عبدالجلیل عالم

آقای عبدالجلیل عالم

کد ملی 2030327670
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706070
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۰۵۸۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری عندالزوم با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۵۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738262
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۲۶۳۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت مدیرعامل. ۶ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته‌ها بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و درغیاب مدیرعامل یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۲۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994698
آگهی تصمیمات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آرما قربانپور به کد ملی ۰۰۶۰۲۴۲۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ و حسن ریحانی به کد ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۲۱ و مجتبی صمیمی به کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ حسن ریحانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی صمیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، داوود رشیدی نژاد به کد ملی ۰۰۵۷۶۱۱۷۶۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۷۲۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000166
آگهی تاسیس شرکت توسعه انرژی دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۰۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مجاز مشاوره ای پیمانکاری و نظارت فنی، انجام مطالعات و طراحی پایه و تفضیلی صنایع وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی، تاسیسات، صنایع پائین دستی، شمع کوبی، حفاری، اسکله سازی، اختراع، اکتشاف، تعمیر و نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات و ساخت سوله و همچنین آماده سازی و نصب تجهیزات صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها و نیروگاه ها و ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی نیروگاهی، حوزه های تولید مواد غذایی و کلیه صنایع مرتبط با فعالیت های شرکت، مدیریت پروژه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و صدور خدمات مجاز وابسته و مرتبط با فعالیت های شرکت (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیربط) انجام امور مجاز بازرگانی، خرید و فروش، تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل: تجهیزات ماشین آلات صنعتی و قطعات و مواد اولیه و وسایل مرتبط با موضوع شرکت، انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی (داخلی، خارجی) اخذ یا اعطای نمایندگی داخلی و یا خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی اعم از داخلی و یا خارجی، اخذ کلیه نمایندگی های شرکتهای بین المللی جهت راه اندازی خطوط تولید در کلیه حوزه های صنعتی فوق الذکر، اخذ تسهیلات بانکی یا مالی از ریالی یا ارزی یا اعتباری در قالب کلیه عقود اسلامی از کلیه بانکها، موسسات اعتباری و مالی اعم از داخل یا خارج از کشور اعم از دولتی یا خصوصی جهت اهداف و فعالیت های شرکت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر (ع) ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان دامن افشار ـ پلاک ۳۴ ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۵۳۵۸۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم آسیه نظری به شماره ملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم آسیه نظری به شماره ملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عبدالمجید عالم به شماره ملی ۲۰۳۱۸۴۸۱۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۰۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037229
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در صورت نبود مدیرعامل به امضای مشترک دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086347
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سپهر کلاردشت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجعفر شریعت جعفری به شماره ملی ۰۹۰۱۰۸۳۷۸۱ و آقای حسین دادجو به شماره ملی ۴۸۳۹۳۸۵۰۷۶ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت والاسپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۶۶۰ با نمایندگی آقای سیدمحمدحسین مدنی تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۴۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474710
آگهی تغییرات شرکت ابوریحان اکسیر ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۹۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی آقای خسرو واشقانی فرهانی بشماره کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان حسن ریحانی کد ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۲۱ مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ نماینده شرکت توسعه اقتصاد دماوند بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱ و عبدالجلیل عالم کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ نماینده شرکت توسعه کالای دماوند بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۳۵۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476150
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار دماوند سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۸۶۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ نماینده شرکت توسعه و تجارت بین الملل دماوند به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ نماینده شرکت گل جبین سبز به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ نماینده شرکت مجتمع صنایع غذایی ۷۷۷ به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۰۳۹۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو تن از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و سایر نامهها و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۳۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519983
آگهی تغییرات توسعه صنایع دریایی دماوند صید قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۴۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۷۲۸۶
برابر صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۳/۹۳ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکت‌های توسعه فرآیند صنعت دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه ابنیه دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و توسعه کالای دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۸۳۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۹۲۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925664
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآیند صنعت دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۰۵۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۸۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری عنداللزوم با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد در تاریخ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580813
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت فراخ کرت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم ده هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلجبین سبز سهامی خاص با نمایندگی آقای ویشتاسب سپهر به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سفیران صنعت و تجارت و مانا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شهابی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ویشتاسب سپهر به نمایندگی از شرکت گلجبین سبز سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات قراردادهای تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای مجید شهابی به شماره ملی۰۹۰۱۰۸۰۴۴۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس صمیمی به شماره ملی۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ویشتاسب سپهر به شماره ملی۰۰۳۹۸۵۸۳۰۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778402
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان مرادیان بجستانی به کدملی ۰۰۱۰۵۳۴۶۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جعفری با کدملی ۶۰۳۸۹۰۱۷۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت پ۹۵۰۲۱۴۱۰۳۳۸۳۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801000
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالای دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره محسن قاسمی (خارج از سهامداران) با کدملی ۲۵۳۹۸۶۷۳۵۹ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. زهرا فرج زاده به کدملی ۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۷۵۳۲۲۹۷۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875585
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بازار آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی صمیمی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهسا عامری با کدملی ۴۶۰۰۰۲۴۷۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۵۷۳۷۸۴۱۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875610
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه آتیه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۷۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۵۵۰۱۱۸۷۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875628
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۵۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ - عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ - حمیدرضا جهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۳۷۴۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت بازرس اصلی و زهرا فرج زاده به شماره ملی ۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۱۳۲۵۲۵۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875645
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. از آقای مجتبی صمیمی کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی ثمری به کدملی ۰۰۶۳۸۰۰۲۵۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان با کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۲۸۳۳۴۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144023
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان به کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کد ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۲۴۳۷۴۷۹۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144033
آگهی تغییرات شرکت رستا تدبیر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۴۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم با کد ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم آرزو تراب زاده با کد ملی ۳۹۳۰۲۸۵۳۸۱ خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کد ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۲۶۵۶۶۱۱۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535972
آگهی تغییرات شرکت توسعه فلزات دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۰۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۸۷۰۳۱۶۳۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725480
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاهی مانا پاک البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جعفری به کدملی ۶۰۳۸۹۰۱۷۶۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۱۳۲۳۶۹۵۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725493
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اقتصاد ماندگار البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا جعفری به کدملی ۰۰۱۲۶۱۸۱۳۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از مدیران) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۱۷۰۵۳۰۹۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725500
آگهی تغییرات شرکت توسعه عرضه و فروش ماندگار البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۶۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مریم قدیانی به کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان با کد ملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد پ۹۶۰۹۰۱۴۷۵۲۲۷۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821403
آگهی تغییرات شرکت توسعه تامین و تجهیز البرز پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله رنجبر به کدملی ۲۵۳۹۶۰۸۰۷۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۰۲۶۲۳۲۳۹۵۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک