰۶۴۵۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۲۳۴۲۸۴۷۵۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029020
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مبتکران فجر گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین دبیرستان (کدملی ۶۲۴۹۶۷۵۴۴۲) بازرس اصلی و آقای ابراهیم نوذری لک زائی (کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال۱۳۹۴بتصویب مجمع رسید. آقای احمد ابراهیمی باکدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴و آقای سلطانعلی ابراهیمی باکدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱و آقای محمود ابراهیمی عضای با کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054351
آگهی تغییرات شرکت صباح پخش فجر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی اسماعیلی (کدملی ۴۸۷۹۷۷۹۹۷۰) به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نوذری لکزائی (کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه مالی وصورتحساب سود و زیان منتهی به سال۱۳۹۴بتصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای احمد ابراهیمی، کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ رئیس هیات مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی، کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ابراهیمی، کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ش۹۵۰۷۱۳۶۱۹۷۸۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121160
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل صباح ترابر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۱۷۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی دارای کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سلطانعلی ابراهیمی دارای کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمود ابراهیمی دارای کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره وجناب آقای ابراهیم نوذری لک زائی کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دوسال (تا مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷) انتخاب شدندمقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل (آقای ابراهیم نوذری لک زائی) و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۲۰۸۲۳۹۲۷۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283193
آگهی تغییرات شرکت صنایع قوطی سازی فجر گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم نوذری لک زائی (کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) بازرس اصلی و آقای حسین دبیرستان (کدملی ۶۲۴۹۶۷۵۴۴۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب) اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای احمد ابراهیمی کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ و آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ و آقای محمود ابراهیمی کد ملی۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283230
آگهی تغییرات شرکت نوین ظرف صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۷۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: آقای غلامعلی اسماعیلی (کدملی ۴۸۷۹۷۷۹۹۷۰) به سمت بازرس اصلی و آقای حسین دبیرستان (کدملی ۶۲۴۹۶۷۵۴۴۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب: اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷به شرح ذیل انتخاب گردیدند - آقای احمد ابراهیمی به کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ آقای سلطانعلی ابراهیمی به کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ آقای محمود ابراهیمی به کد ملی۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ ش۹۵۱۱۱۰۱۵۹۶۷۷۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333993
آگهی تغییرات شرکت صباح شیرفجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۹۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی (کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) وآقای سلطانعلی ابراهیمی (کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) وآقای محمود ابراهیمی (کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۱۷۲۹۲۵۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فروشگاههای زنجیره ای ایرسا درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۲۹۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک انجام کلیه امور مربوط به ایجاد و راه اندازی و ساخت انواع فروشگاه های زنجیره ای و چند منظوره ارائه خدمات رفاهی خدماتی اجتماعی ورزشی تفریحی فرهنگی متمرکز نمودن اصناف سطح شهرتامین و فروش کلیه کالاها اساسی و خانگی و پوشاک البسه و غذایی وصنعتی و کالاهی لوکس و کلیه مایحتاج شهروندان تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در کلیه بخشهای صنعتی رفاهی خدماتی تفریحی ورزشی و تجاری جهت بازار مشترک ایجاد فروشگاه های اینترنتی و فروش کالاهای تولیدی جهت رفاه حال عموم شهروندان و اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی شرکت درنمایشگاه ها مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام اعتبار و تهسیلات ارزی و ریالی از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی مشارکت و راه اندازی و تاسیس صنایع و کارخانجات تولیدی صنعتی کشاورزی و ساخت پروژه تجاری برای خود شرکت و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت که لازم و ضروری باشد "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۶ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه همکف ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانک قوامین بشماره ۱۱۷۶/۱۱۰۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ شعبه شهید بهشتی پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و خانم زینب عباسی به شماره ملی ۴۸۸۹۲۲۶۳۵۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک اقای سعید ابرهیمی (عضوهیئت مدیره) و خانم زینب عباسی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی برقی نصفجی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۸۶۷۱۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد برای مدت دو سال انتخاب گردیدند "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۶۰۱۲۳۴۷۲۹۲۲۳۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی ستاره سام تجارت ابراهیم درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۲۹۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث و راه اندازی احداث و تاسیس کارخانجات و سردخانه و مواد اولیه و تولید و بسته بندی ماشین آلات، صادرات، و واردات کالاهای تولیدی و صادرات و واردات مواد اولیه و تولید به داخل و خارج از کشور اخذ اعطای فناوری های روز از شرکتها ی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی و شعبه ـ ارائه کلیه خدمات غذایی و پوشاک البسه وپترو شیمی وکشاورزی و گل و گیاه،دامپروری و عمرانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و قراردادهای داخلی و خارجی اخذ نمایندگی و اعطای آن ـ خذ وام از بانکها، موسسات اعتباری و نهادهای زیربط وباز کردن حساب ارزی و خرید و فروش با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه اموری که مرتبط با موضوع شرکت باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۶ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه همکف ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۱/۰۱۱۰۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زینب عباسی به شماره ملی ۴۸۸۹۲۲۶۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک اقای سعید ابرهیمی (عضوهیئت مدیره) و خانم زینب عباسی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برقی نصفجی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۸۶۷۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۶۰۱۲۳۵۸۲۴۵۴۸۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویستا رایانه ویرا در تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۹۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۵۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی عرضه وپخش محصولات نرم افزاری و قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر و سخت افزاری و لوازم مهندسی و نقشه برداری اجرا و نسب شبکه واجرای شبکه سرور نسب اجرای سویچ و کال سنتر و دیتا سنتر اجرای کلیه خدمات کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ نمایندگی و اعطای ان برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی اخذ وام و تهسیلات ریالی و ارزی خرید فروش و واردات صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۶ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه همکف ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۸/۷/۹۶ از بانک ملی ایران شعبه بارک ساعی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هانیه ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۰۱۴۰۸۷۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقای سعید ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و خانم هانیه ابراهیمی (مدیرعامل) متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۹۹۶۰۲۳۱۲۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690779
آگهی تغییرات شرکت صباح پودر فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۱۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی باکدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره) و. آقای سلطانعلی ابراهیمی باکدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) و. آقای محمود ابراهیمی باکدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و آقای روح اله ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۰۹۸۷ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای روح اله ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۱۱۱۵۷۷۵۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام ایرانیان ویرا درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۷۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۱۷۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، تولید توسعه خدمات کامپیوتری سخت افزاری قطعات جانبی قطعات شبکه قطعات الکتریکی و الکترونیکی مخابراتی مهندسی نقشه برداری سویچ کال سنتر دیتا سنتر و دیتا سرور تولید توسعه و مشاوره و ارائه خدمات نرم افزاری در تمامی زمینه ها از جمله سرمایه گزاری مدیریت اطلاعات بازرگانی و مدیریت دانش فن آوری تکنولوژی شبکه شبکه مجازی و غیرهارائه راهکارهای جامع نوین هوش مصنوعی پردازش داده های تکنولوژی های محاسباتی و فن آوری فعالیت در زمینه امنیت شبکه اطلاعات و حفاظت اطلاعات و مدیریت دانش تکنولوژی خدمات شبکه های اطلاع رسانی عرضه وپخش محصولات نرم افزاری و قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر و سخت افزاری و لوازم مهندسی و نقشه برداریاجرا و نسب شبکه واجرای شبکه سرور نسب اجرای سویچ و کال سنتر و اجرای کلیه خدمات کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ نمایندگی و اعطای ان برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی اخذ وام و تهسیلات ریالی و ارزی خرید فروش و واردات صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۴ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه ۱۸ ـ واحد ۱۸۰۵ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک ملی ایران شعبه پارک ساعی به شماره ۶۳۷ مورخ ۲۸/۰۹/۹۶ پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی برقی نصفجی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۸۶۷۱۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران) به مدت ۲ سال آقای محمود ابراهیمی به شماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سلطانعلی ابراهیمی به شماره ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیات مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل (آقای مهدی برقی نصفجی) ویا هر یک از اعضای هیات مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۳۰۱۰۵۵۶۱۹۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839796
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های گل یاس لبن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید ابراهیمی به کدملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱، خانم آزاده ابراهیمی به کدملی ۹۲۰۹۶۳۱۴۵، خانم هانیه ابراهیمی به کدملی ۶۲۴۰۱۴۰۸۷۲، آقای جواد ابراهیمی به کدملی ۶۲۴۹۷۶۳۴۹۱ و آقای احمد ابراهیمی به کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای حبیب اله عارف نیا فرزند بدیل به کدملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس صفرپورجیردهی به کدملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه سود و زیان و صورتهای مالی از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب و تایید اعضا قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۰۷۸۵۴۸۷۳۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه غذایی سام درتاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۸۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۲۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:گروه غذایی سام شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :موضوع شرکت: تولید و نصب راه اندازی آشپزخانه های صنعتی و رستوران و کافه تریا و ساندویچی فست فود سلف سرویس هتل تالار اداره جات رستوران بیمارستانی و آزمایشگاها وسردخانه های ثابت ومتحرک کترینگ پخت غذا آشپزخانه های سیار ثابت و صحرایی تولید و بسته بندی انواع کالاهای مواد غذایی طبخ وتهیه انواع غذا گرم و سرد و بسته بندی آن جهت اداره تالار رستوران هتل جشنها بیمارستان ها وخدمات دهی به تمامی ارگانهای دولتی وخصوصی انجام امور تشریفاتی پذیرایی از مجالس ومهمانان ویژه وجلسات سمینارها منازل وداخل رستوران وعقد قراردادتامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارگانها تهیه سرویس ایاب و ذهاب انجام کلیه امور مربوط به خدمات نظافتی و شهری از قبیل نظافت اماکن رفت روب معابر نگهداری فضای سبز ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی خرید فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ترخیص کاالاز گمرکات کشور شرکت در مناقصات مزایدات دولتی وخصوصی شرکت در جشنواره ها ونمایشگاهای بین المللی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ایجاد شعبه ونمایشگاه در سرارکشوراخذ اعطای نمایندگی به شرکتها وموسسات داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی ازکلیه بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات مالی اعتباری داخلی وخارجی وکلیه امور مجازی که با موضوع شرکت مرتبط و در روند سود دهی و اهداف شرکت موثرو با قانون تجارت مغایرت نداشته باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-یوسف آباد-کوچه پله سوم-خیابان ولیعصر-پلاک ۲۲۲۴-برج سرو ساعی-طبقه ۱۸-واحد ۱۸۰۵ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۰۸۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه ساعی با کد۰۲۲۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آزاده ابراهیمی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۶۳۱۴۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود ابراهیمی به شماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هانیه ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۰۱۴۰۸۷۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی باامضاء منفرد اقای احمد ابراهیمی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک اقایان سعید ابراهیمی عضو هیئت مدیره و محمود ابراهیمی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد خانم آزاده ابراهیمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۳۲۵۷۳۵۸۳۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051693
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی فجر سام گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و آقای مهدی ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۱۶۵۶۳ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای مهدی ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۰۶۶۲۶۶۹۰۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115392
آگهی تغییرات شرکت گروه غذایی نگین الماس پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۰۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: ۱. آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره) ۲. آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) ۳. آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین و قبول سمت نمودند. و کلیه اعضاء هیئت مدیره به اتفاق آقای ابراهیم نوذری لک زائی کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹ سمت مدیرعامل خارج از شرکاء برای مدت دو سال تعیین و ایشان با امضاء ذیل این برگه قبول سمت نمودند. ب: مقرر شد که حق امضاء کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل (آقای ابراهیم نوذری لک زائی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182397
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴، آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱، آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر لک آزاد کدملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود بارانی کدملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سود و زیان و صورتهای مالی از ۲۳/ ۰۳ /۱۳۹۴ تا ۲۹/ ۱۲ /۱۳۹۶ مورد تصویب و تایید اعضاء قرار گرفت. ش۹۷۰۵۳۰۹۷۴۲۱۶۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220803
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراح صنعت مروارید مهندسی کویر در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۳۳۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت: انجام کلیه امور مربوط به پی جویی، ثبت محدوده، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تهیه انواع مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی، کانی های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می آید و استخراج و بهره برداری از معادن (بجز معادن نفت و گاز) داخل و خارج از کشور، فرآوری مواد معدنی، خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای در خصوص اکتشاف و تاسیسات معدنی وشیمیایی ودریافت یا واگذاری نمایندگی شرکت وکار کارشناسی وژیوفیزیک معادن وصنعتی تاسیس کارخانه آسفالت و تولید آسفالت و تاسیسات وابسته، تاسیس بچینگ بتن و تاسیسات وابسته اعم از تولید پیش ساخته های بتنی و تولید بتن، تاسیس کارخانه تولید و فرآوری آهک اعم از صنعتی و سنتی، خردایش و فرآوری کلیه مواد معدنی نصب و بهره برداری سنگ شکن پیمانکاری و اجرای زیر ساخت جاده اعم از خاکریزی، بیس، ساب بیس، آسفالت، سرمایه گذاری در زمینه های معدنی و صنایع معدنی با شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد و راه اندازی و بهره برداریاز کارخانه های فرآوری مواد معدنی، نقشه برداری و اجرای طرح های معدنی، ایجاد کلیه امور فنی و مهندسی، انجام امور مربوط به طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه، اجرا و پیمانکاری در زمینه ساخت انواع ابنیه، راهسازی، آسفالت، گاردریل، تابلو راهنما، رمپ، پل سازی، سد سازی، تهیه، تولید، ساخت، توزیع، نگهداری و پشتیبانی از کلیه قطعات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی، تامین نیروی انسانی. افتتاح حساب و اخذ تسهیلات ریالی وارزی در کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز، امور مربوط به تخلیه و بارگیری کشتی های صادراتی و وارداتی، اخذ کارت بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ترخیص کالا، حق العمل کاری و تشریفات مربوط به امور بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و استعلام وفق مقررات ماده ?? و تبصره ? قانون مدیریت کشوری، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۴ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه ۱۸ ـ واحد ۱۸۰۵ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۷۲۹۷۳ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه پارک ساعی با کد ۲۲۷ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آزاده ابراهیمی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۶۳۱۴۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء منفرد اقای احمد ابراهیمی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک اقای سعید ابراهیمی نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده ابراهیمی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد آقای سیروس صفرپور مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی برقی نصفجی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۸۶۷۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۹۰۲۶۰۵۹۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک