احمد پیامی

آقای احمد پیامی

کد ملی 1860864155
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1034655
آگهی تاسیس شرکت سامان انرژی کیهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱/۱۳۹۲تحت شماره ۴۳۶۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیتهای مذکور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پلاک ۱۳۹ ـ ط ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶۳ مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنر بخش به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم فریبا ناصری پور به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم فریبا ناصری پور به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۳۳۱۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098166
آگهی تاسیس شرکت رایان انرژی فروز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۸۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پ ۱۳۹ ـ ط ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۱۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم زهره فضلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم زهره فضلی به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287584
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی ک م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی ک م ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ش م ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی ک م ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای آرمان محبوبی ک م ۰۰۶۲۲۵۱۵۸۹ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو ش م ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ماجد طاهری ک م ۰۰۶۲۷۹۷۸۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای امیرحسین گودرزی ک م ۰۰۶۶۲۸۵۲۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۵۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340313
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد پیامی شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵به عنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600077
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی ک. م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش. م ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد پیامی ک. م ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش ش. م ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی ک. م ۴۸۹۹۵۶۱۲۰۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ش. م ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی ک. م ۰۰۶۴۶۱۹۰۵۲ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۴۳۲۶۸۵۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613374
آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی باشماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت بازرس اصلی آقای کیا کیانی با شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۱۴۳۲۵۷۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378082
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745341
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو انرژی جهان درتاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۱۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۰۸۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز بازرگانی و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پلاک۱۳۹ ـ ط۸ کدپستی:۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۵۵/۹۴,۳۵۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه میر داماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶با نمایندگی خانم مهری قاجار به شماره ملی ۰۰۶۴۷۲۴۲۳۹ بعنوان عضو ورئیس هیئت مدیره شرکت رایان انرژی فروز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۸۰۹با نمایندگی خانم مژگان بهزاد به شماره ملی ۱۳۷۸۰۵۰۵۲بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸خانم مهرناز السادات همراهیان به شماره ملی ۰۰۶۳۲۶۱۸۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای کریم خاتمی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۷۷۲۰۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۵۴۸۸۵۳۷۶۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751867
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاشگران انرژی فردا در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۲۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۸۲۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز بازرگانی و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک ۱۳۹ ط ۸ کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۵۶/۹۴ص/۳۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد کد ۳۵۲ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ وشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶به نمایندگی مهرناز السادات همراهیان به شماره ملی ۰۰۶۳۲۶۱۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان انرژی کیهان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۶۹۲۳و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸ به نمایندگی مهری قاجار به شماره ملی ۰۰۶۴۷۲۴۲۳۹ بسمت نائب رییس هیئت مدیره و شرکت نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۹۳۴۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۶۲ به نمایندگی مژگان بهزاد به شماره ملی ۱۳۷۸۰۵۰۵۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی. کریم خاتمی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۷۷۲۰۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۹۲۷۱۲۴۰۶۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982620
آگهی تغییرات شرکت تامین صنایع هلر طلایی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۵۱۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی ۰۰۷۱۴۰۷۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۵۲۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. د۹۵۰۶۰۲۸۹۰۳۹۸۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983512
آگهی تغییرات شرکت تامین پترو سرآمد هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۲۹۴
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی ۰۰۷۱۴۰۷۰۱۴ به سمت عضو هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۵۲۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم شهرزاد هرسینی به شماره ملی ۳۹۳۲۷۷۴۹۶۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۳۵۰۴۸۸۳۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983513
آگهی تغییرات شرکت گسترش هنگام مرجان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۴۴۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی ۰۰۷۱۴۰۷۰۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۵۲۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۳۲۴۹۷۲۵۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028855
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حسین وهابی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۷۲۳۸ جایگزین حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی رضا صدر آبادی حقیقی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۱۳۵۷۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی ۲۷۳۹۳۲۵۱۲۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهار چوب اعتبارات مصوب تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به هیئت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره. پ۹۵۰۶۲۹۵۹۶۶۹۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034918
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷با نمایندگی مهدی میرمعزی بشماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبتی ۳۶۵۱۹۳ با نمایندگی احمد پیامی بشماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵به سمت عضو هیئت مدیره , سیف اله علی اصغری به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۴۹۳۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۰۳۹۷۳۳۱۳۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288647
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی باکدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی رهبری باکدملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد پیامی باکدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج مسروری با کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصروکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی با کدملی ۰۰۳۹۸۸۷۲۴۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۳۳۴۴۶۰۰۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302926
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سال۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ بعنوان بازرس اصلی و علی فیروزی فرد به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۸۷۷۱ بعنوان بازرس عل البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۲۳۹۵۳۴۹۹۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی ۱۸۱۶۶۶۴۰۵۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۶۲۵۶۹۹۶۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310221
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. آقای هاشم صباغان با کدملی ۰۰۶۱۵۸۲۷۸۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی ۰۰۴۴۱۱۹۱۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰، آقای احمد پیامی با کدملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی۱۷۵۱۲۵۴۰۳۸ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۶۴۸۷۳۲۲۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376546
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۶/۰۱/۹۶ که در تاریخ ۱۹/۰۱/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای کامبیز صدقیانی زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۷۲۸۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، باستناد تفویض اختیار شماره ۸۴۶/۱۰۰/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هادی نعیمیان به شماره ملی ۰۰۴۵۷۳۶۲۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی ۰۰۴۳۸۷۵۱۰۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. د۹۶۰۱۱۹۵۰۵۱۱۸۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444603
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶ بنمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی ۴۴۳۲۹۷۴۳۳۸ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ بنمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ شرکت آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ بنمایندگی آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۰۳۶۹۲۵۵۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536983
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مرتضی پاکروان نوقابی با کد ملی ۰۹۱۹۵۳۹۳۸۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میر معزی با کد ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کد ملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قبادی با کد ملی ۲۱۴۲۲۵۸۶۲۱ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ و آقای احمد پیامی با کد ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۸۶۱۶۷۸۴۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657666
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۵۰۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶، آقای سیدمحمد مدنی با شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۷۵۲۴ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش۹۶۰۷۲۳۵۵۷۳۹۹۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837828
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کدملی۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷به سمت رییس هیئت مدیره و آقای احمد پیامی با کدملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید ابراهیمی پور با کدملی ۰۰۷۱۴۰۷۱۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶به عنوان عضو هیئت مدیره وخانم الهه کرملونیا با کدملی ۰۰۷۵۶۹۵۲۹۴ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۰۴۳۰۴۶۰۰۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972568
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی میر معزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد پورغلامعلی با شماره ملی ۲۷۰۹۳۵۲۴۹۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کباری با شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای هادی جمالیان با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۳ تصویب سازمان اجرایی شرکت. ۴ نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب. ۵ پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۶ بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت. ۷ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری. ۸ اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها. ۹ سپرده گذاری وجوه شرکت نزد مؤسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ۱۰ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۱ تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری. ۱۲ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. ۱۳ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. همچنین چک‌های تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا آقای عبدالرحمن مناوی به شماره ملی ۱۸۹۹۶۹۰۳۶۰ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۰۶۰۳۷۹۵۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115262
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۹۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چهابهار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵، سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی ۱۵۵۱۸۴۷۸۸۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۲۰۴۷۴۹۷۷۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۵۰ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲ برابرصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۷ شرکت مزبوربه واصله مورخ۱۰/۰۷/۹۷ که درتاریخ۱۱/۰۷/۹۷ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۵۹۰۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد تقی (شهاب) بابایان به شماره ملی ۲۱۲۱۲۹۳۲۱۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۴۵۰۹۶۰۲۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک