امیرحسین عسکری زاده

آقای امیرحسین عسکری زاده

کد ملی 1880885425
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

شرکت های امیرحسین عسکری زاده

تدبیر عمران بلند پایه
تدبیر عمران بلند پایه
1
فرودیار بلند پایه
فرودیار بلند پایه
1
سنجش امید آینده
سنجش امید آینده
1
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس
1
بلندپایه
بلندپایه
1
کیمیای پارس خاور میانه
کیمیای پارس خاور میانه
1
صنایع لنت پارسیان پیشرو
صنایع لنت پارسیان پیشرو
1
ستاره سفیران آینده
ستاره سفیران آینده
1
آرمان سازه بلند پایه
آرمان سازه بلند پایه
1
تجارت الکترونیک خودرو تابان
تجارت الکترونیک خودرو تابان
1
بازرگانی تامین گستر تابان
بازرگانی تامین گستر تابان
1
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
1
سرمایه و توسعه بلند پایه
سرمایه و توسعه بلند پایه
1
بلند پایه بین الملل افق
بلند پایه بین الملل افق
1
اطلس ساخت بلند پایه
اطلس ساخت بلند پایه
1
پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین
پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین
1
مقاوم سازه بلند پایه
مقاوم سازه بلند پایه
1
پایه سازان بلند پایه
پایه سازان بلند پایه
1
سحر سازه بلند پایه
سحر سازه بلند پایه
1
پیشگامان خوراک تابان
پیشگامان خوراک تابان
1
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
1
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
1
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
1
تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس
تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس
1
تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران
تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران
1
آتیه سازان بلند پایه
آتیه سازان بلند پایه
1
مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان
مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان
1
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
1
انرژی تابان پویا
انرژی تابان پویا
1
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
1
آینده سازان رفاه پردیس
آینده سازان رفاه پردیس
1
حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام
1
مس مزرعه
مس مزرعه
1
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
1
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 653307
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی ۴۹۸۸۸۲۳۲۲۹ و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی ۶۳۱۹۴۲۷۸۰۹ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی ۴۹۸۸۸۲۳۲۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی ۶۳۱۹۴۲۷۸۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی ۶۳۱۹۴۲۷۸۰۹ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۸۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715554
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ژرفبین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکریزاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۷۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740732
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۷۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991785
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۸۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای امیر حسین عسکری زاده کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۴۲۱۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033577
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به ش ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۴۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037309
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068048
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۴۲۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۲ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسین جوادنیا با کدملی ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیمردان عظیمی فشی به کدملی ۳۳۰۹۷۴۴۰۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا بهلولی به کدملی ۴۲۱۹۴۸۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و بهنام معزی با کدملی ۰۰۵۶۸۲۹۷۵۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۲۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116752
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۵۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153180
آگهی تاسیس شرکت آرمان سازه بلند پایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۳۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۶۷۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی ـ مدیریت ـ تامین تجهیزات ـ احداث و مشارکت در ساخت و بهره برداری کلیه امور زیربنایی و ساختمانی و فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور از قبیل کارخانجات صنعتی ـ کارخانجات سیمان نیروگاهها و پالایشگاهها ابنیه, شهرسازی, سیویل, سدسازی, پل فرودگاه, بنادر و اسکله ـ خطوط لوله نفت و گاز ـ شبکه آبیاری و زهکشی, آب و فاضلاب ـ تصفیه خانه ها و مخازن ـ مهندسی خرید ـ طراحی و اجرای تاسیسات برق مکانیک ـ ابزار دقیق ـ پروژه های عمرانی تامین و تجهیز صنایع مورد نیاز ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات و واردات که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و موارد مشابه مرتبط باشد بصورت مستقل یا از طریق مشارکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی در هریک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خ استاد نجات الهی شمالی ـ پ۲۰۸ ـ کدپستی۱۵۹۷۸۱۳۹۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۵۲۳ مورخ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمد خاکی به شماره ملی۱۰۹۱۰۶۳۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمدرضا نور محمدی نجف آبادی به شماره ملی۱۰۹۲۲۷۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ ۵ـ آقای سید حسن رسولی به شماره ملی۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ ۵ـ آقای محمد خاکی به شماره ملی۱۰۹۱۰۶۳۹۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۳۳۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249345
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۵۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297979
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی گستر تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کدملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷. شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۱۱. شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵. پ۱۷۵۹۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304671
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده ک. م ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۳۶۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری به شماره ملی۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۹۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356294
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین الملل افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۹۵۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418544
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس ساخت بلند پایه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۰۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۱۴۹ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، مشاوره، نظارت فنی، اجرا، مرمت و پیمانکاری، مدیریت پیمان و مدیریت طرح، کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه)، تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه های عمرانی و مهندسی سیویل و انبوه سازی، شهرسازی و سدسازی و سازه های وابسته، طراحی و اجرای سیستمهای تخلیه و تصفیه فاضلاب و کلیه سازه های وابسته و طراحی ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی و برقی آن، طراحی و اجرای سیستمهای انتقال و تصفیه آب و کلیه سازه های وابسته و راهسازی و اجرای راه آهن سازه های وابسته، پلسازی و تجهیزات و تاسیسات سازه های دریایی، طراحی و اجرای تجهیزات نیروگاهی و کارخانجات صنعتی (برق و مکانیکی) خدمات عمومی ساختمان شامل تزئینات و مرمت آن، تهیه و تولید مواد و مصالح ساختمانی و واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت، اخذ نمایندگی فروش محصولات و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی خارجی و داخلی، صادرات و واردات محصولات و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، انجام خدمات مهندسی مرتبط با موضوع شرکت در خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی و بین المللی طرح و اجراء کلیه عملیات ساختمانی تجهیزات برق و مکانیکی در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، طراح و اجرای خطوط لوله انتقال نفت و گاز و سازه های وابسته ، ساخت و نصب اسکلت فلزی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالیتهای بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، انعقاد قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ساخت، تملک بهره برداری واگذاری ساخت اجرا و واگذاری تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت جهت اجرای پروژه های مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در نمایشگاه ها و امور بازرگانی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان استاد نجات الهی شمالی پلاک ۲۰۸ کدپستی ۱۵۹۷۸۱۳۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۱۰۲۲۴۱۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ محمود کتابچی بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۷۹۲ ۲ـ بهروز نوری خواجوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ ۳ـ رضا زندی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۴۹۲۴۲۸۵۰۶ ۴ـ سید محمدرضا نبوی بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۷۲۵۱۸۸۵۵ ۵ـ غلامرضا صحرائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه توسعه بلند پایه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه ژرف بین نیکروش شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسگری زاده بشماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۸۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423131
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۷۴۷۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۲۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش بشناسه ملی ۰۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیر حسین عسکری زاده با کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۲۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440564
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص مقاوم سازه بلند پایه در تاریخ ۱۶/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۷۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۷۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری و تهیه طرح اجرا مدیریت طرحهای مربوط به کلیه امور زیربنایی و ساختمانی فنی و مهندسی عمرانی در داخل و خارج از کشور از قبیل ابنیه شهر سازی سیویل سد سازی پل فرودگاه بنادر و اسکله خطوط لوله نفت و گاز شبکه آبیاری و زهکشی تاسیسات آب و فاضلاب و تصفیه خانه کارخانجات صنعتی راه و راه آهن انبارها سازه های بتنی و فلزی نیروگاه و پالایشگاه انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات واردات که بطور مستقیم و غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی پلاک ۲۰۸ طبقه منفی ۱ کدپستی ۱۵۹۷۸۱۳۹۱۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸۷۱/۹۲۱۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قائم مقام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶ با نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان بشماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم صمدیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بهروز نوری خواجوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره داود موسی وند بسمت عضو هیئت مدیره محمود کتابچی بسمت عضو هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی امیر حسین عسگری بشماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۹۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470214
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۳۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۱۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470215
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده با کدملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۱۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508870
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان خوراک تابان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۸۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۴۴۹۴۴ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۲۲۶۰۷۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند پ۹۳۰۵۰۴۵۷۱۶۵۶۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده به کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۰۴۲۳۴۵۸۶۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544894
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و شرکت ارفع سازان کرمان شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ و شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات ژرف بین نیکو روش شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و آقای امیرحسین عسگری زاده بشماره ملی: ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۵۵۴۱۴۸۴۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728229
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت تولیدی محور کاران کوشا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸ به نمایندگی آقای حسن هادی پورپشت کلائی به شماره ملی ۲۵۹۳۸۹۴۹۶۲ و شرکت تولیدی پویا صنعت گلپایگان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۸۳۳به نمایندگی آقای هاشم منتظری آسیابرکی به شماره ملی ۵۹۴۹۷۰۳۳۴۰ و آقای جواد بوذری ک م ۴۳۲۴۰۸۶۶۹۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۳۰۹۱۹۲۰۷۳۸۸۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764053
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران به شماره ثبت ۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره۲۴۰۳۶۳/۱۵ , ۹۳۲ مورخ ۵/۹/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۵۸/۱۹ ریال به ۰۰۰/۴۵۵/۷۶۰/۴۰ ریال افزایش یافت. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۴۹۹۳۴۱۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598660
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا فرقانی رئیسی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۴۲۶۰۰ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی ۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز امین فرد تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064579
آگهی تاسیس شرکت باربد تجارت پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۷۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری، اخذ موافقت اصولی خرید، مشارکت، اداره، توسعه و تکمیل، واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، خدمات و انجام اموری که به نحوی در انحاء به موارد فوق مربوط میباشد. ـ۲ انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‌ای. ـ۳ انجام خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و بین‌المللی شامل انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی از طریق بورس اوراق بهادار و یا طریق دیگر. ـ۴ انجام هرگونه فعالیتهای بازرگانی مجاز. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان وحید دستگردی‌ـ خیابان نفت شمالی‌ـ خیابان چهارم پلاک ۸ ساختمان کوثرـ کدپستی ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۵ مورخ ۲۲/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مجید آزادی‌اصل بشماره ملی ۰۰۵۴۱۱۵۰۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای رمضانعلی رحمتی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۸۱۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۲۲۴۸۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۲۲۴۸۰۷۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ ‌بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی ژرف‌بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187241
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ۲۲/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524905
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف‎بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‎زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665783
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۱۰۶/۱۲۲مورخ۲۰/۱۰/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به نمایندگی مجید پور نعمت رودسری به شماره ملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به سمت مدیر صندوق وشرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به نمایندگی ارسلان محتشم امیری به شماره ملی ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷ به سمت ضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت متولی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به نمایندگی محمد حسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۴۱۱۲۸۶۶۰۶۹۰۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711349
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۲۵۹۲۰۹۶۸۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۲۴۳۷۳۷۵۶۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947123
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۱۲۶۱/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر شهبازی کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ و حمید رضا عرفی کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ و امیرحسین عسکری زاده کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵بموجب سند صلح شماره ۱۰۴۵۹ مورخ ۱۱/۳/۹۵ دفتر خانه ۱۴۹۶ تهران هریک مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال ازسهم الشرکه خودر ا به آقای جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ واگذار نمودند. اسامی شرکا ومیزان سهم ا لشرکه هریک از شرکا پس از نقل وانتقال سهم الشرکه بشرح ذیل میباشد: آقای علی اصغر شهبازی ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای حمید رضا عرفی ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای امیر حسین عسکری زاده ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای جمشید اسکندری ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۵۰۵۱۳۶۶۲۲۶۳۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967636
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام بشماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگریزاده ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۲۵۴۳۵۷۸۴۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۰۹۷۱۸/۲۱ مورخه ۱۰/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی: ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۱۹۷۳۹۸۹۱۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۲۶۰۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۶۰۸۱۳۴۴۳۲۶۵۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک