سید علیرضا موسوی

آقای سید علیرضا موسوی

کد ملی 0018910416
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13324181
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی کوشامنش با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی با شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید ند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۷۵۷۶۹۲۵۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408705
آگهی تغییرات شرکت خبری و سامانه اطلاع رسانی امید گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای احسان صفاپور به شماره ملی ۱۲۸۲۹۰۹۶۹۱ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مهران کرمی به شماره ملی ۲۳۹۰۴۵۱۹۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای اکبر جهان فکر به شماره ملی ۴۲۳۱۸۵۲۴۳۱ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۱۱۱۸۸۸۵۴۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425029
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۰۸۶۶۹۴۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431803
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۵۶۵۷۵۶۹۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432017
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۶۱۷۴۶۴۲۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437621
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۳۱۵۳۷۶۵۸۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440167
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۱۲۵۴۴۶۲۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440175
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالیمنتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۰۱۴۹۹۲۰۸۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473369
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۷۸۰۹۷۴۵۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546604
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی دارای کد ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۵۴۴۰۲۸۲۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552051
آگهی تغییرات شرکت دارویی زرد بند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی دارنده کد ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۸۹۱۵۵۳۲۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570933
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا عبدلی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۵۳۱۲۱ رئیس هیئت مدیره و احمد عبدلی به شماره ملی ۴۵۹۰۸۹۹۶۴۷ نائب رئیس هیئت مدیره و سمانه عبدلی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۷۸۱۴۹ عضو هیئت مدیره و سیدعلی خلیلی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۷۸۷۶ مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسه خدمات مالی وحسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۳۰۸۷۷۴۸۹۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593158
آگهی تغییرات شرکت مهندس دانش افزار کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۶۱۳۲۵۱۳۲۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608859
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان ماه نشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۲۱۸۱۱۴۶۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608865
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع معادن وذوب فلزات رنگین مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۶۲۲۵۳۷۴۲۸۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610353
آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمیدرضا ریاضی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۹۲۴۱۸، آقای مهدی مقصودی به شماره ملی۰۰۵۹۶۲۰۶۹۲ و شرکت بهپویش سمند آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۶۷۲ (به نمایندگی آقای محسن کرمی به شماره ملی ۴۵۶۹۴۲۲۶۰۸) مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۵۲۴۷۲۹۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652218
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۶۵۶۸/۱۱مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۱۹۱۴۱۴۶۹۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670868
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت آقای عباسعلی حسینی به شماره ملی ۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ و آقای فضل اله حسینی به شماره ملی ۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ و آقای رضا حسینی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۵۵۳۵۹ و آقای رضا اهرابیان به شماره ملی ۶۳۷۹۸۹۵۸۴۱ وآقای کوروش نیک مرام پور به شماره ملی ۲۲۹۶۵۸۶۹۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ بعنوان بازرس علی البدل، برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۳۰۴۳۶۱۰۰۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713280
آگهی تغییرات شرکت فیدار پویش هیرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی با شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۴۸۴۳۸۱۹۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800420
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدعلی رضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۱۴۷۲۱۲۹۷۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939418
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب تراشه نقطه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۲۲۲۷۴۷۵۵۲۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988428
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی کد ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006260
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۰۳۵۸۹۷۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008872
آگهی تصمیمات شرکت پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۰۶۷۱ - شماره ثبت ۲۹۷۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴شرکت مذکور که در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ تحت شماره ۸۹۵۱ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰به تصویب اعضاء مجمع رسید. - بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به کدملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد. ش۹۷۰۲۱۱۲۲۰۱۷۵۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036018
آگهی تغییرات شرکت سی ام اس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ وشماره ثبت ۱۰۸۳۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا موسوی به شماره کدملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی (منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷) انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۹۱۳۵۶۷۶۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176975
آگهی تغییرات شرکت جوانه رویش بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۲۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و سیدعلیرضا موسوی با شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۸۷۱۵۵۴۵۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199656
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی، سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۶۱۳۴۸۱۴۹۷۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک