پریسا ملاپور

پریسا ملاپور

کد ملی 1830404172
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12717997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس بتن کاوش در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۳۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰۲/۲۰۰۷ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ناهید ملاپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مجتبی قریشوندی جازی به شماره ملی ۱۸۴۱۶۱۶۷۸۸ به عنوان بازرس اصلی. افشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پزوانه فعالیت نمی باشد ش۹۴۱۲۲۶۳۴۶۳۲۲۹۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیگورات بنای آنزان در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۵۰۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیرتجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد) ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه ـ گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸/۲۰۰۷ مورخ ۲۶/۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ناهید ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ بسمت مدیرعامل ـ آرمان ملاپور بشماره ملی۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ پریسا ملاپور به شماره ملی۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۲۰۸۶۱۶۱۸۳۵۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774513
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبح سحر ایاپیر درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۳۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت :ساختمانی و تاسیساتی- راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری-آسفالت کشی-ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی-راه های اصلی-فرعی-بزرگراهها و آزادراهها-پل سازی-ایجاد ریل گارد-دیوارهای حایل-گابیون بندی-باند فرودگاه -انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب-?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی-مدرسه سازی-اداری-انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی-سیلو ها-ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری-احداث فضای سبز- -خدمات کشاورزی و باغبانی-محوطه سازی-جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر-کانال کشی-زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه-مونتاژ-سند پلاست و رنگ آمیزی-تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی-جوشکاری-لوله کشی-گازرسانی-آبرسانی-فاضلاب شهری و صنعتی-نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی-کارهای صنعتی-برقی-کابل کشی - -شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :ایذه- گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد - کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰۱/۲۰۰۷ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. آرمان ملاپور به شماره ملی۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره- ناهید ملاپور بشماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ بسمت مدیرعامل - پریسا ملاپور بشماره ملی۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه مجتبی قریشوندی جازی به شماره ملی ۱۸۴۱۶۱۶۷۸۸ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۲۱۲۶۱۶۸۲۲۷۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین بام منگشت درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت :ساختمانی و تاسیساتی- راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری-آسفالت کشی-ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی-راه های اصلی-فرعی-بزرگراهها و آزادراهها-پل سازی-ایجاد ریل گارد-دیوارهای حایل-گابیون بندی-باند فرودگاه -انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب-بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی-مدرسه سازی-اداری-انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی-سیلو ها-ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری-احداث فضای سبز- -خدمات کشاورزی و باغبانی-محوطه سازی-جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر-کانال کشی-زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه-مونتاژ-سند پلاست و رنگ آمیزی-تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی-جوشکاری-لوله کشی-گازرسانی-آبرسانی-فاضلاب شهری و صنعتی-نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی-کارهای صنعتی-برقی-کابل کشی - -شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد. مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۰۰۷مورخ ۲۶/۱/۹۵نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ناهید ملاپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی. افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۲۱۲۳۸۲۸۲۳۸۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871761
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس بتن کارون در تاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۳۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی راه های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراههاپل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو هاساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهرکانال کشی زهکشی ولایروبی کانال و رودخانه مونتاژسند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۰/۲۰۰۷ مورخ ۲۴/۳/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. مینا ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶به سمت رئیس هیئت مدیره ـ پریسا ملاپور به شماره ملی۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ناهید ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی ـ مجتبی قریشوندی جازی به شماره ملی ۱۸۴۱۶۱۶۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۰۲۲۲۱۵۸۸۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935309
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاکان راه ایاپیر درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی راه های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراه ها پل سازی ایجاد ریل گارددیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی-مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو هاساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهرکانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها...(منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوذستان ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۶/۲۰۰۷ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱به سمت مدیرعامل - آرمان ملاپور به شماره ملی۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره - پریسا ملاپور به شماره ملی۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی - افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۰۶۹۴۲۹۸۵۸۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین فام منگشت درتاریخ ۰۹/۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۶/ ۲۰۰۷مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ناهید ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۰۹۵۶۵۷۷۳۷۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995778
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایسته پایدار قرن درتاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۲۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ساختمانی و تاسیساتی- راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری-آسفالت کشی-ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی-راه های اصلی-فرعی-بزرگراهها و آزادراهها-پل سازی-ایجاد ریل گارد-دیوارهای حایل-گابیون بندی-باند فرودگاه -انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب-بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی-مدرسه سازی-اداری-انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی-سیلو ها-ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری-احداث فضای سبز- -خدمات کشاورزی و باغبانی-محوطه سازی-جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر-کانال کشی-زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه-مونتاژ-سند پلاست و رنگ آمیزی-تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی-جوشکاری-لوله کشی-گازرسانی-آبرسانی-فاضلاب شهری و صنعتی-نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی-کارهای صنعتی-برقی-کابل کشی - -شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد - کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۰/ ۲۰۰۷مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۹۴۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره . پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۲۵۶۹۲ به عنوان بازرس اصلی وافشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق نگر روز درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۵۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۳۶۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ تعمیر ونگهداری ساختمان وماشین آلات ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: امور آشپزخانه و رستوران ـ تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ نگهداری وخدمات فضای سبز ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ تامین ماشین آلات سبک وسنگین ـ خدمات عمومی نظیر نامه رسانی ؛ تلفنچی ؛تنظیفات امور آبدارخانه ـ پیشخدمتی ـ چاپ و تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ کوچه معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول احمدی بلوطکی به شماره ملی ۱۸۴۰۲۶۱۳۸۲ به سمت مدیرعامل و خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۱۴۵۶۸۰۰۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489728
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مثلث شرق درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۵۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۹۹۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ کوچه معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۷۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مینا ملاپورهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای افشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۱۰۶۵۷۶۱۵۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع فجر آنزان درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۶۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۸۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :ساختمانی و تاسیساتی- راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری-آسفالت کشی-ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی-راه های اصلی-فرعی-بزرگراهها و آزادراهها-پل سازی-ایجاد ریل گارد-دیوارهای حایل-گابیون بندی-باند فرودگاه -انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب-?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی-مدرسه سازی-اداری-انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی-سیلو ها-ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری-احداث فضای سبز- -خدمات کشاورزی و باغبانی-محوطه سازی-جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر-کانال کشی-زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه-مونتاژ-سند پلاست و رنگ آمیزی-تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی-جوشکاری-لوله کشی-گازرسانی-آبرسانی-فاضلاب شهری و صنعتی-نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی-کارهای صنعتی-برقی-کابل کشی - -شرکت در مناقصه ها و مزایده ها...(منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان-شهر ایذه-جاده اصفهان-خیابان فتاح قریشوندی-خیابان مرادی-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۶۳۹۱۸۴۳۷۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی :سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۱نزد بانک توسعه تعاون پرداخت گردیده است اولین مدیران:آقای ابراهیم کاوسی قافی به شماره ملی ۱۸۴۱۲۰۶۰۸۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود فرهادی قافی به شماره ملی ۱۸۴۲۰۲۶۶۴۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی ۴۶۲۳۳۴۹۷۰۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا :گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای ابراهیم کاوسی قافی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۰۲۴۳۰۳۹۶۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاک راه توانا درتاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۶۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۶۹۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سندپلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ کوچه معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که بانام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۱نزد بانک ملی پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اردشیر طاهری به شماره ملی ۱۸۴۱۷۹۳۰۱۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای افشار مومنی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۰۸۴۷۸۲۸۵۲۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا اندیش مدرن در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۶۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. . . (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ کوچه معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۱نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای ابراهیم کاوسی قافی به شماره ملی ۱۸۴۱۲۰۶۰۸۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۱۸۳۷۵۲۸۹۹۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استوار کاران پایتخت در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۶۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: : ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. . . (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ کوچه معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای پریسا ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشار مومنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۱۸۲۳۴۵۶۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریس اکسین کاردان درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۷۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۶۴۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ خیابان معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۴ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شعبه ایذه با کد ۶۵۴۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم گل باران شاه ولی کوه شوری به شماره ملی ۱۸۴۰۴۰۳۰۰۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای افشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۷۳۰۶۵۷۹۱۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش مسیر مدرن درتاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۷۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۹۵۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ خیابان معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۴۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۵ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه شعبه ایذه با کد ۶۵۴۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی ۱۸۳۰۴۰۴۱۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۰۵۵۰۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۶۳۹۰۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ثریا آقا ملاپور به شماره ملی ۱۸۴۱۸۱۴۸۷۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای ناهید ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای افشار مؤمنی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۳۸۷۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی ۴۶۸۹۹۶۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۸۹۷۰۴۷۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک