محمد دل آرام

محمد دل آرام

کد ملی 1828881708
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 678001
آگهی تصمیمات شرکت دایا طب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۰۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703470
آگهی تغییرات شرکت دایاخانه و آشپزخانهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۲۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941824
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بتون ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۴۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964337
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور همگروه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۷۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام با ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام با ک. م ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزد روزپی با ک. م ۰۰۴۴۷۶۲۴۰۲ مریم حاجیانی با ک. م ۳۲۵۱۵۳۰۳۴ ساسان حاجیانی با ک. م ۰۰۵۳۰۰۰۰۳۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۰۲۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984932
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سیما بگون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۸۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۴۹۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025514
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آشنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ و شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و هستی کاخی به کدملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و ۲۱/۱۱/۹۱ و ۲۵/۱۱/۹۱ شهرام شهمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و هستی کاخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار شهمیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء شهرام شهمیری و شهریار شهمیری هر یک به تنهایی و یا با امضای مشترک هستی کاخی و مهیار دشتی بقایی به کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۱۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151494
آگهی تغییرات شرکت پخش دایا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ و آقای محمد دل آرام دارای کدملی۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ برای مدت یک سال مالی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۳۰۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166556
آگهی تغییرات شرکت دالمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت: ۱۱۰۴۲ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت دالمن انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170289
آگهی تغییرات شرکت دایا زمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مستاجران ب ش م ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و ساسان مستاجران ب ش م ۰۴۵۱۵۹۷۰۳۶ و حمید سلامت ب ش م ۳۹۳۲۵۰۵۸۵۹ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام دارای کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195000
آگهی تغییرات شرکت ایران باب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام با کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263919
آگهی تغییرات شرکت ایران دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای محمد دل آرام با کدملی۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۲۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492106
آگهی تغییرات شرکت چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین اکبریان طبری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۹۰۵۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد رحمانی به شماره ملی ۰۸۲۸۸۷۹۵۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره احسان پرتو به شماره ملی ۰۰۶۴۶۹۳۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد و اوراق عادی و اداری و غیرتعهدآور با امضای اعضای هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی محمددل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸به عنوان بازرس علی البدل. پ۹۳۰۴۰۲۶۵۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492881
آگهی تغییرات شرکت ایران رهجو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دل آرام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام با کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد فیضی به شماره ملی ۱۵۸۲۴۴۷۸۳۷ و مسعود فیضی اردکلو به شماره ملی ۰۰۴۳۷۲۹۶۳۰ و آرش فیضی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۷۰۷۵۱ و آرمان فیضی به شماره ملی ۰۰۷۳۵۱۳۳۴۲ و خانم فریبا جواد خانی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۶۲۱۱۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۴۰۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524584
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام بشماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۴۹۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580237
آگهی تغییرات شرکت دایاپخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام دارای کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۹۷۳۹۹۷۵۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580243
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی دایا تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام دارای کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۹۹۸۱۲۳۹۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588222
آگهی تغییرات شرکت دایا به آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ و آقای محمد دل آرام دارای کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مستاجران ک. م ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و خانم‌ها یاسمن مستاجران ک. م ۰۰۶۱۲۶۹۵۷۳ و سارا مستاجران ک. م ۴۷۲۳۲۷۶۲۰۸. پ۹۳۰۶۰۴۳۳۸۲۸۶۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614549
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۲۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی ومحمددل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: امیرحسین عبداللهی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۲۵۷۲۵۳۱ وناصر دری به شماره ملی۰۰۴۵۶۵۵۴۸۰ وشکوه السادات هاشمی به شماره می‌۰۰۴۱۵۳۸۱۷۱ و نازنین عبداللهی مقدم به شماره ملی ۰۴۵۱۴۷۷۰۸۱ ولادن خطیبی نوری به شماره ملی ۰۴۵۲۴۵۰۶۹۱ پ۹۳۰۶۲۳۸۴۹۳۲۵۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656923
آگهی تغییرات شرکت اذین تنه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی شرکت در سال ۱۳۹۳ انتخاب شد پ۹۳۰۷۱۶۳۳۴۷۷۷۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706942
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ و آقای محمد دل آرام ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان علی مستأجران ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و نادر نوتاش ۰۰۴۴۲۰۱۲۳۰ و محمد علی آزادیان ۲۰۶۲۵۶۴۰۰۷ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۰۲۷۴۹۲۵۶۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946587
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی ۰۰۳۹۹۷۲۱۱۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013537
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نماد شاهدان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270773
آگهی تصمیمات شرکت تصویر یاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۲۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کد ملی ۱۲۸۳۴۲۸۳۲۶ و احمد مستاجران به کد ملی ۱۷۵۳۳۳۴۶۸۳ و مهدی مستاجران به کد ملی ۰۴۵۰۳۴۸۵۹۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی مستاجران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد مستاجران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای تنهای هریک ار اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307432
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آذین سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۷۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۰۳۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دلارام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دلارام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677348
آگهی تغییرات شرکت بام شهر سبلان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۵۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۸۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلارام به شماره ملی۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک