شهاب جوانمردی

آقای شهاب جوانمردی

کد ملی 1829400819
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

شرکت های شهاب جوانمردی

داده پردازان تدبیر سرمایه
داده پردازان تدبیر سرمایه
1
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
1
تدبیر گران پاسارگاد
تدبیر گران پاسارگاد
1
زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
1
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
1
اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن
اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن
1
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
1
برید فناور آریان
برید فناور آریان
1
نرم افزاری داتیس آرین قشم
نرم افزاری داتیس آرین قشم
1
فن آوری اطلاعات ارتباطات داتام کیش
فن آوری اطلاعات ارتباطات داتام کیش
1
فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش
فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش
1
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه
توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه
1
مهندسی حصین افزار پردیس
مهندسی حصین افزار پردیس
1
راهبران امین سرمایه پاسارگاد
راهبران امین سرمایه پاسارگاد
1
1
1
1
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
1
توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
1
توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان
1
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
1
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
شهرامن مغناطیس کاران
شهرامن مغناطیس کاران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1305700
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ و به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰، آقای شهرام رحیمیان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ و به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به ش. م ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷، آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی ۰۰۶۱۰۴۶۱۲۴، آقای هادی جمالیان به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ و آقای محمدعلی رستگارسرخه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۹۹۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ناموران امین سرمایه پاسارگاد درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در طرحهای اقتصادی، تاسیس شرکتهای تابعه جدید حول ایده های مبتکرانه اقتصادی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت در ایجاد انواع شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی و مشارکت در اداره این شرکتها، ایجاد زیرساختهای لازم برای ایجاد پروژه ها و طرحها و و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بن بست یکم، مجتمع خادم، پلاک ۱، طبقه همکف، واحد اول کدپستی ۱۹۱۱۹۳۴۱۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۵۰۰۰ سهم با نام و ۱۵۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱۵/۹۳ص/۳۵۲ مورخ۶/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اکبر طاهری نخست به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۰۷۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد سهامی خاص به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳ به نمایندگی حامد ساجدی به شماره ملی ۰۰۵۷۰۵۰۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کاظم سرشار به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن سیدین اردبیلی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۹۱۵۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند پ۹۳۱۰۱۵۱۲۵۱۲۵۶۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765795
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به کد ملی ۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کد ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به نمایندگی آقای مجتبی کباری به کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با دو امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیأت مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره. پ۹۳۱۰۱۵۴۰۸۱۵۰۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139047
آگهی تصمیمات شرکت دانش پژوهان فن آور کاران سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر خلفی به کدملی ۱۴۶۰۷۸۸۲۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ و مجید پیراسته به کدملی ۰۰۶۰۵۸۰۰۵۴ و محمدایمان افضلیان به کدملی ۱۷۵۵۶۰۵۵۸۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به نمایندگی شهاب جوانمردی به کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید پیراسته بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدایمان افضلیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758961
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی به ک م ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به ک م ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ و احمد وادیدار به ک م ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و مهدی کشاورزامیری به ک م ۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷ و محمدحسین فرداد به ک م ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ احمد وادیدار به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله خزایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به ک م ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774068
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ و آقای مهدی حکیم پور به شماره ملی ۰۰۴۱۵۶۳۳۳۶ و آقای حسین اسکاره طهرانی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۳۹۰۸ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۳۲۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین فرداد و شرکت مدیریت فناوران فرامد سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۱۰۸ با نمایندگی آقای حسام مقصودلو تا تاریخ۲۱/۱۲/۹۱. در تاریخ۲۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662587
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی ش م ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسعد نیازمندش م ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵، به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمود رضاقلی ش م ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴، به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین اسلامی ش م ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا نظری ش م ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹، به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶، به سمت عضو هیأت مدیره آقای مازیار فرمانی ش م ۰۰۷۰۶۶۲۸۱۹، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۷۶۰۰۳۴۹۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753845
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمدرضا نظری با کدملی ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۱۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای حامد ساجدی با کدملی ۰۰۵۷۰۵۰۱۱۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مصطفی نقی پورفر با کدملی ۰۰۵۷۴۵۷۷۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۱۳۰۹۸۲۶۳۸۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796267
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محسن یوسف پور دارای کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد رفیع زاده دارای کدملی ۰۰۶۱۰۴۶۱۲۴ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احسان مظفری پور دارای کدملی ۲۰۰۲۶۲۰۱۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای کیوان جامه بزرگ دارای کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۵۶۱۸۳۹۳۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842910
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل ثنایی کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷، به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۷۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹، به سمت رئیس هیات مدیره - آقای شهاب جوانمردی کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۳۲۹۶، به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای مصطفی نقی پورفر کدملی ۰۰۵۷۴۵۷۷۴۳، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷، به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی حکیم جوادی کدملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶، به سمت عضو هیات مدیره - آقای پیام گوران اوریمی کدملی ۰۰۵۵۳۱۴۱۴۷، به سمت عضو هیات مدیره - آقای کیوان جامه بزرگ کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۱۴۵۷۲۹۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859476
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۹۵ و هیات مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی ۰۰۴۵۵۴۴۸۰۸ و آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای سید علی دانشگر به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۴۴۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تا تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد   ش۹۵۰۳۲۹۱۱۲۲۸۷۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910568
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۰ ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴. دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، سفین، فاز F، قطعه ۱۴۱، طبقه دوم، کدپستی ۷۹۴۱۶۶۳۵۶۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۵. آقای کایا محقق با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری هوشمند آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کد ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رحیمیان با کد ملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۸. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۴۸۷۷۸۱۰۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937954
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای شهاب جوانمردی با کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کایا محقق با کدملی ۳۲۵۵۲۳۹۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی با کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رجب زاده با کدملی ۰۴۹۱۶۲۱۱۶۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ء) برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور و تجاری، عقود اسلامی و قرار دادها، همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۷۲۹۸۲۴۱۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036295
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره - بهنام ناصری نژاد به کدملی ۲۲۹۵۸۷۷۲۹۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شهرام رحیمیان دارای کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳به سمت عضو هیأت مدیره و حسین اسلامی به کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیا ت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۴۱۱۶۷۸۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051191
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید. آقای شهاب جوانمردی به کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای صابر فیضی به کدملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود خدام به کدملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن یوسف پور به کدملی۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۲۲۲۶۹۱۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051197
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره افراد ذیل را برای مدت ۲ سال جهت تصدی سمتهای ذیل انتخاب نمود: آقای شهاب جوانمردی به کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین فرداد به کدملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود آراسته ابراهیم پور به کدملی۰۰۶۸۲۷۳۴۵۲، به نمایندگی از شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۸۵۵۰، به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام مقصودلو به کدملی ۲۰۳۱۶۵۵۳۱۰، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۲۸۱۱۶۳۸۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369724
آگهی تغییرات شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳ آقای شهاب جوانمردی با کد ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مینا گل محمدی با کد ملی ۴۱۳۳۱۹۵۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۱۱۵۱۳۳۵۸۶۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516611
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص)
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۰ ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴. دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، سفین، فاز F، قطعه ۱۴۱، طبقه دوم، کدپستی ۷۹۴۱۶۶۳۵۶۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۵. آقای کایا محقق با کدملی ۳۲۵۵۲۳۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری هوشمند آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رحیمیان با کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۸. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۵۵۵۱۳۳۹۳۱۶  اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516715
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ذبیح اله خزایی به کد ملی۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی قرهی به کد ملی۰۰۳۵۱۹۱۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین سلیمانی منفرد به کد ملی۱۲۶۰۴۴۴۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا اسکندری به کد ملی۳۳۵۹۴۸۰۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر احمدزاده به کد ملی۱۸۴۰۱۶۲۷۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره شهاب جوانمردی به کد ملی۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی گوگانی به کد ملی۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندج در بندهای ۹، ۴ از ماده ۳۹ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) را در قالب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و بند‌های ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۷، ۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۴۲۵۵۷۶۳۹۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922950
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی به کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره - کیوان جامه بزرگ به کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - محسن یوسف پور به کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۵۲۵، به سمت عضو هیأت مدیره - سعید کریمی به کدملی ۰۰۸۳۹۵۱۲۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، جردن، بزرگراه مدرس، کوچه قبادیان شرقی، پلاک۳، طبقه ۲، واحد۴، کدپستی ۱۹۱۷۶۳۵۶۱۵ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۱۶۵۷۶۱۱۳۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد پور غلامعلی با کدملی۲۷۰۹۳۵۲۴۹۴ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۲۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد ساجدی با کدملی ۰۰۵۷۰۵۰۱۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۰۲۳۲۹۶۳۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931377
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی کباری دارای کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ناصرعلی سعادت دارای کدملی ۰۰۴۱۱۹۴۰۱۲ به نمایندگی از موسسه گسترش اطلاعات و ارتباطات ندا رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره محسن یوسف پور دارای کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا صابری انصاری به کدملی ۰۵۳۳۱۶۴۷۴۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مسیح مشهدی تفرشی دارای کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ خارج از اعضای هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از آن دو به‎اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۲۲۰۵۹۴۳۴۴۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187355
آگهی تغییرات شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره، سرکار خانم زهرا میرحسینی دارای کدملی ۱۲۳۹۷۷۷۵۴۱ به نمایندگی از شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای هوشنگ معتمدی دارای کدملی ۵۸۸۹۴۷۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیات مدیره، آقای ساسان بهمنیار دارای کدملی ۰۰۶۲۳۱۷۵۵۵ به نمایندگی از شرکت کاشفان نواندیش پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مسیح مشهدی تفرشی دارای کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت بهکاوان نوآور آرنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا هر یک از آن دو بهمراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۰۴۳۲۸۷۹۳۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187371
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و حمیدرضا آموزگار دارای کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۱۷۷ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محسن یوسف پور دارای کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۴۷۶۵۶۴۰۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313881
آگهی تغییرات شرکت شهرامن مغناطیس کاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای محمود معتمدی دارای کدملی ۵۸۸۹۶۴۶۲۶۵ به نمایندگی از شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدایمان افضلیان دارای کدملی ۱۷۵۵۶۰۵۵۸۷ به سمت عضو هیأت‎مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۲۳۸۱۲۸۴۳۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک