محمد جراح زاده

آقای محمد جراح زاده

کد ملی 2002627827
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577219
آگهی تغییرات شرکت هژیر کومشبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۰۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۸۶۴۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۸۶۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۸۶۴۱ بسمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خیابان کاشان پور مجتمع توحید پلاک ۱۲۲ واحد ۱۲۲ کدپستی ۱۴۵۳۷۸۴۶۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۷۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583300
آگهی تغییرات شرکت صنعت و سازه کیا کاژهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۷۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای بهروز عابدی منفردا یا عضو هیئت مدیره خانم مریم نهندیانمنفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. لذا ماده۱۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۲ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۶۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مصطفی شریفی به شماره ملی۲۰۹۰۴۹۰۹۸۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۴۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۰۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584708
آگهی تغییرات شرکت پرمون پاریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۷۸۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای کیوان نعمتی رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۵۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584730
آگهی تغییرات شرکت باسق سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حراج زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای ابراهیم کریمی فیروزسالاری به شماره ملی ۱۶۹۹۶۶۴۴۷۱ و آقای اصغر علمدار به شماره ملی ۵۶۲۹۹۳۳۶۵۵ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم کریمی فیروزسالاری به شماره ملی ۱۶۹۹۶۶۴۴۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی ۵۶۲۹۹۳۳۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی ۵۶۲۹۹۳۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شریعتی سه راه طالقانی کوچه حقوقی پلاک ۳۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۴۵۳۷۸۴۶۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۹۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726142
آگهی تغییرات شرکت اورنگ کومهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۳۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای حسام قدوسی به شماره ملی۱۱۹۸۴۸۱۲۳۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملی۱۱۹۸۴۸۱۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملی۱۱۹۸۴۸۱۲۳۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۲۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926587
آگهی تاسیس شرکت سینا بنای سترگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، خیابان فاخته، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۴۱۷۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶۲/۷۱۴ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای آیدن محمدنژاد مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۴۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926599
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۵۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۳۳۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷/۱۰۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۱۰۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926600
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۹۵۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۸۵۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۰۹۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983541
آگهی تغییرات شرکت راسخ بنای الوند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۶۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی ۰۴۹۰۳۰۹۴۸۸ و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۱۲۱۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی ۰۴۹۰۳۰۹۴۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۱۲۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی ۰۴۹۰۳۰۹۴۸۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۹۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986137
آگهی تغییرات شرکت عمران تجهیز راه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای پویا سرمستی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۹۱۰۳۴ و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۲۹۵۹ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا سرمستی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۹۱۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۲۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۲۹۵۹ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۷۴۵۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034805
آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۳۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070066
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به شماره شناسنامه ۱۹۰۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۵۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به شماره شناسنامه ۲۴۳۷ تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۶۳ فرزند یوسف رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانهای با امضا رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100739
آگهی تغییرات شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۱۲۱۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۱۲۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۱۲۱۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۶۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118049
آگهی تغییرات شرکت کوشا رفیع پیمان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد محب محمدی به شماره ملی ۶۶۴۹۸۸۱۰۰۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای احسان اله هدایتی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۱۸۴۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای حسن کاظمی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۶۷۷۴۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل میباشد. آقای محمد محب محمدی به شماره ملی ۶۶۴۹۸۸۱۰۰۷ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احسان اله هدایتی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۱۸۴۷ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن کاظمی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۶۷۷۴۵ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جراح زاده کدملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمیه غلامی کرزانی ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۶۷۴۳۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214369
آگهی تغییرات شرکت البرز سترگ پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان مطهری بین چهارراه مفتح و سلیمان خاطر پلاک۱۸۰ کدپستی۱۵۷۵۹۴۳۸۱۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی و مونتاژ فروش و نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی و بالابرهای صنعتی تولید کابین و قطعات آسانسور و واردات و صادرات آسانسور و پله برقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. آقای مهدی قهیه‌ای به کدملی۰۵۳۲۳۶۵۲۲۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای سید عباس مطلبی پور به کدملی۰۰۷۳۲۳۲۶۷۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش پیدا کرده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هیات مدیره از۳ نفر به۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای مهدی قهیه‌ای دارای۰۰۰/۹۹۰ ریال. آقای سید عباس مطلبی پور دارای۰۰۰/۱۰ ریال. آقای شکر اله جراح زاده به کدملی۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ دارای۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای محمد جراح زاده به کدملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ دارای۰۰۰/۵۰۰ ریال پ۱۷۲۲۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344082
آگهی تاسیس شرکت آریا تجهیز فرجام سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد ـ بعد از نفت ـ کوچه تاج بخش ـ پلاک ۳۸ ط ۱ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۴۴۱۱۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یک صد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۹۲۸۴ مورخ ۲۳/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاز ۲ اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۹۳۶۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۹۳۶۷۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۷۲۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366415
آگهی تغییرات شرکت مکانیک ابنیه پیمان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۳۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم محبوب مرتضوی با کد ملی ۱۲۶۰۳۶۹۲۸۵ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال و خانم نرجس جلالی کد ملی ۱۲۶۲۰۳۵۶۲۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آقای محمد جراح زاده با کد ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آقای شکراله جراح زاده با کد ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال، از شرکت خارج شدند و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. محل شرکت به آدرس جدید واقع در شهر کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، نبش خیابان ترانه پلاک ۴۷ و کدپستی ۳۱۴۳۷۴۴۷۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: اصلاح و تغییر و تنظیف و جاروکشی و شستشو و تمیزکاری سطح معابر و جداول سطح شهر و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. اسامی شرکا و سهم الشرکه هر یک: آقایان: امیر میرقاسمی سریزدی ک. م ۰۳۲۳۴۲۹۵۶۴ و حامد عرب ک. م ۰۳۲۱۷۰۱۷۸۱ و حامد اکبری سریزدی ک. م ۰۳۲۱۸۸۲۳۹۳ و حسام عرب ک. م ۰۳۲۳۲۵۷۱۴۳ هر یک ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال پ۱۷۸۵۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رفیع عمران راه در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۵۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک ساختمان صدف واحد ۶ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۵۴۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۶۸/۹۳,۳۲۳ مورخ ۱۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن کد ۳۲۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد جراح زاده به کدملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره،خانم فرخنده معمار به کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شمس زهرائی به کدملی ۰۰۷۹۱۸۵۸۷۸بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادهاو عقود اسلامی به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ امین ایرانیان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ هما حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۰۴۵۵۲۶۹۲۱۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا راه کهن در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۸۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه میری پلاک ۶۲ واحد ۴ کدپستی ۱۳۱۱۹۳۳۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان ۲۰۲۰ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم هما حقیقی به کدملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۷۷۸۴۳۵۰۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش راه والا در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۹۰۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جردن خ گلفام پلاک ۵۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۹۱۳۱۹۱۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۶ مورخ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان ۲۰۲۰پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم هما حقیقی به کدملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قاردادها و عقود اسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۷۸۶۷۴۲۴۷۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767267
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سریر کومه درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۲۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۳۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بعد از پونک جنب بانک سامان پلاک ۱۹ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی ۱۴۶۹۹۱۵۴۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲ / ۹۳ ص /۳۲۳ مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم توکلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۹۷۸۷۵۱۷۶۳ و سمیه غلامی کرزانی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ و میثم غلامی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م ۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی. خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۱۶۳۴۸۱۵۶۶۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632323
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای جعفر پناهی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آرش محمدنژادسراسکانروداخدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سنایی تقاطع مطهری ساختمان ۳۴۴ پ ۳۴۴ واحد ۴۲ کدپستی ۱۵۹۵۷۳۲۴۵۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281172
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت بهاران با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۶۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326425
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۵۷۱۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸۹۳۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614706
آگهی تغییرات شرکت سریر کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۷/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و آقای حمید یارمند به شماره ملی۳۶۲۰۸۷۱۹۴۹ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید یارمند به شماره ملی۳۶۲۰۸۷۱۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید یارمند به شماره ملی۳۶۲۰۸۷۱۹۴۹ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شهید گلاب خیابان دستبند شرقی مجتمع توحید پلاک۱۸۸ کدپستی ۱۴۵۳۷۸۴۶۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663526
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت پایدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم فراهانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787689
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه سترگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جراح زاده ک م ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و خانم فرخنده معمارک م ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۶۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - آقای حسن توکلی ک م ۳۹۷۹۶۲۹۳۳۳دارای ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ریال - خانم سودابه اکرمی سرمد ک م ۳۸۷۱۳۱۶۷۱۷دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - امیر توکلی ک م ۳۸۶۰۷۲۰۴۰۶دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۰۲۲۰۸۶۶۶۵۵۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890378
آگهی تغییرات شرکت طرح کیا کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت تهران گلبرگ غربی خیابان شهید حیدری ابتدای شهید حیدری جنب نانوایی بربری پلاک ۱به کدپستی ۱۷۷۹۱۸۴۴۸۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم مریم توکلی به شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۱۷۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای فرج اله احمدی به کدملی۴۹۱۱۴۱۵۷۶۲ مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای اکبر نوری به کدملی ۳۹۳۲۷۵۷۰۲۵ مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال آقای حمیدرضا صفری به کدملی۰۰۵۹۴۴۹۲۱۷ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامعباس جلیلی به کدملی ۰۰۷۲۱۳۹۷۱۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۴۱۳۴۲۵۴۱۱۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062242
آگهی تغییرات شرکت آریا کومه افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سهند مهدیقلی کد ملی ۱۲۹۲۰۰۹۲۰۹ بسمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره آقای احسان جهانیان کد ملی ۳۲۵۵۸۷۴۹۳۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره پ۹۵۰۷۱۷۹۳۲۳۲۶۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239899
آگهی تغییرات شرکت عمران صدر کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۱۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادار به شماره ملی ۱۹۳۰۵۶۷۵۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای غلامحسین قاسمی به شماره ملی ۵۹۰۹۸۹۴۸۴۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۲۹۵۹با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای امین ایرانیان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال آقای بهزاد امین لو به شماره ملی ۴۸۹۹۷۷۲۴۲۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای علیرضا جوادپور به شماره ملی ۴۸۹۹۷۸۶۸۶۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن نادری منفرد به شماره ملی ۴۸۹۹۷۸۶۹۰۵ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال آقای مهدی شمس زهرایی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۸۵۸۷۸ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۱۴۷۹۴۹۶۴۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343863
آگهی تغییرات شرکت رفیع بام ستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرعلی محمدی ارمندی کدملی ۴۶۶۸۹۴۶۶۶۴ و آقای سیروس محمدی ارمندی کدملی ۴۶۶۰۲۰۴۷۴۱ وآقای مهرداد مصطفی زاده کدملی ۰۰۶۹۱۰۷۹۶۳ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اقای محمد جراح زاده کدملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و خانم نرجس جلالی کدملی ۱۲۶۲۰۳۵۶۲۷به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه میر زمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۷۵۸۷۹۰۶۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986213
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر راسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۳۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شادمانی قره بلاغ به کد ملی ۰۳۱۱۵۲۲۴۸۳ باپرداخت ۱۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت فاطمه شریفی به کد ملی ۳۸۷۱۰۰۶۱۴۹ با پرداخت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: محمد جراح زاده به کد ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ دارنده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه میثم غلامی به کد ملی ۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ دارنده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هادی شادمانی قره بلاغ به کد ملی ۰۳۱۱۵۲۲۴۸۳ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه فاطمه شریفی به کد ملی ۳۸۷۱۰۰۶۱۴۹ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۱۲۹۱۱۲۱۰۸۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک