عبدالکریم مقدم

آقای عبدالکریم مقدم

کد ملی 1818961571
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های عبدالکریم مقدم

تولیدی مهندسی انعطاف صانع
تولیدی مهندسی انعطاف صانع
1
شیمی تجارت نقش جهان
شیمی تجارت نقش جهان
1
مهندسی ارسا خاک پی
مهندسی ارسا خاک پی
1
رایان نظم
رایان نظم
1
صنیع پاکت
صنیع پاکت
1
هات سان
هات سان
1
رنگین نخ معین گرمسار
رنگین نخ معین گرمسار
1
سروش رادیان
سروش رادیان
1
کشت و صنعت پرستوی قائم
کشت و صنعت پرستوی قائم
1
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
1
آوا تجارت زرین
آوا تجارت زرین
1
1
1
1
فراز تصفیه
فراز تصفیه
1
صنیع بافت
صنیع بافت
1
افرا بافت
افرا بافت
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
1
پاسارگاد تجهیز آرمان
پاسارگاد تجهیز آرمان
1
مجموعه توسعه روش های نوین ارتباطی آسیا
مجموعه توسعه روش های نوین ارتباطی آسیا
1
روغن زیتون سبزینه تک
روغن زیتون سبزینه تک
1
خدمات تجارت
خدمات تجارت
1
مهندسین مشاور سکو
مهندسین مشاور سکو
1
پرتو صنعت جنوب
پرتو صنعت جنوب
1
پاش کار
پاش کار
1
افرا نخ تهران
افرا نخ تهران
1
پیشگامان تجارت رفیع نوین
پیشگامان تجارت رفیع نوین
1
دامپروری و کشاورزی بهشیر
دامپروری و کشاورزی بهشیر
1
فنی مهندسی البرز تدبیر کاران
فنی مهندسی البرز تدبیر کاران
1
نیارش سازه های فولادی
نیارش سازه های فولادی
1
یکتا پارس پیام
یکتا پارس پیام
1
نورین تاب
نورین تاب
1
کیسه بافی کرکس
کیسه بافی کرکس
1
اسپادانا شیمی تجارت
اسپادانا شیمی تجارت
1
کیسه سپهر بافت
کیسه سپهر بافت
1
مرسل قالب
مرسل قالب
1
اندیشه سازان مدیریت
اندیشه سازان مدیریت
1
ساختمانی ورسیج بتن
ساختمانی ورسیج بتن
1
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی
1
گروه پزشکی آبادیس
گروه پزشکی آبادیس
1
کانی صنعت کاسپین
کانی صنعت کاسپین
1
امین حسابرسی افق
امین حسابرسی افق
1
صنایع کابلهای تخصصی شیراز
صنایع کابلهای تخصصی شیراز
1
تولید گرانول مانا دروش
تولید گرانول مانا دروش
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555171
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانعسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبدالکریم مقدم به کدملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و کسری زندی به کدملی۰۰۶۹۱۱۹۴۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۹۲۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556013
آگهی تغییرات شرکت شیمی تجارت نقش جهانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۱۹۰۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654372
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارسا خاک پیسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۲۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۷۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۴۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918009
آگهی تصمیمات شرکت رایان نظم سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش. م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک. م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدهاشم زارعی به ک. م ۲۵۷۲۲۸۹۸۱۴ حسین فروتن راد به ک. م ۰۶۵۲۸۴۲۳۲۱ تورج وثیقی به ک. م ۴۴۱۰۹۰۲۴۶ عادل واحدی سورکی به ک. م ۲۰۹۲۶۳۶۵۴۵ حسین زارعان به ک. م ۱۲۸۷۱۴۹۲۶۱ محمدهاشم زارعی به سمت رئیس هیئت مدیره و تورج وثیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین فروتن راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضاء همراه با مهر شرکت و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۲۳۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943115
آگهی تصمیمات شرکت صنیع پاکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۸۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030941
آگهی تصمیمات شرکت هات سان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آرمان اندیشان امین به ش م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037943
آگهی تغییرات شرکت رنگین نخ معین گرمسار (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۶۴ و شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۲۷۹۶۵
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۶۳۷۷۵۷ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038747
آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۸۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117171
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پرستو قائم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۵۲ قائمشهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۶۸۳۵ و کدپستی ۴۷۷۸۱۷۹۵۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۱۶۷۶۵۵۱ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118097
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نورد گرم فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش. م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به ش. م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136041
آگهی تغییرات شرکت آوا تجارت زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان به شناسه۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ و آقای حسام میرمرتضوی به شماره ملی۰۰۷۰۳۸۵۲۳۸ و خانم ناهید زرکوب منش به شماره ملی۰۰۴۲۶۷۹۸۰۱ پ۱۶۸۴۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149658
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه۲۸/۱۲/۹۱ در شرکت مرسل قالب (سهامی خاص) ثبت شده بشماره۱۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۸۹۵۱ که در تاریخ۳۰/۴/۹۲ واصل گردید و تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقایان ذبیح اله صالحی بشماره ملی۵۳۸۸۲۸۶۳۸ و آرش صالحی بشماره ملی۰۳۱۱۰۷۶۴۰۸ و آقای رضا صالحی بشماره ملی۰۳۲۲۱۸۱۶۱۵ و خانم زهره فریدونی بشماره ملی۰۰۵۳۸۷۸۴۳۴ و آقای منوچهر فریدونی بشماره ملی۰۰۴۰۸۶۸۲۰۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای جواد صالحی بشماره ملی۰۳۲۱۸۵۵۰۱۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین ثبت شده بشماره۲۷۰۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای ذبیح اله صالحی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش صالحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر فریدونی بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم زهره فریدونی بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای ذبیح اله صالحی و در غیاب ایشان با امضاء آقای آرش صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۱۷۱۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178975
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فراز تصفیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد شهبازی به کد ملی ۰۰۳۶۵۹۰۲۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز فروغی به کد ملی ۰۰۴۷۷۶۲۳۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به کد ملی ۰۰۳۰۷۹۸۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۶۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265353
آگهی تغییرات شرکت صنیع بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: عباس حاجی ملاحیدر بشماره ملی ۰۰۳۱۰۵۰۳۹۵ افخم مرتضوی بشماره ملی ۰۰۳۸۶۶۰۰۹۱ اعظم جاوید حسینی بشماره ملی ۰۰۶۰۳۴۳۹۲۳ پ۱۷۴۵۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265368
آگهی تغییرات شرکت افرا بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: محمدرضا حاجی ملاحیدر بشماره ملی ۰۰۳۶۷۲۵۳۲۳ و سحر حاجی ملاحیدر بشماره ملی ۰۰۷۷۵۸۷۳۹۱ و سپیده حاجی ملاحیدر بشماره ملی ۰۰۷۸۵۷۳۴۲۴ پ۱۷۴۵۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389464
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۷۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سرمایه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد و سرمایه موسسه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال کاهش یافت. اسامی شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای عبدالکریم مقدم دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال با کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ آقای احمد ابری مهربان دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال با کدملی ۰۴۹۲۸۰۴۹۱۵ پ۱۷۹۵۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457767
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد تجهیز آرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۴۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۱۶۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان اندیشان امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۵۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461785
آگهی تغییرات شرکت مجموعه توسعه روش‌های نوین ارتباطی آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۸۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جهانگیر آقا زاده به کد ملی ۱۷۵۱۲۶۳۴۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای میر علی سیدی به کد ملی ۲۸۳۰۷۱۰۵۶۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت کسب و کار هوشمند شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۰۶۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضا جلیلی به کد ملی ۲۸۳۰۷۱۰۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۷۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579188
آگهی تغییرات شرکت روغن زیتون سبزینه تک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۸۳۳۱۵۴۵۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630087
آگهی تغییرات شرکت خدمات بانک تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. اعضاء هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ شرکت لیزینگ ایران به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵ شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آ هوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۱۷۰ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۱۷۱۵۳۷۷۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651279
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سکو سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به عنوان بازرسی اصلی وآقای عبدالکریم مقدم دارنده کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند وروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۲۶۸۲۹۵۸۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700175
آگهی تغییرات شرکت پرتوصنعت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و اقای عبدالکریم مقدم با کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۹۲۲۵۶۶۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707195
آگهی تغییرات شرکت پاش کارسهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان عملکردسال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شماره شناسه۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰بعنوان بازرس اصلی وآقای عبدالکریم مقدم ش م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۲۳۹۸۱۳۵۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764422
آگهی تغییرات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی: ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت۱سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ شرکت تصویب شد. پ۹۳۱۰۱۴۱۰۲۴۷۶۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664869
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت رفیع نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر قدردان به شماره ملی۳۷۸۲۲۰۴۳۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۰۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ و آقای مجید عبدی به شماره ملی۶۳۱۹۶۵۱۴۳۱ و آقای رحمت اله ناصری بیرک علیا به شماره ملی۶۳۵۹۳۱۶۰۷۲ و آقای عبداله اصغرزاده به شماره ملی۰۶۸۱۷۴۵۳۳۹ و آقای داود دامغانی به شماره ملی۰۰۵۳۷۵۸۱۱۰ تا تاریخ۱۴/۰۹/۱۳۹۱. در تاریخ۰۲/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667025
آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۷۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671696
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی البرز تدبیر کاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758801
آگهی تغییرات شرکت نیارش سازه‌های فولادی سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۹۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۲/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925036
آگهی تصمیمات شرکت یکتا پارس پیام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۶۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۷۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا محمدیان نمینی به کد ملی ۰۰۵۴۷۶۶۳۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سارا صاحبدل به کد ملی ۰۴۵۱۲۰۲۵۲۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پورقرشی به کد ملی ۰۰۵۸۳۴۰۷۰۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء محمد پورقرشی و رضا محمدیان نمینی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934270
آگهی تصمیمات شرکت نورین تاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ک. م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک. م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فواد خدادادی به ک. م ۰۰۴۰۵۲۰۹۶۱ فریدون علیزاده حیدری به ک. م ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ حبیب اله حیدری طرقی به ک. م ۱۲۸۶۴۷۲۸۰۶ و فریدون علیزاده حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره، حبیب اله حیدری طرقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فواد خدادادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960225
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی کرکس سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129359
آگهی تغییرات شرکت اسپادانا شیمی تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159185
آگهی تصمیمات شرکت کیسه سپهر بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اندیشان امین به ش م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398913
آگهی تصمیمات شرکت مرسل قالب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۹۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۲۱۶۲۳۶۱۷۳۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455314
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه سازان مدیریت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۰۲۴ ساری بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۶۴۰۸ و کدپستی ۴۸۱۷۷۳۳۵۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقای محمد علی اسماعیلی دوکی کد ملی ۲۱۶۰۸۱۷۰۳ و کدپستی ۴۷۱۴۸۶۹۶۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی طبری به کد ملی ۲۱۶۱۴۷۶۵۲۱ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۷۴۸۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا توکلی مقدم به کد ملی ۲۱۶۱۴۴۸۲۵۰ و کدپستی ۱۴۳۹۷۴۷۱۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای فرامرز شاه محمدی به کد ملی ۰۰۵۰۴۴۷۰۶۸ و کدپستی ۱۹۹۸۸۶۶۵۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای تورج مجیبی میکلایی به کد ملی ۲۰۹۱۹۰۹۸۲۳ و کدپستی ۴۸۱۸۷۳۳۵۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ کدپستی ۱۴۴۷۸۴۴۴۱۶ و آقای نصرت الله محسنی به کد ملی ۵۷۶۹۳۷۲۸۰۱ و کدپستی ۴۸۱۴۸۷۵۶۷۴ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836866
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ورسیج بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۰۹۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه پاکدامن شهری به ش ملی ۳۶۲۰۰۷۷۶۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی فلاحتی مروست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حبیب فلاحتی مروست به ش ملی ۴۴۳۱۲۸۷۵۱۵ به سمت مدیرعامل و مژده فلاحتی مروست به ش ملی ۳۶۲۱۰۱۵۷۷۹ تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11091170
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853655
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۴۸۰۶۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسة حسابرسی آرمان اندیشان امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱بعنوان بازرس اصلی , آقای علیرضا صائمی به کدملی ۴۵۹۱۳۴۵۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۵۴۷۷۵۶۸۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میامی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415208
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آبادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاجب مرتاض به کدملی ۴۴۳۱۲۰۸۸۴۴ و آقای مهران مرتاض به کدملی ۴۴۳۱۶۰۴۳۷۵ و خانم مریم مرتاض به کدملی ۴۴۳۲۶۴۵۲۹۶ و آقای مرزبان مرتاض به کدملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ و آقای مراد مرتاض به کدملی۴۴۳۲۳۳۶۴۷۱به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۱۶۱۶۶۵۹۲۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469693
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۲۳۶۸۰۴۴۲۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487758
آگهی تغییرات امین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۲۲۷/۹۶ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ با پرداخت مبلغ ۵۹۷۵۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی غلامی شماره ملی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ با پرداخت مبلغ ۶۰۹۲۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای احمد احمدی شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۰۷۲۸ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مینا فرودیان شماره ملی ۰۰۴۷۳۱۲۵۷۲ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۲۴۱۵۸۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۲۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می‌باشد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای احمد احمدی ک. م ۰۰۴۹۴۷۰۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مینا فرودیان ک. م ۰۰۴۷۳۱۲۵۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان آزادی هیر ک. م ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالکریم مقدم ک. م ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی غلامی ک. م ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه قرارداد‌ها، صورتجلسات انتخاب موسسه به عنوان بازرس قانونی شرکت‌ها و موسسات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و گزارشات حسابرسی با امضاء دو نفر از شرکا و یا یک شریک به همراه یکی از حسابداران رسمی شاغل در موسسه معتبر است. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال و آقای مهدی غلامی شماره ملی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال و آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال و آقای احمد احمدی شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۰۷۲۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال و خانم مینا فرودیان شماره ملی ۰۰۴۷۳۱۲۵۷۲ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۶۰۴۰۴۵۲۳۶۸۶۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600699
آگهی تغییرات شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۳۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم خداوردیان به کدملی۰۷۰۰۴۲۴۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۶۰۶۱۹۶۸۲۹۲۱۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600744
آگهی تغییرات شرکت تولید گرانول مانا دروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۴۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم خداوردیان به کدملی۰۷۰۰۴۲۴۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۶۰۶۱۹۶۶۴۳۹۱۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک