خلیل گنجه

آقای خلیل گنجه

کد ملی 1829708090
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1165579
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماشین آلات سنگین آریا ماشین سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه کد ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۹۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219578
آگهی تغییرات شرکت فن آوران تهویه پیام سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۰۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به ش م۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه به ک م۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای حمید سیداحمدکرمانی به شماره ملی ۰۰۳۶۹۱۸۳۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا کتابچی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۹۲۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پیام سیداحمدکرمانی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۱۸۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام بتنهائی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و نامه‌ها نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۶۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613451
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فولاد گستر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و اقای خلیل گنجه به کد ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۳۵۶۴۱۴۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668374
آگهی تغییرات شرکت لیو نفیس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب شد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۷۴۳۶۲۳۷۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761287
آگهی تغییرات شرکت کارا نوین پمپ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و داود اکبری فرد به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۱۳۲۹۷۸۱۵۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129380
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی تلاش ارقام ثبت شده به شماره ۱۵۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون ایزدپناه به ش ملی ۴۳۲۳۱۴۲۹۵۱ و فیروز عرب زاده به ش ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و خلیل گنجه به ش ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ و جواد شیرکوند به ش ملی ۰۴۲۰۰۶۴۲۴۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264868
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی خلیل گنجه به ش ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بسمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به ش ملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388958
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرینه فناوری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و خلیل گنجه به ش ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725750
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرینه صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و خلیل گنجه به کدملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130877
آگهی تغییرات شرکت فن آوران تهویه پیام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای خلیل گنجه به شماره ملی۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966782
آگهی تغییرات شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید حاجی ابراهیم زرگر ش م۰۰۳۶۱۰۹۸۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، اکبر حاجی ابراهیم زرگر ش م ۰۰۳۴۹۲۴۴۵۰خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و امیر رهنمافر ش م۰۰۵۴۹۲۷۱۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین حاجی ابراهیم زرگر ش م ۰۰۷۴۸۵۸۰۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره، بمدت ۲ سال تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نیز اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام ش م ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه ش م۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۵۲۴۸۲۷۸۷۸۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971556
آگهی تغییرات شرکت صمیم ماشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. خانم معصومه کنی فرد کد ملی۰۰۳۴۵۶۶۶۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدکاظم حاجی ابراهیم زرگر کد ملی۰۰۶۶۴۶۶۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین حاجی ابراهیم زرگر کد ملی۰۰۷۴۸۵۸۰۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه کد ملی۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۶۳۳۱۳۸۲۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984686
آگهی تغییرات شرکت فراز ماهور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۵۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهروز فارسی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۶۷۶۹۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر به شماره ملی ۰۰۳۶۱۰۹۸۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۱۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر فارسی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۸۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و سایرآوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل توأما با مهر شرکت و امضای سایرآوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۳۹۰۰۹۴۸۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984692
آگهی تغییرات شرکت مدارگسترش فن آوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان حمید حاجی ابراهیم زرگر باکدملی۰۰۳۶۱۰۹۸۳۵ بنمایندگی شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۱۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی صفاری باکدملی ۰۷۹۳۴۳۹۰۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و امیر رهنمافر باکدملی ۰۰۵۴۹۲۷۱۹۶بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، بمدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکتو اوراق عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام باشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه باکدملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۵۰۶۰۳۵۷۵۵۸۱۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018967
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و خلیل گنجه به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و حمید حیدر پور به شماره ملی۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ و بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ و فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ و افشین یادآور نیک روش به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۳۱۲۷۸۴۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078292
آگهی تغییرات شرکت فرینه ماشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۲۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی وخلیل گنجه به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۲۶۱۹۳۶۷۸۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164355
آگهی تغییرات شرکت تولید وآرایش موادمعدنی نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر ش م ۰۰۳۶۱۰۹۸۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حامد حاجی ابراهیم زرگر ش م۰۴۵۱۴۹۷۸۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر رضازاده خانباغی ش م۱۱۴۸۳۴۷۷۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء منفردمدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام ش م ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه ش م ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۹۱۳۷۶۲۰۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313010
آگهی تغییرات شرکت صنعت پردازان ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۰۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل گنجه به شماره ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن حیدری به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۸۴۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند آقای محمد اسماعیلی به شماره ملی ۶۳۳۹۵۴۹۲۴۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آقای خدیجه اسماعیلی به شماره ملی ۶۳۳۹۲۵۵۵۴۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سعید اسماعیلی به شماره ملی ۶۳۳۹۵۵۴۲۳۷ به سمت عضوهیأت مدیره احسان ابراهیمی کلهرودی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۳۷۴۸۳ به سمت عضوهیأت مدیره آقای مصطفی سهرابی به شماره ملی ۱۲۸۳۴۶۴۳۳۰ به سمت عضوهیأت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره (محمد اسماعیلی) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره (محمد اسماعیلی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۲۸۳۴۸۳۳۸۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457210
آگهی تغییرات حسابرسی اگاهان ارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ باستناد مجوز شماره ۱۷۷۱۰۵/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل گنجه با کدملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند، لذا سرمایه مؤسسه از مبلغ۲۲۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده ۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکاء بدین شرح تغییر یافت. آقای علی عبدا.. شمشیرساز به کدملی ۰۰۳۰۷۰۶۷۶۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود دستجانی فراهانی به کدملی ۵۴۴۹۲۸۴۴۱۱ مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با توجه به مراتب فوق ماده ۲۶ اساسنامه اصلاح تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت. آقای علی عبدا... شمشیرساز به کدملی ۰۰۳۰۷۰۶۷۶۹ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود دستجانی فراهانی به کدملی ۵۴۴۹۲۸۴۴۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۳۶۶۹۳۷۱۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751557
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۰۹۶۸/۹۶ مورخه ۲۰/۸/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن اصغری به کدملی ۴۰۷۲۵۱۱۳۶۶ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکاء مؤسسه قرار گرفت. آقای خلیل گنجه به کدملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد آقای داریوش حسن زاده به کدملی ۱۸۱۸۳۹۴۶۴۲ با پرداخت ۷۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را از ۸۲۵۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد: آقای خلیل گنجه به کدملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش حسن زاده به کدملی ۱۸۱۸۳۹۴۶۴۲ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهمن اصغری به کدملی ۴۰۷۲۵۱۱۳۶۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۹۱۹۴۹۴۲۹۴۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک