قادر صمدنژادایوریقی

قادر صمدنژادایوریقی

کد ملی 1950395715
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1015673
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ همایون فرزانه به کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای قادر صمدنژادایوریقی به کدملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۶۲۷۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152280
آگهی تاسیس شرکت داروسازی آرامیس فارمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۱۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تهیه، تولید، صادرات و واردات، پخش، توزیع، خرید و فروش انواع کالا بویژه دارو و محصولات پزشکی، بهداشتی، دارویی، آزمایشگاهی، آرایشی و بهداشتی و انواع مکمل های دارویی، رژیمی و غذایی ـ ساخت تجهیزات و وسائل پزشکی آزمایشگاهی سایر کالاها و فعالیتهای بازرگانی مجاز ـ ارائه و قبول نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات ـ دریافت وام و تسهیلات مالی از بانکها و سایر منابع اعتباری و انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ فاطمی خ هشت بهشت ک اردشیر پ ۱۰ ط ۵ ـ کدپستی ۱۴۱۴۷۱۳۴۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۹ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ نزد بانک سپه شعبه سروستان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای قادر صمدنژادایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای احمد پوررضا به شماره ملی ۲۵۹۳۲۰۸۴۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محسن سادات رضاعی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۵۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محسن سادات رضاعی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۵۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای شهاب خورسند به شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۳۰۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157751
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی باکدملی۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم المیرا عبادالهی فرزند مقصود دارای کدملی شماره۰۰۴۷۷۷۰۴۲۲ و شناسنامه شماره۱۰۱۸ صادره از تهران خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده تصدی انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۴۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177641
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و آقای قادر صمدنژادایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۳۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236629
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت ریاست هیئت مدیره، آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای قادر صمدنژادایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با شماره ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. پ۱۷۳۲۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617474
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگوحساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ محمدرحیم حاتمی با شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۵۸۵۵ و حسین جعفریان جم با شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۹۶۷۸به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۲۵۶۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708789
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۹۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا اتابکی پاسدار به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۱۵۱۱ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت بهینه کانسار پاسارگاد (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مناف محمدزاده به شماره ملی ۲۸۵۱۲۲۷۱۲۲ بعنوان عضو و منشی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه به استثنای بندهای ۱ الی ۵ و۹ و ۱۲ الی ۱۴و ۱۹ الی ۲۷ به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تفویض گردید. ش۹۳۰۹۰۳۴۷۲۱۵۵۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715474
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حجت پناه با شماره ملی: ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی: ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای حسین همائی با شماره ملی: ۰۰۶۴۲۲۴۶۸۶ و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی: ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی: ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای محمد شهرامی با شماره ملی: ۰۰۵۲۱۹۳۹۲۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی با شماره ملی: ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ برای مدت دو سال تعیین شدند. آقای پرویز حقی به شماره ملی: ۶۵۳۹۶۸۸۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش تکلی به شماره ملی: ۰۰۵۶۸۰۷۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۹۱۹۷۲۴۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138264
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قادر صمدنژادایوریقی به کدملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست به کدملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه به کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ ناصر ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره، همایون فرزانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پیام دیندوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803866
آگهی تصمیمات شرکت بهستان توزیع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ و ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: مواد ۳۱ و ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی به کد ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست به کد ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و محمد بشری به کد ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پوریا پناهی به کد ملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10927013
آگهی تصمیمات شرکت بهستان بهداشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ناصر ریاحی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و پیام دیندوست به کد ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و حسن شکوهی به کد ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ و رامین موسوی شندی به کد ملی ۰۰۴۱۳۵۶۴۱۱ و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بعنوان اعضاء اصلی و پوریا پناهی به کد ملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ و سید عبدالرضا حجازی فرهمند به کد ملی ۰۰۶۱۵۰۳۰۰۲ بعنوان اعضاء علی البدل و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرحیم حاتمی به کد ملی ۰۰۵۸۲۴۵۸۵۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692859
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲ به نمایندگی آقای قادر صمد نژاد به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی ۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به نمایندگی آقای سید جعفر میر به شماره ملی ۰۰۴۸۸۸۲۴۵۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به نمایندگی آقای بختیار حدادی به شماره ملی ۰۳۲۰۹۹۹۸۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ به نمایندگی آقای غلامرضا بصیر زاده به شماره ملی ۱۸۱۶۸۷۷۶۹۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند بند‌های ۱و۴و۷و۸و۱۳و۱۵ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۵۱۸۰۸۲۱۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713330
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بیودارو (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۱۵۶ با نمایندگی آقای محمد شاه بختی به شماره ملی ۰۳۲۱۰۸۸۹۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت دارو پلاسمای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت آرین پلاسما طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای خلیل رجعتی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۱۱۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جهانبخش حاصلی به شماره ملی ۳۳۷۰۰۴۰۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۲۵۹۵۸۲۷۶۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765499
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ و شماره ثبت۱۶۰۹ به نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰ و شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۵۹۷۵۷ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴و شماره ثبت۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی ۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای اردشیر قادر احمدی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۲۶۶۱۳ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به نمایندگی آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ بر اساس حکم شماره۵۴۴۲/ص/۱۰/۹۴مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای عبداله قدوسی گردید وکلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیر عامل شرکت آقای اردشیر قادر احمدی و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۰ - ۱۳ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. پ۹۵۰۲۰۶۷۴۲۵۳۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780184
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت ریاست هیات مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا جدیدی با کد ملی ۰۰۴۷۵۰۳۷۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان: حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت، انتخاب شدند وامضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. پ۹۵۰۲۱۵۲۴۴۲۴۳۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127705
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی ۲۷۲۱۸۵۲۹۳۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۹۹۰ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۴۶۱۸۸۰۲۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کدملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۹۱۷۴۷۴۱۳۸۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430127
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی ۲۵۹۰۳۹۴۲۳۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۷۱۸۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت میباشد پ۹۶۰۲۲۵۱۳۵۲۰۵۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903242
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد) کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲) به نمایندگی از شرکت دارویی نخبگان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره آقای قادر صمد نژاد ایوریقی) کدملی۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵) به نمایندگی از شرکت داروسازی وانا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای فرهاد شایقی) کدملی ۱۷۵۳۳۵۷۶۸۳) به نمایندگی از شرکت ایران هورمون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی مهرآمیزی) کدملی ۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸) به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای احسان سید رضی (کدملی۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲) به نمایندگی از شرکت تهران دارو (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد آسوده (کدملی۳۲۵۶۲۴۲۳۸۳) به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضای آقای احسان سیدرضی و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۸۶۵۰۵۴۱۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده فرهت نوین درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۳۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داروئی و فرآورده های بیولوژیک.صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز به ویژه دارویی و شیمیایی و انجام تمامی امور تجاری و فعالیت های بازرگانی مجاز و خدمات مربوطه.ارائه نمایندگی داخلی و خارجی. و سایر زمینه های مرتبط با موارد فوق از طریق تشکیل، مشارکت در سرمایه ، بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری و عنداللزوم انحلال و تصفیه آنها در داخل یا خارج از کشور اعم از شرکتهای داخلی یا خارجی.انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ،مفید یا مناسب بوده یا به هر نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی شمالی ـ خیابان نیک رای ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۹۹۱۳۳۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۱/۱۰۲۶ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه ظفر با کد ۱۲۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد جواد فیض اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۱۲۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احسان سید رضی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال داروئی نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶ و به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره حاجتی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۳۳۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۶۸۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317113
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیرازی به کد ملی ۰۰۶۵۵۶۰۲۴۸نماینده شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ناطقی به کد ملی ۰۰۵۰۴۸۴۴۴۳نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای قادرصمدنژاد ابوریقی به کد ملی۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ نماینده شرکت ایران هورمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا افخمی ستوده به کد ملی۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی علمازاده به کد ملی۱۲۸۵۲۵۹۹۰۴ نماینده شرکت داروسازی سینادارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۰۹۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مرتضی حدادپور نطنزی به کد ملی ۱۲۳۹۵۰۵۲۵۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص عادی، کلیه ادارات و مراجع رسمی و دولتی و موسسات خصوصی • پیشنهاد عزل و نصب مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تهیه و تعیین سایر شرایط استخدامی، معافیت خروج از خدمت و بازنشستگی. • پیشنهاد برنامه و بودجه برای اداره شرکت. • پیشنهاد افتتاح و انسداد حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند. • اقدام و پیگیری دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات. • صدور ظهر نویس، قبولی، دریافت و پرداخت و واخواست اسناد تجاری در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده در آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت. • عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تیدیل آن در مورد خرید، فروش، معاوضه اموال منقول و غیر منقول، ماشین آلات، مناقصه و مزایده و غیره بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده در آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت. • اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض اختیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او پس از تصویب هیئت مدیره. • اجاره و رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول پس از تصویب هیئت مدیره. • نمایندگی شرکت در برابر اشخاص عادی، کلیه ادارات و مراجع رسمی و دولتی و موسسات خصوصی. پ۹۷۰۸۲۶۶۹۶۲۸۷۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک