خلیل بهبهانی

آقای خلیل بهبهانی

کد ملی 1950380688
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1218425
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی آذرخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن احمدزاده پورناکی کدملی ۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیروگاه ایران سنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر مجیدی کدملی ۰۴۱۲۷۷۰۹۰ به نمایندگی از شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات ذیل ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از جمله چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس تهران خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی کوچه ششم پلاک ۴۸ کدپستی ۱۵۵۴۶۴۳۷۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۲۴۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766824
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸بعنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا (سهامی عام). به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ آقای وحید خدیوی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۳۱۲۲۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شماسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ آقای مهندس سید محمد رضا شریفی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۶۷۱۸۵۶۵۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697938
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ شرکت مپنا بین الملل به شناسه ملی ۰۰۱۳۵ به نمایندگی حمید زرگرپور به کدملی ۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی ولیئی به کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ شرکت تولید برق خوزستان مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷ بنمایندگی سید علی بنی هاشمی به کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ بنمایندگی اسداله دلگشایی به کدملی ۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ حمید زرگرپور به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حاجی ولیئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727874
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق توس مپنا سهامی خاصثبت شده بشماره ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ شرکت مپنا بین الملل به نمایندگی حمید زرگر پور به کدملی ۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ به نمایندگی همایون رشیدی پور به کدملی ۰۵۳۲۸۱۰۹۸۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۹ حمید زرگر پور بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خلیل بهبهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و همایون رشیدی پور به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035304
آگهی تغییرات شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ بنمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بنمایندگی شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای شاهپور مظفری گودرزی کدملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ بنمایندگی شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ۹۳۱۱۲۶۱۹۲۴۹۲۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656103
آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی اقای حمید زرگرپور دارنده کدملی شماره ۱۲۸۶۳۹۳۹۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه مپنا سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی اقای خلیل بهبهانی دارنده کدملی شماره۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ به نمایندگی اقای محسن انوشه پور دارنده کدملی شماره ۰۰۷۰۹۱۷۸۹۲ به سمت عضو هیات مدیره اقای حسین مقدم دارنده کدملی شماره ۰۳۸۴۴۸۱۳۳۷ را به عنوان مدیر عامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی وبانکی از جمله چکها بروات و سفته‌ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود وکلیه مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل معتبر می‌باشد پ۹۴۱۱۲۴۶۸۸۲۶۵۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807856
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت و احداث نیروگاههای انرژی پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳بنمایندگی آقای علیرضا یزدی زاده به شماره ملی ۰۴۹۱۲۶۹۴۶۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بنمایندگی آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ بنمایندگی آقای سید ابراهیم رئیسیون به شماره ملی ۰۹۳۲۸۶۲۸۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴بنمایندگی آقای افشین رضائی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۰۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (توسعه سه) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵ بنمایندگی آقای سید عباس حسنی به شماره ملی ۶۴۷۹۳۹۱۵۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای حمید رضا صانعی دره بیدی به شماره ملی ۱۱۵۹۴۹۱۵۸۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام پذیرد پ۹۵۰۳۰۱۵۴۴۷۸۵۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت -به شناسه ملی -ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی احداث ، مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی ، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی ، احداث و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .تامین منابع مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در تولید انرژی و پروژه های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت ، تملک ،بهره برداری (B.O.O) و ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران ، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش ، شامل. بهره برداری ، تامین قطعات یدکی ، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری ، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی ، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس ، تصدی ، نظارت ، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ کد پستی ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱/۴۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۴نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد ۴۲۲ پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۱۴۸۵۲و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد . بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی . شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . به موجب نامه شماره ۴۴۳۰/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13265775
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۹۵ شرکت مزبور به واصله ۲۲/۹/۹۵ که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای اسماعیل محسنی کبیر به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۱۲۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، گروه مپنا (سهامی عام) با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و توسعه برق غدیر اوکسین (سهامی خاص) با نمایندگی هادی کافی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۹۰۷۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا پناهی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۷۱۵۰۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۹۵ به مدیرعامل تفویض گردید.   د۹۵۱۱۰۲۹۰۱۹۳۴۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266698
آگهی تغییرات شرکت برق راشد تربت حیدریه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بهزاد کدملی ۱۸۶۰۹۳۸۴۱۸ به نمایندگی ازشرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت صنایع فن آوری نور ساخت اترک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن حکاک صادقی ۰۹۴۲۶۷۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر اقدسی کدملی ۰۷۹۳۲۴۲۱۲۶ به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۹۵۱۱۰۲۵۲۷۶۲۵۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291957
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شکیبا کدملی۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدنبی فرجی کدملی۰۶۲۲۱۳۳۱۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عباس علی آبادی کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای خلیل بهبهانی کدملی۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل عسگری کدملی۰۴۵۱۲۱۳۷۰۱ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و بانکی شرکت از جمله چکها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. امضای چکهای شرکت تا سقف دو میلیارد ریال با امضای معاون مالی اقتصادی شرکت و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۶۶۲۶۶۰۶۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470718
آگهی تغییرات شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵
آگهی تغییرات شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۵۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۹/۰۳/۹۶ که در تاریخ ۱۷/۰۳/۹۶ اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گروه مپنا (سهامی عام) با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره، تولید برق گناوه مپنا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مپنا بین الملل (بامسئولیت محدود) با نمایندگی آقای ابوالفضل عسگری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۱۳۷۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی ۱۸۱۷۹۴۲۶۸۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، سپردن ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۴۸۲۳۹۲۶۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کیوان آراء با کدملی ۱۲۸۳۸۱۸۴۱۸ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف شادمان با کدملی ۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محسن احمدزاده پورناکی با کدملی ۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای عادل علی بازی باکدملی ۴۲۵۰۹۱۸۷۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات‌ها و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید امضاء گردد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۲، ۷، ۸ و ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره) و بند ۱۶ (بدون بحث صلح و سازش) ذیل ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۷۰۲۴۵۵۹۲۳۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640497
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸به نمایندگی آقای مصطفی نوراللهی با شماره ملی ۲۰۶۳۳۷۶۱۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹به نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. شرکت توسعه برق غدیر اوکسین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۵۳۳به نمایندگی آقای حسین مقدم با شماره ملی۰۳۸۴۴۸۱۳۳۷به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یوسفی نیازی به شماره ملی۱۲۸۸۸۸۷۱۸۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۷۱۲۷۲۶۶۲۵۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669306
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل بهبهانی به کد ملی۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدعلی بنی هاشمی به کد ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اکبر ادیب فر به کد ملی۰۰۶۱۳۱۹۸۱۳ به نمایندگی از شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور مالی و بانکی شرکت از قبیل چک‌ها بروات و سفته‌ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۷۲۹۸۵۵۵۸۳۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675467
آگهی تغییرات شرکت تولید برق غرب کارون مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸به نمایندگی شرکت گروه مپنا ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی شرکت تولید برق گناوه مپنا ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا غفاری به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۸۷۹۲به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۲۵۳۵۸۰۰۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703459
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پرند مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید صالحی به شماره ملی۴۲۶۹۴۲۳۸۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید محمد رضا شریفی به شماره ملی۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۰۳۷۵۳۶۰۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993778
آگهی تغییرات شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به جای رضا جواهری به نمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به جای شاهپور مظفری گودرزی به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۴۳۸۵۶۴۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371356
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ نماینده شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ نماینده شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و اقای مجتبی تاجیک قلعه به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱ نماینده شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374988
آگهی تغییرات شرکت انرژیهای تجدید پذیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۷۴
آگهی تغییرات شرکت انرژیهای تجدید پذیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۷۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ نماینده شرکت نورساخت اترک سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۹۳۶۶ به سمت رییس هیات مدیره ۲ - آقای محسن حکاک صادقی با شماره ملی ۰۹۴۲۶۷۳۷۷۸ نماینده شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۶۵۴۳ به سمت نایب رییس هیات هیات مدیره ۳ - آقای ناصر اقدسی با شماره ملی ۰۷۹۳۲۴۲۱۲۶ نماینده شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۴۰۳۵ به سمت عضو هیات مدیره ۴ - آقای محمدعلی ضامن با شماره ملی ۰۸۵۹۲۳۲۵۳۰ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک