زینب زمان پور

زینب زمان پور

کد ملی 0019425538
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1725890
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آرارات بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم مریم علیزاده به شماره ملی ۰۰۱۱۵۸۹۵۴۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: آقای روح اله عبد الملکی به شماره ملی ۵۸۴۹۷۰۶۰۱۱ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال و آقای قربان عبد الملکی به شماره ملی ۵۸۴۹۳۶۷۷۲۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۹۱۷۹۱۹۶۵۰۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767609
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ پرهام بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم فیاض به کد ملی ۰۴۵۱۳۴۳۴۸۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس غفاری به کد ملی با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم مریم علیزاده شماره ملی ۰۰۱۱۵۸۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم زینب زمانپور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای عباس غفاری شماره ملی ۰۰۷۳۱۵۶۳۱۰دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم مریم فیاض شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۳۴۸۴دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲الی۴ نفرتعیین گردیدند. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پ۹۳۱۰۱۶۷۵۷۱۱۵۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۳۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۲/۹۴ ص / ۲۷۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۲۶۲۳۱۵۵۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۶۷۰۱۶۱۱۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید ماندگار پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما مبلغ مذکور توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۲/ص۴۰۳/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان کد ۲۷۲ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سحراحمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۱۸۹۶۴۴۵۷۱۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز ماندگار درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۵۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۸مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سید خندان تماما"پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. زینب زمان پور ک م ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآنا احمدزاده میمندی ک م ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۲۰۱۱۷۶۲۸۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران نگین پرلیت درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۵۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۳۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونلها و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد ها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب و امور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران فاطمی بعدازچهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۰۹۸۳۴۳۰۸۳۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویان اطلس بهاران در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲/۹۵ص/۳۲۰ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محبوبه آقا علی خان بزار به کدملی ۰۰۶۸۱۴۴۰۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۲۶۱۷۳۸۲۷۱۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سرای ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۵۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰/۹۵/۰۲۵۱ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سحر احمد زاده میمندی شماره ملی۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۴۳۰۳۶۱۵۱۵۱۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959990
آگهی تغییرات شرکت آگرین فراز صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. مونا حضرتی به کدملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: سیامک کرمی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۳۳۹۱۹۹۳۳۹۱ مصطفی طاهری نژاد دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۳۹۳۲۸۲۰۳۷۱ پ۹۵۰۵۲۰۴۴۶۹۹۸۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029909
آگهی تغییرات شرکت عمران نگین برنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم زینب زمان پور به کد ملی۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. و محل تصفیه: تهران فاطمی بعد از چهار راه امیر آباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کد پستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱می باشد. پ۹۵۰۶۲۹۳۴۲۶۶۲۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پل استوار درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۷۸۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی کوچه شهید فیروز کوچه شهید غلامعلی رجبی جندقی پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی ۱۳۴۴۸۸۴۹۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۹ مورخ ۱۳/ ۷/ ۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه سید خندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پرستو عزیزی حسین آبادی ش م۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید احمد احمدی ش م ۰۵۷۹۵۶۴۷۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید فامیل دوسه به شماره ملی ۰۰۳۳۹۰۴۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۰۷۲۴۱۲۶۶۵۱۷۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125985
آگهی تغییرات شرکت نگین مهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سحر احمد زاده میمندی به کدملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ و زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شرکت خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: حسن ایمانی آقا باقر به کدملی۰۰۴۲۲۲۱۸۷۰ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر ایمانی به کدملی ۰۰۶۰۸۴۳۷۸۰ دارنده مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید ایمانی به کدملی ۰۰۸۲۹۴۲۱۲۹ دارنده مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مریم ایمانی به کدملی ۰۰۵۹۰۳۲۴۹۹ دارنده مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا ایمانی به کدملی ۰۰۶۶۶۰۱۹۲۴ دارنده مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۲۳۳۴۷۵۵۰۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده دیرین طوس درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از کسب مجوزهای مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ کوی ارشاد ـ کوچه شهید سیدداود سالاری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۲۸۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۷۶۸۴۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۵۰ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۴۴۹۸۲۶۲۶۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرا اقلیم شفق درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرری ـ شهرری ـ خیابان شهید داوود پیلغوش ـ خیابان شهید محمدعلی بیات (رازی) ـ پلاک ۳۵۳ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۸۷۱۶۱۷۷۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۳۱۷ /۹۶ ص /۳۰۵ مورخ ۲۸/۳/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ و به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۴۸۶۶۶۳۵۱۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۷۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه شهید ابوالفضل فراتی ـ خیابان دیلمان جنوبی ـ پلاک ۱۴۱طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۸۷۸۳۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که بموجب گواهی شماره۶۵/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۱۸۵۵۸۲۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارفع شمال آداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه گلها ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۶۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۸۷۷۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۵۱ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۲۸۲۹۲۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج ترسیم هوداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۵۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان شمالی ـ خیابان دیلمان شمالی ـ کوچه شهید حسن علی ابیضی ـ پلاک ۳ ـ مجتمع دهقان (جهاد) ـ بلوک ۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۸۴۶۸۸۳۳۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۷۰/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۵۷۴۳۳۱۳۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیسان عرشه محیط درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۵۵۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۳۴۷ /۹۶ص /۳۰۵مورخ ۲۸/۳/۹۶نزدبانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت شده است اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۱۲۲۱۹۳۲۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۷۷۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ سه راه ورامین ـ کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۲۸۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۸۸۵۶۷۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۵۵/ ۹۶ص / ۳۰۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۲۱۶۸۷۴۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازه اتصال درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۷۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۰۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری، ساخت ساختمان ها عمومی، ساخت راه ها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش چهاردانگه ـ شهر چهاردانگه ـ شهرک شهید بهشتی ـ خیابان شهید حسین رضایی ـ کوچه دستغیب ـ پلاک ـ ۷۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۳۳۱۹۸۵۵۹۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۳۰۹۴۸۰۵۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز مهر فدک درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۹۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۹۸۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری ساخت ساختمان ها و ساخت راه ها تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب و انتقال نیرو عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش چهاردانگه ـ شهر چهاردانگه ـ شهرک شهید بهشتی ـ کوچه گلستان ۲۰ ش هوشنگ ایرانشاهی ـ بن بست گلستان ۲/۲۰ ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۹۸۵۴۳۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۷۷/۹۶,۴۵۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ از بانک شهر شعبه سهرودی شمالی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۹۵۵۵۶۵۶۷۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک