ارغوان فردی پور

ارغوان فردی پور

کد ملی 1960344951
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12717520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا مهر آسمان در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گازعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و ورادات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک۸ طبقه همکف واحد۲ کدپستی:۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲۴/۱۰۸۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۲۲۶۳۳۰۶۸۰۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان فراز صدرا درتاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۲۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴, ۹۲۵ مورخ ۱۸/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: سحر احمد زاده میمندی ش ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پرستو عزیزی حسین آبادی ش ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس اصلی. و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۴۰۲۷۰۵۶۹۰۶۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960003
آگهی تغییرات شرکت آگرین فراز صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک کرمی به کدملی ۳۳۹۱۹۹۳۳۹۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی طاهری نژاد به کدملی ۳۹۳۲۸۲۰۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ارغوان فردی پور به کدملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۰۱۴۶۶۳۰۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040135
آگهی تغییرات شرکت آرمان سرای آسمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وخانم ارغوان فردی پور به کدملی۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ستاری شمال کوچه شهید غلامحسین مددی خیابان هجرت کوچه شقایق ۱۱پلاک ۷طبقه ۱ کدپستی ۱۴۷۳۷۳۹۵۸۱ می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۵۸۹۹۸۴۶۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048694
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: محمد رسول بیات به شماره ملی ۰۳۲۳۹۲۹۸۳۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر عباس اسفندیاری به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۲۳۸۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه و راه اسکان بنا درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۵۰۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان آزادی خیابان شهید حمید بهنود خیابان جیحون پلاک ۷۱۴ طبقه ۲ واحد شمالی کدپستی ۱۳۴۳۹۷۶۷۶۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۴۸۷/۹۵/۱۰۵۵ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : فاضله کاظمی ک.م ۰۰۱۱۰۷۵۶۹۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید فامیل دوسه ک.م۰۰۳۳۹۰۴۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم پریا عزیزی حسین آبادی به شماره ملی ۳۲۴۱۲۷۹۸۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۰۲۲۴۵۴۷۲۷۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148904
آگهی تغییرات شرکت مهرگان پی جاودان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۷۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارغوان فردی پور کدم ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. علیرضا جلالی کدم ۰۰۴۰۲۷۲۲۳۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای حسین حافظی به کدملی ۰۴۵۲۴۶۳۲۳۸ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای خشایار قاسمی مطلق به کدملی ۰۰۵۶۷۵۵۷۳۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۰۳۹۱۹۳۴۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453854
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی لطف الهی به کدملی ۰۰۷۷۸۸۷۹۴۸با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از زمره شرکاء خارج گردید. مسعود صالحی به شماره ملی ۵۷۵۹۸۹۹۴۹۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از زمره شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از ا کاهش سرمایه: ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱دارای ۵۰۰۰۰۰ریال مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۳۰۹۳۹۰۳۱۸۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471584
آگهی تغییرات شرکت آرمان فراز هستی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد هاشمی به کد ملی ۴۲۸۴۷۲۹۸۶۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. شقایق مولائی بیرگانی به کد ملی ۱۷۵۷۰۱۱۵۶۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محل شرکت به آدرس تهران - قنات کوثر - کوچه گلستان - بزرگراه شهید زین الدین (وفادار) - پلاک ۱۳۷۴ - طبقه اول - واحد ۱۵ و کدپستی:۱۶۸۶۸۷۵۹۳۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عباراتی به موضوع شرکت الحاق و موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه، توزیع، خرید و فروش آهن آلات و کلیه آهن آلات ضایعاتی و قراضه و کلیه عایق‌های ساختمانی عمومی و صنعتی (حرارتی، برودتی، رطوبتی و صوتی) – خرید و فروش آهن آلات، تیر آهن زنبوری، نبشی، قوطی، میلگرد، کرکره، م س؛ انواع ورق گالوانیزه، فولادی و استیل، انواع لوله‌های فولادی و استیل، فولاد‌های چهار گوش و ساده، تسمه و سایر آهن آلات صنعتی و ساختمانی، کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی و ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی، عقد قرار د اد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: فاطمه طامه ء به کد ملی ۰۴۴۰۶۶۳۷۳۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ارغوان فردی پور به کد ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه احمد هاشمی به کد ملی ۴۲۸۴۷۲۹۸۶۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شقایق مولائی بیرگانی به کد ملی ۱۷۵۷۰۱۱۵۶۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۳۲۴۷۵۴۶۳۴۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم آرا الماس درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۶۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ کوچه ش عباس حبیبی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۳۳۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۱/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۰۲۶۱۵۸۸۵۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسلوب تندیس جنوب درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۷۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ کوچه شهید امیر آبادی ـ خیابان امام حسین (ع) ـ پلاک ۲۱۷ ـ طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۶۶۱۳۹۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/۲۱۳/۹۶ مورخ۲۸/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وحسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء متفق مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۱۸۶۸۱۵۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده دیرین طوس درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از کسب مجوزهای مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ کوی ارشاد ـ کوچه شهید سیدداود سالاری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۲۸۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۷۶۸۴۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۵۰ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۴۴۹۸۲۶۲۶۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیسان عرشه محیط درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۵۵۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۳۴۷ /۹۶ص /۳۰۵مورخ ۲۸/۳/۹۶نزدبانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت شده است اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۱۲۲۱۹۳۲۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه طراحان هوداک درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۵۸۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری انواع ساختمان ها و ساخت انواع راه های اصلی و فرعی و ریلی و تاسیسات و تجهیزات و خطوط انتقال آب و فاضلاب و گاز و نفت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش چهاردانگه ـ شهر چهاردانگه ـ شهرک شهید بهشتی ـ کوچه گلستان ۱۶ ـ خیابان شهدا گلستان ۱۵ غربی ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۹۸۴۵۸۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۶۳۸۱۲۷۷۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737088
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم ارغوان فردی پور کد ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۹۰۸۲۷۸۳۹۷۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195896
آگهی تغییرات شرکت عرش پدیده پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهام محمد دوست کدملی۰۴۸۰۰۸۴۳۵۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ارغوان فردی پور کدملی۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: ۱ - آقای فرهاد هاتفی گجن کدملی ۱۳۸۰۳۰۵۳۳۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین زیبایی کدملی ۰۰۷۸۶۶۱۴۱۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۱۱۱۱۲۴۹۹۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306642
آگهی تغییرات شرکت اقلیم سرای مبنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۱۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۸۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند: خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و خانم سمانه آزادی به شماره ملی ۰۰۱۱۹۴۷۰۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۰۹۷۲۹۵۵۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک