سعید براتی

آقای سعید براتی

کد ملی 2030149926
60
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های سعید براتی

جهان صنعت ایساتیس
جهان صنعت ایساتیس
1
بازیافت مواد آریا
بازیافت مواد آریا
1
ایران کارت
ایران کارت
1
مگ الکتریک
مگ الکتریک
1
ساختمانی لاهرود
ساختمانی لاهرود
1
کنکاش سروستان سپاهان
کنکاش سروستان سپاهان
1
تولید قطعه کاران
تولید قطعه کاران
1
بناء ساخت فولاد
بناء ساخت فولاد
1
جام امید البرز
جام امید البرز
1
امیر بازرگان
امیر بازرگان
1
گالوانیزه زنده رود
گالوانیزه زنده رود
1
پویا سفال شاهرود
پویا سفال شاهرود
1
اریارادان
اریارادان
1
صنایع ارتباطی پایا
صنایع ارتباطی پایا
1
پارس اسکله
پارس اسکله
1
صنعت گستران پایدار
صنعت گستران پایدار
1
صنعت گستران چهارمحال
صنعت گستران چهارمحال
1
شایان شیر شاهرود
شایان شیر شاهرود
1
فراز دنا تجهیز
فراز دنا تجهیز
1
روئین صنعت نوین
روئین صنعت نوین
1
مجتمع فولاد بارز سمنان
مجتمع فولاد بارز سمنان
1
ایکاایرانیان
ایکاایرانیان
1
پیام صنعت فولاد سپاهان
پیام صنعت فولاد سپاهان
1
صنایع شیمیایی فراپل جم
صنایع شیمیایی فراپل جم
1
انتخاب سرویس حامی
انتخاب سرویس حامی
1
مهندسی طنین صنعت همسو
مهندسی طنین صنعت همسو
1
صنعت گستر قائم لطیف
صنعت گستر قائم لطیف
1
تولیدی شاهرود سفال
تولیدی شاهرود سفال
1
سیمین تجارت نقش جهان
سیمین تجارت نقش جهان
1
آرمه نو
آرمه نو
1
زرین مهد شیمی
زرین مهد شیمی
1
گروه صنعت گستران آسیا
گروه صنعت گستران آسیا
1
صنعت گستران نیستانک
صنعت گستران نیستانک
1
صنعت گستران اسپادان
صنعت گستران اسپادان
1
صنعت گستران بهارستان
صنعت گستران بهارستان
1
حمل و نقل کالابران انتخاب
حمل و نقل کالابران انتخاب
1
پایا قطعه اصفهان
پایا قطعه اصفهان
1
فراز معادن انارک
فراز معادن انارک
1
گروه صنعتی زرین منسوجات سپاهان
گروه صنعتی زرین منسوجات سپاهان
1
فناوران کهکشان راه شیری
فناوران کهکشان راه شیری
1
کان جویان صنعت زغال
کان جویان صنعت زغال
1
کارا پخش آراد
کارا پخش آراد
1
ماشین سازی شاهین شهر سپاهان
ماشین سازی شاهین شهر سپاهان
1
یاوران طب جم
یاوران طب جم
1
پارس ویرا آب
پارس ویرا آب
1
خدماتی و ساختمانی زنده رود آرام
خدماتی و ساختمانی زنده رود آرام
1
صنایع شیمیایی فراپایه ژد
صنایع شیمیایی فراپایه ژد
1
تابان تراش سپاهان
تابان تراش سپاهان
1
خانه های پیش ساخته نیک سیستم سدید
خانه های پیش ساخته نیک سیستم سدید
1
اصفهان کفریز
اصفهان کفریز
1
فنی مهندسی توان سیال اسپادانا
فنی مهندسی توان سیال اسپادانا
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود
1
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
1
رابط القا
رابط القا
1
مهندسان مشاور طرح گارنو
مهندسان مشاور طرح گارنو
1
نگین لوله شاهرود قومس
نگین لوله شاهرود قومس
1
اذرخش قطعه شاهرود
اذرخش قطعه شاهرود
1
حسابرسی معین مشاور مجرب
حسابرسی معین مشاور مجرب
1
توسعه وعمران شهرستان شاهرود
توسعه وعمران شهرستان شاهرود
1
کابل باختر
کابل باختر
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562966
آگهی تصمیمات در شرکت گالوانیزه زنده رود (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۸۲۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۱/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه اولیاء اصفهان درج و منتشر می‌گردد: ۱ آقایان حسین عالم زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۶۰۶۵، نیما عالم زاده به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۲۵۰۵ و خانم فتانه مجاهد به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۰۳۸۴ به عنوان اعضاء اصلی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ هفته نامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ۴ هیئت مدیره از میان خود اقای حسین عالم زاده را به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه مجاهد را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نیما عالم زاده را به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. ۵ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲۶۵۱۲۹۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613699
آگهی تصمیمات شرکت بازیافت مواد آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب بشماره ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید براتی شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۷۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648797
آگهی تصمیمات شرکت ایران کارت سهامی خاصشماره ثبت ۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۶۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای وحید چنگیز به کد ملی ۱۲۸۴۶۵۲۷۷۷ و کدپستی ۸۱۷۳۶۳۳۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی محمدی شیخ شبانی به کد ملی ۴۶۲۲۸۳۲۷۹۸ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۳۸۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش خواجه علی با کد ملی ۱۲۸۵۷۰۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۳۶۶۴ بسمت مدیرعامل و حمید ستار بروجنی با کد ملی ۴۶۵۰۲۸۸۳۸۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۵۵۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ کدپستی ۸۱۵۷۷۱۷۷۹۱ و سعید براتی با کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تعداد اعضا اصلی هیئت مدیره در ماده ۳۱ اساسنامه به ۳ یا ۴ یا ۵ نفر اصلاح شد ماده ۳۷ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا اشخاصی می‌باشد که هیئت مدیره تعیین می‌کند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۳۳۶۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699827
آگهی تصمیمات شرکت مگ الکتریکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید براتی به کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۶۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960911
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی لاهرود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید براتی به ش ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۹۱۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967092
آگهی تصمیمات شرکت کنکاش سروستان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۵۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حمید نصر اصفهانی کد ملی ۱۲۸۳۳۵۸۳۶۰ و کدپستی ۸۱۵۸۶۳۶۳۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر نایب نژاد کد ملی ۱۲۸۰۸۲۳۱۹۴ و کدپستی ۸۱۵۸۶۳۶۳۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن خبازیان کد ملی ۱۲۸۵۶۹۳۸۸۴ و کدپستی ۸۱۵۸۶۳۶۳۱۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره مجتمعا و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و سعید براتی کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۵۸۶۳۶۳۱۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۶۷۰۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981389
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعه کاران شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۵۴۳ شماره ثبت ۱۳۲
بموجب نامه شماره ۴۴۳ ۹۱ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت تولید قطعه کاران منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اولیاء درج و منتشر می‌گردد: ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان بهروز حق پناه با کد ملی ۱۲۸۵۴۲۸۱۴۵ و با کدپستی ۸۱۳۴۸۳۵۹۱۱ و ناد علی طالبی باغ ابریشمی با کد ملی ۱۱۱۰۴۹۱۸۸۳ و با کدپستی ۸۱۳۴۸۷۳۹۸۳ و فضل اله عطایی حسین آبادی با کد ملی ۱۲۸۸۵۸۲۵۷۹ و با کدپستی ۸۱۷۵۹۱۵۶۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. ۴ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و کدپستی ۸۱۵۷۱۷۷۹۱ و سعید براتی با کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای فضل اله عطایی را بسمت رئیس و ناد علی طالبی را بسمت نایب رئیس و آقای بهروز حق پناه را بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۱۴۲۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009377
آگهی تغییرات در شرکت بناء ساخت فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۳۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می‌گردد: ۱ سعید براتی کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۵۷۷۱۷۷۹۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۷۰۷۸ رئیس ثبت لنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026146
آگهی تغییرات شرکت جام امید البرز سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۶۵۴
باستناد به صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۲/۷/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۱ انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی معین مشاوره مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقایان یوسف اخیانی بشماره ملی ۴۵۹۰۹۶۰۰۰۱وسعید براتی با شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند ۳ تصویب تراز مالی: تراز مالی سال یکهزار و سیصد و نود بتصویب اعضاء رسید ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۶۰۰۵۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029819
آگهی تصمیمات شرکت امیر بازرگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۶۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید براتی به کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۳۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123071
آگهی تصمیمات در شرکت گالوانیزه زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۶۸۷۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه اولیاء اصفهان درج و منتشر می‌گردد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هفته نامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۹۴۷۳۷۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130178
آگهی تغییرات شرکت آجر ماشینی پویا سفال (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۲۱ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۴۷۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل گرفته شد: ۱ ترازنامه سال مالی یک هزار و سیصد و نود مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی بشماره ملی: ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۶۰۴۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172228
آگهی تغییرات شرکت آریا رادان سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۹۲۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۰ و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230703
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباطی پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۹۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان خسرو مقصود با کدملی شماره ۳۸۷۴۳۶۵۲۲۰ و پرویز مقصود با کدملی شماره ۳۸۷۳۲۵۸۹۰۰ و حسین ریاضی اصفهانی با کدملی شماره ۰۰۴۷۴۸۲۳۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی با کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۲۸۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282875
آگهی تغییرات شرکت پارس اسکله سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا کریمی به شماره ملی۰۰۴۳۵۶۰۹۳۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای نادر چهارسوقی به شماره ملی۰۰۳۹۷۴۰۱۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضایی به شماره ملی۰۹۱۹۳۱۳۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل (رضا کریمی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۳۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341658
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۷۶
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹/۴/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره همین تاریخ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخ ۳۱/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد: ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرسان و حسابرس مستقل به مجمع ارائه گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت درنظر گرفته شد. ۵ شرکت صنعت گستران بهارستان به شماره ثبت ۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۲۷ به نمایندگی آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و شرکت صنعت گستران اسپادان به شماره ثبت ۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۱۲ به نمایندگی آقای حامد شفیعی نیستانکی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ و شرکت صنعت گستران آسیا به شماره ثبت ۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ به نمایندگی آقای صادق حسین زاده به شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب که حسن شفیعی نیستانک به عنوان رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیستانک به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه کلانترنیستانک به شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۳۷۹۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت برای دو سال انتخاب گردید. ۶ کلیه چکها و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. مراتب در مورخه ۱۵/۷/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۷۷۲۸۸۹ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343828
آگهی تصمیمات در شرکت صنعت گستران چهار محال سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۶۱۰۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹ و ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ حسن شفیعی نیسانک به کدملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیسانک به کدملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام شفیعی نیسانک به کدملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و شرکت صنعت گستران آسیا به نمایندگی صادق حسین زاده به کدملی ۱۸۱۹۹۰۹۰۴۱۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با کدملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و سعید براتی با کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی ۹۱ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۷۷۲۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409664
آگهی تغییرات شرکت شایان شیر شاهرود (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۱۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز مالی منتهی به سال یکهزار و سیصد و نود و یک مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی: ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۸۰۶۷۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562391
آگهی تغییرات شرکت فراز دنا تجهیز سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۵۲۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ آقای فرشید توکلی بشماره ملی ۲۴۱۰۹۹۱۰۰۹ و خانم فریده بهنام بشماره ملی ۲۴۱۰۸۶۵۰۴۶ و آقای فرهاد توکلی بشماره ملی ۰۹۴۳۳۴۶۱۱۸ و بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه سال ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۷۷۷۹۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564416
آگهی تغییرات شرکت روئین صنعت نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مومنی کربکندی به شماره ملی ۶۶۰۹۵۲۷۶۵۲ و آقای عباس مومنی کربکندی به شماره ملی ۶۶۰۹۵۲۰۹۶۸ و آقای حسین مومنی کربکندی به شماره ملی ۶۶۰۹۵۵۶۲۵۳ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۹۹۵۹۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577362
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد بارز سمنان سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۳ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۷۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بعنوان بازرس اصلی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۱۳۰۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584338
آگهی تغییرات شرکت ایکا ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۷۵۱۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای سعید براتی فرزند: علی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۲۲۹۲۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596883
آگهی تغییرات شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان خاص به شماره ثبت ۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۶۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ آقای سیدمرتضی نریمانی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۰۷۷۰۰ و آقای سیداحمد رضا زاده به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۳۱۹۱ و آقای سیدکیمل رضازاده به شماره ملی ۴۷۲۳۷۵۲۹۳۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۲۶۹۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600793
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۲۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تصویب حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت در سال ۱۳۹۲ ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و آقای سعید براتی با کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۶۵۱۱۱۰۴۵۷۷۴۹۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کبودراهنگ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628749
آگهی تغییرات شرکت انتخاب سرویس حامی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مال ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۶۲۴۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628776
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طنین صنعت همسو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۳۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۲۳۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629212
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر قایم لطیف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۱۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای اصغر دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۸۰۹۲ و خانم منصوره مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۵۵۱ و آقای علیرضا ریخته گران به شماره ملی ۰۰۶۱۳۳۸۴۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی کدملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۹۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شاهرود سفال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۲۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ انتخاب اعضا هیات مدیره: آقایان محمدتقی جامعی و غلامرضا جامعی و محسن جامعی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ۲ انتخاب بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. ۳ تصویب تراز مالی: تراز مالی سال یکهزار و سیصد و نود دو تصویب گردید. ۴ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت شرکت انتخاب گردید. ۵ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان محسن جامعی فرزند ابوالقاسم به سمت رئیس هیات مدیره و محمدتقی جامعی فرزند اسمعیل به سمت نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا جامعی فرزند اسمعیل به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات مدیره مجتمعا: همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۶۹۹۷۵۰ رئیس ثبت شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659219
آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۳۲۳۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683652
آگهی تغییرات شرکت آرمه نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند ۱ آقای منوچهر افشار به شماره ملی ۱۹۵۰۳۷۸۱۳۶ ۲ آقای مجید ابریشمی به شماره ملی ۱۴۶۵۵۸۶۵۱۲ ۳ آقای شهاب عاصمی به شماره ملی ۲۲۹۰۹۵۸۰۰۱ ۴ آقای داور نورمحمدی به شماره ملی ۱۴۶۵۱۶۸۶۵۶ ۵ آقای فضلعلی مدرس به شماره ملی ۱۴۶۵۱۸۸۴۲۸ مؤسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۸۱۰۴۹۸۲۰۲۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690466
آگهی تغییرات شرکت زرین مهد شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹ سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شناسه ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۱۸۶۳۳۹۴۶۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701178
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت گروه صنعت گستران آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ واصله در ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بعنوان بازرس قانونی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مجمع قرائت گردید. مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۰۷ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701184
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران نیستانک سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۶۰۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ واصله در مورخه ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل به مجمع ارائه و قرائت گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بازرس اصلی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ آقای حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی صادق حسین زاده شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تا انتهای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ کلیه چک‌ها و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۱۱ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701186
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ واصله در مورخه ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مطرح و قرائت گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بازرس قانونی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ عضو هیئت مدیره و شرکت صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی صادق حسین زاده شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ نایب رئیس هیئت مدیره و هانیه شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۱۱۰۴۳۱۳۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل همگی تا انتهای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه چک‌ها و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۰۹ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701187
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران بهارستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ واصله در مورخه ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل به مجمع ارائه و قرائت گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس قانونی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی آقای حامد شفیعی نیستانک بشماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی حسام شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ عضو هیئت مدیره و صادق حسین زاده بشماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ بعنوان مدیرعامل شرکت همگی تا انتهای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ کلیه چک‌ها و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. ۷ مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۰۶ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706581
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالای کالابران انتخاب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۳ ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۳۴۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722821
آگهی تغییرات شرکت پایا نورد کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۳۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۳۰۹۱۶۱۲۵۹۲۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041922
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت فراز معادن انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۴۲۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۱۱/۳/۹۱ واصله در مورخه۱۱/۳/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرسی قانونی و آقای سعید براتی به شماره ملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه۱۲/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116339
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنعتی زرین منسوجات سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۱۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان عبدالحسین زرگر زاده بشماره ملی ۱۲۸۵۳۶۰۵۵۹ و کدپستی ۸۱۳۳۸۴۵۱۴۳ و محمد حسن زرگر زاده بشماره ملی ۱۲۸۵۷۵۱۰۷۸ و کدپستی ۸۱۳۳۸۴۵۱۴۴ و محمد حامد زرگر زاده بشماره ملی ۱۲۸۱۰۰۶۵۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۶۳۵۷۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی زرگر زاده بشماره ملی ۱۲۸۰۴۲۱۹۲۴ و کدپستی ۸۱۳۳۸۴۵۱۴۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالحسین زرگر زاده را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسن زرگر زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حامد زرگر زاده را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره پیوست می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130944
آگهی تغییرات شرکت فناوران کهکشان راه شیری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۹۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261332
آگهی تغییرات شرکت کان جویان صنعت زغال (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۱۱۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۹۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314752
آگهی تصمیمات شرکت کارا پخش آراد سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۳۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. ۱ آقای غلامحسین رادان با کد ملی ۵۶۵۹۳۴۳۴۰۶ و کدپستی ۸۱۶۸۹۸۳۵۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا سهرابی با کد ملی ۰۰۴۳۰۳۴۷۲۱ و کدپستی ۸۱۹۴۸۷۶۵۵۷ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و فرهاد مختاری با کد ملی ۱۲۸۵۷۱۷۹۱۰ و کدپستی ۸۱۷۳۶۸۶۹۳۱ عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و سعید براتی با کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۰۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322364
آگهی تصمیمات در شرکت ماشین سازی شاهین شهر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۹۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان عباس مومنی کربکندی به کد ملی ۶۶۰۹۵۲۰۹۶۸ و کدپستی ۱۳۸۷۹۱۷۶۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین مومنی کربکندی به کد ملی ۶۶۰۹۵۵۶۲۵۳ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۵۹۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مومنی کربکندی به کد ملی ۶۶۰۹۵۲۷۶۵۲ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۵۸۴۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و آقای سعید براتی به کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609750
آگهی تغییرات شرکت یاوران طب جم (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۴۴۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۷۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی لطفی جم به شماره ملی۰۰۳۹۷۷۹۱۹۱ و خانم فاطمه کاظمی دولت آبادی به شماره ملی۱۲۸۶۷۵۹۶۵۱ و خانم رویا پیموده به شماره ملی۰۰۵۳۲۳۷۷۲۲ تا تاریخ۱/۴/۱۳۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648725
آگهی تغییرات شرکت پارس ویرا آب سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۶۳۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورمجرب به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امین پورمحمدآبادی به شماره ملی ۶۲۰۹۶۵۱۶۱۵ وآقای امیرحسین احمدیان به شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۱۴۱۱ و آقای محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ و آقای ابوالقاسم احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۸۸۷۲۹۲۸ و آقای محمود شریعتی به شماره ملی ۱۲۸۹۹۶۵۹۸۶ تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امین پورمحمدآبادی به شماره ملی ۶۲۰۹۶۵۱۶۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیرحسین احمدیان به شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۱۴۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۸۸۷۲۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شریعتی به شماره ملی ۱۲۸۹۹۶۵۹۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ به سمت مدیرعامل ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744850
آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی و ساختمانی زنده رود آرام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان جمشید رستمی جوانمردی کد ملی ۴۶۶۹۵۶۲۸۸۶ و کدپستی ۸۱۳۸۶۵۳۴۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن رستمی جوانمردی به کد ملی ۱۲۸۵۰۵۹۸۰۸ و کدپستی ۸۱۳۸۶۵۳۴۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی رستمی جوانمردی به کد ملی ۱۲۸۵۱۱۸۴۵۶ و کدپستی ۸۱۳۸۶۵۳۴۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل مفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و سعید براتی به کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920067
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فرا پایه ژد سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۳۹۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت و تصویب صورت‌های مالی، حساب سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۰. ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ و آقای سعید براتی کد ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک کبودراهنگ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10935387
آگهی تغییرات در شرکت تابان تراش سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۸۸۲۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان غلامعلی عابدینی بشماره ملی ۵۴۹۹۰۱۵۲۳۶ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۷۵۸۵ و بابک عابدینی بشماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۱۵۰ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۷۵۸۵ و خانم پوران غیور نجف آبادی بشماره ملی ۱۲۸۴۵۰۵۶۹۳ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۷۵۸۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاور مدبر بشناسه ملی و آقای سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامعلی عابدینی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای پوران غیور نجف آبادی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک عابدینی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقایان بابک عابدینی و غلامعلی عابدینی و خانم پوران غیور نجف آبادی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966733
آگهی تغییرات شرکت خانه‌های پیش ساخته نیک سیستم سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورمجرب به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008973
آگهی تغییرات شرکت اصفهان کفریز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۲۵۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۱۴۰۴۱۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ و کدپستی ۸۱۶۳۹۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل سال ۱۳۸۹ انتخاب شدندو ترازنامه مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687188
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی توان سیال اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محسن هلاکوئی به کدملی ۱۲۸۴۷۱۰۹۳۹ و آقای غلامرضا طاهری بروجنی به کدملی ۴۶۵۰۳۴۲۳۰۹ و آقای اکبر حسن زاده مقیمی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۸۱۳۱ و آقای ایرج کاظمی به شماره ملی ۱۸۱۹۳۲۰۷۱۵ و آقای احمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۹۴۴۸۵ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. * صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۱۲۶۱۷۳۸۳۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713196
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۳۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. آقای سید حسین سیف هاشمی باکدملی ۴۵۹۰۹۲۲۴۸۷ از میان سهامداران و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب ثبت شده به شماره ۲۶۵۱۷ در اداره ثبت تهران وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی باکدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرسین اصلی وآقای سیدحسین میرباقری باکدملی ۴۵۹۰۵۱۲۵۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۵۱۴۶۴۶۲۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713633
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه‌های جام جم و کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. نسبت به انتخاب ۵ نفر اعضای اصلی هیات مدیره و ۳ نفر عضو علی البدل و نیز انتخاب ۳ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل طبق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آرا به ترتیب: محمد علی عابدینی به کدملی ۵۲۰۹۵۷۲۱۰۲ وسید علی اصغر میری به کدملی ۴۵۹۰۵۹۰۷۰۰ ومحمد عجم به کدملی ۴۵۹۱۷۲۱۱۱۶ وحسین عرب مرادی به کدملی ۴۵۹۱۷۲۱۲۳۱ وغلامرضا محمودی به کدملی ۶۲۴۹۴۴۲۴۱۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره واحمد رضا حسام جبلی به کدملی ۲۱۲۰۸۳۴۵۶۳ وحسین باقری ملردی به کدملی ۲۲۵۹۴۳۱۷۹۸ واحمد اخیانی به کدملی ۴۵۹۰۹۶۴۱۴۷ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی به کدملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ وعزیز عرب عامری به کدملی ۴۵۹۱۶۹۵۵۱۴ ومحمد دلیرش به کدملی ۴۵۹۰۵۸۷۷۴۲ به سمت بازرسین اصلی ورحمان عرب انصاری به کدملی ۴۵۹۱۷۰۸۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۵۸۴۵۴۱۶۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717303
آگهی تغییرات شرکت رابط القا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ شرکت به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی (به نماینده قانونی آقای سعید براتی با شناسه ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶) و خانم رقیه فتحی به شماره ملی ۱۶۵۱۸۲۹۰۲ و کدپستی ۱۶۸۵۸۴۴۱۱۸ به سمت بازس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۶۸۷۵۶۸۳۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823660
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴: - اعضای هیات مدیره عبارتند ۱ آقای محمد حسین انجم شعاع به شماره ملی ۲۹۹۱۳۵۸۸۰۷ ۲ آقای محسن صالحی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۸۴۹۵۹ ۳ آقای محمد صمدانی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۰۲۶۹ ۴ آقای امیر طاهری زاده تیکدری به شماره ملی ۲۹۹۳۵۶۶۸۰۶ ۵ - آقای علیرضا انجم شعاع به شماره ملی ۲۹۹۱۴۶۱۹۳۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی، وخانم پروانه جمال زاده نظریه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۲۱۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۳۰۹۲۵۷۵۵۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154349
آگهی تغییرات شرکت نگین لوله شاهرود قومس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج عباسعلی لطفی به کدملی ۴۵۹۰۱۵۴۰۲۱ و خانمهای پری ابوئی به کدملی۰۰۵۰۸۴۹۴۴۱ و شهناز صادقی به کدملی۴۵۹۱۹۸۰۴۸۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ شرکت، به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی معین مشاور با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن نگهبان به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۹۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه سیاست روز جهت نشر آگهی‌ها شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۹۰۶۲۸۲۱۶۰۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347929
آگهی تغییرات شرکت اذرخش قطعه شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰به نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن نگهبان به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۹۷۴۳به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و سپس ترازنامه مالی و سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روزجهت نشر آگهی‌های شرکت اذرخش قطعه شاهرود انتخاب شد. ش۹۵۱۲۲۱۳۰۲۱۰۰۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650082
آگهی تغییرات حسابرسی معین مشاور مجرب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۷۹۲۶/۹۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین منصوری با شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به شناسه ملی با واریز مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا مؤسسه درآمد. حمید رضا گیوی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۶۴۰۴۹ با واریز مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد و بدین ترتیب سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مزبور در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه: سعید براتی کدملی۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ دارای ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی وفازاده کدملی۱۲۸۴۶۰۶۶۹۴ دارای ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید رضا گیوی کدملی۱۱۹۸۹۶۴۰۴۹ دارای ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن روشن زاده کدملی ۵۵۷۹۸۰۰۴۹۵ دارای ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین منصوری کدملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ دارای ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۱۷۴۸۹۹۸۰۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739377
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان شاهرود شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. محمدرسول صباغان به شماره ملی ۴۵۹۱۳۰۱۴۹۴ و امیر آرین به شماره ملی ۴۵۹۱۹۱۸۸۷۴ و رامین نظری به شماره ملی ۴۰۷۲۲۱۵۶۴۳ و محمد نخعی به شماره ملی ۴۵۹۲۱۰۹۱۲۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره تا تاریخ ۹۷٫۱.۱۹ و آرزو دربانیان به شماره ملی ۴۵۹۲۱۵۶۸۲۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه پیام استان سمنان بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه همشهری بعنوان روزنامه علی البدل به عنوان روزنامه شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۱۱۹۰۳۵۷۱۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370937
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند: ۱. آقای سیاوش الماسوندی باشماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) ۲. آقای سعیدفخری با شماره ملی (۳۲۴۰۵۴۱۶۸۸) اصغر نوروزی با شماره ملی ۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳.۴. آقای سالارفخری با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸).. خانم ژاله جمشیدی با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) برای مدت۲سال انتخاب شد. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک