فاطمه داودی

فاطمه داودی

کد ملی 1830317687
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12824338
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هلیا ساختمان هانا درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۵۶۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، خدمات پشتیبانی، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، اخذ کارت بازرگانی، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه ـ خیابان فرهنگ ـ کدپستی ۶۳۱۹۹۷۴۸۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۷۸/۲۰۰۷ مورخ ۲۷/۲/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه اایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. فاطمه داودی بشماره ملی۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ فریده عسگری دهناشی بشماره ملی ۱۸۴۱۹۹۰۵۲۳ بسمت مدیرعامل ـ اکرم عسگری دهناشی بشماره ملی ۱۸۳۰۳۹۵۲۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه کامران رضائی به شماره ملی ۱۸۴۲۰۴۸۳۹۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد اسکندری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۳۱۴۵ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکورر به منزله اخذ و صدور پر وانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۳۰۹۷۱۶۸۵۹۴۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام برج رهام در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیرمسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، اخذ کارت بازرگانی، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالا های مجاز، شرکت درمناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان ـ ایذه بلوار مدرس انتهای خیابان ولیعصر ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۵۵۹۴۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی که تعداد یکصدسهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۹مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. فریده عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۰۵۲۳به سمت رئیس هیئت مدیره. اکرم عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۹۵۲۶۲ سمت نایب رئیس هیئت مدیره. فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد اسکندری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۳۱۴۵ به عنوان بازرس اصلی و یحیی احمدی اوندنیا به شماره ملی ۱۸۴۱۹۴۹۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۲۳۵۷۹۴۶۶۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان کوثر الوند درتاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۹۳۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان تاسیسات و تجهیزات خدمات گازرسانی انجام عملیات برق رسانی تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب نفت وگاز و فاضلاب جوشکاری صنعتی و سند پلاست ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی ساخت وبازسازی مدارس ادارات منازل مسکونی و غیر مسکونی دیوار کشی جدول بندی محوطه سازی سد و پل سازی راه سازی رنگ آمیزی‌ سفید کاری آرماتوربندی تهیه مصالح ساختمانی خرید و فروش آهن آلات تنظیفات اداری شهری و شرکتهاطراحی و ایجاد فضای سبز لایه روبی انجام کلیه خدمات کشاورزی تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات توزیع کالا آسفالت سازی دکل بندی لوله کشی صنعتی اجرای پروژه های آب وفاضلاب اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری انجام کلیه کارهای تعمیراتی جوشکاری آهن ولوله اخذ کارت بازرگانی زهکشی نظارت اجرای انواع فنداسیون اجرای کلیه عملیات خاکی کانال کنی و کابل اندازی سوله محوطه سازی دیوارچینی تخریب تعمیر نقشه کشی نقشه برداری ساخت باند فرودگاه فنس کشی صادرات و واردات کالا های مجاز شرکت در مناقصه ها و مزایده ها پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : خوزستان ایذه خیابان فرهنگ روبروی اداره دارایی کدپستی۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدهزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملی شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. مهرزاد کیانی رضائی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۰۲۹۴۸بهسمت رئیس هیئت مدیره- فاطمه داودی به شماره ملی۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مرضیه حیدری شمی به شماره ملی۱۸۳۰۲۳۷۵۹۴به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه فریده عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی - ابراهیم موری چم عزیزی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۹۳۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهیا ساختمان مبینا درتاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۲۹۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل شامل کارهای اجرائی ساختمان تاسیسات و تجهیزات خدمات گازرسانی انجام عملیات برق رسانی تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب نفت وگاز و فاضلاب جوشکاری صنعتی و سند و پلاست ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی ساخت وبازسازی مدارس ادارات منازل مسکونی و غیرمسکونی دیوار کشی جدول بندی محوطه سازی سد و پل سازی راه سازی رنگ آمیزی سفید کاری آرماتوربندی تهیه مصالح ساختمانی خرید و فروش آهن آلات تنظیفات اداری شهری و شرکتهاطراحی و ایجاد فضای سبز لایه روبی انجام کلیه خدمات کشاورزی تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات توزیع کالا آسفالت سازی دکل بندی لوله کشی صنعتی اجرای پروژه های آب وفاضلاب اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری انجام کلیه کارهای تعمیراتی جوشکاری آهن ولوله اخذ کارت بازرگانی زهکشی نظارت اجرای انواع فنداسیون اجرای کلیه عملیات خاکی کانال کنی و کابل اندازی سوله محوطه سازی دیوارچینی تخریب تعمیر نقشه کشی نقشه برداری ساخت باند فرودگاه فنس کشی صادرات و واردات کالا های مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان ایذه خیابان فرهنگ ۶۳۱۹۹۷۴۸۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۱۰۲ مورخ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملی شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. کامران رضائی به شماره ملی ۱۸۴۲۰۴۸۳۹۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمد اسکندری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۳۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه فریده عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی ـ اکرم عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۹۵۲۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۸۱۸۱۵۲۱۱۷۷۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117613
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پادینا مهر پانیا در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۶۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیرمسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، اخذ کارت بازرگانی، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان ایذه، خیابان فرهنگ روبروی اداره ی دارایی ساختمان طاها واحد ۱ پلاک ۲ کدپستی ۶۳۱۹۹۷۴۸۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم موری چم عزیزی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل و مرضیه حیدری شمی به شماره ملی ۱۸۳۰۲۳۷۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مهرزاد کیانی رضائی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۰۲۹۴۸ به عنوان بازرس اصلی و فریده عسگری دهناشی به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۵۰۸۱۸۹۷۸۲۷۹۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند ساختمان افروز درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۵۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۵۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، کپی، تهیه وتوزیع کاغذونوشت افزار، ساختمانی، تاسیساتی، تهیه ماشین الات سبک وسنگین، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد..درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ سلطان دیناور ـ خیابان شهید شریعتی ـ کوچه بنفشه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۹۱۷۳۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۴۴ مورخ ۲۴/۱۳۹۶۰۳ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: آقای حسن رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۴۱۶۳۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه رضائی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۴۳۱۴۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مهرشاد کرمپور به شماره ملی ۱۸۳۰۱۶۵۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل و خانم کوثر طاهری سرتنگ به شماره ملی ۱۸۳۰۳۵۳۹۷۷ به سمت بازرس اصلی. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۱۰۶۵۶۱۸۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارت سهند پایا درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۵۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۵۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، کپی، تهیه وتوزیع کاغذونوشت افزار، ساختمانی، تاسیساتی، تهیه ماشین الات سبک وسنگین، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ سلطان دیناور ـ خیابان شهید شریعتی ـ کوچه بنفشه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۹۱۷۳۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره۲۴۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: آقای حسن رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۴۱۶۳۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرشاد کرمپور به شماره ملی ۱۸۳۰۱۶۵۹۸۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم راضیه رضائی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۴۳۱۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی و خانم کوثر طاهری سرتنگ به شماره ملی ۱۸۳۰۳۵۳۹۷۷ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۱۰۴۳۹۶۷۲۴۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491139
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین صدف پیشگام درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۶۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوارکشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، کپی، تهیه وتوزیع کاغذونوشت افزار، ساختمانی، تاسیساتی، تهیه ماشین الات سبک وسنگین، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر ایذه ـ سلطان دیناور ـ خیابان شهید شریعتی ـ کوچه بنفشه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۹۱۷۳۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۴۲ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: آقای حسن رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۴۱۶۳۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم کوثر طاهری سرتنگ به شماره ملی ۱۸۳۰۳۵۳۹۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه رضائی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۴۳۱۴۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای حسن رضائی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مهرشاد کرمپور به شماره ملی ۱۸۳۰۱۶۵۹۸۴ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۱۰۵۹۴۱۳۴۲۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883255
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا فارمد رهپویان در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت۴۷۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۹۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۷۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۲۰۰ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ از بانک ملی شعبه ایذه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید. و ما بقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: سپیده نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۰۱۲۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال اسدالله نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۶۲۶۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: الهام نوذرپور شمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و یحیی احمدی اوندنیا به شماره ملی ۱۸۴۱۹۴۹۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۹۲۲۱۶۳۵۴۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پادینا دشت اوکسین درتاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۷۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۴۸۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیرمسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها،طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی،دکل بندی، لوله کشی صنعتی،اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری،انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۷۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد ۶۵۴۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سپیده نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۰۱۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسدالله نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۶۲۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:امضا ء کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چکها، سفته ها و بروات، قراردادهاو بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهای همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای یحیی احمدی اوندنیا به شماره ملی ۱۸۴۱۹۴۹۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۰۵۲۹۵۲۲۹۳۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پادینا برج سمن درتاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۷۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۴۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیرمسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها،طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی،دکل بندی، لوله کشی صنعتی،اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری،انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۷۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۸ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد ۶۵۴۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسن رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۴۱۶۳۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سپیده نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۰۱۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسدالله نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۶۲۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:امضا ء کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چکها، سفته ها و بروات، قراردادهاو بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهای همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۰۵۸۸۲۹۴۴۹۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959265
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره انجام ساخت پارس درتاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۴۸۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیرمسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها،طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی،دکل بندی، لوله کشی صنعتی،اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری،انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان شهر ایذه ـ پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۷۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۱ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد ۶۵۴۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسن رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۴۱۶۳۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سپیده نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۲۱۰۱۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اسدالله نوروز به شماره ملی ۱۸۳۰۵۲۶۲۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:امضا ء کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چکها، سفته ها و بروات، قراردادهاو بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۰۵۵۵۷۵۰۵۸۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشرو فیدار دامون درتاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۷۶۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه کارهای اجرایی، پیمانکاری نفت و گاز تاسیسات آب و فاضلاب تست و راه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزر دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل: کارهای اجرایی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سندپلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت و بازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی وغیر مسکونی، دیوارکشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفیدکاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیمات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژهای آب و فاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن و لوله، اخذ کارت بازرگانی جهت شرکت، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۹۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۷ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک انصار شعبه ایذه با کد ۲۱۱۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگار سلیمانی سولگانی به شماره ملی ۱۲۷۱۵۴۱۱۳۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۰۸۶۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و به طور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید همچین مکاتبات عادی ونامه ها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهره نوروزی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۶۲۴۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۱۴۹۷۱۲۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امتداد فرداد جم درتاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۷۶۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه کارهای اجرایی، پیمانکاری نفت و گاز تاسیسات آب و فاضلاب تست و راه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل: کارهای اجرایی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سندپلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت و بازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی وغیر مسکونی، دیوارکشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفیدکاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیمات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژهای آب و فاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن و لوله، اخذ کارت بازرگانی جهت شرکت، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۹۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک انصار شعبه ایذه با کد ۲۱۱۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره نوروزی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۶۲۴۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۰۸۶۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و به طور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید همچین مکاتبات عادی ونامه ها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نگار سلیمانی سولگانی به شماره ملی ۱۲۷۱۵۴۱۱۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۱۹۴۱۴۸۴۱۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257324
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طوفان فیدار امتداد درتاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۷۶۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه کارهای اجرایی، پیمانکاری نفت و گاز تاسیسات آب و فاضلاب تست و راه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزر دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل: کارهای اجرایی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سندپلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت و بازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی وغیر مسکونی، دیوارکشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفیدکاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیمات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژهای آب و فاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن و لوله، اخذ کارت بازرگانی، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات وواردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۹۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک انصار شعبه ایذه با کد ۲۱۱۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگار سلیمانی سولگانی به شماره ملی ۱۲۷۱۵۴۱۱۳۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم الهام نوذرپور شمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره نوروزی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۶۲۴۴۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و به طور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید همچین مکاتبات عادی ونامه ها با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهسا رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۰۸۶۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۱۴۶۴۳۱۶۴۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261142
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همتراز سازه آسمانه درتاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۲۲۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه کارهای اجرایی تست وراه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، کلیه عملیات راه و ساختمان و امورات خدماتی و تاسیساتی شامل کارهای اجرائی ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، خدمات گازرسانی، انجام عملیات برق رسانی، تعمیر و نصب و عیب یابی خطوط انتقال آب، نفت وگاز و فاضلاب، جوشکاری صنعتی و سند و پلاست، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی، ساخت وبازسازی مدارس، ادارات، منازل مسکونی و غیر مسکونی، دیوار کشی، جدول بندی، محوطه سازی، سد و پل سازی، راه سازی، رنگ آمیزی، سفید کاری، آرماتوربندی، تهیه مصالح ساختمانی، خرید و فروش آهن آلات، تنظیفات اداری شهری و شرکتها، طراحی و ایجاد فضای سبز، لایه روبی، انجام کلیه خدمات کشاورزی، تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکتها و ادارات، توزیع کالا، آسفالت سازی، دکل بندی، لوله کشی صنعتی، اجرای پروژه های آب وفاضلاب، اخذ وام از بانکها و موسسات تجاری و غیرتجاری، انجام کلیه کارهای تعمیراتی، جوشکاری آهن ولوله، زهکشی، نظارت، اجرای انواع فنداسیون، اجرای کلیه عملیات خاکی، کانال کنی و کابل اندازی، سوله، محوطه سازی، دیوارچینی، تخریب، تعمیر، نقشه کشی، نقشه برداری، ساخت باند فرودگاه، فنس کشی، صادرات و واردات کالا های مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله پارک شهرداری ـ کوچه فردین ـ خیابان فرهنگ ـ پلاک ۹۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک انصار شعبه ایذه با کد ۲۱۱۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگار سلیمانی سولگانی به شماره ملی ۱۲۷۱۵۴۱۱۳۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره نوروزی به شماره ملی ۱۸۳۰۴۶۲۴۴۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا رضائی به شماره ملی ۱۸۳۰۵۰۸۶۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا ء کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چکها، سفته ها و بروات، قراردادهاو بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مهسا رضائی بسمت ریئس هیئت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه داودی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۷۶۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام نوذرپورشمی به شماره ملی ۱۸۳۰۳۱۸۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۳۲۲۲۵۲۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک