عبدالعزیز مقصودی

عبدالعزیز مقصودی

کد ملی 2030416649
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677948
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش‌های صنعتی مکرر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۲۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی ۰۰۵۹۵۰۶۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۵۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677949
آگهی تصمیمات شرکت کامپوزیت مکرر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۷۸۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بسمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کد ملی ۰۰۵۹۵۰۶۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۵۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683886
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکررسهامی خاص به شماره ثبت۲۵۷۵۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی ۰۰۵۹۵۰۶۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۳۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693746
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال منقسم به پانزده میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهم۰۰۰/۱ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای نادر کاشانی به شماره ملی۱۸۱۹۰۸۶۹۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۱۰۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736285
آگهی تغییراتشرکت بهره ورسازان آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۹۳۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای عبدالعزیز مقصودی کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه علیدوست کد ملی ۲۶۷۸۳۶۰۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار معین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای محمد تقی احمدیان رشت آبادی کد ملی ۲۵۹۲۳۹۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا نیک فرزند کد ملی ۲۵۹۵۶۳۴۲۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا احمدیان رشت آبادی کد ملی ۲۵۸۰۲۵۳۱۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۶۹۳۶۶۰۱ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932005
آگهی تغییرات شرکت فرش مهستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۵۹۷۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ عبدالعزیز مقصودی کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ و کدپستی ۱۴۳۷۷۳۴۱۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و علی اصغر افتخاری کد ملی ۱۲۱۹۵۰۹۷۲۸ و کدپستی ۱۵۵۵۶۴۴۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند: عزت اله، علیرضا و الهام دلاوری. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ علیرضا دلاوری کد ملی ۰۰۶۲۶۶۲۱۴۷ و کدپستی ۱۵۵۷۷۳۷۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام دلاوری کد ملی ۰۰۶۸۳۹۷۹۲۵ و کدپستی ۱۵۵۷۷۳۷۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله دلاوری کد ملی ۰۵۷۹۶۵۸۰۷۴ و کدپستی ۱۵۵۷۷۳۷۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۶۷۷۲۱۳ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947861
آگهی تغییرات شرکت کاسپین خدمات انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا مسلمان به شماره ملی ۰۰۴۰۶۴۳۸۴۰ و آقای محمدحسن پنجه شاهی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۷۹۰۹۹ و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد سعیدی تا تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۱۹۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123706
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۹ ۲۳/۱۲/۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید: ۱ آقای عبدالعزیز مقصودی کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رجب پور طوله لات کد ملی ۲۵۹۵۵۶۴۷۹۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۵۴۳۲۵۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171181
آگهی تغییرات شرکت سرمد طب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه فراکیش به کدملی ۰۰۶۸۲۴۴۴۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۱۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175075
آگهی تغییرات شرکت ایران دومو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالعزیز مقصودی کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حشمتی پور کدملی ۰۹۴۱۸۷۲۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۳۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284149
آگهی تغییرات شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خیریه طوبی بیست و هفت تبریز به شناسنامه ملی۱۰۲۰۰۴۲۴۷۷ به نمایندگی آقای رضا آقازاده و شرکت خدمات هوشمند آدرینا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷ به نمایندگی آقای برهان پنجه شاهی و آقای محمد سعیدی به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای عبدالعزیز مقصودی با کدملی۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا موسوی با کدملی۰۰۵۴۴۲۲۵۵۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. پ۱۷۵۵۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380146
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
صنایع فر و آلیاژ شامخ غرب در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۴۵۰۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۵۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات فرو، آلیاژها و انواع سیلیکون، متال ها و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی، توسعه هرچه بیشتر صنایع کانی های غیرفلزی ـ انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش مواد معدنی مرتبط با اهداف شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و صنایع مرتبط، اکتشاف و استخراج معادن غیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا بالاتر از میرداماد بلوار مینا پ ۱۸ طبقه ۴ واحد ۴۰۱ کدپستی ۱۹۱۷۶۵۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۷۴/۱۰۱ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ نزد بانک صنعت و معدن شعبه تهران مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره. افسانه فخری خیاوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. صادق روستائی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) علیرضا طاهرنژاد بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: عبدالعزیر مقصودی بشماره ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بعنوان بازرس اصلی. ارسلا بدر به شماره ملی ۰۰۶۴۵۶۳۵۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۰۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681280
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید. ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی نماد چرتکه شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش۸۳۵۰۸۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۰۵۳۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174872
آگهی تصمیمات شرکت مواد مهندسی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۲۱۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی ۰۰۵۹۵۰۶۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315820
آگهی تصمیمات شرکت ذوب بریس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و احمد به کدملی ۰۰۵۰۵۱۰۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا علیم مروستی به کدملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۲ و رضا منجم باشی به کدملی ۰۰۳۷۸۱۸۱۷۱ و علی شالچی تبریزی به کدملی ۰۰۵۲۲۰۷۵۱۱ و محسن شالچی تبریزی به کدملی ۰۰۵۲۲۸۲۵۲۸ و مهرداد نظری به کدملی ۳۲۵۶۶۰۳۰۳۳ بسمت اعضای اصلی و عباس نصیریان به کدملی ۰۰۴۳۶۰۰۴۳۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ رضا علیم مروستی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا منجم باشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شالچی تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت علی شالچی تبریزی یا محسن شالچی تبریزی و امضا رضا منجم باشی یا رضا علیم مروستی یا مهرداد نظری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء علی شالچی تبریزی یا محسن شالچی تبریزی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648070
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و رها امیرفیض به کدملی ۰۰۵۹۵۰۶۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671592
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی اروند راه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کد ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و رضا نمازی به کدملی ۰۴۵۱۸۰۸۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی هشتمین نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۱۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر باقری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۶۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید داستانی حسین آبادی به کدملی ۰۴۵۰۵۸۹۱۴۵ و مهدی داستانی حسین آبادی به کدملی ۰۴۵۰۵۹۲۸۵۵ و روح اله داستانی حسین آبادی به کدملی ۰۰۶۶۵۰۲۸۲۹ و صادق داستانی حسین آبادی به کدملی ۰۰۷۴۴۹۷۴۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید داستانی حسین آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره، روح اله داستانی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی داستانی حسین آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11050913
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تک ظرف گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۰ ۲۰/۲/۸۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۷۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده ۱ ترازنامه و حساب سود و زین سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت ۲ آقای عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس پورحاجی به کدملی ۲۵۹۳۲۰۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیند ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیند مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739013
آگهی تغییراتارقام نماد چرتکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعزیز مقصودی کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا بهاری مهربانی کدملی ۰۴۹۱۴۴۵۷۵۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای احمد افشاریان کدملی ۲۹۳۸۲۴۸۳۷۷ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش۹۵۰۱۲۲۱۷۷۳۲۵۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759955
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نساجی مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی اصغر افتخاری به شماره ملی ۱۲۱۹۵۰۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی عبدالعزیز مقصودی به شماره ملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۵۰۲۰۴۲۶۰۴۵۴۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354859
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاغذ پاسارگاد مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مؤسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۶۳ به سمت بازرس اصلی و عبدالعزیز مقصودی به کدملی ۲۰۳۰۴۱۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ تصویب گردید. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. / ش۹۷۰۹۲۰۳۷۳۷۷۰۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک