محسن شفیعی

آقای محسن شفیعی

کد ملی 1860425194
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570627
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تاسیسات سروشبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۹/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۶۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584822
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریانبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم طاهری به شماره ملی ۴۳۹۰۱۹۷۹۲۴ و آقای بهناد محب به شماره ملی ۰۰۷۳۱۳۰۲۵۷ و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۱۷۶۶۶. ۲ شعبه به نشانی استان قزوین شهر تاکستان انتهای خ معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ ک پ ۳۴۸۱۶۸۵۴۸۷ منحل گردید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم طاهری به شماره ملی ۴۳۹۰۱۹۷۹۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهناد محب به شماره ملی ۰۰۷۳۱۳۰۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۱۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۱۷۶۶۶ بسمت مدیرعامل. ۴ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان قزوین واحد تاکستان به نشانی جدید استان قزوین شهر تاکستان انتهای خیابان معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ کدپستی ۳۴۸۱۶۸۵۴۸۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۴۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709304
آگهی تغییرات شرکت کیا یاران آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای علیرضا بیگلر بیگی قاجار به شماره ملی ۰۰۶۰۷۰۵۷۲۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مرجان السادات حسینی همت ابادی به شماره ملی ۴۴۳۰۶۹۰۲۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۶/۶/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۰۵۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719770
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویشبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید طاهری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۹۲۴۶۴ به شماره شناسنامه ۱۴۳۸ تاریخ تولد ۳/۶/۱۳۴۷ فرزند نصرت الله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ و آقای سعید طاهری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۹۲۴۶۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۹۲۴۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۹۲۴۶۴ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۰ کدپستی ۱۹۹۸۷۱۵۶۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۶۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985987
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت مدیرعامل. ۳ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ آقای رسول راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۴۳۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112880
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان محسن شفیعی به ش. م۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و بهنام شفیعی به ش. م۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ بسمت رئیس هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۷۳۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242060
آگهی تغییرات شرکت آفرینش بنا سعادت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شفیعی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهنام شفیعی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۷۹۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289932
آگهی تغییرات شرکت متحد کاران ایمن شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان رودکی نرسیده به دامپزشکی کوچه علیا پلاک ۸ طبقه سوم کدپستی: ۱۳۴۶۶۶۵۹۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای یداله امیرماهانی به کدملی ۴۵۷۹۲۶۰۹۸۸ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. آقای حسین امیرماهانی به کدملی ۴۵۷۹۳۵۵۷۳۳ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفتند. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی کلیه شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه. آقای محسن شفیعی کدملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱۴۸ ریال سهم الشرکه آقای بهنام شفیعی کدملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای یداله امیرماهانی کدملی ۴۵۷۹۲۶۰۹۸۸ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین امیرماهانی کدملی ۴۵۷۹۳۵۵۷۳۳ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۵۷۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603634
آگهی تغییرات شرکت فرآیند محاسبات شاخص موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس جدیدبه: تهران سعادت آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۱ کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۵۶۳۹ انتقال یافت در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. خانم مریم غلامحسین به کد ملی ۰۰۴۵۱۶۵۰۵۱با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفتند. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می‌باشد: آقای محسن شفیعی۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه /۳ آقای داریوش رفیعی سامانی ۱۸۱۷۴۳۳۵۵۵دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه /۳ خانم مریم غلامحسین ۰۰۴۵۱۶۵۰۵۱دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه دو نسخه اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۶ ماده تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۶۱۲۱۹۴۷۴۱۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629584
آگهی تغییرات شرکت نگهبان راه و ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۹۱۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شفیعی به کدملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت ۱۹۶۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. بهناز علی اکبر به کدملی ۰۰۷۵۶۵۱۶۹۶ با دریافت ۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازردیف شرکا خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: پیمان حاجی رسولیها دارنده ۹۸۰۰۰۰ ریال فرهاد عدل خو دارنده ۹۸۰۰۰۰ ریال بابک خادمی آستانه دارنده ۴۰۰۰۰ ریال اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۷۰۱۸۱۱۵۸۷۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638181
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریامن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استاد حسن بنای شمالی میدان ملت خیابان قلیچ خانی پلاک ۱۰۰ واحد ۲۰ کدپستی: ۱۶۷۳۸۶۳۵۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای حمید کاوه به کدملی ۱۲۱۹۳۵۱۰۰۸ با پرداخت ۱۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمد برنج زاد به کدملی ۰۳۸۱۹۱۷۳۲۰ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای روح الله کاوه به کدملی ۱۲۱۹۴۳۸۱۷۰ با پرداخت ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا ومیزان سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد آقای محسن شفیعی با کدملی۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهنام شفیعی با کدملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید کاوه با کدملی ۱۲۱۹۳۵۱۰۰۸ دارنده ۱۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای روح الله کاوه با کدملی ۱۲۱۹۴۳۸۱۷۰ دارنده ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد برنج زاد با کدملی ۰۳۸۱۹۱۷۳۲۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۷۰۸۸۷۶۳۷۷۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728437
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ ماهان امین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شفیعی به کدملی: ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بهنام شفیعی به کدملی: ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمدرضا فقیه دارنده مبلغ ۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدامین فقیه دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۹۱۹۵۶۱۵۴۱۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377304
آگهی تغییرات شرکت پیشرو عرصه پارسه بامسئولیت‎محدود به شماره ثبت ۳۷۸۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا احمد معظم به شماره ملی ۲۲۷۹۳۶۸۱۵۳ و آقای حسین حق‎پرست کوجل به شماره ملی ۰۰۶۲۵۶۰۷۵۱ و آقای وحید علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۴۹۵۲۶ و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی ۲۲۷۹۸۰۳۵۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا احمد معظم به شماره ملی ۲۲۷۹۳۶۸۱۵۳ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین حق‎پرست کوجل به شماره ملی ۰۰۶۲۵۶۰۷۵۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای وحید علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۴۹۵۲۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی ۲۲۷۹۸۰۳۵۹۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی ۲۲۷۹۸۰۳۵۹۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523852
آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۴۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به شماره شناسنامه ۵۴۸ تاریخ تولد ۱۰/۵/۱۳۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به شماره شناسنامه ۸۳۵ تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972244
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه بوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۱ ریال سهم الشرکه، از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میلاد حافظی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۲۶۸۱۳ و آقای مهران حافظی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۶۱۷۱۵ و آقای سید امیر آقائی میبدی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۰۹۵۱۸ و آقای محمود الوندی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۶۱۳۱۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میلاد حافظی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۲۶۸۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران حافظی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۶۱۷۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر آقائی میبدی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۰۹۵۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود الوندی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۶۱۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران حافظی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۶۱۷۱۵ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065709
آگهی تغییرات شرکت کاوه بتن امین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۴۲۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محسن شفیعی به شماره ملی۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به شماره شناسنامه ۵۴۸ تاریخ تولد۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به شماره شناسنامه۸۳۵ تاریخ تولد ۲۰/۵/۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی و آقای محسن شفیعی. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای بهنام شفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۴/۷/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702081
آگهی تغییراتپیشرو سرمایه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران سعادت آباد خیابان ۱۱ بین صرافها و شهرداری پلاک ۹واحد ۶ کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۴۸۴ می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۸۹۰۶۹۹۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702095
آگهی تغییرات شرکت روشن نشان پیروزان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی:۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب وآدرس محل تصفیه تهران - شهرک اکباتان - فاز ۱ – بلوک بی ۲ - ورودی ۹ - طبقه ۸ - پلاک ۳۰۹ – کدپستی:۱۳۹۴۸۶۳۶۹۷ تعیین گردید پ۹۴۱۲۱۸۸۳۵۵۳۹۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی خورشیدی اختران درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۶۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی نیروگاههای برق خورشیدی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان شهید برادران صرافها ـ خیابان شهید احمد مقدس (۱۱ غربی) ـ پلاک ۹ ـ ساختمان پرشیان ـ طبقه همکف ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۴۸۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۴ مورخ ۱۸/۱۱/۹۵ نزد بانک سپه شعبه بلوار دریا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محسن شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۰۴۲۵۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۳۵۸۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید شفیعی به شماره ملی ۱۸۶۱۶۹۷۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز علی اکبر به شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۱۶۹۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه محمودصالحی به شماره ملی ۴۱۷۲۷۶۳۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۳۰۵۷۵۳۳۸۱۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک