رضا سرمشقاتی

رضا سرمشقاتی

کد ملی 1820030121
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616552
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسینسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین طاهری پور به شماره ملی۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طاهری پور به شماره ملی۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس طاهری پور به شماره ملی۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۶/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۱۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992105
آگهی تاسیس شرکت مهندسی عمرانی و راهسازی درخشان سازه اکسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۹۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۰۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت فنی و احداث پروژه های صنعتی، عمرانی، راهسازی ـ مدیریت و مشارکت و پیمانکاری در اجرای پروژه های ساختمانی ـ خدمات مربوطه عمران، بازسازی و مقاوم سازی کلیه ابنیه ـ پل سازی، سدسازی، محوطه سازی، راهسازی و زیرسازی و روسازی خیابانها ـ اجرای تاسیسات ـ انبوه سازی پروژه های ساختمانی برای امور صنعتی، تجاری و اداری، مسکونی، هتلها، مراکز تفریحی ـ اجرای امور داخلی ساختمانها، دکوراسیون ـ انجام امور مهندسی ویژه ـ خرید و فروش، تهیه، توزیع، واردات، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خ سایه پلاک ۸۲ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۶۷۷۱۳۹۵۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۵۷ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه خیابان آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای جعفر باغ عمادی به شماره ملی ۰۰۵۶۰۰۲۵۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای آرین علائی به شماره ملی ۲۲۲۰۰۷۱۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای آرین علائی به شماره ملی ۲۲۲۰۰۷۱۰۲۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سهیل علم دارنیاکی به شماره ملی ۲۱۳۰۱۳۲۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا علم دارنیاکی به شماره ملی ۲۱۳۰۳۲۶۲۵۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733121
آگهی تاسیس شرکت اکسین تجارت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۶۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات اسنادی ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی انجام هرگونه سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار و بورس و هر نوع عملیات و معاملات تجاری خرید سهام بر اساس مقررات برای شرکت و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا قبادیان غربی پ۱۱ واحد۱ ـ کدپستی۱۹۶۸۹۳۶۶۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷۹ مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مهتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای غلامحسین طاهری‌پور به شماره ملی۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای مهدی طاهری‌پور به شماره ملی۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملی۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملی۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای رمضان خراسانی‌آملی به شماره ملی۲۱۴۳۰۲۸۶۹۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141685
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دام سبز آمل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۰۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: رضا سرمشقاتی به کد ملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ بسمت بازرس اصلی و رضا خراسانی آملی به کد ملی ۲۱۴۳۰۲۸۶۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء محسن علمداری نیاکی به کد ملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653657
آگهی تغییرات شرکت آداک راگا تیراژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رضا سر مشتاقی به کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رسول سرمشتاقی به کدملی ۱۷۴۱۰۹۲۱۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره حکیم حمزه نیا به کدملی۱۸۷۰۲۴۴۱۵۱ به سمت عضو هیات مدیره و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۴۱۱۲۱۸۹۰۱۸۰۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668517
آگهی تغییرات شرکت گسترش طب اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۶۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۰۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. آقای آرین علایی به کدملی ۲۲۲۰۰۷۱۰۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا سرمشتاقی به کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۰۱۱۴۷۴۲۶۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679346
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره۱۱۲۸ , ۱۲۶ , ۹۴۱ مورخ ۱۵/۹/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا شعیبی درو به کدملی ۰۰۱۴۸۶۱۸۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا سرمشتاقی به کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۸۳۹۳۵۴۳۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906706
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ شرکت واصله به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقایان رسول سرمشتاقی به شماره ملی ۱۷۴۱۰۹۲۱۵۹، رضا سرمشتاقی به کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ و رضا حمیدی به شماره ملی ۲۲۵۰۰۱۴۱۱۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا سرمشتاقی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای رسول سرمشتاقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا حمیدی به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. خانم سهیلا صفر رومزی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه هارونی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۱۲۱۴۳۱۵۳۵۸۱ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964887
آگهی تغییرات شرکت بهین تجارت پرینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جاسم عبودی کدملی ۱۷۵۷۶۶۳۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. خانم آیدا علائی کدملی ۲۱۴۳۱۲۵۶۷۴ و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملی ۲۱۳۰۱۳۲۹۶۰ و آقای سعید مهری بوجی کدملی ۰۰۸۰۴۳۵۲۷۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم آیدا علائی کدملی ۲۱۴۳۱۲۵۶۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملی ۲۱۳۰۱۳۲۹۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مهری بوجی کدملی ۰۰۸۰۴۳۵۲۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۳۰۲۲۶۱۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320535
آگهی تغییرات شرکت عظیم سازه استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۸۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. - نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک ۱۰۳ – طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۸۳۲۴۷۴۵۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320543
آگهی تغییرات شرکت ناظر کاوان نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک ۱۰۳ – طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد پ۹۷۰۸۲۸۸۹۴۷۵۰۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320549
آگهی تغییرات شرکت سحر راهبرد آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۵۰۷
آگهی تغییرات شرکت سحر راهبرد آرین (در حال تصفیه) سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۵۰۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک ۱۰۳ – طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320558
آگهی تغییرات شرکت صبا فرایند هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۹۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید پ۹۷۰۸۲۸۴۰۵۴۸۰۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320565
آگهی تغییرات شرکت سودا فن آوران توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سر مشتاقی به کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران امیر آباد روبروی کوی دانشگاه خیابان یازدهم پلاک ۱۰۳ کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۸۴۵۴۸۴۴۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329629
آگهی تغییرات شرکت قصر سپید آبادگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سر مشتاقی به کدملی۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به نشانی تهران امیر آباد روبروی کوی دانشگاه خیابان یازدهم پلاک ۱۰۳ کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۵۱۶۴۵۲۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341314
آگهی تغییرات شرکت عمران پناه لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سر مشتاقی به کد ملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: تهران شهر تهران قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه خیابان شهید محمد حسین خراسانی پلاک ۹ طبقه اول واحد شرقی کدپستی ۱۹۳۸۹۱۳۵۳۵ می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۲۸۱۹۲۶۵۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354407
آگهی تغییرات شرکت پیروز پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد پ۹۷۰۹۲۰۲۰۱۲۷۷۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368560
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتن پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتن پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۶۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران امیر آباد شمالی خیابان اشکان خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) پلاک ۱۰۳ کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381396
آگهی تغییرات شرکت پدیده کاربرد آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی ۱۸۲۰۰۳۰۱۲۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران امیر آباد خیابان اشکان خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) پلاک ۱۰۳ طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ می‌باشد. پ۹۷۰۹۲۰۸۱۲۷۰۳۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک