سید مصطفی جان نثاری

آقای سید مصطفی جان نثاری

کد ملی 1911293461
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562371
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۹۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ و فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ و ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محل شرکت به تهران خ یوسف آباد خ جهان آرا خ ۴۱ غربی پ ۱۰ کدپستی ۱۴۳۶۶۳۳۷۷۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به ش ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حسین فلاحتی به ش ملی ۲۰۰۱۷۱۹۴۳۴ به جای عبدالشهید خضیرپور به عنوان نماینده شرکت توسعه فولاد ذوب جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۸۳۳۷ در هیئت مدیره و سید محمدکمال مدیحی به ش ملی ۱۸۸۱۵۲۷۴۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر شیرالی به ش ملی ۵۸۵۹۸۹۱۰۷۵ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالشهید خضیرپور (خارج از اعضای هیئت مدیره) به ش ملی ۱۸۱۹۱۱۲۴۹۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۵۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580372
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۳۱۰۵۱۶۵۵ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ پ ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۸۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910105
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمد دلبری به کدملی ۰۷۹۳۴۷۳۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان نثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۶۴۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011363
آگهی تغییرات شرکت لکوموتیو ریل الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۸۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کالا تجارت مریان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۲۳با نمایندگی آقای ناصر شکیب مهر و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ با نمایندگی آقای غلامعلی بشیرخباز و شرکت حمل و نقل راهوار ریل کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۴۶ با نمایندگی آقای غلامرضا حامدی و شرکت راه آهن شرقی بنیاد سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۲۳ با نمایندگی آقای ابوالقاسم سعیدی و شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ با نمایندگی آقای حافظ نظری تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199069
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ستاره جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان محمود امیری به کد ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ و ابوالحسن شهراسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و امیر مسعود امیری به کد ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و فرخ نسیری امیری به کد ملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و خانم سیاره ثابتی به کد ملی ۰۰۳۸۶۴۳۷۵۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جان نثاری به کد ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۹۶۲۷۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716911
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مهر نوین اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۶۶۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۱۰۴۳۶۲۴۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703115
آگهی تغییرات شرکت تجارت کالای آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ساخت ایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان نثاری به کدملی۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108853
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جان نثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ شرکت ساختمانی و نصب صنایع معادن پارس (پامیکو) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۰۴۰۷ شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴ شرکت صنایع ساخت ایکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵ شرکت بین المللی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب مجمع رسید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161143
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۱۶۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثار به کد ملی۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452984
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کدملی۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711093
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بی تا طرح نوآورسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان نثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766450
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان نثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ و شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی (ایریکا) و شرکت مهندسی حفاری و اکتشاف مواد معدنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۷۶ و محمدرضا محدی به کدملی ۰۰۴۱۵۶۰۶۰۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126772
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۴۵۸۹/۹۵ مورخه ۱/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند جواد راثی نوجه دهی با کد ملی ۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و سیدمصطفی جان نثاری با کد ملی۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱به سمت عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره. و سیروس شمس با کد ملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. و محمد بهنام دائی مژدهی با کد ملی۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸به سمت عضو هیأت مدیره ونائب رئیس هیأت مدیره. دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۵۰۸۲۴۹۱۷۳۱۸۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128296
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک مادیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند امیر مسعود امیری (کدملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳) محمود امیری (کدملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱) شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲) موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جانثاری به کدملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۸۲۵۷۱۲۷۱۷۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک